DRAFT
Not for citation.
You are viewing a page on the
Syriaca.org development server:
Not for citation.

Ayhan Gürkan: ܐܘ ܥܰܡܡܐ ܡܘܪܰܕ ܘܐܝ ܕܰܕܶܐ ܒܰܣܣܶܐ ܒܥܝܘܰܪܕܐ / U cammo Murad w i dade Basse b Ciwardo

  TEI  

U cammo Murad w i dade Basse kcayši bi qriṯo d Ciwardo. Këtlën casro nacime: ëšto abne w arbac bnoṯe. Tarte bnoṯe w tloṯo abne gawire ne, aḥ ḥrene heš cazbe ne. An nacime hani d gawiri bëṯër me zabno nafiqi azzën kcayši bad duwal d Awrupa. Aḥ ḥrene heš bi qriṯo acmayye ne këmcawnënne bu šuġlo du ṭuro w du bayto. U cammo Murad këtle arcoṯe w karme ġäläbe w ham këtle cwone, ceze w tawroṯe, cam gyoṯe bu bayto. Ban arcoṯe kzërci ḥeṭe w score w ṭlawḥe w fuje w žäbaš w farḥe w kuyo i idara dëṯṯe aclayye. Bu yarḥo daḥ ḥḏacsar bëṯër me d oṯe u maṭro qamoyo kbodën bu dworo w kzërci u buzarco d kolozam d mëzrac bi šatayo, cal d kul šato mede kmëzrëc. Iḏa aṯyo i šato basëmto w aṯi maṭro ṭowo b waxt diḏe i arco gmamṭo fire ġäläbe. Iḏa laṯi maṭro b waxt diḏe, u tacbayḏe kule gëzze bi hawa. Hën man arcoṯe gmëdwori elo kmëṭroyi xalye lašan u fulḥono, hani bu yarḥo daḥ ḥamšo kmëzroci warze. Ak karme bu yarḥo dat tre aw dat tloṯo u waxt du dworo w du ksoḥaṯṯe yo. Kkësḥi as sate kquṭci ak karswone d našifi appe me meqëm d fëqḥi an nërbaṯṯe. Ak karswone kmaltmënne kmësrënne qëfle w boqoṯe kmamṭënne lu bayto kmawqḏënne bi nuro aw bi tfayo. Me d aṯi u yarḥo daš šawco u zad kbode d