DRAFT
Not for citation.
You are viewing a page on the
Syriaca.org development server:
Not for citation.

Ayhan Gürkan: ܐܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܗܳܒܶܝܠ ܘܡܳܪܝ ܐܰܒܪܳܗܳܡ / I dayro d mor Hobel w mor Abrohom

  TEI  

I dayro d mor Hobel w mor Abrohom

ܐܘ ܒܷܢܝܳܢܐ ܕܡܳܪܝ ܗܳܒܶܝܠ ܥܰܡܷܪ ܒܝ ܫܰܬܐ 481 ܘܕܡܳܪܝ ܐܰܒܪܳܗܳܡ 491. ܘܟܝܬ ܥܡ ܓܰܒܰܝـܝܶܗ ܥܝܬܐ ܥܰܠ ܐܷܫܡܶܗ ܕܝ ܝܳܠܕܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܐ ܕܠܰܬܝܐ ܐܝܕ݂ܝܥܐ ܐܘ ܬܰܪܝܟ݂ܼ ܕܝܕ݂ܰܗ. ܘܠܰܠܥܰܠ ܡܘ ܩܛܳܪܐ ܕܝ ܥܝܬܐ ܟ݂ܰܠܝܐ ܘܣܟ݂ܝܪܳܐ ܝܐ. ܟܷܬܘܰܐ ܥܰܕܶܐ ܟܷܪܟ݂ܝܘܰܝܢܰܐ ܚܝܕ݂ܳܪܶܗ ܕܝ ܩܘܒܐ ܫܘܰܥ ܢܰܩܩܰܬ. ܐܘ ܬܰܪܥܰܝܕ݂ܰܗ ܥܰܠ ܩܰܪܥܶܗ ܕܝ ܥܝܬܐ ܝܐ ܡܷܐ ܠܰܠܥܰܠ ܟܳܡܷܥܒܰܪܠܶܗ. ܐܰܬ ܬܠܳܬ݂ܐ ܒܷܢܝܳܢܰܢܝ ܣܶܐ ܚܕ݂ܳܕܶܗ ܙܠܝܩܶܐ ܢܶܐ ܥܰܠ‌ ܐܘ ܛܘܪܐ ܒܷܢܦܰܩܬܶܗ ܕܘ ܝܰܘܡܐ ܕܡܶܕ݂ܝܰܕ݂ ܢܶܐ. ܐܰܒ ܒܷܢܝܳܢܶܐ ܕܡܳܪܝ ܗܳܒܶܝܠ ܘܕܡܳܪܝ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܐܝܚܬܝܡܰܠ ܪܰܒܐ ܬܰܡܰܪܠܷܢܓ ܐܰܘ ܐܰܥ ܥܡܝܪܶܐ ܕܰܒ ܒܘܟ݂ܬܳܝܶܐ ܡܰܚܷܪܘܷܢܢܶܗ. ܒܰܣ ܒܰܐܝܢܰܐ ܘܰܟ݂ܬ ܚܰܪܝܘܝ ܘܒܷܬ݂ܷܪ ܒܰܐܝܢܰܐ ܘܰܟ݂ܬ ܡܰܥܷܡܪܝ ܐܰܩ ܩܛܳܪܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܥܰܠ‌ ܐܰܩ ܩܷܫܬܳܬ݂ܐ ܘܬܰܪܥܶܐ ܥܰܬܝܩܶܐ ܠܰܬܝܐ ܐܝܕ݂ܝܥܐ. ܦܰܛܷܪܝܰܪܟ݂ܳܐ ܐܰܦܪܶܝܡ ܩܰܡܳܝܳܐ ܒܘ ܟܬ݂ܳܘܰܝܕ݂ܶܗ ܡܰܟܬܰܒܙܰܒܢܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܦܪܷܫܠܶܗ ܐܰܕ ܕܰܝܪܶܐ ܠܷܬܪܶܐ ܓܰܒܶܐ. ܪܰܒܶܐ ܘܢܰܥܝܡܶܐ. ܐܝ ܕܰܝܪܰܬ݂ܶܐ ܚܕ݂ܐ ܡܰܕ ܕܰܝܪܶܐ ܪܰܒܶܐ ܝܳܐ ܕܟܷܬܘܰܐ ܐܷܒܰܗ ܕܰܝܪܳܝܶܐ ܘܕܰܝܪܳܝܳܬ݂ܶܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ. ܐܘ ܩܰܕܝܫܐ ܡܳܪܝ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܗܝܝܶܐ ܡܶܐ ܣـܛܰܡܒܷܠ ܝܳܐ. ܐܘ ܡܰܠܦܳܢܐ ܕܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܐ ܝܐ. ܐܘ ܩܰܕܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܗܳܒܶܝܠ ܡܷܕ݂ܝܳܝܐ ܝܐ܆ ܐܘ ܬܰܠܡܝܕ݂ܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܓܰܒܪܐܝܶܠ܆ ܐܘ ܚܰܘܪܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܟ݂ܷܣܢܳܝܐ ܕܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܝܐ ܐܘ ܐܶܣܛܘܢܐ ܕܡܳܪܝ ܗܳܒܝܠ ܕܥܳܒܰܕܘܰܐ ܐܰܥܠܶܗ ܦܳܝܰܫܘܰܐ ܗܘܠ ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܘ ܣܰܝܦܐ ܥܰܠ‌ ܐܰܢ ܐܰܕܪܳܬ݂ܐ ܬܰܚܬܶܗ ܕܝ ܕܰܝܪܐ. ܡܰܥܠܰܣܰܦ ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ ܠܐ ܦܰܝܶܫ ܡܝܢܶܗ ܘܠܐ ܚܕ݂ܐ ܟܶܦܐ. ܥܰܡ ܓܰܒܶܗ ܕܝ ܕܰܝܪܰܬ݂ܶܐ ܟܝܬ ܡܰܩܒܰܪܰܐ ܕܰܢ ܐܰܪܒܰܥ ܥܝܬܳܬ݂ܶܐ ܕܟܝܬ ܒܡܶܕ݂ܝܰܕ݂. ܕܰܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܐܳܪܬܳܕܘܟܣܘ ܆ ܕܰܟ ܟܰܠܕܳܝܶܐ܆ ܕܰܣ ܣܘܪܝܰܐܢ ܟܰܬܘܠܝܟ܆ ܕܰܦ݁ ܦ݁ܪܘܬ. ܗܘܠ ܠܝ ܫܰܬܐ 1940 ܝܰܬ ܐܰܩ ܩܰܘܪܶܐ ܒܰܕ ܕܷܪܬܳܬ݂ܶܐ ܕܰܥ ܥܝܬܳܬ݂ܶܐ ܘܕܝ ܕܰܝܪܐ ܘܰܝܢܶܐ ܒܘ ܙܰܒܢܰܘܐ ܐܘ ܩܰܝܡܰܩܰܡ ܕܝ ܕܰܘܠܶܐ ܐܰܒܕܘܠ ܪܰܚܡܝ ܩܳܔܰܡܰܐܢܐܳܓ݂ܠܘ ܗܘܠܶܗ ܐܰܡܪܐ ܡܝܰܣܰܩܠܶܗ ܐܰܚ ܚܷܝܶܘܷܢ ܕܷܒܓܰܘܶܗ ܕܰܒ ܒܳܬܶܐ ܘܐܰܩ ܩܰܘܪܶܐ ܒܓܰܘܶܗ ܕܝ ܘܱܠܰܝܶܐ ܡܘ ܘܰܟ݂ܬܰܘܐ ܣܝܡܐ ܐܝ ܡܰܩܒܰܪܰܬ݂ܶܐ. ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܬ ܬܪܰܠܦܐ ܗܷܢܓܝ ܐܰܚ ܚܰܪܰܡܝܝܶܐ ܥܷܒܪܝܘܰܐ ܡܰܢܗܒܝܘܰܐ ܐܝ ܕܰܝܪܐ ܘܬܰܘܪܝܘܰܐ ܐܰܩ ܩܰܘܪܶܐ ܘܰܐܨ ܨܠܝܒܶܐ ܕܐܰܥܠܰܝـܝܶܗ ܥܷܒܪܝܘܰܐ ܟܷܪܟ݂ܝܘܰܐ ܥܰܠ ‌ܐܰܥ ܥܰܪܫܶܐ ܕܘ ܕܰܗܘܐ ܥܰܠ ܕܰܩ ܩܰܘܪܶܐ ܕܣܝܡܝ ܒܝ ܕܰܝܪܰܬ݂ܶܐ ܐܳܕܰܝܰܬ ܢܶܐ ܟܷܐܡܡܷܢܢܶܗ ܢܰܘܷܨ ܐܘ ܥܒܳܪܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܬܰܪܥܐ ܝܐ. ܟܠ ܥܰܝـܝܠܰܐ ܟܷܬܠܰܗ ܩܰܘܪܐ ܚܰܐ ܡܶܐ ܬܰܪܬܶܐ ܐܳܕܰܝܰܬ. ܐܳܕܰܝܶܐ ܠܰܓ ܓܰܘܪܶܐ ܐܳܕܰܝܶܐ ܕܰܢ ܢܝܫܶܐ. ܥܰܠ ܕܟܝܬ ܫܬܰܓ݂ܰܠܝܝܶܐ ܒܰܝܢܰܐ ܛܰܝܶܐ ܟܷܐܡܡܝ ܐܰܡ ܡܫܝܚܳܝܶܐ ܟܳܩܰܘܪܝ ܐܰܡ ܡܝܬ݂ܰܬ݂ܶܗ ܥܰܡ ܐܘ ܕܰܗܘܰܬ݂ܬ݂ܶܗ. ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܥܷܒܪܝܘܰܐ ܠܰܩ ܩܰܘܪܶܐ ܟܷܪܟ݂ܝܘܰܐ ܥܰܠ ܐܘ ܕܰܗܘܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܐܝ ܥܰܝـܝܠܰܐ ܕܒܶܐ ܡܰܠܠܶܐ ܕܟܷܬܢܶܐ ܥܰܝܳܫܶܐ ܒܡܶܡܝܢܓܷܢ ܒܰܐܠܡܰܐܢܝܰܐ ܡܫܰܕܰܪܪܶܗ ܡܷܩܬܰܐܪ ܕܙܘܙܶܐ ܠܰܫܰܢ ܐܝ ܥܡܰܪܰܐ ܕܰܫ ܫܘܪܳܢܶܐ ܕܝ ܡܰܩܒܰܪܰܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܐܘ ܫܘܓ݂ܠܐ ܓܪܷܫܠܶܗ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܒܕܶܠܶܗ ܠܘ ܥܰܡܐ ܡܶܐ ܟܘܠ ܕܘܟܬ݂ܐ ܕܷܡܫܰܕܰܪ ܡܥܰܕܪܳܢܘܬ݂ܐ ܒܘ ܙܳܝܘܕܐ ܐܰܡ ܡܷܕ݂ܝܳܝܶܐ. ܡܰܥܠܷܢ ܘܡܰܩܘܷܢ ܐܰܫ ܫܘܪܳܢܶܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ ܘܕܝ ܡܰܩܒܰܪܰܐ ܕܢܳܫܐ ܗܰܘ ܩܳܕܰܪ ܕܩܳܠܰܒ ܐܰܥܠܰܝـܝܶܗ܆ ܡܥܰܕܠܝ ܐܰܕ ܕܘܟܳܬ݂ܶܐ ܕܟܷܬܘܰܝܢܶܐ ܚܰܪܝܘܶܐ ܘܢܰܦܝܠܶܐ. ܡܰܥܡܰܪ ܒܝ ܕܷܪܬܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ ܬܪܶܐ ܒܶܢܝܳܢܶܐ ܪܰܒܶܐ ܠܰܫܰܢ ܐܘ ܦܝܳܫܐ ܠܘ ܕܡܳܟ݂ܐ ܕܘ ܥܰܡܐ ܕܟܳܐܬ݂ܶܐ ܒܘ ܩܰܝܛܐ ܠܝ ܙܝܰܪܰܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ ܐܰܘ ܕܘ ܐܰܬ݂ܪܳܐ. ܣܝܡ ܗܰܡ ܚܫܳܘܐ ܕܝܰܘܡܐ ܕܳܐܬ݂ܶܐ ܕܗܳܘܶܠܰܗ ܝܳܠܘܦܶܐ ܘܡܰܠܦܳܢܶܐ ܐܰܘ ܕܰܝܪܳܝܶܐ ܘܕܰܝܪܳܝܳܬ݂ܶܐ. ܐܘ ܕܰܝܪܳܝܐ ܚܰܪܳܝܐ ܕܷܟ݂ܕܷܡܠܶܗ ܐܶܒܰܗ ܪܰܒܰܢ ܕܰܝܪܳܝܐ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܬܘܪܟܶܪ ܕܒܶܐ ܡܰܩܣܝ ܐܰܠܝܰܐܣ ܝܐ. ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܬ ܬܪܰܠܦܐ ܘܥܣܰܪ ܡܫܰܢܶܠܶܗ ܡܰܚܬܐ ܐܝ ܫܟ݂ܝܢܬܰܝܕ݂ܶܗ ܒܓܰܘܶܗ ܕܘ ܩܰܕܝܫܐ ܡܳܪܝ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܒܰܝܢܰܐ ܩܰܘܪܶܐ ܕܰܟ ܟܳܗܢܶܐ. ܐܝ ܫܬܐ 1926 ܐܰܟ ܟܘܪܡܰܐܢܔ ܩܰܝـܝܡܝ ܡܩܰܒܷܠ ܕܝ ܕܰܘܠܶܐ ܟܳܡܝܬܰܘܡܰܪܠܰܗ ܐܘ ܬܰܚܩܝܒܰܬ ܕܚܰܔܐ (ܡܪܳܕ݂ܐ ܕܚܰܔܐ). ܐܰܬ݂ܝ ܐܰܠܬܷܢܔܝ ܐܰܠܰܝ ܠܡܷܕ݂ܝܰܕ݂ ܠܰܬܘܰܝܠܰܗ ܐܝ ܥܰܣܟܱܪܝـܝܶܐ ܕܘܟܬ݂ܐ ܕܷܦܝܳܫܐ ܡܰܚܰܬܠܰܗ ܐܝܕ݂ܐ ܥܰܠ ܐܰܥ ܥܝܬܳܬ݂ܶܐ ܥܰܠ ܐܰܒ ܒܳܬܶܐ ܪܰܒܶܐ ܕܟܶܬܢܶܐ ܒܡܷܕ݂ܝܰܕ݂ ܗܘܠ ܠܝ ܫܰܬܐ 1948. ܐܝ ܕܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܗܳܒܶܝܠ ܡܳܪܝ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܐܘ ܓܰܒܐ ܕܰܛ ܛܳܦ݁ܰܬ ܡܰܚܰܬܘܰܠܠܶܗ ܐܰܣ ܣܘܣܝܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܒܓܰܘܶܗ ܕܘ ܩܰܕܝܫܐ ܣܷܡܘܰܠܠܶܗ ܐܰܟ݂ܳܪ ܠܰܣ ܣܘܣܝܶܐ. ܗܘܠ ܠܐܰܕܝܰܘܡܰܐ ܟܷܐܡܡܝܠܰܗ ܒܘ ܟܘܪܡܰܐܢܔܝ ܕܶܪܰܐ ܛܳܦ݁ܰܐ. ܗܰܘܝ ܐܶܒܰܗ ܥܘܔܘܒܶܐ ܒܘ ܘܰܟ݂ܬ ܕܟܷܬܘܰܝܢܶܐ ܐܶܒܰܗ ܐܰܥ ܥܷܣܶܟܷܪ. ܢܰܦܷܠ ܒܰܪܩܐ ܒܓܰܘܰܗ ܕܝ ܥܝܬܐ ܩܛܝܠܶܗ ܐܰܣ ܣܘܣܝܰܬ݂ܬ݂ܶܗ. ܐܘ ܝܘܙܒܰܫܝ ܡܝ ܙܘܥܬ݂ܐ ܗܰܘܝ ܠܰܠܐ ܠܐ ܩܳܕܰܪܘܰܐ ܕܡܷܔܓ݂ܰܠܘܰܐ ܐܶܠܐ ܒܰܣ ܐܳܡܰܪܘܰܐ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܐܰܒܪܳܗܳܡ. ܢܰܚܷܬ ܠܝ ܘܱܠܰܝܶܐ ܡܫܰܝܶܠܶܗ ܡܰܡ ܡܫܝܚܳܝܶܐ ܐܘ ܡܶܕܰܢܐ ܡܰܚܟܰܠܰܠܶܗ ܥܰܠ‌ ܐܰܥ ܥܘܔܘܒܰܬ ܕܟܳܘܷܢ ܒܐܝܕ݂ܶܗ ܕܰܩ ܩܰܕܝܫܶܐ. ܩܰܝܷܡ ܡܶܕܠܶܗ ܐܰܥ ܥܷܣܶܟܷܪ ܡܰܟ݂ܠܶܠܶܗ ܐܝ ܕܰܝܪܐ. ܐܘ ܢܰܩܘܰܘܐ ܕܒܘ ܩܛܳܪܐ ܕܢܰܦܷܠܘܰܐ ܐܶܒܶܗ ܐܘ ܒܰܪܩܐ ܒܷܬ݂ܷܪ ܕܰܝܪܳܝܐ ܡܰܠܟܶܐ܆ ܫܷܒܘ ܫܘܫܶܐ ܣܟ݂ܷܪܠܶܗ ܣܷܡܠܶܗ ܨܝܘܰܐ. ܕܘܟܬ݂ܶܗ ܕܘ ܒܰܪܩܐ ܕܢܰܦܷܠܘܰܐ ܒܓܰܘܶܗ ܕܘ ܩܰܕܝܫܐ ܦܳܝܰܫܘܰܐ ܗܘܠ ܕܣܝܡܰܠܠܶܗ ܨܝܘܰܐ ܚܰܬ݂ܬܐ ܡܰܚܘܶܘܰܐ ܒܘܩܛܳܪܰܝܕ݂ܰܗ ܟ݂ܘܕ ܪܘܩܥܐ ܕܘܟܬ݂ܶܗ. ܐܝܢܰܩܩܐ ܕܥܰܒܝܪܝ ܠܝ ܕܰܝܪܐ ܐܘ ܩܰܘܪܐ ܕܘ ܩܰܕܝܫܐ ܡܳܪܝ ܗܳܒܶܝܠ ܡܰܚܪܰܘܘܶܗ ܡܳܦܰܩܩܶܗ ܐܰܓ ܓܰܪܡܰܝܕ݂ܶܗ ܡܚܰܠܩܷܢܢܶܗ ܢܳܫܐ ܠܐ ܟܳܐܕ݂ܰܥ ܐܰܝܟܐ ܢܶܐ ܗܘܠ ܠܐܰܕܝܰܘܡܰܐ. ܐܘ ܩܰܘܪܰܝܕ݂ܶܗ ܕܐܰܕܝܰܘܡܰܐ ܕܟܷܬܝܐ ܒܘ ܩܰܕܝܫܐ ܡܰܥܠܰܣܰܦ ܟ݂ܰܠܝܐ ܝܐ. ܠܰܫܰܢ ܕܠܐ ܡܝܦܰܝܷܥ ܕܘܟܬ݂ܶܗ ܡܥܰܕܰܠܠܶܗ. ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ ܒܝ ܕܰܝܪܰܬ݂ܶܐ ܐܝ ܡܫܰܡܰܗܬܐ ܟܳܗܢܳܐ ܠܰܝܬܐ. ܐܘ ܟܳܗܢܐ ܕܰܥ ܥܝܕܳܬ݂ܶܐ ܕܡܷܕ݂ܝܰܕ݂ ܒܘ ܝܘܡܐ ܕܝ ܬ݂ܢܰܚܬܐ ܕܰܥ ܥܰܢܝܕ݂ܶܐ ܕܷܟܢܳܦܰܠ ܐܘ ܝܰܘܡܐ ܕܰܬܪܶܐ ܕܘ ܥܶܕ݂ܐ ܕܝ ܩܝܰܡܬܐ ܟܳܡܩܰܪܰܘ ܐܶܒܰܗ. ܐܰܓ݂ܠܰܒ ܟܳܐܬ݂ܶܐ ܐܘ ܚܰܣܝܐ ܕܝ ܡܰܪܥܝܬ݂ܐ ܡܳܪܝ ܛܝܡܰܬ݂ܶܐܘܳܣ ܫܡܘܐܝܶܠ‌ ܐܰܩܛܰܐܫ ܟܷܡܩܰܪܰܘ. ܘܷܐܫܬܐ ܒܛܷܒܒܰܟ݂ ܕܟܷܬܝܐ ܥܶܕ݂ܐ ܕܰܡܛܰܠܶܐ ܥܶܕ݂ܐ ܡܳܪܳܢܳܝܐ ܝܐ. ܐܘ ܕܘܟ݂ܪܳܢܐ ܕܡܳܪܝ ܗܳܒܶܝܠ ܘܡܳܪܝ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܫܰܘܥܐ ܒܛܷܒܒܰܟ݂ ܝܐ ܟܡܝܥܰܝܷܕ ܐܘ ܕܘܟ݂ܪܳܢܳܬ݂ܬ݂ܶܗ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܒܘ ܥܶܕ݂ܐ ܕܰܡܛܰܠܶܐ. ܚܰܡܫܐ ܒܘ ܝܰܪܚܐ ܟܡܝܣܷܡ ܥܰܨܪܝـܝܶܐ ܫܰܗܪܐ ܒܝ ܕܰܝܪܐ ܟܳܐܬ݂ܶܐ ܥܰܡܐ ܡܰܩ ܩܷܪܝܰܘܳܬ݂ܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܟܡܝܫܰܪܰܟ ܒܘ ܫܰܗܪܰܢܐ. ܡܶܐ ܕܟܳܠܳܬܰܡ ܐܘ ܥܰܡܐ ܟܘܠܶܗ ܒܓܰܘܰܗ ܕܝ ܕܷܪܬܐ ܐܘ ܟܳܗܢܳܐ ܟܡܰܚܟܶܐ ܥܰܠ ܐܘ ܥܶܕ݂ܐ ܗܰܡ ܥܰܠ ‌ܐܚ ܚܰܝܶܐ ܕܰܬ ܬܪܶܐ ܩܰܕܝܫܰܢܝ. ܘܒܷܬ݂ܷܪ ܐܰܝ ܝܳܠܘܦܶܐ ܕܰܡ ܡܰܕܪܰܫܝܳܬܐ ܕܡܷܕ݂ܝܰܕ݂ ܟܷܐܡܡܝ ܩܳܠܶܐ ܥܝܬܳܢܳܝܶܐ ܘܐܘܡܬ݂ܳܢܳܝܶܐ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܠܰܢ ܢܳܫܶܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܰܩ ܩܳܠܶܐ ܟܡܝܬܰܚܰܬ ܙܡܳܪܐ ܘܐܘ ܥܰܡܐ ܟܪܳܩܰܕ݂، ܟܡܷܦܨܰܚ ܘܟܡܰܦܷܬ ܠܰܠܝܐ ܒܰܣܝܡܐ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ. ܗܷܢ ܡܰܐ ܡܗܰܝܡܢܶܐ ܘܐܝ ܡܕܰܒܪܳܢܘܬ݂ܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ ܟܷܡܩܰܕܡܝ ܫܬܳܝܐ ܘܦ݁ܰܐܨܛܰܬ ܠܰܢ ܢܳܫܶܐ ܥܰܠ ‌ܐܰܪ ܪܘܚܳܬ݂ܶܐ ܕܰܥ ܥܰܢܝܕ݂ܰܬ݂ܬ݂ܶܗ. ܘܟܝܬ ܢܳܫܐ ܡܰܡ ܡܗܰܝܡܢܶܐ ܟܩܰܘܠܝ ܥܰܠ ܪܘܚܰܝܝܶܗ ܟܕܷܡܟ݂ܝ ܒܘ ܩܰܕܝܫܳܐ ܐܰܘ ܟܫܘܗܪܝ ܗܘܠ ܨܰܦܪܰܝܬܐ ܒܝ ܕܰܝܪܐ. ܕܶܪ ܕܘ ܝܰܘܡܐ ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܘ ܩܶܪܳܘܐ ܟܡܝܚܰܝܕ݂ܰܪ ܩܪܳܛܷܢ ܥܰܠ ‌ܐܰܪ ܪܘܚܳܬ݂ܶܐ ܕܰܥ ܥܰܢܝܕ݂ܶܐ. ܐܘ ܥܰܡܐ ܟܘܠܶܗ ܟܳܐܟܷ݂ܠ ܘܟܷܡܚܰܣܶܐ ܒܰܥ ܥܰܢܝܕ݂ܶܐ ܕܗܰܘܷܠܠܶܗ ܫܰܘܬܳܦܘܬ݂ܐ ܒܝ ܕܰܝܪܐ ܘܒܘ ܡܘܟܠܐ. ܘܟܷܬܠܰܢ ܣܰܒܪܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܓܷܡܫܰܕܰܪܠܰܢ ܥܰܠ ܩܰܪܝܘܐ ܟܳܗܢܐ ܠܝ ܕܰܝܪܰܬ݂ܶܐ ܘܕܡܷܦܬܳܚܐ ܐܝ ܕܰܝܪܰܬ݂ܶܐ ܢܰܩܩܰܐ ܚܪܶܬܐ ܕܗܘܝܐ ܩܶܢܐ ܠܘ ܝܘܠܦܳܢܐ ܘܠܰܕ ܕܰܝܪܳܝܶܐ ܘܕܰܝܪܳܝܳܬ݂ܶܐ ܘܕܡܝܫܰܒܰܚ ܐܷܫܡܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ ܐܶܒܰܗ. ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܬ 2010 ܐܘ ܕܰܪܒܐ ܕܥܝܘܰܪܕܐ ܕܟܳܫܳܦܰܥ ܥܰܡ ܓܰܒܶܗ ܕܝ ܕܰܝܪܐ. ܐܝ ܕܰܘܠܶܐ ܐܰܒܝܥܐ ܕܡܰܪܷܘܚܳܠܶܗ. ܐܰܡ ܡܰܟܝܢܰܬ ܕܘܫܘܓ݂ܠܐ ܒܕܰܠܠܶܗ ܟܬܰܘܪܝ ܐܝ ܫܶܢܐ ܕܚܝܕ݂ܳܪܶܗ ܕܘ ܕܰܪܒܐ. ܐܝܢܰܩܩܰܐ ܕܷܡܚܰܠܠܶܗ ܢܩܝܘ ܢܰܩܘܐ ܒܝ ܫܶܢܐ ܡܰܟܠܰܠܠܶܗ ܐܘ ܫܘܓ݂ܠܐ ܩܪܰܠܠܶܗ ܠܰܡ ܡܷܫܬܰܝܠܳܢܶܐ ܕܝ ܕܰܘܠܶܐ ܢܰܚܝܬܝ ܠܰܘܓ݂ܶܠ ܚܙܰܠܠܶܗ ܫܰܘܥܐ ܩܰܘܪܶܐ ܒܝ ܫܶܢܐ ܕܟܳܡܰܚܘܶܐ ܕܡܰܠܟܶܐ ܢܶܐ. ܥܰܡ ܕܰܗܘܐ ܣܶܦܳܩܶܐ ܥܰܬܝܩܶܐ ܡܰܠܬܰܡܡܶܗ ܡܰܘܒܠܷܢܢܶܗ ܠܝ ܡܘܙܰܐ ܕܡܷܪܕܶܐ ܗܷܫ ܗܘܠ ܠܐܰܕܝܰܘܡܰܐ ܠܰܐܬ݂ܝ ܡܰܘܕ݂ܥܳܢܘܬ݂ܐ ܕܡܰܢܢܶܗ ܐܰܘ ܡܷܩܩܰܐ ܥܰܬܝܩܶܐ ܢܶܐ. ܡܠܦܢܐ ܐܝܗܐܢ ܓܘܪܩܐܢ 910

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://surayt.bethmardutho.org/1408
Publication Date: July 9, 2020
Preparation of Electronic Edition:

TEI XML encoding by Anna-Simona Barbara Üzel .

Open Access and Copyright:
How to Cite this Electronic Edition
Gürkan, Ayhan, “ܐܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܗܳܒܶܝܠ ܘܡܳܪܝ ܐܰܒܪܳܗܳܡ / I dayro d mor Hobel w mor Abrohom”, in Shabo Talay (ed.), “Šlomo Surayt - Corpus”, last modified July 9, 2020, https://surayt.bethmardutho.org/1408.