DRAFT
Not for citation.
You are viewing a page on the
Syriaca.org development server:
Not for citation.

Benjamin Toere: ܟܰܪܝܐ ܥܰܠ ܐܰܚ ܚܰـܝܰـܝܕ݂ܝ / Karyo cal aḥ ḥayayḏi

  TEI  

Ono Bënyamën Tore mi cayila d be Cisa Qašo d këtno mi šarbṯo daq qawšoki, mi qriṯo d Midën. Emi w babi kowën bi qriṯo. Këtli ḥamšo aḥunone w tre ḥoṯoṯe, hën mḥawli w hën koqorën larwal. Fayëšlan bas aḥuno w ḥoṯo d kowën bu bayto.

ܐܳܢܐ ܒܷܢܝܰܡܷܢ ܬܳܪܶܐ ܡܝ ܥܰܝـܝܠܰܐ ܕܒܶܐ ܥܝܣܰܐ ܩܰܫܐ ܕܟܷܬܢܐ ܡܝ ܫܰܪܒܬ݂ܐ ܕܰܩ ܩܰܘܫܳܟܝ، ܡܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܕܡܝܕܷܢ. ܐܶܡܝ ܘܒܰܒܝ ܟܳܘܷܢ ܒܝ ܩܪܝܬ݂ܐ. ܟܷܬܠܝ ܚܰܡܫܐ ܐܰܚܘܢܳܢܶܐ ܘܬܪܶܐ ܚܳܬ݂ܳܬ݂ܶܐ، ܗܷܢ ܡܚܰܘܠܝ ܘܗܷܢ ܟܳܩܳܪܷܢ ܠܰܪܘܰܠ. ܦܰܝܷܫܠܰܢ ܒܰܣ ܐܰܚܘܢܐ ܘܚܳܬ݂ܐ ܕܟܳܘܷܢ ܒܘ ܒܰܝܬܐ.

Bdeli bu yulfonayḏi u Suryoyo bi madrašto di qriṯo w bu yulfono Turkoyo bu maktab Tërki bi qriṯo hul aḥ ḥamšo ëšne qamoye. At tloṯo ëšne ḥrene di orta qralli bi qriṯo dë Crowën d këtyo csar daqiqat me Midën. Kul yawmo ḥamšacsar nacime ëzzanwa bi cäräba lu maktab lë Crowën ṣafrayto w ducriwayna caṣriye lu bayto l Midën. Bu zabnawo oṯënwa nacime mi qriṯo d Bëssorino ste d këtyo hiya ste qriṯo das Suryoye. Oṯënwa li qraye l cayni maktab. Howiwayna cam ḥḏoḏe cësri w ḥamšo nacime. Ġäläbe naqlat ay yolufe ṭaye ëbciwa dë mqatli acman cal d këtwayna mšiḥoye, bas aḥna mjarbiwayna d lo mqatlina acmayye cal dë ḏ ëcywayna lo lu xer hawxa kosaymi. Bëṯër me dë mkameli u ṣënëf dat tmanyo aṯino li dayro d Mor Gabriel w mdawamli u yulfonayḏi harke. Mšawšaṭli u yulfonayḏi u Suryoyo ġäläbe bi madrašto kohnayto di dayro d Mor Gabriel w qreli an arbac ëšne ḥaroye du maktabayḏi u Tërki b Mëḏyaḏ w mkameli hawxa. Adyawma ono abro d cësri ëšne no w koweno bi dayro d Mor Gabriel, košogälno xud taroco. Cam gabe du šuġlayḏi komdawamno u yulfonayḏi bu beṯṣawbo me larwal w këmšawšaṭno u yulfonayḏi du lišono Suryoyo ste. Ucdo këtli caskäriye b qamuṯi d kolozëm soyamna w bëṯër markawno aḥ ḥayayḏi bu šëkël d kobacno.

ܒܕܶܠܝ ܒܘ ܝܘܠܦܳܢܰܝܕ݂ܝ ܐܘ ܣܘܪܝܳܝܐ ܒܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܕܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܘܒܘ ܝܘܠܦܳܢܐ ܬܘܪܟܳܝܐ ܒܘ ܡܰܟܬܰܒ ܬܷܪܟܝ ܒܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܗܘܠ ‌ܐܰܚ ܚܰܡܫܐ ܐܷܫܢܶܐ ܩܰܡܳܝܶܐ. ܐܰܬ ܬܠܳܬ݂ܐ ܐܷܫܢܶܐ ܚܪܶܢܶܐ ܕܝ ܐܳܪܬܰܐ ܩܪܰܠܠܝ ܒܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܕܷܥܪܳܘܷܢ ܕܟܷܬܝܐ ܥܣܰܪ ܕܰܩܝܩܰܬ ܡܶܐ ܡܝܕܷܢ. ܟܘܠ ܝܰܘܡܐ ܚܰܡܫܰܥܣܰܪ ܢܰܥܝܡܶܐ ܐܷܙܙܰܢܘܰܐ ܒܝ ܥܱܪܱܒܰܐ ܠܘ ܡܰܟܬܰܒ ܠܷܥܪܳܘܷܢ ܨܰܦܪܰܝܬܐ ܘܕܘܥܪܝܘܰܝܢܰܐ ܥܰܨܪܝـܝܶܐ ܠܘ ܒܰܝܬܐ ܠܡܝܕܷܢ. ܒܘ ܙܰܒܢܰܘܐ ܐܳܬ݂ܷܢܘܰܐ ܢܰܥܝܡܶܐ ܡܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܕܒܷܣܣܳܪܝܢܐ ܣܬܶܐ ܕܟܷܬܝܐ ܗܝـܝܰܐ ܣܬܶܐ ܩܪܝܬ݂ܐ ܕܰܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ. ܐܳܬ݂ܷܢܘܰܐ ܠܝ ܩܪܰܝܶܐ ܠܥܰܝܢܝ ܡܰܟܬܰܒ. ܗܳܘܝܘܰܝܢܰܐ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܥܷܣܪܝ ܘܚܰܡܫܐ ܢܰܥܝܡܶܐ. ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܢܰܩܠܰܬ ܐܰܝ ܝܳܠܘܦܶܐ ܛܰܝܶܐ ܐܷܒܥܝܘܰܐ ܕܷܡܩܰܬܠܝ ܐܰܥܡܰܢ ܥܰܠ ܕܟܷܬܘܰܝܢܰܐ ܡܫܝـܚܳـܝܶܐ، ܒܰܣ ܐܰܚܢܰܐ ܡܔܰܪܒܝܘܰܝܢܰܐ ܕܠܐ ܡܩܰܬܠܝܢܰܐ ܐܰܥܡܰܝـܝܶܗ ܥܰܠ ܕܷܐܷܕ݂ܥܝܘܰܝܢܰܐ ܠܐ ܠܘ ܟ݂ܶܪ ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܟܳܣܰܝܡܝ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܷܡܟܰܡܶܠܝ ܐܘ ܨܷܢܷܦ ܕܰܬ ܬܡܰܢܝܐ ܐܰܬ݂ܝܢܐ ܠܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܓܰܒܪܐܝܠ ܘܡܕܰܘܰܡܠܝ ܐܘ ܝܘܠܦܳܢܰܝܕ݂ܝ ܗܰܪܟܶܐ. ܡܫܰܘܫܰܛܠܝ ܐܘ ܝܘܠܦܳܢܰܝܕ݂ܝ ܐܘ ܣܘܪܝܳܝܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܒܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܟܳܗܢܰܝܬܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܓܰܒܪܐܝܠ ܘܩܪܶܠܝ ܐܰܢ ܐܰܪܒܰܥ ܐܷܫܢܶܐ ܚܰܪܳܝܶܐ ܕܘ ܡܰܟܬܰܒܰܝܕ݂ܝ ܐܘ ܬܷܪܟܝ ܒܡܷܕ݂ܝܰܕ݂ ܘܡܟܰܡܶܠܝ ܗܰܘܟ݂ܰܐ. ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ ܐܳܢܐ ܐܰܒܪܐ ܕܥܷܣܪܝ ܐܷܫܢܶܐ ܢܐ ܘܟܳܘܶܢܐ ܒܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܓܰܒܪܐܝܠ، ܟܳܫܳܓ݂ܰܠܢܐ ܟ݂ܘܕ ܬܰܪܳܥܐ. ܥܰܡ ܓܰܒܶܗ ܕܘ ܫܘܓ݂ܠܰܝܕ݂ܝ ܟܳܡܕܰܘܰܡܢܐ ܐܘ ܝܘܠܦܳܢܰܝܕ݂ܝ ܒܘ ܒܶܝܬ݂ܨܰܘܒܐ ܡܶܐ ܠܰܪܘܰܠ ܘܟܷܡܫܰܘܫܰܛܢܐ ܐܘ ܝܘܠܦܳܢܰܝܕ݂ܝ ܕܘ ܠܝܫܳܢܐ ܣܘܪܝܳܝܐ ܣܬܶܐ. ܐܘܥܕܐ ܟܷܬܠܝ ܥܰܣܟܱܪܝـܝܶܐ ܒܩܰܡܘܬ݂ܝ ܕܟܳܠܳܙܷܡ ܣܳܝܰܡܢܰܐ ܘܒܷܬ݂ܷܪ ܡܰܪܟܰܘܢܐ ܐܰܚ ܚܰـܝܰـܝܕ݂ܝ ܒܘ ܫܷܟܷܠ ܕܟܳܐܒܰܥܢܐ.

I idara du bayto kuyo mu säwal w mu šuġlo d bak karme w ḥaqloṯe. Këtlan ceze w tawroṯe d kobëllan ḥalwo d mene kosaymina gweto w masto w komëstafdina mu basraṯṯe. Këtlan ste qariwo lë csar gyoṯe d kowën bi dërto w kobëllan bece. Këtlan karme w arcoṯe ste. Bak karme këtlan sate dac cënwe ḥewore w dac cënwe kome. Inaqla d koṯe u zabnaṯṯe kosaymina mac cënwani ḥamro w dibës w coliqe w ḥälile w bastiq. Ac cënwe ḥrene kofërsinanne cal an nigore dab bote w komanšfinanne w kosayminanne abišoṯe. An arcoṯe d këtlan kozërcina ebayye ḥeṭe, score, ṭlawḥe, kušne w ḥëmṣe. Kosaymina hën manne ste warze w kozërcina appe fuje, žäbaš, boṣine w šëmmamokat.

ܐܝ ܐܝܕܰܪܰܐ ܕܘ ܒܰܝܬܐ ܟܘܝܐ ܡܘ ܣܱܘܰܐܠ ܘܡܘ ܫܘܓ݂ܠܐ ܕܒܰܟ ܟܰܪܡܶܐ ܘܚܰܩܠܳܬ݂ܶܐ. ܟܷܬܠܰܢ ܥܶܙܶܐ ܘܬܰܘܪܳܬ݂ܶܐ ܕܟܳܐܒܷܠܠܰܢ ܚܰܠܘܐ ܕܡܶܢܶܗ ܟܳܣܰܝܡܝܢܰܐ ܓܘܶܬܐ ܘܡܰܣܬܐ ܘܟܳܡܷܣܬܰܦܕܝܢܰܐ ܡܘ ܒܰܣܪܰܬ݂ܬ݂ܶܗ. ܟܷܬܠܰܢ ܣܬܶܐ ܩܰܪܝܘܐ ܠܷܥܣܰܪ ܓܝܳܬ݂ܶܐ ܕܟܳܘܷܢ ܒܝ ܕܷܪܬܐ ܘܟܳܐܒܷܠܠܰܢ ܒܶܥܶܐ. ܟܷܬܠܰܢ ܟܰܪܡܶܐ ܘܰܐܪܥܳܬ݂ܶܐ ܣܬܶܐ. ܒܰܟ ܟܰܪܡܶܐ ܟܷܬܠܰܢ ܣܰܬܶܐ ܕܰܥ ܥܷܢܘܶܐ ܚܶܘܳܪܶܐ ܘܕܰܥ ܥܷܢܘܶܐ ܟܳܡܶܐ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܟܳܐܬ݂ܶܐ ܐܘ ܙܰܒܢܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܟܳܣܰܝܡܝܢܰܐ ܡܰܥ ܥܷܢܘܰܢܝ ܚܰܡܪܐ ܘܕܝܒܷܣ ܘܥܳܠܝܩܶܐ ܘܚܱܠܝܠܶܐ ܘܒܰܣܬܝܩ. ܐܰܥ ܥܷܢܘܶܐ ܚܪܶܢܶܐ ܟܳܦܷܪܣܝܢܰܢܢܶܗ ܥܰܠ‌ ܐܰܢ ܢܝܓܳܪܶܐ ܕܰܒ ܒܳܬܶܐ ܘܟܳܡܰܢܫܦܝܢܰܢܢܶܗ ܘܟܳܣܰܝܡܝܢܰܢܢܶܗ ܐܰܒܝܫܳܬ݂ܶܐ. ܐܰܢ ܐܰܪܥܳܬ݂ܶܐ ܕܟܷܬܠܰܢ ܟܳܙܷܪܥܝܢܰܐ ܐܶܒܰܝـܝܶܗ ܚܶܛܶܐ، ܣܥܳܪܶܐ، ܛܠܰܘܚܶܐ، ܟܘܫܢܶܐ ܘܚܷܡܨܶܐ. ܟܳܣܰܝܡܝܢܰܐ ܗܷܢ ܡܰܢܢܶܗ ܣܬܶܐ ܘܰܪܙܶܐ ܘܟܳܙܷܪܥܝܢܰܐ ܐܰܦ݁ܦ݁ܶܗ ܦܘܔܶܐ، ܙ̰ܱܒܰܫ، ܒܳܨܝܢܶܐ ܘܫܷܡܡܰܡܳܟܰܬ.

I qriṯo d Midën d këtyo qaruto l Hazax i wälaye, camërto yo w ac comurayḏa kulle Suryoye ne. Kit eba adyawma qariwo l šawci bote. Këtla li qriṯo kmo citoṯe. I cito d komiṣale eba adyawma cal ëšme d Mor Yacqub dë Sruġ yo. Ac citoṯe ḥrene cal ëšme d Mor Yuḥanën u macëmḏono w d Mor Zoxe w d Mor Ḥeworo w d Mor Barṣawmo ne. Aq qëryawoṯe d ḥeḏër Midën d këtwayne meqëm kulle das Suryoye adyawma xalën mu camo Suryoyo. Kit baq qëryawoṯani ste citoṯe cal ëšme d Mor Aday w Mor Bosus w i ḥoṯo Šušan. Kit citoṯe ġäläbe ste dë msakër ëšmayye.

ܐܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܕܡܝܕܷܢ ܕܟܷܬܝܐ ܩܰܪܘܬܐ ܠܗܰܙܰܟ݂ ܐܝ ܘܱܠܰܝܶܐ، ܥܰܡܷܪܬܐ ܝܐ ܘܐܰܥ ܥܳܡܘܪܰܝܕ݂ܰܗ ܟܘܠܠܶܗ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܢܶܐ. ܟܝܬ ܐܶܒܰܗ ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ ܩܰܪܝܘܐ ܠܫܰܘܥܝ ܒܳܬܶܐ. ܟܷܬܠܰܗ ܠܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܟܡܐ ܥܝܬܳܬ݂ܶܐ. ܐܝ ܥܝܬܐ ܕܟܳܡܝܨܰܠܶܐ ܐܶܒܰܗ ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ ܥܰܠ ‌ܐܷܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܘܒ ܕܷܣܪܘܓ݂ ܝܐ. ܐܰܥ ܥܝܬܳܬ݂ܶܐ ܚܪܶܢܶܐ ܥܰܠ‌ ܐܷܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܘܚܰܢܷܢ ܐܘ ܡܰܥܷܡܕ݂ܳܢܐ ܘܕܡܳܪܝ̱ ܙܳܟ݂ܶܐ ܘܕܡܳܪܝ̱ ܚܶܘܳܪܐ ܘܕܡܳܪܝ̱ ܒܰܪܨܰܘܡܐ ܢܶܐ. ܐܰܩ ܩܷܪܝܰܘܳܬ݂ܶܐ ܕܚܶܕ݂ܷܪ ܡܝܕܷܢ ܕܟܷܬܘܰܝܢܶܐ ܡܶܩܷܡ ܟܘܠܠܶܗ ܕܰܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ ܟ݂ܰܠܷܢ ܡܘ ܥܰܡܐ ܣܘܪܝܳܝܐ. ܟܝܬ ܒܰܩ ܩܷܪܝܰܘܳܬ݂ܰܢܝ ܣܬܶܐ ܥܝܬܳܬ݂ܶܐ ܥܰܠ ‌ܐܷܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝ̱ ܐܰܕܰܝ ܘܡܳܪܝ̱ ܒܳܣܘܣ ܘܐܝ ܚܳܬ݂ܐ ܫܘܫܰܢ. ܟܝܬ ܥܝܬܳܬ݂ܶܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܣܬܶܐ ܕܷܡܣܰܟܷܪ ܐܷܫܡܰܝـܝܶܗ.

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://surayt.bethmardutho.org/1601
Publication Date: July 14, 2020
Preparation of Electronic Edition:

TEI XML encoding by Anna-Simona Barbara Üzel .

Open Access and Copyright:
How to Cite this Electronic Edition
Toere, Benjamin, “ܟܰܪܝܐ ܥܰܠ ܐܰܚ ܚܰـܝܰـܝܕ݂ܝ / Karyo cal aḥ ḥayayḏi”, in Shabo Talay (ed.), “Šlomo Surayt - Corpus”, last modified July 14, 2020, https://surayt.bethmardutho.org/1601.