DRAFT
Not for citation.
You are viewing a page on the
Syriaca.org development server:
Not for citation.

Ayhan Gürkan: ܐܰܡ ܡܥܰܪܶܐ ܕܡܷܕ݂ܝܰܕ݂ / Am mcare d Mëḏyaḏ

  TEI  

Mëḏyaḏ, xëd këtyo iḏico, ḥḏo mad dukoṯe catiqe dë briṯo yo d u camo Suryoyo macëmrile. Komitawmarla i arëškayto d Ṭurcabdin. Lu goran dë ḥḏo mal luḥe du ṭino d ḥazyo, košofac ëšma Matiat. Lu goran d këtyo kṯiwo, i šato tmonemo w tšac w šawci (879) meqëm me Mšiḥo komar: “Ono Ašurbanipal msëkli Matiat w aq qëryawoṯayḏa b šäraf rabo w mḥalaqli aclayye beš yacni vergi ġäläbe.” Hul l ucdo u tarix diḏa komoṭe lë tralfo w tmonemo (2800) ëšne. Ëšma catiqo yo: hën këmmi i macnayḏa mërre maḥziṯo yo; hën këmmi koṯe mam mcare; hën këmmi koṯe me “Mata dil” b Suryoyo madënḥoyo i qriṯayḏi aw i wälayayḏi.

ܡܷܕ݂ܝܰܕ݂، ܟ݂ܷܕ ܟܷܬܝܐ ܐܝܕ݂ܝܥܐ، ܚܕ݂ܐ ܡܰܕ ܕܘܟܳܬ݂ܶܐ ܥܰܬܝܩܶܐ ܕܷܒܪܝܬ݂ܐ ܝܐ ܕܐܘ ܥܰܡܐ ܣܘܪܝܳܝܐ ܡܰܥܷܡܪܝܠܶܗ. ܟܳܡܝܬܰܘܡܰܪܠܰܗ ܐܝ ܐܰܪܷܫܟܰܝܬܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ. ܠܘ ܓܳܪܰܐܢ ܕܷܚܕ݂ܐ ܡܰܠ ܠܘܚܶܐ ܕܘ ܛܝܢܐ ܕܚܰܙܝܐ، ܟܳܫܳܦܰܥ ܐܷܫܡܰܗ ܡܰܬܝܝܰܬ. ܠܘ ܓܳܪܰܐܢ ܕܟܷܬܝܐ ܟܬ݂ܝܘܐ، ܐܝ ܫܰܬܐ ܬܡܳܢܶܡܐ ܘܬܫܰܥ ܘܫܰܘܥܝ (879) ܡܶܩܷܡ ܡܶܐ ܡܫܝܚܐ ܟܳܐܡܰܪ: ܐܳܢܳܐ ܐܰܫܘܪܒܰܢܝܦ݁ܰܠ ܡܣܷܟܠܝ ܡܰܬܝـܝܰܬ ܘܰܐܩ ܩܷܪܝܰܘܳܬ݂ܰܝܕ݂ܰܗ ܒܫܱܪܰܦ ܪܰܒܐ ܘܡܚܰܠܰܩܠܝ ܐܰܥܠܰܝܝܶܗ ܒܶܫ ܝܰܥܢܝ ܒ݂ܶܪܓܝ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ. ܗܘܠ ܠܐܘܥܕܐ ܐܘ ܬܰܪܝܟ݂ ܕܝܕ݂ܰܗ ܟܳܡܳܛܶܐ ܬܪܰܠܦܐ ܘܬܡܳܢܶܡܐ (2800) ܐܷܫܢܶܐ. ܐܷܫܡܰܗ ܥܰܬܝܩܐ ܝܐ: ܗܷܢ ܟܷܐܡܡܝ ܐܝ ܡܰܥܢܰܝܕ݂ܰܐ ܡܷܪܪܶܗ ܡܰܚܙܝܬ݂ܐ ܝܐ؛ ܗܷܢ ܟܷܐܡܡܝ ܟܳܐܬ݂ܶܐ ܡܰܡ ܡܥܰܪܶܐ؛ ܗܷܢ ܟܷܐܡܡܝ ܟܳܐܬ݂ܶܐ ܡܶܐ ܡܰܬܰܐ ܕܝܠܝ̱ ܒܣܘܪܝܳܝܐ ܡܰܕܷܢܚܳܝܐ ܐܝ ܩܪܝܬ݂ܰܝܕ݂ܝ ܐܰܘ ܐܝ ܘܱܠܰܝܰܝܕ݂ܝ.