šocaṯ, annaqqa kbode u šuġlo yaquro di qriṯo. Knëfqi lu ḥṣodo bay yawme du qayṭo w ġäläbe ḥemo, kḥëṣdi aš šëble knuqlilën lan adroṯo, tamo hul d oṯe u patoz. Me d maltamme u camo di qriṯo u zad dëṯṯe lan adroṯe koqorën koṯe u patoz klëtmi, këmḥalqi aš šëble l gawe, hiye koforaš u zad mu tawno. An arcoṯe d këtne msawye kcëbri am makinat, u zad bi arco kḥoṣëd, kforašlën me ḥḏoḏe. Meqëm ġäläbe tëcbiwa cal d makinat latwa, kul mede bi iḏo bu ḥaylo misëmwa. Mi naqqa d nafiqi am makinat haw ktëcbi xud meqëm. U zad w u tawno kmolile bak kise kmamṭile lu bayto. Kṭorën i sniquṯo du bayto, u ḥreno kmawblile li wälaye këmzabnile w košuqli i sniqutäṯṯe. Aw warze cayni mede bu yarḥo dat tmanyo me d mawraqqe w maṭën, këzzën këmṣayfi u warzo. Laf u yarḥo dat tëšco kul tre yawme naqqa këzzën kquṭfi fuje w žäbaš w farḥe lašan u muklo. Kmaltmi u buzarco daf fuje w daž žäbaš kmalḥile w kmanšfile, bëṯër këmqalile lu gyoṣo. Maf fuje ksaymi qadëd, šëkël d ḥalyuṯo w maf farḥe ksaymi ṭërši, kmëtxël cam u muklo bu zoyudo bay yawme d Ṣawmo rabo. Hën man noše ksaymi zoyudo këmzabnile bi šuqo. Me d maṭën ac cënwe ste, kquṭfi cënwe lašan u muklo. Hën mac cënwe ksaymënne ḥamro w hën ḥalyuṯo xud dibës w afšoṯo w ḥalile w bastiq w coliqe dag gawze. Iḏa hawën ak karme ṭawwe ksaymi zoyudo këmzabnile bi šuqo. Meqëm d oṯe u saṯwo kquṭci qayse mu ṭuro lašan u saṯwo. U cammo Murad w i dade Basse cam an