DRAFT
Not for citation.
You are viewing a page on the
Syriaca.org development server:
Not for citation.

Afrem Can: ܡܰܟ݂ܬܰܒـܙܰܒـܢܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝـܢ / Maxtabzabno d Ṭurcabdin

  TEI  

Ṭurcabdin ḥa maq qlime d Beṯnahrin yo w konofal bu madënḥo du garbyo d Mërde i mḏito. Këtle yurxo w culyo b darġo mëṣcoyo. Catiro yo baq qëryawoṯe w komoṭe u mënyonaṯṯe l qurwo dë tleṯi.

ܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܚܰܐ ܡܰܩ ܩܠܝܡܶܐ ܕܒܶܝܬ݂ܢܰܗܪܝܢ ܝܐ ܘܟܳܢܳܦܰܠ ܒܘ ܡܰܕܷܢܚܐ ܕܘ ܓܰܪܒܝܐ ܕܡܷܪܕܶܐ ܐܝ ܡܕ݂ܝܬܐ. ܟܷܬܠܶܗ ܝܘܪܟ݂ܐ ܘܥܘܠܝܐ ܒܕܰܪܓ݂ܐ ܡܷܨܥܳܝܐ. ܥܰܬܝܪܐ ܝܐ ܒܰܩ ܩܷܪܝܰـܘܳܬ݂ܶܐ ܘܟܳܡܳܛܶܐ ܐܘ ܡܷܢܝܳܢܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܠܩܘܪܘܐ ܕܷܬܠܶܬ݂ܝ.‬‬‬‬‬‬‬

Mu taymno komëḥze u ṭuro d Izlo w i dašto dë Nṣiwën, mu garbyo Kfargawson w mu madënḥo i Gozarto d Qardu.

ܡܘ ܬܰܝܡܢܐ ܟܳܡܷܚܙܶܐ ܐܘ ܛـܘܪܐ ܕܐܝـܙܠܐ ܘܐܝ ܕܰܫܬܐ ܕܷܢܨܝܘܷܢ، ܡـܘ ܓܰܪܷܒܝܐ ܟܦܰܪܓܰܘܣܳܢ ܘܡـܘ ܡܰܕܷܢܚܐ ܐܝ ܓܳܙܰܪܬܐ ܕܩܰܪܕܘ.

Šafiro yo u muzoġayḏe w i hawayḏe šfiṯo yo. Elo am mayayḏe noquṣe ne sṭar me Dëqlaṯ u nahro d košofac cam gabe. Mu šuroyo daš šawciyat w laf harke mšaralle ac comure daq qëryawoṯe ḥëfri gube bu ḥaylo dam moṭore w makërxi am maye bab bote.

ܫܰܦܝܪܐ ܝܐ ܐܘ ܡܘܙܳܓ݂ܰܝܕ݂ܶܗ ܘܐܝ ܗܰܘܰܝܕ݂ܶܗ ܫܦܝܬ݂ܐ ܝܐ. ܐܶܠܐ ܐܰܡ ܡܰܝܰܝܕ݂ܶܗ ܢܳـܩـܘܨܶܐ ܢܶܐ ܣـܛܰܪ ܡܶܐ ܕܷܩܠܰܬ̣ ܐܘ ܢܰـܗܪܐ ܕܟܳܫܳܦܰܥ ܥܰܡ ܓܰܒܶܗ. ܡܘ ܫـܘܪܳܝܐ ܕܰܫ ܫܰܘܥܝـܝܰܬ ܘܠܰܦ ܗܰܪܟܶܐ ܡܫܰܪܰܠܠܶܗ ܐܰܥ ܥܳܡـܘܪܶܐ ܕܰܩ ܩܷܪܝܰܘܳܬ݂ܶܐ ܚܷܦܪܝ ܓܘܒܶܐ ܒܘ ܚܰـܝܠܐ ܕܰܡ ܡܳܛܳܪܶܐ ܘܡܰܟܷܪܟ݂ܝ ܐܰܡ ܡܰܝܶܐ ܒܰܒ ܒܳܬܶܐ.