Mëḏyaḏ këtla wälaye kamëlto taḥta di arco. Gëd koṯawno ëšmo cal Mëdyaḏ i taḥtayto lu goran du mede dë ḥzeli w d šamëcno. Kit taḥta d Mëḏyaḏ mcare, ḥa komidamër mënne du yërxaṯṯe, komoṭe hul alfo mëtrowat yarixe. Hën mënne bi šeno ḥfire ne, dukoṯe kefo kalšo qṭire ne. Am Mëḏyoye këmmënne xišat. B gawayye kito odayat li cyeše dan insanat. Kit dukoṯe daḥ ḥäyewën, dälavat du zad lašan u muklaṯṯe w gubone dam maye. Ġäläbe mad dukoṯani kofayši xud këtne. Mam mcarani komaḥwe Mëḏyaḏ i catëqto taḥta di arco wa. An insanat cam aḥ ḥäyewën dëṯṯe cayšiwa bam mcare. Lam mcarani këtte feme ġäläbe. Af feme dam mcare kobodën mi šuqo qariwo l mor Barṣawmo cal d i wälaye catëqto me tamo bëdyowa w me ḥiḏora di wälaye, konëfqi hul bëṯra di dayro d mor Hobël w mor Abrohëm. B gawayye ġäläbe mad dukoṯe ciqe ne. Ḥa ënsan bas kibe me damixe cobar appe. Kit dukoṯe rwiḥe d ḥa raḥa koqodar dë mhalax w d rohaṭ appe. Kit b gawayye odayat rabe w hën odayat nacime. B gawe dan odayat kit dälavat lašan u celofo du säwal. Kito dukoṯe baq qṭoraṯṯe nqiwe lašan u myodo di hawa. Am mcarani ad dukoṯe du nfoqo w tëhzimaṯṯe kul nošo lo koqodar d oḏacce elo bas ac cayošaṯṯe ac catiqe. Me d howewa zucṯo ëḏciwa bayn an naqwe cëbri lašan d xulṣi. Musäbab dac cbaryoṯe kulle lo komënfaq mënne, komhalxat b gawayye mo aw maṯe mëtrowat