DRAFT
Not for citation.
You are viewing a page on the
Syriaca.org development server:
Not for citation.

Benjamin Toere: ܐܘ ܬܰܟܪܳܟ݂ܐ ܕܰܕ݂ ܕ݂ܰܝܦܶܐ ܒܝ ܕܰܝܪܐ / U takroxo daḏ ḏayfe bi dayro

  TEI  

I dayro d Mor Gabriel adyawma mšamahto yo bi briṯo kula cal d këtyo ḥḏo mad dayre catiqe di briṯo. Këtla tarix catiqo w zangin ġäläbe. Kul šato ban alfaye karoxe koṯën d kurxila me kul dukṯo di briṯo. Adyawma u darbo di dayro msawyo w ftiḥo yo. Kul naqla ak karoxe koqudri oṯën bar raḏoyoṯe d ruḥayye li dayro. Cësri w ḥamšo kilomatrat raḥëqto yo me Mëḏyaḏ.

ܐܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܓܰܒܪܐܝܠ ‌ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ ܡܫܰܡܰܗܬܐ ܝܐ ܒܝ ܒܪܝܬ݂ܐ ܟܘܠܰܗ ܥܰܠ ܕܟܷܬܝܐ ܚܕ݂ܐ ܡܰܕ ܕܰܝܪܶܐ ܥܰܬܝܩܶܐ ܕܝ ܒܪܝܬ݂ܐ. ܟܷܬܠܰܗ ܬܰܪܝܟ݂ ܥܰܬܝܩܐ ܘܙܰܢܓܝܢ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ. ܟܘܠ ܫܰܬܐ ܒܰܢ ܐܰܠܦܰܝܶܐ ܟܰܪܳܟ݂ܶܐ ܟܳܐܬ݂ܷܢ ܕܟܘܪܟ݂ܝܠܰܗ ܡܶܐ ܟܘܠ ܕܘܟܬ݂ܐ ܕܝ ܒܪܝܬ݂ܐ. ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ ܐܘ ܕܰܪܒܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ ܡܣܰܘܝܐ ܘܦܬܝـܚܐ ܝܐ ܟܘܠ ܢܰܩܠܰܐ ܐܰܟ ܟܰܪܳܟ݂ܶܐ ܟܳܩܘܕܪܝ ܐܳܬ݂ܷܢ ܒܰܪ ܪܰܕ݂ܳܝܳܬ݂ܶܐ ܕܪܘܚܰـܝـܝܶܗ ܠܝ ܕܰܝܪܐ. ܥܷܣܪܝ ܘܚܰܡܫܐ ܟܝܠܳܡܰܬܪܰܬ ܪܰܚܷܩܬܐ ܝܐ ܡܶܐ ܡܷܕ݂ܝܰܕ݂.

Inaqla d koṯën aḏ ḏayfe bi qamayto komaḥti i raḏaytaṯṯe bu parq di dayro d kofoyëš cal u yamino di cbarto. Kocorele qariwo l cësri raḏoyoṯe. Sëmto yo i arcayḏe kula kefe. Inaqla d konuḥti mi raḏayto komhalxi ḥamši mëtroyat komoṭën li cbarto du tarco. Bi raste kofoyëš u darbo d konoḥët li qriṯo di Käfarbe w cal i druco di čappe ste kito tarco rabo d këzzeyo lag ganoṯe. Inaqla d kocëbri bu tarco koḥozën cal at tre gabe du tarco tre šerat, d kosaymi tamsil i noṭuruṯo du tarco di dayro. W košëfci u tarco. Harke iḏa as socure latne Suryoye kolozëm maydënne bëlleṭat li cbarto di dayro. Bëṯër gëd mhalxi b darbo d këtyo mat tre gabe čamat celoye ġäläbe w kito bag gabe du darbo ganoṯe d kito appe fëstaq w zaytune w kito disa ḥaqlo rabṯo d kozërci eba zadone. Inaqla d komatimi u darbo d këtyo u yërxayḏe zëd me mo mëtroyat, komoṭën l dukṯo rwëḥto w ftëḥto d këtyo qum u tarco gawoyo yani u tarco di cbarto di dayro. Kito eba dawme du čam, du fëstaq w tuṯe. Tamo u taroco komaklalle kmo qaṭinoṯe w kowalle afṯo dëzzën lab besëlye. W bu zabnawo koqudri ḥayri ḥyarto gawonayto cal u ṭuro dë mqabël di dayro. W koḥozën i qriṯo di Käfarbe.

ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܟܳܐܬ݂ܷܢ ܐܰܕ݂ ܕ݂ܰܝܦܶܐ ܒܝ ܩܰܡܰܝܬܐ ܟܳܡܰܚܬܝ ܐܝ ܪܰܕ݂ܰܝܬܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܒܘ ܦ݁ܰܪܩ ܕܝ ܕܰܝܪܐ ܕܟܳܦܳܝܷܫ ܥܰܠ‌ ܐܘ ܝܰܡܝܢܐ ܕܝ ܥܒܰܪܬܐ. ܟܳܥܳܪܶܠܶܗ ܩܰܪܝܘܐ ܠܥܷܣܪܝ ܪܰܕ݂ܳܝܳܬ݂ܶܐ. ܣܷܡܬܐ ܝܐ ܐܝ ܐܰܪܥܰܝܕ݂ܶܗ ܟܘܠܰܗ ܟܶܦܶܐ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܟܳܢܘܚܬܝ ܡܝ ܪܰܕ݂ܰܝܬܐ ܟܳܡܗܰܠܟ݂ܝ ܚܰܡܫܝ ܡܷܬܪܳܝܰܬ ܟܳܡܳܛܷܢ ܠܝ ܥܒܰܪܬܐ ܕܘ ܬܰܪܥܐ. ܒܝ ܪܰܣܬܶܐ ܟܳܦܳܝܷܫ ܐܘ ܕܰܪܒܐ ܕܟܳܢܳܚܷܬ ܠܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܕܝ ܟܱܦܰܪܒܶܐ ܘܥܰܠ‌ ܐܝ ܕܪܘܥܐ ܕܝ ܫ̰ܰܦ݁ܦ݁ܶܐ ܣܬܶܐ ܟܝܬܐ ܬܰܪܥܐ ܪܰܒܐ ܕܟܷܐܙܙܶܝܐ ܠܰܓ ܓܰܢܳܬ݂ܶܐ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܟܳܥܷܒܪܝ ܒܘ ܬܰܪܥܐ ܟܳܚܳܙܷܢ ܥܰܠ‌ ܐܰܬ ܬܪܶܐ ܓܰܒܶܐ ܕܘ ܬܰܪܥܐ ܬܪܶܐ ܫܶܪܰܬ، ܕܟܳܣܰܝܡܝ ܬܰܡܣܝܠ‌ ܐܝ ܢܳܛܘܪܘܬ݂ܐ ܕܘ ܬܰܪܥܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ. ܘܟܳܫܷܦܥܝ ܐܘ ܬܰܪܥܐ. ܗܰܪܟܶܐ ܐܝܕ݂ܰܐ ܐܰܣ ܣܳܥܘܪܶܐ ܠܰܬܢܶܐ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܟܳܠܳܙܷܡ ܡܰܝܕܷܢܢܶܗ ܒܷܠܠܶܛܰܬ ܠܝ ܥܒܰܪܬܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܓܷܕ ܡܗܰܠܟ݂ܝ ܒܕܰܪܒܐ ܕܟܷܬܝܐ ܡܰܬ ܬܪܶܐ ܓܰܒܶܐ ܫ̰ܰܡܰܬ ܥܶܠܳܝܶܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܘܟܝܬܐ ܒܰܓ ܓܰܒܶܐ ܕܘ ܕܰܪܒܐ ܓܰܢܳܬ݂ܶܐ ܕܟܝܬܐ ܐܰܦ݁ܦ݁ܶܗ ܦܷܣܬܰܩ ܘܙܰܝܬܘܢܶܐ ܘܟܝܬܐ ܕܝܣܰܐ ܚܰܩܠܐ ܪܰܒܬ݂ܐ ܕܟܳܙܷܪܥܝ ܐܶܒܰܗ ܙܰܕܳܢܶܐ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܟܳܡܰܬܝܡܝ ܐܘ ܕܰܪܒܐ ܕܟܷܬܝܐ ܐܘ ܝܷܪܟ݂ܰܝܕ݂ܶܗ ܙܷܕ ܡܶܐ ܡܐ ܡܷܬܪܳܝܰܬ، ܟܳܡܳܛܷܢ ܠܕܘܟܬ݂ܐ ܪܘܷܚܬܐ ܘܦܬܷܚܬܐ ܕܟܷܬܝܐ ܩܘܡ ܐܘ ܬܰܪܥܐ ܓܰܘܳܝܐ ܝܰܢܝ ܐܘ ܬܰܪܥܐ ܕܝ ܥܒܰܪܬܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ. ܟܝܬܐ ܐܶܒܰܗ ܕܰܘܡܶܐ ܕܘ ܫ̰ܰܐܡ، ܕܘ ܦܷܣܬܰܩ ܘܬܘܬ݂ܶܐ. ܬܰܡܐ ܐܘ ܬܰܪܳܥܐ ܟܳܡܰܟܠܰܠܠܶܗ ܟܡܐ ܩܰܛܝܢܳܬ݂ܶܐ، ܘܟܳܘܰܠܠܶܗ ܐܰܦܬ݂ܐ ܕܐܷܙܙܷܢ ܠܰܒ ܒܶܣܷܠܝܶܐ. ܘܒܘ ܙܰܒܢܰܘܐ ܟܳܩܘܕܪܝ ܚܰـܝܪܝ ܚـܝܰܪܬܐ ܓܰܘܳܢܰܝܬܐ ܥܰܠ‌ ܐܘ ܛܘܪܐ ܕܷܡܩܰܒܷܠ ܕܝ ܕܰܝܪܐ. ܘܟܳܚܳܙܷܢ ܐܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܕܝ ܟܱܦܰܪܒܶܐ.