Ac comure qamoye d Ṭurcabdin, u camo šëršoyo d Beṯnahrin yo. Aydarbo qre ëšme Ṭurcabdin kṯiwo yo bi tašciṯo d Mor Yuḥanën dë Kfone hawxa:

ܐܰܥ ܥܳܡܘܪܶܐ ܩܰـܡܳـܝܶܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ، ܐܘ ܥܰـܡܐ ܫܷܪܫܳـܝܐ ܕܒܶܝܬ݂ܢܰܗܪܝܢ ܝܐ. ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܩܪܶܐ ܐܷܫܡܶܗ ܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܟܬ݂ܝܘܐ ܝܐ ܒܝ ܬܰܫܥܝܬ݂ܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܘܚܰܢܷܢ ܕܷܟܦܳܢܶܐ ܗܰܘܟ݂ܰܐ:

"Inaqqa d aṯën af Fërsoye w mofaqqe ay Yawnoye me Dara w me Nṣiwën w at tḥumayḏa, mëdde u madënḥo dë Froṯ w azzën w mbadri am mšiḥoye kulle d Ṭurcabdin w azzën cam ar Rumoye. B zabno ḥreno, naḥiti malke Yawnoye, tlalle nqamṯo maf Fërsoye d Oṯur w d Ninwe, mamṭalle bu šëbyo mënyono d camo ġäläbe w macëmrënne bu aṯrano. Me Ṭurizlo w hul l Arzun w hul Ḥësno d Ṣawro w Marde. Bëṯër yatiwi w camiri bu aṯrano hul l adyawma. Mawxa qre ëšme Ṭurcabdin, yani aṯro d cabde."

«ܐܝܢܰܩܩܰܐ ܕܐܰܬ݂ܷܢ ܐܰܦ ܦܷܪܣܳܝܶܐ ܘܡܳܦܰܩܩܶܗ ܐܰܝ ܝܰܘܢܳܝܶܐ ܡܶܐ ܕܰܪܰܐ ܘܡܶܐ ܢܨܝܘܷܢ ܘܰܐܬ ܬܚܘܡܰܝܕ݂ܰܗ، ܡܷܕܕܶܗ ܐܘ ܡܰܕܷܢܚܐ ܕܷܦـܪܳܬ݂ ܘܐܰܙܙܷܢ ܘܡܒܰܕܪܝ ܐܰܡ ܡܫܝܚܳܝܶܐ ܟܘܠܠܶܗ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܘܐܰܙܙܷܢ ܥܰܡ ܐܰܪ ܪܘܡܳܝܶܐ. ܒܙܰܒܢܐ ܚܪܶܢܐ، ܢܰܚـܝܬܝ ܡܰܠܟܶܐ ܝܰܘܢܳܝܶܐ، ܘܬܠܰܠܠܶܗ ܢـܩܰܡܬ݂ܐ ܡܰܦ ܦܷܪܣܳܝܶܐ ܕܐܳܬ݂ܘܪ ܘܕܢܝܢـܘܶܐ، ܡܰܡܛܰܠܠܶܗ ܒܘ ܫܷܒܝܐ ܡܷܢܝܳܢܐ ܕܥܰܡܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܘܡܰܥܷܡܪܷܢܢܶܗ ܒܘ ܐܰܬ݂ܪܰܢܐ. ܡܶܐ ܛـܘܪܐܝـܙܠܐ ܘܗܘܠ ܠܰܐܪܙܘܢ ܘܗܘܠ ܚܷܣܢܐ ܕܨܰܘܪܐ ܘܡܰܪܕܶܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܝܰܬܝܘܝ ܘܥܰܡܝܪܝ ܒܘ ܐܰܬ݂ܪܰܢܐ ܗܘܠ ܠܐܰܕܝܰܘܡܰܐ. ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܩܪܶܐ ܐܷܫܡܶܗ ܛܘܪܥܰܒܕܝܢ، ܝܰـܢܝ ܐܰܬ݂ܪܐ ܕܥܰܒܕܶܐ.»