nacimaṯṯe kmašëfci u qayṭo kule bu šuġlo yaquro, elo bëṯër mu yarḥano me dë mqarawle u saṯwo kmëṯnoḥi u saṯwo kule, cal d u šuġlo du ṭuro kotoyam. An nacimaṯṯe iḏo b iḏo këmcawni li emo lu babaṯṯe: bu dworo w bu ksoḥo w bu ḥṣodo, bi gera, baḥ ḥëyewën w bu šuġlo du bayto. Mawxa u cammo Murad w i dade Basse fṣiḥoye ne bi qamayto ban nacimaṯṯe w bëṯër baḥ ḥaye di qriṯo. Aḥ ḥaye di qriṯo lu goran di wälaye mšaḥëlfe ne. Kit waxt du šuġlo w kit waxt du itowo: yacni bu qayṭo kit šuġlo w tacbo ġäläbe, bu saṯwo aġlab yatiwe ne. I hawa di qriṯo cal d kit eba ilone w yaroquṯo ġäläbe naḏëfto w basëmto yo lu goran di wälaye.

ܐܘ ܥܰܡܡܐ ܡܘܪܰܕ ܘܐܝ ܕܰܕܶܐ ܒܰܣܣܶܐ ܟܥܰܝܫܝ ܒܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܕܥܝܘܰܪܕܐ. ܟܷܬܠܷܢ ܥܰܣܪܐ ܢܰܥܝܡܶܐ: ܐܷܫܬܐ ܐܰܒܢܶܐ ܘܰܐܪܒܰܥ ܒܢܳܬ݂ܶܐ. ܬܰܪܬܶܐ ܒܢܳܬ݂ܶܐ ܘܬܠܳܬ݂ܐ ܐܰܒܢܶܐ ܓܰܘܝܪܶܐ ܢܶܐ، ܐܰܚ ܚܪܶܢܶܐ ܗܶܫ ܥܰܙܒܶܐ ܢܶܐ. ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܗܰܢܝ ܕܓܰܘܝܪܝ ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܙܰܒܢܐ ܢܰܦܝܩܝ ܐܰܙܙܷܢ ܟܥܰܝܫܝ ܒܰܕ ܕܘܘܰܠ ܕܰܐܘܪܘܦ݁ܰܐ. ܐܰܚ ܚܪܶܢܶܐ ܗܶܫ ܒܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܐܰܥܡܰܝـܝܶܗ ܢܶܐ ܟܷܡܥܰܘܢܷܢܢܶܗ ܒܘ ܫܘܓ݂ܠܐ ܕܘ ܛܘܪܐ ܘܕܘ ܒܰܝܬܐ. ܐܘ ܥܰܡܡܐ ܡܘܪܰܕ ܟܷܬܠܶܗ ܐܰܪܥܳܬ݂ܶܐ ܘܟܰܪܡܶܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܘܗܰܡ ܟܷܬܠܶܗ ܥܘܳܢܶܐ، ܥܶܙܶܐ ܘܬܰܘܪܳܬ݂ܶܐ، ܥܰܡ ܓܝܳܬ݂ܶܐ ܒܘ ܒܰܝܬܐ. ܒܰܢ ܐܰܪܥܳܬ݂ܶܐ ܟܙܷܪܥܝ ܚܶܛܶܐ ܘܣܥܳܪܶܐ ܘܛܠܰܘܚܶܐ ܘܦܘܔܶܐ ܘܙ̰ܱܒܰܫ ܘܦܰܪܚܶܐ. ܘܟܘܝܳܐ ܐܝ ܐܝܕܰܪܰܐ ܕܷܬ݂ܬ݂ܶܗ ܐܰܥܠܰܝـܝܶܗ. ܒܘ ܝܰܪܚܐ ܕܰܚ ܚܕ݂ܰܥܣܰܪ ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܐܳܬ݂ܶܐ ܐܘ ܡܰܛܪܐ ܩܰܡܳܝܐ ܟܒܳܕܷܢ ܒܘ ܕܘܳܪܐ ܘܟܙܷܪܥܝ ܐܘ ܒܘܙܰܪܥܐ ܕܟܳܠܳܙܰܡ ܕܡܷܙܪܰܥ ܒܝ ܫܰܬܰܝܐ، ܥܰܠ ܕܟܘܠ ܫܰܬܐ ܡܶܕܶܐ ܟܡܷܙܪܷܥ. ܐܝܕ݂ܰܐ ܐܰܬ݂ܝܐ ܐܝ ܫܰܬܐ ܒܰܣܷܡܬܐ ܘܰܐܬ݂ܝ ܡܰܛܪܳܐ ܛܳܘܐ ܒܘܰܟ݂ܬ ܕܝܕ݂ܶܗ ܐܝ ܐܰܪܥܐ ܓܡܰܡܛܐ ܦܝܪܶܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ. ܐܝܕ݂ܰܐ ܠܰܐܬ݂ܝ ܡܰܛܪܐ ܒܘܰܟ݂ܬ ܕܝܕ݂ܶܗ، ܐܘ ܬܰܥܒܰܝܕ݂ܶܗ ܟܘܠܶܗ ܓܷܐܙܙܶܗ ܒܝ ܗܰܘܰܐ. ܗܷܢ ܡܰܢ ܐܰܪܥܳܬ݂ܶܐ ܓܡܷܕܘܳܪܝ ܐܶܠܐ ܟܡܷܛܪܳܝـܝ ܟ݂ܰܠܝܶܐ ܠܰܫܰܢ ܐܘ ܦܘܠܚܳܢܐ، ܗܰܢܝ ܒܘ ܝܰܪܚܐ ܕܰܚ ܚܰܡܫܐ ܟܡܷܙܪܳܥܝ ܘܰܪܙܶܐ. ܐܰܟ ܟܰܪܡܶܐ ܒܘ ܝܰܪܚܐ ܕܰܬ ܬܪܶܐ ܐܰܘ ܕܰܬ ܬܠܳܬ݂ܐ ܐܘ ܘܰܟ݂ܬ ܕܘ ܕܘܳܪܐ ܘܕܘ ܟܣܳܚܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܝܐ. ܟܟܷܣܚـܝ ܐܰܣ ܣܰܬܶܐ ܟܩܘܛܥܝ ܐܰܟ ܟܰܪܣܘܳܢܶܐ ܕܢܰܫܝܦܝ ܐܰܦ݁ܦ݁ܶܗ ܡܶܐ ܡܶܩܷܡ ܕܦܷܩܚܝ ܐܰܢ ܢܷܪܒܰܬ݂ܬ݂ܶܗ. ܐܰܟ ܟܰܪܣܘܳܢܶܐ ܟܡܰܠܬܡܷܢܢܶܗ ܟܡܷܣܪܷܢܢܶܗ ܩܷܦܠܶܐ ܘܒܳܩܳܬ݂ܶܐ ܟܡܰܡܛܷܢܢܶܗ ܠܘ ܒܰܝܬܐ ܟܡܰܘܩܕ݂ܷܢܢܶܗ ܒܝ ܢܘܪܐ ܐܰܘ ܒܝ ܬܦܰܝܐ. ܡܶܐ ܕܐܰܬ݂ܝ ܐܘ ܝܰܪܚܐ ܕܰܫ ܫܰܘܥܐ ܐܘ ܙܰܐܕ ܟܒܳܕܶܐ ܕܫܳܥܰܬ݂، ܐܰܢܢܰܩܩܰܐ ܟܒܳܕܶܐ ܐܘ ܫܘܓ݂ܠܐ ܝܰܩܘܪܐ ܕܝ ܩܪܝܬ݂ܐ. ܟܢܷܦܩܝ ܠܘ ܚܨܳܕܐ ܒܰܝ ܝܰܘܡܶܐ ܕܘ ܩܰܝܛܐ ܘܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܚܶܡܐ ܟܚܷܨܕܝ ܐܰܫ ܫܷܒܠܶܐ ܟܢܘܩܠܝܠܷܢ ܠܰܢ ܐܰܕܪܳܬ݂ܐ، ܬܰܡܐ ܗܘܠ ܕܐܳܬ݂ܶܐ ܐܘ ܦ݁ܰܬܳܙ. ܡܶܐ ܕܡܰܠܬܰܡܡܶܗ ܐܘ ܥܰܡܐ ܕܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܐܘ ܙܰܐܕ ܕܷܬ݂ܬ݂ܶܗ ܠܰܢ ܐܰܕܪܳܬ݂ܶܐ ܟܳܩܳܪܷܢ ܟܳܐܬ݂ܶܐ ܐܘ ܦ݁ܰܬܳܙ ܟܠܷܬܡܝ، ܟܷܡܚܰܠܩܝ ܐܰܫ ܫܷܒܠܶܐ ܠܓܰܘܶܗ، ܗܝـܝܶܐ ܟܳܦܳܪܰܫ ܐܘ ܙܰܐܕ ܡܘ ܬܰܘܢܐ. ܐܰܢ ܐܰܪܥܳܬ݂ܶܐ ܕܟܷܬܢܶܐ ܡܣܰܘܝܶܐ ܟܥܷܒܪܝ ܐܰܡ ܡܰܟܝܢܰܬ، ܐܘ ܙܰܐܕ ܒܝ ܐܰܪܥܐ ܟܚܳܨܷܕ، ܟܦܳܪܰܫܠܷܢ ܡܶܐ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ. ܡܶܩܷܡ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܬܷܥܒܝܘܰܐ ܥܰܠ ܕܡܰܟܝܢܰܬ ܠܰܬܘܰܐ، ܟܘܠ ܡܶܕܶܐ ܒܝ ܐܝܕ݂ܐ ܒܘ ܚܰܝܠܐ ܡܝܣܷܡܘܰܐ. ܡܝ ܢܰܩܩܰܐ ܕܢܰܦܝܩܝ ܐܰܡ ܡܰܟܝܢܰܬ ܗܰܘ ܟܬܷܥܒܝ ܟ݂ܘܕ ܡܶܩܷܡ. ܐܘ ܙܰܐܕ ܘܐܘ ܬܰܘܢܐ ܟܡܳܠܝܠܶܗ ܒܰܟ ܟܝܣܶܐ ܟܡܰܡܛܝܠܶܗ ܠܘ ܒܰܝܬܐ. ܟܛܳܪܷܢ ܐܝ ܣܢܝܩܘܬ݂ܐ ܕܘ ܒܰܝܬܐ، ܐܘ ܚܪܶܢܐ ܟܡܰܘܒܠܝܠܶܗ ܠܝ ܘܱܠܰܝܶܐ ܟܷܡܙܰܒܢܝܠܶܗ ܘܟܳܫܘܩܠܝ ܐܝ ܣܢܝܩܘܬ݂ܰܬ݂ܬ݂ܶܗ. ܐܰܘ ܘܰܪܙܶܐ ܥܰܝܢܝ ܡܶܕܶܐ ܒܘ ܝܰܪܚܐ ܕܰܬ ܬܡܰܢܝܐ ܡܶܐ ܕܡܰܘܪܰܩܩܶܗ ܘܡܰܛܷܢ، ܟܷܐܙܙܷܢ ܟܷܡܨܰܝܦܝ ܐܘ ܘܰܪܙܐ. ܠܰܦ ܐܘ ܝܰܪܚܳܐ ܕܰܬ ܬܷܫܥܐ ܟܘܠ ܬܪܶܐ ܝܰܘܡܶܐ ܢܰܩܩܰܐ ܟܷܐܙܙܷܢ ܟܩܘܛܦܝ ܦܘܔܶܐ ܘܙ̰ܱܒܰܫ ܘܦܰܪܚܶܐ ܠܰܫܰܢ ܐܘ ܡܘܟܠܐ. ܟܡܰܠܬܡܝ ܐܘ ܒܘܙܰܪܥܐ ܕܰܦ ܦܘܔܶܐ ܘܕܰܙ̰ ܙ̰ܱܒܰܫ ܟܡܰܠܚܝܠܶܗ ܘܟܡܰܢܫܦܝܠܶܗ، ܒܷܬ݂ܷܪ ܟܷܡܩܰܠܝܠܶܗ ܠܘ ܓܝܳܨܐ. ܡܰܦ ܦܘܔܶܐ ܟܣܰܝܡܝ ܩܰܕܷܕ، ܫܷܟܷܠ ܕܚܰܠܝܘܬ݂ܐ ܘܡܰܦ ܦܰܪܚܶܐ ܟܣܰܝܡܝ ܛܷܪܫܝ، ܟܡܷܬܟ݂ܷܠ ܥܰܡ ܐܘ ܡܘܟܠܐ ܒܘ ܙܳܝܘܕܐ ܒܰܝ ܝܰܘܡܶܐ ܕܨܰܘܡܐ ܪܰܒܐ. ܗܷܢ ܡܰܢ ܢܳܫܶܐ ܟܣܰܝܡܝ ܙܳܝܘܕܐ ܟܷܡܙܰܒܢܝܠܶܗ ܒܝ ܫܘܩܐ. ܡܶܐ ܕܡܰܛܷܢ ܐܰܥ ܥܷܢܘܶܐ ܣܬܶܐ، ܟܩܘܛܦܝ ܥܷܢܘܶܐ ܠܰܫܰܢ ܐܘ ܡܘܟܠܐ. ܗܷܢ ܡܰܥ ܥܷܢܘܶܐ ܟܣܰܝܡܷܢܢܶܗ ܚܰܡܪܐ ܘܗܷܢ ܚܰܠܝܘܬ݂ܐ ܟ݂ܘܕ ܕܝܒܷܣ ܘܰܐܦܫܳܬ݂ܐ ܘܚܰܠܝܠܶܐ ܘܒܰܣܬܝܩ ܘܥܳܠܝܩܶܐ ܕܰܓ ܓܰܘܙܶܐ. ܐܝܕ݂ܰܐ ܗܰܘܷܢ ܐܰܟ ܟܰܪܡܶܐ ܛܰܘܘܶܐ ܟܣܰܝܡܝ ܙܳܝܘܕܐ ܟܷܡܙܰܒܢܝܠܶܗ ܒܝ ܫܘܩܐ. ܡܶܩܷܡ ܕܐܳܬ݂ܶܐ ܐܘ ܣܰܬ݂ܘܐ ܟܩܘܛܥܝ ܩܰܝܣܶܐ ܡܘ ܛܘܪܐ ܠܰܫܰܢ ܐܘ ܣܰܬ݂ܘܐ. ܐܘ ܥܰܡܡܐ ܡܘܪܰܕ ܘܐܝ ܕܰܕܶܐ ܒܰܣܣܶܐ ܥܰܡ ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܟܡܰܫܷܦܥܝ ܐܘ ܩܰܝܛܐ ܟܘܠܶܗ ܒܘ ܫܘܓ݂ܠܐ ܝܰܩܘܪܐ، ܐܶܠܐ ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܘ ܝܰܪܚܰܢܐ ܡܶܐ ܕܷܡܩܰܪܰܘܠܶܗ ܐܘ ܣܰܬ݂ܘܐ ܟܡܷܬ݂ܢܳܚܝ ܐܘ ܣܰܬ݂ܘܐ ܟܘܠܶܗ، ܥܰܠ ܕܐܘ ܫܘܓ݂ܠܐ ܕܘ ܛܘܪܐ ܟܳܬܳܝܰܡ. ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܐܝܕ݂ܐ ܒܐܝܕ݂ܐ ܟܷܡܥܰܘܢܝ ܠܝ ܐܶܡܐ ܠܘ ܒܰܒܰܬ݂ܬ݂ܶܗ: ܒܘ ܕܘܳܪܐ ܘܒܘ ܟܣܳܚܐ ܘܒܘ ܚܨܳܕܐ ܒܝ ܓܶܪܰܐ ܒܰܚ ܚܱܝܶܘܷܢ ܘܒܘ ܫܘܓ݂ܠܐ ܕܘ ܒܰܝܬܐ. ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܐܘ ܥܰܡܡܐ ܡܘܪܰܕ ܐܝ ܕܰܕܶܐ ܒܰܣܣܶܐ ܦܨܝܚܳܝܶܐ ܢܶܐ ܒܝ ܩܰܡܰܝܬܐ ܒܰܢ ܢܰܥܝܡܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܘܒܷܬ݂ܷܪ ܒܰܚ ܚܰܝܶܐ ܕܝ ܩܪܝܬ݂ܐ. ܐܰܚ ܚܰܝܶܐ ܕܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܠܘ ܓܳܪܰܐܢ ܕܝ ܘܱܠܰܝܶܐ ܡܫܰܚܷܠܦܶܐ ܢܶܐ. ܟܝܬ ܘܰܟ݂ܬ ܕܘ ܫܘܓ݂ܠܐ ܘܟܝܬ ܘܰܟ݂ܬ ܕܘ ܐܝܬܳܘܐ. ܝܰܥܢܝ ܒܘ ܩܰܝܛܐ ܟܝܬ ܫܘܓ݂ܠܐ ܘܬܰܥܒܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ، ܒܘ ܣܰܬ݂ܘܐ ܐܰܓ݂ܠܰܒ ܝܰܬܝܘܶܐ ܢܶܐ. ܐܝ ܗܰܘܰܐ ܕܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܥܰܠ ܕܟܝܬ ܐܶܒܰܗ ܐܝܠܳܢܶܐ ܘܝܰܪܳܩܘܬ݂ܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܢܰܕ݂ܷܦܬܐ ܘܒܰܣܷܡܬܳܐ ܝܐ ܠܘ ܓܳܪܰܐܢ ܕܝ ܘܱܠܰܝܶܐ.

Malfono Ayhan Gürkan

ܡܠܦܢܐ ܐܝܗܐܢ ܓܘܪܩܐܢ 550

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://surayt.bethmardutho.org/1401
Publication Date: July 13, 2020
Preparation of Electronic Edition:

TEI XML encoding by Anna-Simona Barbara Üzel .

Open Access and Copyright:
How to Cite this Electronic Edition
Gürkan, Ayhan, “ܐܘ ܥܰܡܡܐ ܡܘܪܰܕ ܘܐܝ ܕܰܕܶܐ ܒܰܣܣܶܐ ܒܥܝܘܰܪܕܐ / U cammo Murad w i dade Basse b Ciwardo”, in Shabo Talay (ed.), “Šlomo Surayt - Corpus”, last modified July 13, 2020, https://surayt.bethmardutho.org/1401.