Inaqla du taroco koqoralle koṯën kulle li dërto, komhalëx u taroco b qamuṯayye w kocëbri l gawe di dayro. Bi dërto d gawe di dayro d këmmile ac comure di dayro, i dërto di cito. Kito tamo gubo rabo d sim cal feme mede šafiro ġäläbe mak kefe ḥewore d Mëḏyaḏ. Košëfci taḥte šuro daq qëštoṯe w kocëbri li cito rabṯo, tamo komaḥke u taroco u maxtabzabno di dayro. Cal i macmudiṯo w cal u mozayik d fayëš bu qṭoro du maḏëbḥo. Komër lak karoxe kulle: “Këpxu d guršutu ṣuroṯe elo lo kowe d cëbrutu lu maḏëbḥo.” Inaqla d komatimi u grošo daṣ ṣuroṯe komakle kulle bi dërto tamo du gubo. Hiye u taroco kosoxër ab bahre kulle w komhalëx b qamuṯayye w kocëbri li qubo d Teoḏora.

ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܘ ܬܰܪܳܥܐ ܟܳܩܳܪܰܠܠܶܗ ܟܳܐܬ݂ܷܢ ܟܘܠܠܶܗ ܠܝ ܕܷܪܬܐ، ܟܳܡܗܰܠܷܟ݂ ܐܘ ܬܰܪܳܥܐ ܒܩܰܡܘܬ݂ܰܝـܝܶܗ ܘܟܳܥܷܒܪܝ ܠܓܰܘܶܗ ܕܝ ܕܰܝܪܐ. ܒܝ ܕܷܪܬܐ ܕܓܰܘܶܗ ܕܝ ܕܰܝܪܐ ܕܟܷܐܡܡܝܠܶܗ ܐܰܥ ܥܳܡܘܪܶܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ، ܐܝ ܕܷܪܬܐ ܕܝ ܥܝܬܐ. ܟܝܬܐ ܬܰܡܐ ܓܘܒܐ ܪܰܒܐ ܕܣܝܡ ܥܰܠ ܦܶܡܶܗ ܡܶܕܶܐ ܫܰܦܝܪܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܡܰܟ ܟܶܦܶܐ ܚܶܘܳܪܶܐ ܕܡܷܕ݂ܝܰܕ݂. ܟܳܫܷܦܥܝ ܬܰܚܬܶܗ ܫܘܪܐ ܕܰܩ ܩܷܫܬܳܬ݂ܶܐ ܘܟܳܥܷܒܪܝ ܠܝ ܥܝܬܐ ܪܰܒܬ݂ܐ، ܬܰܡܐ ܟܳܡܰܚܟܶܐ ܐܘ ܬܰܪܳܥܐ ܐܘ ܡܰܟ݂ܬܰܒܙܰܒܢܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ. ܥܰܠ‌ ܐܝ ܡܰܥܡܘܕܝܬ݂ܐ ܘܥܰܠ‌ ܐܘ ܡܳܙܰܝـܝܟ ܕܦܰܝܷܫ ܒܘ ܩܛܳܪܐ ܕܘ ܡܰܕ݂ܷܒܚܐ. ܟܳܐܡܷܪ ܠܰܟ ܟܰܪܳܟ݂ܶܐ ܟܘܠܠܶܗ: ܟܷܦ݁ܟ݂ܘ ܕܓܘܪܫܘܬܘ ܨܘܪܳܬ݂ܶܐ ܐܶܠܐ ܠܐ ܟܳܘܶܐ ܕܥܷܒܪܘܬܘ ܠܘ ܡܰܕ݂ܷܒܚܐ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܟܳܡܰܬܝܡܝ ܐܘ ܓܪܳܫܐ ܕܰܨ ܨܘܪܳܬ݂ܶܐ ܟܳܡܰܟܠܶܐ ܟܘܠܠܶܗ ܒܝ ܕܷܪܬܐ ܬܰܡܐ ܕܘ ܓܘܒܐ. ܗܝـܝܶܐ ܐܘ ܬܰܪܳܥܐ ܟܳܣܳܟ݂ܷܪ ܐܰܒ ܒܰܗܪܶܐ ܟܘܠܠܶܗ ܘܟܳܡܗܰܠܷܟ݂ ܒܩܰܡܘܬ݂ܰܝـܝܶܗ ܘܟܳܥܷܒܪܝ ܠܝ ܩܘܒܐ ܕܬܶܐܳܘܕ݂ܳܪܰܐ.

Komaḥke tamo disa u maxtabzabno di qubo d këtyo me lawġël tmanyo qëštoṯe w me larwal arbco šurone. Kito b gawa kefo rabṯo d layšiwa u layšo di dayro meqëm acla. Kito ṣurto di ḥšomito ḥarayto dë Mšiḥo cam at talmiḏayḏe d simo qopiya mi caṣlayḏa. Bi šato dan alfo w tšacmo w šawci mtaytyo li dayro. Mcalaqto yo bu šuro. U taroco karyoiṯ komaḥke cal i ḥšomito d Moran u mede d këtyo kṯiwo bu ewangelyun. Inaqla d komatimi u grošo daṣ ṣuroṯe me tamo košëfci lu beṯbušolo catiqo di dayro. Tamo kito u maket di dayro d sim kule mak këbritat, b ḥammëš ëšne mkamele kule. Tamo bëṯër me d komaḥke u maxtabzabno di cmara, komaḥke cal u maket w komaḥwe lak karoxe ad dukoṯe d karixi w ucdo hayko ne. Me tamo komhalxi b dukṯo d këmmila u zärib w komoṭën li cito di Yoldaṯ Aloho, koyëtwi cal ak kuresi w kobode d maḥke u taroco u maxtabzabno di cito w tamo komaḥke cal as Suryoye adyawma hayko koḥoyën. Inaqla d kowalle šuwole tamo komšaylënne. Bëṯër me d gurši ṣuroṯe konëfqi d ëzzën lab beṯqadiše.