Ṭurcabdin komëflaġ l ḥamšo falqe

(a: u falqo d Beṯmaḥlam)

(b: Beṯriše = i Rayite)

(c: Ḥësno d Kifo w ḥedora)

(d: Mëḏyaḏ w aq qëryawoṯayḏa)

(e: Beṯzabday = Azëx)

ܛـܘܪܥܰܒܕܝܢ ܟܳـܡܷܦܠܰܓ݂ ܠܚܰܡܫܐ ܦܰܠܩܶܐ:

(ܐ: ܐܘ ܦܰܠܩܐ ܕܒܶܝܬ̣ܡܰܚܠܰܡ)

(ܒ: ܒܶܝܬ݂ܪܝܫܶܐ = ܐܝ ܪܰܝـܝܬܶܐ)

(ܓ: ܚܷܣܢܐ ܕܟܝܦܐ ܘܚܶـܕ݂ܳܪܰܗ)

(ܕ: ܡܷܕ݂ܝܰـܕ݂ ܘܰܐܩ ܩܷܪܝܰܘܳܬ݂ܰܝܕ݂ܰܗ)

(ܗ: ܒܶܝܬ݂ܙܰܒܕܰܝ = ܐܰܙܷܟ݂)

Aṭ Ṭurcabdinoye catiqe, xud ac came ḥrene d ḥoyënwa bu madënḥo, ḥanfe wayne: cëbdi w suġdiwa laṣ ṣalme. Ġäläbe mad dayre w citawoṯe cal am masëġde daṣ ṣalme bnën w camiri. Maṯlo: i dayro d Mor Gabriel, i dayro d Mor Ḥananyo d Kurkmo w i dayro d Mor Yacqub d Ṣalëḥ.

ܐܰܛ ܛܘܪܥܰܒܕܝܢܳܝܶܐ ܥܰܬܝܩܶܐ، ܟ݂ܘܕ ܐܰܥ ܥܰـܡܶܐ ܚـܪܶܢܶـܐ ܕܚܳܝܷܢܘܰܐ ܒܘ ܡܰܕܷܢܚܐ، ܚܰܢܦܶܐ ܘܰܝܢܶܐ: ܥܷܒܕܝ ܘܣܘܓ݂ܕܝܘܰܐ ܠܰܨ ܨܰܠܡܶܐ. ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܡܰܕ ܕܰܝܪܶܐ ܘܥܝـܬܰܘܳܬ݂ܶܐ ܥܰܠ ܐܰܡ ܡܰܣܷܓ݂ܕܶܐ ܕܰܨ ܨܰܠـܡܶܐ ܒܢܷܢ ܘܥܰܡܝܪܝ. ܡܰܬ݂ܠܐ: ܐܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܓܰܒܪܐܝܠ، ܐܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܚܰܢܰܢܝܐ ܕܟܘܪܟܡܐ ܘܐܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܘܒ ܕܨܰܠܷܚ.

I mšiḥoyuṯo d Ṭurcabdin

ܐܝ ܡܫܝـܚܳـܝـܘܬ݂ܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ

Ak kaṯowe du maxtabzabno komawḏcilan d an aṯrawoṯe d Beṯnahrin, Omiḏ komarno w Arzun w Beṯzabday, lu qadišo Aday w lu talmiḏayḏe Agay mtalëmḏënwanne. Lu goran d ḥa kaṯowo du maxtabzabno ḥeḏër i šato dam 120 bëṯër me Mšiḥo këtwa ḥasyuṯo b Beṯzabday (Azëx). Komaḥwo d me Beṯzabday maṭyo i mšiḥoyuṯo l Ṭurcabdin. Elo bëṯër cal iḏe dac cënwoye w dayroye cabode d këtwa b Ṭurcabdin rawiḥo. Maṯlo Mor Awgin, Mor Malke, Mor Yuḥanën dë Kfone, Mor Ešacyo Ḥoloboyo w Mor Yacqub d Ṣalëḥ w ḥrene. Mu doro rbicoyo w hul lu štiṯoyo frisowa i mšiḥoyuṯo bu qlimo d Ṭurcabdin kule.

