DRAFT
Not for citation.
You are viewing a page on the
Syriaca.org development server:
Not for citation.

Cäziz Aydin: ܥܱܙܝܙ ܐܰܝܕܝܢ – ܐܳܢܐ ܡܰܢ ܢܐ؟ /Cäziz Aydin - Ono man no?

  TEI  

Ono ëšmi Cäziz Aydin yo. U abro d Malke no u nëbġo d qašo Laḥdo u sobo. Mawladno bi qrito d Arkaḥ d këtyo ḥḏo maš šwac qëryawoṯe d Beṯriše d komiḏoco bu lešono camoyo i Rayite. Cumri ëštacsar ëšne yo, bdeli bu yulfonaydi du lešono Suryoyo bi madrašto di qriṯo w qreli bu maktab tërki hul laḥ ḥammëš ëšne qamoye disa bi qriṯo. Bëṯër at tlëṯ ëšne ḥrene di orta qreli bi qriṯo d Daline. Ono u nacimo d aḥunoni no. Këtli tre aḥunone w šeṯ ḥoṯoṯe. Ḥammëš ḥoṯoṯe mḥawle ne w ḥḏo heš kala bu bayto. Babi daworo yo w emi bu bayto kosaymo u šuġlo du bayto. Aḥunoni kofayši bu bayto komcawni babi bu säwal. Ono ste mcawanwaynanne bu šuġlo du bayto bas hani šawco yarḥe aṯino li dayro d Mor Gabriyel w kocoyašno w košoġalno eba. Kosoyamno i tëšmëšto du mšamšono. Bi dayro komšamašno an orḥe w as socure d koṯën li dayraṯe. Bi tëšmëštayḏi komyaqarno as socure d koṯën li dayro, komqadamnanne maye w muklo w medone ḥrene d kolozëm. Cam gabe du šuġlayḏi komdawamno u yulfonayḏi di lisa me larwal. Bu zabnayḏi u xalyo kokoṯawno w koqoreno bah hërgayḏi b caṣriye bëṯër me d kotaymo i tëšmëštayḏi. Ḥa mad dayroye, dayroyo Gabriyel, komcawanli ba hërgayḏi b ḥubo w basimuṯo. Ono b kul ḥubo komšamašno w me kule lebi kosoyamno i tëšmëštayḏi. I mdabronuṯo di dayro ste koboli u aġro di tëšmëštayḏi. Aloho noṭër w mastër i dayro brëxto w qadëštaṯe.