w hën manne konëfqi sxire. Mawxa u dëžmën d cobar bëṯrayye ste, cal d lo koḏac u darbo, këtte šanṣ d maxëlṣi ruḥayye. Bëṯër, bas b ayna tarix latyo iḏico, macmar lalcal mënne bote. Hën maf femani du myodo di hawa fayiši taḥte dab bote, am more marëwḥënne w mcadlënne aw sxërre b kefo kalšo bayn alle w laj jiran dëṯṯe, heš komëstacëmlënne xud mcare lašan u säwal, laq qayse aw xud kahdine lu tawno. Hën simënne ṣiwa bu qayṭo cal d këtne fayuḥe w komaḥti i gweto w at tëršiyaṯṯe b gawayye. Hën mag gubone d këtwa bam mcarani maclalle ab bënyonaṯṯe w maslaqqe lad durtaṯṯe w hani d fayiši baz zabuqone ste, heš hul l adyawma komëstacëmlënne. Bëṯër me waxt, me dë mšawšṭo i wälaye, i bälädiye myasaqla u byozo dam maye pisën larwal. Hën mu camo ftëḥlele gubone nacime qum at tarce larwal. Hën mu camo marfele ab boriyat dam maye pisën l gawayye. Bi šato dan alfo w tšacmo w ëšti (1960) grëšše boriyat du štoyo dam maye li wälaye l gawe dab bote. Cal d këtyo i wälaye cal i šeno camërto, ḥfërre az zabuqonayḏa w maḥatte ab boriyat taḥta di arco. Bu ḥforano nqiwi hën mam mcare. Elo u camo Suryoyo heš lo nafëqwa li Goluṯo w lo ṭrele d molënne mkalšile. Mafëtte ab boriyat cël mënne. Elo bi šato dan alfo w tšacmo w tšac w tëšci (1999) li dawle grëšla boriyat dam maye pisën (qanalizaṣyon) l gawah d Mëḏyaḏ. Cabiri bam makinat rabe ḥfërre w twërre az zabuqone dukoṯe hul mëtro w falge. Maclasaf ġäläbe mam mcare w mag gubonani twiri aq qṭoraṯṯe. Dukoṯe mënne maxlalle baq qamyonat d cafro w nqurto l gawayye. Bëšrolo heš ste naqqat kmëxfoṣi. Hën dukoṯe d këtwayne u camo Suryoyo appe lo ṭrele d molënne elo mosarre qalëb taḥtayye bi čmënto simënne. Bëšrolo d oṯe d mičoko Mëḏyaḏ b iḏe d bälädiye more d iḏacto d manḏfo w dë mcadlo am mcarani komëtyaqanno gëd howën dumoro bë briṯo ban alfowat noše zyaratčiye turist gëd oṯe lu kroxo w li ḥzaytaṯṯe.

ܡܷܕ݂ܝܰܕ݂ ܟܷܬܠܰܗ ܘܱܠܰܝܶܐ ܟܰܡܷܠܬܐ ܬܰܚܬܰܗ ܕܝ ܐܰܪܥܐ. ܓܷܕ ܟܳܬ݂ܰܘܢܐ ܐܷܫܡܐ ܥܰܠ ܡܷܕܝܰܕ݂ ܐܝ ܬܰܚܬܰܝܬܐ ܠܘ ܓܳܪܰܐܢ ܕܘ ܡܶܕܶܐ ܕܷܚܙܶܠܝ ܘܕܫܰܡܷܥܢܐ. ܟܝܬ ܬܰܚܬܰܗ ܕܡܷܕ݂ܝܰܕ݂ ܡܥܰܪܶܐ، ܚܰܐ ܟܳܡܝܕܰܡܷܪ ܡܷܢܢܶܗ ܕܐܘ ܝܷܪܟ݂ܰܬ݂ܬ݂ܶܗ، ܟܳܡܳܛܶܐ ܗܘܠ ܐܰܠܦܐ ܡܷܬܪܳܘܰܬ ܝܰܪܝܟ݂ܶܐ. ܗܷܢ ܡܷܢܢܶܗ ܒܝ ܫܶܢܐ ܚܦܝܪܶܐ ܢܶܐ، ܕܘܟܳܬ݂ܶܐ ܟܶܦܐ ܟܰܠܫܐ ܩܛܝܪܶܐ ܢܶܐ. ܐܰܡ ܡܷܕ݂ܝܳܝܶܐ ܟܷܐܡܡܷܢܢܶܗ ܟ݂ܝܫܰܬ. ܒܓܰܘܰܝܝܶܗ ܟܝܬܐ ܐܳܕܰܝܰܬ ܠܝ ܥܝܶܫܶܐ ܕܰܢ ܐܝܢܣܰܢܰܬ. ܟܝܬ ܕܘܟܳܬ݂ܶܐ ܕܰܚ ܚܱܝܶܘܷܢ، ܕܱܠܰܒ݂ܰܬ ܕܘ ܙܰܐܕ ܠܰܫܰܢ ܐܘ ܡܘܟܠܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܘܓܘܒܳܢܶܐ ܕܰܡ ܡܰܝܶܐ. ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܡܰܕ ܕܘܟܳܬ݂ܰܝ ܟܳܦܰܝܫܝ ܟ݂ܘܕ ܟܷܬܢܶܐ. ܡܰܡ ܡܥܰܪܰܢܝ ܟܳܡܰܚܘܶܐ ܡܷܕ݂ܝܰܕ݂ ܐܝ ܥܰܬܷܩܬܐ ܬܰܚܬܰܗ ܕܝ ܐܰܪܥܐ ܘܰܐ. ܐܰܢ ܐܝܢܣܰܢܰܬ ܥܰܡ ܐܰܚ ܚܱܝܶܘܷܢ ܕܷܬ݂ܬ݂ܶܗ ܥܰܝܫܝܘܰܐ ܒܰܡ ܡܥܰܪܶܐ. ܠܰܡ ܡܥܰܪܰܢܝ ܟܷܬܬܶܗ ܦܶܡܶܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ. ܐܰܦ ܦܶܡܶܐ ܕܰܡ ܡܥܰܪܶܐ ܟܳܒܳܕܷܢ ܡܝ ܫܘܩܐ ܩܰܪܝܘܐ ܠܡܳܪܝ̱ ܒܰܪܨܰܘܡܐ ܥܰܠ ܕܐܝ ܘܱܠܰܝܶܐ ܥܰܬܷܩܬܐ ܡܶܐ ܬܰܡܐ ܒܷܕܝܳܘܰܐ ܘܡܶܐ ܚܝܕ݂ܳܪܰܗ ܕܝ ܘܱܠܰܝܶܐ، ܟܳܢܷܦܩܝ ܗܘܠ ܒܷܬ݂ܪܰܗ ܕܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܗܳܒܷܠ ܘܡܳܪܝ̱ ܐܰܒܪܳܗܷܡ. ܒܓܰܘܰܝܝܶܗ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܡܰܕ ܕܘܟܳܬ݂ܶܐ ܥܝܩܶܐ ܢܶܐ. ܚܰܐ ܐܷܢܣܰܐܢ ܒܰܤ ܟܝܒܶܗ ܡܶܐ ܕܰܡܝܟ݂ܶܗ ܥܳܒܰܪ ܐܰܦ݁ܦ݁ܶܗ. ܟܝܬ ܕܘܟܳܬ݂ܶܐ ܪܘܝܚܶܐ ܕܚܰܐ ܪܰܚܰܐ ܟܳܩܳܕܰܪ ܕܷܡܗܰܠܰܟ݂ ܘܕܪܳܗܰܛ ܐܰܦ݁ܦ݁ܶܗ. ܟܝܬ ܒܓܰܘܰܝܝܶܗ ܐܳܕܰܝܰܬ ܪܰܒܶܐ ܘܗܷܢ ܐܳܕܰܝܰܬ ܢܰܥܝܡܶܐ. ܒܓܰܘܶܗ ܕܰܢ ܐܳܕܰܝܰܬ ܟܝܬ ܕܱܠܰܒ݂ܰܬ ܠܰܫܰܢ ܐܘ ܥܶܠܳܦܐ ܕܘ ܣܱܘܰܐܠ. ܟܝܬܐ ܕܘܟܳܬ݂ܶܐ ܒܰܩ ܩܛܳܪܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܢܩܝܘܶܐ ܠܰܫܰܢ ܐܘ ܡܝܳܕܐ ܕܝ ܗܰܘܰܐ. ܐܰܡ ܡܥܰܪܰܢܝ ܐܰܕ ܕܘܟܳܬ݂ܶܐ ܕܘ ܢܦܳܩܐ ܘܬܷܗܙܝܡܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܟܘܠ ܢܳܫܳܐ ܠܐ ܟܳܩܳܕܰܪ ܕܐܳܕ݂ܰܥܥܶܗ ܐܶܠܐ ܒܰܤ ܐܰܥ ܥܰܝܳܫܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܐܰܥ ܥܰܬܝܩܶܐ. ܡܶܐ ܕܗܳܘܶܘܰܐ ܙܘܥܬ݂ܐ ܐܷܕ݂ܥܝܘܰܐ ܒܰܝܢ ܐܰܢ ܢܰܩܘܶܐ ܥܷܒܪܝ ܠܰܫܰܢ ܕܟ݂ܘܠܨܝ. ܡܘܣܱܒܰܒ ܕܐܰܥ ܥܒܰܪܝܳܬ݂ܶܐ ܟܘܠܠܶܗ ܠܐ ܟܳܡܷܢܦܰܩ ܡܷܢܢܶܗ، ܟܳܡܗܰܠܟ݂ܰܬ ܒܓܰܘܰܝܝܶܗ ܡܳܐ ܐܰܘ ܡܰܬ݂ܶܐ ܡܷܬܪܳܘܰܬ ܘܗܷܢ ܡܰܢܢܶܗ ܟܳܢܷܦܩܝ ܣܟ݂ܝܪܶܐ. ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܐܘ ܕܷܙ̰ܡܷܢ ܕܥܳܒܰܪ ܒܷܬ݂ܪܰܝܝܶܗ ܣܬܶܐ، ܥܰܠ ܕܠܐ ܟܳܐܕ݂ܰܥ ܐܘ ܕܰܪܒܐ، ܟܷܬܬܶܗ ܫܰܢܨ ܕܡܰܟ݂ܷܠܨܝ ܪܘܚܰܝܝܶܗ. ܒܷܬ݂ܷܪ، ܒܰܤ ܒܐܰܝܢܰܐ ܬܰܪܝܟ݂ ܠܰܬܝܐ ܐܝܕ݂ܝܥܐ، ܡܰܥܡܰܪ ܠܰܠܥܰܠ ܡܷܢܢܶܗ ܒܳܬܶܐ. ܗܷܢ ܡܰܦ ܦܶܡܰܢܝ ܕܘ ܡܝܳܕܐ ܕܝ ܗܰܘܰܐ ܦܰܝـܝܫܝ ܬܰܚܬܶܗ ܕܰܒ ܒܳܬܶܐ، ܐܰܡ ܡܳܪܶܐ ܡܰܪܷܘܚܷܢܢܶܗ ܘܡܥܰܕܠܷܢܢܶܗ ܐܰܘ ܣܟ݂ܷܪܪܶܗ ܒܟܶܦܐ ܟܰܠܫܐ ܒܰܝܢ ܐܰܠܠܶܗ ܘܠܰܔ ܔܝܪܰܢ ܕܷܬ݂ܬ݂ܶܗ، ܗܶܫ ܟܳܡܷܣܬܰܥܷܡܠܷܢܢܶܗ ܟ݂ܘܕ ܡܥܰܪܶܐ ܠܰܫܰܢ ܐܘ ܣܱܘܰܐܠ، ܠܰܩ ܩܰܝܣܶܐ ܐܰܘ ܟ݂ܘܕ ܟܰܗܕܝܢܶܐ ܠܘ ܬܰܘܢܐ. ܗܷܢ ܣܝܡܷܢܢܶܗ ܨܝܘܰܐ ܒܘ ܩܰܝܛܐ ܥܰܠ ܕܟܷܬܢܶܐ ܦܰܝܘܚܶܐ ܘܟܳܡܰܚܬܝ ܐܝ ܓܘܶܬܐ ܘܐܰܬ ܬܷܪܫܝܝܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܒܓܰܘܰܝܝܶܗ. ܗܷܢ ܡܰܓ ܓܘܒܳܢܶܐ ܕܟܷܬܘܰܐ ܒܰܡ ܡܥܰܪܰܢܝ ܡܰܥܠܰܠܠܶܗ ܐܰܒ ܒܷܢܝܳܢܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܘܡܰܣܠܰܩܩܶܗ ܠܰܕ ܕܘܪܬܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܘܗܰܢܝ ܕܦܰܝـܝܫܝ ܒܰܙ ܙܰܒܘܩܳܢܶܐ ܣܬܶܐ، ܗܶܫ ܗܘܠ ܠܰܐܕܝܰܘܡܰܐ ܟܳܡܷܣܬܰܥܷܡܠܷܢܢܶܗ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܘܰܟ݂ܬ، ܡܶܐ ܕܷܡܫܰܘܫܛܐ ܐܝ ܘܱܠܰܝܶܐ، ܐܝ ܒܱܠܱܕܝܝܶܐ ܡܝܰܣܰܩܠܰܗ ܐܘ ܒܝܳܙܐ ܕܰܡ ܡܰܝܶܐ ܦ݁ܝܣܷܢ ܠܰܪܘܰܠ. ܗܷܢ ܡܘ ܥܰܡܐ ܦܬܷܚܠܶܠܶܗ ܓܘܒܳܢܶܐ ܢܰܥܝܡܶܐ ܩܘܡ ܐܰܬ ܬܰܪܥܶܐ ܠܰܪܘܰܠ. ܗܷܢ ܡܘ ܥܰܡܐ ܡܰܪܦܶܠܶܗ ܐܰܒ ܒܳܪܝܝܰܬ ܕܰܡ ܡܰܝܶܐ ܦ݁ܝܣܷܢ ܠܓܰܘܰܝܝܶܗ. ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܢ ܐܰܠܦܐ ܘܬܫܰܥܡܐ ܘܐܷܫܬܝ 1960 ܓܪܷܫܫܶܗ ܒܳܪܝـܝܰܬ ܕܘ ܫܬܳܝܐ ܕܰܡ ܡܰܝܶܐ ܠܝ ܘܱܠܰܝܶܐ ܠܓܰܘܶܗ ܕܰܒ ܒܳܬܶܐ. ܥܰܠ ܕܟܷܬܝܐ ܐܝ ܘܱܠܰܝܶܐ ܥܰܠ ‌ܐܝ ܫܶܢܐ ܥܰܡܷܪܬܐ، ܚܦܷܪܪܶܗ ܐܰܙ ܙܰܒܘܩܳܢܰܝܕ݂ܰܗ ܘܡܰܚܰܬܬܶܗ ܐܰܒ ܒܳܪܝܝܰܬ ܬܰܚܬܰܗ ܕܝ ܐܰܪܥܐ. ܒܘ ܚܦܳܪܰܢܐ ܢܩܝܘܝ ܗܷܢ ܡܰܡ ܡܥܰܪܶܐ. ܐܶܠܐ ܐܘ ܥܰܡܐ ܣܘܪܝܳܝܐ ܗܶܫ ܠܐ ܢܰܦܷܩܘܰܐ ܠܝ ܓܳܠܘܬ݂ܐ ܘܠܐ ܛܪܶܠܶܗ ܕܡܳܠܷܢܢܶܗ ܡܟܰܠܫܝܠܶܗ. ܡܰܦܷܬܬܶܗ ܐܰܒ ܒܳܪܝܝܰܬ ܥܷܠ ܡܷܢܢܶܗ. ܐܶܠܐ ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܢ ܐܰܠܦܐ ܘܬܫܰܥܡܐ ܘܬܫܰܥ ܘܬܷܫܥܝ (1999) ܠܝ ܕܰܘܠܶܐ ܓܪܷܫܠܰܗ ܒܳܪܝـܝܰܬ ܕܰܡ ܡܰܝܶܐ ܦ݁ܝܣܷܢ (ܩܰܢܰܠܝܙܰܨܝܳܢ) ܠܓܰܘܰܗ ܕܡܷܕ݂ܝܰܕ݂. ܥܰܒܝܪܝ ܒܰܡ ܡܰܟܝܢܰܬ ܪܰܒܶܐ ܚܦܷܪܪܶܗ ܘܬܘܷܪܪܶܗ ܐܰܙ ܙܰܒܘܩܳܢܶܐ ܕܘܟܳܬ݂ܶܐ ܗܘܠ ܡܷܬܪܳܐ ܘܦܰܠܓܶܗ. ܡܰܥܠܰܣܰܦ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܡܰܡ ܡܥܰܪܶܐ ܘܡܰܓ ܓܘܒܳܢܰܢܝ ܬܘܝܪܝ ܐܰܩ ܩܛܳܪܰܬ݂ܬ݂ܶܗ. ܕܘܟܳܬ݂ܶܐ ܡܷܢܢܶܗ ܡܰܟ݂ܠܰܠܠܶܗ ܒܰܩ ܩܰܡܝܳܢܰܬ ܕܥܰܦܪܳܐ ܘܢܩܘܪܬܐ ܠܓܰܘܰܝܝܶܗ. ܒܷܫܪܳܠܐ ܗܶܫ ܣܬܶܐ ܢܰܩܩܰܬ ܟܡܷܟ݂ܦܳܨܝ. ܗܷܢ ܕܘܟܳܬ݂ܶܐ ܕܟܷܬܘܰܝܢܶܐ ܐܘ ܥܰܡܐ ܣܘܪܝܳܝܐ ܐܰܦ݁ܦ݁ܶܗ ܠܐ ܛܪܶܠܶܗ ܕܡܳܠܷܢܢܶܗ ܐܶܠܐ ܡܳܣܰܪܪܶܗ ܩܰܠܷܒ ܬܰܚܬܰܝܝܶܗ ܒܝ ܫ̰ܡܷܢܬܐ ܣܝܡܷܢܢܶܗ. ܒܷܫܪܳܠܐ ܕܐܳܬ݂ܶܐ ܕܡܝܫ̰ܳܟܐ ܡܷܕ݂ܝܰܕ݂ ܒܐܝܕ݂ܶܗ ܕܒܱܠܱܕܝܝܶܐ ܡܳܪܶܗ ܕܐܝܕ݂ܰܥܬܐ ܕܡܰܢܕ݂ܦܐ ܘܕܷܡܥܰܕܠܐ ܐܰܡ ܡܥܰܪܰܢܝ ܟܳܡܷܬܝܰܩܰܢܢܳܐ ܓܷܕ ܗܳܘܷܢ ܕܘܡܳܪܐ ܒܷܒܪܝܬ݂ܐ ܒܰܢ ܐܰܠܦܳܘܰܬ ܢܳܫܶܐ ܙܝܰܪܰܬܫ̰ܝܝܶܐ ܬܘܪܝܣܬ ܓܷܕ ܐܳܬ݂ܶܐ ܠܘ ܟܪܳܟ݂ܐ ܘܠܝ ܚܙܰܝܬܰܬ݂ܬ݂ܶܗ.

Malfono Ayhan Gürkan 12.09.2018

ܡܰܠܦܳܢܐ ܐܰܝܗܰܐܢ ܓܘܪܩܰܐܢ 12.09.2018

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://surayt.bethmardutho.org/1402
Publication Date: July 13, 2020
Preparation of Electronic Edition:

TEI XML encoding by Anna-Simona Barbara Üzel .

Open Access and Copyright:
How to Cite this Electronic Edition
Gürkan, Ayhan, “ܐܰܡ ܡܥܰܪܶܐ ܕܡܷܕ݂ܝܰܕ݂ / Am mcare d Mëḏyaḏ”, in Shabo Talay (ed.), “Šlomo Surayt - Corpus”, last modified July 13, 2020, https://surayt.bethmardutho.org/1402.