ܐܰܟ ܟܰܬ݂ܳܘܶܐ ܕܘ ܡܰܟ݂ܬܰܒܙܰܒܢܐ ܟܳܡܰܘܕ݂ܥܝܠܰܢ ܕܐܰܢ ܐܰܬ݂ܪܰܘܳܬ݂ܶܐ ܕܒܶܝܬ݂ܢܰܗܪܝܢ، ܐܳܡܝܕ݂ ܟܳܐܡܰܪܢܐ ܘܰܐܪܙܘܢ ܘܒܶܝܬ݂ܙܰܒܕܰܝ، ܠܘ ܩܰܕܝܫܐ ܐܰܕܰܝ ܘܠـܘ ܬܰܠܡܝܕ݂ܰܝܕ݂ܶܗ ܐܰܓܰܝ ܡܬܰܠܷܡܕ݂ܷܢܘܰܢܢܶܗ. ܠܘ ܓܳܪܰܐܢ ܕܚܰܐ ܟܰܬ݂ܳܘܐ ܕܘ ܡܰܟ݂ܬܰܒܙܰܒܢܐ ܚܶـܕ݂ܷܪ ܐܝ ܫܰـܬܐ ܕܰܡ 120 ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܡܫܝܚܐ ܟܷܬܘܰܐ ܚܰܣܝܘܬ݂ܐ ܒܒܶܝܬ݂ܙܰܒܕܰܝ (ܐܰܙܷܟ݂). ܟܳܡܰܚܘܐ ܕܡܶܐ ܒܶܝܬ݂ܙܰܒܕܰܝ ܡܰܛܝܐ ܐܝ ܡܫܝـܚܳـܝـܘܬ݂ܐ ܠܛܘܪܥܰܒܕܝܢ. ܐܶܠܐ ܒܷܬ݂ܷܪ ܥܰܠ ܐܝܕ݂ܶܗ ܕܰܥ ܥܷܢܘܳܝܶܐ ܘܕܰܝܪܳܝܶܐ ܥܰܒܳܕܶܐ ܕܟܷܬܘܰܐ ܒܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܪܰܘܝܚܐ. ܡܰܬ݂ܠܐ: ܡܳܪܝ̱ ܐܰܘܓܝܢ، ܡܳܪܝ̱ ܡܰܠܟܶܐ، ܡܳܪܝ̱ ܝـܘܚܰܢܷܢ ܕܷܟܦܳܢܶܐ، ܡܳܪܝ̱ ܐܶܫܰܥܝܐ ܚܳܠܳܒܳܝܐ ܘܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܘܒ ܕܨܰܠܷܚ ܘܚـܪܶܢܶܐ. ܡܘ ܕܳܪܐ ܪܒܝܥܳܝܐ ܘܗܘܠ ܠܘ ܫܬܝܬ݂ܳܝܐ ܦܪܝܣܳܘܰܐ ܐܝ ܡܫܝـܚܳـܝـܘܬ݂ܐ ܒܘ ܩܠܝܡܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܟܘܠܶܗ܀

(Mtarjam lu Surayt me malfono Afrem Can)

(ܡܬܰܪܔܰܡ ܠܘ ܣܘܪܰܝܬ ܡܶܐ ܡܰܠܦܳܢܐ ܐܰܦܪܶܝܡ ܔܰܐܢ)

Mabce:

(a: Maxtbonuṯo d cal aṯro d Ṭurcabdin d Faṭëryarxo Afrem Qamoyo (1954).)

(b: Gunḥe d Suryoye d Ṭurcabdin da šnaṯ 1915.)

(c: Kṯowe w mimaryoṯe mšaḥëlfe me malfone mšamhe.)

ܡܰܒܥܶܐ:

(ܐ: «ܡܰܟ݂ܬܒܳܢـܘܬ݂ܐ ܕܥܰܠ‌ ܐܰܬ݂ܪܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ» ܕܦܰܛܷܪܝܰـܪܟ݂ܐ ܐܰܦܪܶܝܡ ܩܰܡܳܝܐ (1954).)

(ܒ: «ܓܘܢܚܶܐ ܕܣܘܪܝܳܝܶܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ» ܕܰܫܢܰܬ݂ 1915.)

(ܓ: ܟܬ݂ܳܘܶܐ ܘܡܝܡܰܪܝܳܬ݂ܶܐ ܡܫܰܚܷܠܦܶܐ ܡܶܐ ܡܰܠܦܳܢܶܐ ܡܫܰܡܗܶܐ.)

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://surayt.bethmardutho.org/1101
Publication Date: November 12, 2019
Preparation of Electronic Edition:

TEI XML encoding by Jean Yoseph.

How to Cite this Electronic Edition
Can, Afrem, “ܡܰܟ݂ܬܰܒـܙܰܒـܢܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝـܢ / Maxtabzabno d Ṭurcabdin”, in Shabo Talay (ed.), “Šlomo Surayt - Corpus”, last modified November 12, 2019, https://surayt.bethmardutho.org/1101.