ܐܳܢܐ ܐܷܫܡܝ ܥܱܙܝܙ ܐܰܝܕܝܢ ܝܐ. ܐܘ ܐܰܒܪܐ ܕܡܰܠܟܶܐ ܢܐ ܐܘ ܢܷܒܓ݂ܐ ܕܩܰܫܐ ܠܰܚܕܐ ܐܘ ܣܳܒܐ. ܡܰܘܠܰܕܢܐ ܒܝ ܩܪܝܬܐ ܕܐܰܪܟܰܚ ܕܟܷܬܝܐ ܚܕ݂ܐ ܡܰܫ ܫܘܰܥ ܩܷܪܝܰܘܳܬ݂ܶܐ ܕܒܶܝܬ݂ܪܝܫܶܐ ܕܟܳܡܝܕ݂ܳܥܐ ܒܘ ܠܶܫܳܢܐ ܥܰܡܳܝܐ ܐܝ ܪܰܝـܝܬܶܐ. ܥܘܡܪܝ ܐܷܫܬܰܥܣܰܪ ܐܷܫܢܶܐ ܝܐ، ܒܕܶܠܝ ܒܘ ܝܘܠܦܳܢܰܝܕܝ ܕܘ ܠܶܫܳܢܐ ܣܘܪܝܳܝܐ ܒܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܕܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܘܩܪܶܠܝ ܒܘ ܡܰܟܬܰܒ ܬܷܪܟܝ ܗܘܠ ܠܰܚ ܚܰܡܡܷܫ ܐܷܫܢܶܐ ܩܰܡܳܝܶܐ ܕܝܣܰܐ ܒܝ ܩܪܝܬ݂ܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܐܰܬ ܬܠܷܬ݂ ܐܷܫܢܶܐ ܚܪܶܢܶܐ ܕܝ ܐܳܪܬܰܐ ܩܪܶܠܝ ܒܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܕܕܰܠܝܢܶܐ. ܐܳܢܐ ܐܘ ܢܰܥܝܡܐ ܕܐܰܚܘܢܳܢܝ ܢܐ. ܟܷܬܠܝ ܬܪܶܐ ܐܰܚܘܢܳܢܶܐ ܘܫܶܬ݂ ܚܳܬ݂ܳܬ݂ܶܐ. ܚܰܡܡܷܫ ܚܳܬ݂ܳܬ݂ܶܐ ܡܚܰܘܠܶܐ ܢܶܐ ܘܚܕ݂ܐ ܗܶܫ ܟܰܠܰܗ ܒܘ ܒܰܝܬܐ. ܒܰܒܝ ܕܰܘܳܪܐ ܝܐ ܘܐܶܡܝ ܒܘ ܒܰܝܬܐ ܟܳܣܰܝܡܐ ܐܘ ܫܘܓ݂ܠܐ ܕܘ ܒܰܝܬܐ. ܐܰܚܘܢܳܢܝ ܟܳܦܰܝܫܝ ܒܘ ܒܰܝܬܐ ܟܳܡܥܰܘܢܝ ܒܰܒܝ ܒܘ ܣܱܘܰܐܠ. ܐܳܢܐ ܣܬܶܐ ܡܥܰܘܰܢܘܰܝܢܰܢܢܶܗ ܒܘ ܫܘܓ݂ܠܐ ܕܘ ܒܰܝܬܐ ܒܰܣ ܗܰܢܝ ܫܰܘܥܐ ܝܰܪܚܶܐ ܐܰܬ݂ܝܢܐ ܠܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܓܰܒܪܐܝܠ ܘܟܳܥܳܝܰܫܢܐ ܘܟܳܫܳܓ݂ܰܠܢܐ ܐܶܒܰܗ. ܟܳܣܳܝܰܡܢܐ ܐܝ ܬܷܫܡܷܫܬܐ ܕܘ ܡܫܰܡܫܳܢܐ. ܒܝ ܕܰܝܪܐ ܟܳܡܫܰܡܰܫܢܐ ܐܰܢ ܐܳܪܚܶܐ ܘܐܰܣ ܣܳܥܘܪܶܐ ܕܟܳܐܬ݂ܷܢ ܠܝ ܕܰܝܪܰܬ݂ܶܐ. ܒܝ ܬܷܫܡܷܫܬܰܝܕ݂ܝ ܟܳܡܝܰܩܰܪܢܐ ܐܰܣ ܣܳܥܘܪܶܐ ܕܟܳܐܬ݂ܷܢ ܠܝ ܕܰܝܪܐ، ܟܳܡܩܰܕܰܡܢܰܢܢܶܗ ܡܰܝܶܐ ܘܡܘܟܠܐ ܘܡܶܕܳܢܶܐ ܚܪܶܢܶܐ ܕܟܳܠܳܙܷܡ. ܥܰܡ ܓܰܒܶܗ ܕܘ ܫܘܓ݂ܠܰܝܕ݂ܝ ܟܳܡܕܰܘܰܡܢܐ ܐܘ ܝܘܠܦܳܢܰܝܕ݂ܝ ܕܝ ܠܝܣܰܐ ܡܶܐ ܠܰܪܘܰܠ. ܒܘ ܙܰܒܢܰܝܕ݂ܝ ܐܘ ܟ݂ܰܠܝܐ ܟܳܟܳܬ݂ܰܘܢܐ ܘܟܳܩܳܪܶܢܐ ܒܰܗ ܗܷܪܓܰܝܕ݂ܝ ܒܥܰܨܪܝـܝܶܐ ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܟܳܬܰܝܡܐ ܐܝ ܬܷܫܡܷܫܬܰܝܕ݂ܝ. ܚܰܐ ܡܰܕ ܕܰܝܪܳܝܶܐ، ܕܰܝܪܳܝܐ ܓܰܒܪܝـܝܶܠ، ܟܳܡܥܰܘܰܢܠܝ ܒܰܗ ܗܷܪܓܰܝܕ݂ܝ ܒܚܘܒܐ ܘܒܰܣܝܡܘܬ݂ܐ. ܐܳܢܐ ܒܟܘܠ ܚܘܒܐ ܟܳܡܫܰܡܰܫܢܐ ܘܡܶܐ ܟܘܠܶܗ ܠܶܒܝ ܟܳܣܳܝܰܡܢܐ ܐܝ ܬܷܫܡܷܫܬܰܝܕ݂ܝ. ܐܝ ܡܕܰܒܪܳܢܘܬ݂ܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ ܣܬܶܐ ܟܳܐܒܳܠܝ ܐܘ ܐܰܓ݂ܪܐ ܕܝ ܬܷܫܡܷܫܬܰܝܕ݂ܝ. ܐܰܠܳܗܐ ܢܳܛܷܪ ܘܡܰܣܬܷܪ ܐܝ ܕܰܝܪܐ ܒܪܷܟ݂ܬܐ ܘܩܰܕܷܫܬܰܬ݂ܶܐ.

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://surayt.bethmardutho.org/1501
Publication Date: July 13, 2020
Preparation of Electronic Edition:

TEI XML encoding by Anna-Simona Barbara Üzel .

Open Access and Copyright:
How to Cite this Electronic Edition
Aydin, Cäziz, “ܥܱܙܝܙ ܐܰܝܕܝܢ – ܐܳܢܐ ܡܰܢ ܢܐ؟ /Cäziz Aydin - Ono man no?”, in Shabo Talay (ed.), “Šlomo Surayt - Corpus”, last modified July 13, 2020, https://surayt.bethmardutho.org/1501.