ܟܳܡܰܚܟܶܐ ܬܰܡܐ ܕܝܣܰܐ ܐܘ ܡܰܟ݂ܬܰܒܙܰܒܢܐ ܕܝ ܩܘܒܐ ܕܟܷܬܝܐ ܡܶܐ ܠܰܘܓ݂ܷܠ ܬܡܰܢܝܐ ܩܷܫܬܳܬ݂ܶܐ ܘܡܶܐ ܠܰܪܘܰܠ ܐܰܪܒܥܐ ܫܘܪܳܢܶܐ. ܟܝܬܐ ܒܓܰܘܰܗ ܟܶܦܐ ܪܰܒܬ݂ܐ ܕܠܰܝܫܝܘܰܐ ܐܘ ܠܰܝܫܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ ܡܶܩܷܡ ܐܰܥܠܰܗ. ܟܝܬܐ ܨܘܪܬܐ ܕܝ ܚܫܳܡܝܬܐ ܚܰܪܰܝܬܐ ܕܷܡܫܝـܚܐ ܥܰܡ ܐܰܬ ܬܰܠܡܝܕ݂ܰܝܕ݂ܶܗ ܕܣܝܡܐ ܩܳܦ݁ܝـܝܰܐ ܡܝ ܥܰܨܠܰܝܕ݂ܰܗ. ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܢ ܐܰܠܦܐ ܘܬܫܰܥܡܐ ܘܫܰܘܥܝ ܡܬܰܝܬܝܐ ܠܝ ܕܰܝܪܐ. ܡܥܰܠܰܩܬܐ ܝܐ ܒܘ ܫܘܪܐ. ܐܘ ܬܰܪܳܥܐ ܟܰܪܝܐܝܬ݂ ܟܳܡܰܚܟܶܐ ܥܰܠ‌ ܐܝ ܚܫܳܡܝܬܐ ܕܡܳܪܰܢ ܐܘ ܡܶܕܶܐ ܕܟܷܬܝܐ ܟܬ݂ܝܘܐ ܒܘ ܐܶܘܰܢܓܶܠܝܘܢ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܟܳܡܰܬܝܡܝ ܐܘ ܓܪܳܫܐ ܕܰܨ ܨܘܪܳܬ݂ܶܐ ܡܶܐ ܬܰܡܐ ܟܳܫܷܦܥܝ ܠܘ ܒܶܝܬ݂ܒܘܫܳܠܐ ܥܰܬܝܩܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ ܬܰܡܐ ܟܝܬܐ ܐܘ ܡܰܟܶܬ ܕܝ ܕܰܝܪܐ ܕܣܝܡ ܟܘܠܶܗ ܡܰܟ ܟܷܒܪܝܬܰܬ، ܒܚܰܡܡܷܫ ܐܷܫܢܶܐ ܡܟܰܡܶܠܶܗ ܟܘܠܶܗ. ܬܰܡܐ ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܟܳܡܰܚܟܶܐ ܐܘ ܡܰܟ݂ܬܰܒܙܰܒܢܐ ܕܝ ܥܡܰܪܰܐ، ܟܳܡܰܚܟܶܐ ܥܰܠ‌ ܐܘ ܡܰܟܶܬ ܘܟܳܡܰܚܘܶܐ ܠܰܟ ܟܰܪܳܟ݂ܶܐ ܐܰܕ ܕܘܟܳܬ݂ܶܐ ܕܟܰܪܝܟ݂ܝ ܘܐܘܥܕܐ ܗܰܝܟܐ ܢܶܐ. ܡܶܐ ܬܰܡܐ ܟܳܡܗܰܠܟ݂ܝ ܒܕܘܟܬ݂ܐ ܕܟܷܐܡܡܝܠܰܗ ܐܘ ܙܱܪܝܒ ܘܟܳܡܳܛܷܢ ܠܝ ܥܝܬܐ ܕܝ ܝܳܠܕܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܐ، ܟܳܝܷܬܘܝ ܥܰܠ ‌ܐܰܟ ܟܘܪܶܣܝ ܘܟܳܒܳܕܶܐ ܕܡܰܚܟܶܐ ܐܘ ܬܰܪܳܥܐ ܐܘ ܡܰܟ݂ܬܰܒܙܰܒܢܐ ܕܝ ܥܝܬܐ ܘܬܰܡܐ ܟܳܡܰܚܟܶܐ ܥܰܠ ‌ܐܰܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ ܗܰܝܟܐ ܟܳܚܳـܝܷܢ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܟܳܘܰܠܠܶܗ ܫܘܘܳܠܶܐ ܬܰܡܐ ܟܳܡܫܰܝܠܷܢܢܶܗ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܓܘܪܫܝ ܨܘܪܳܬ݂ܶܐ ܟܳܢܷܦܩܝ ܕܐܷܙܙܷܢ ܠܒ ܒܶܝܬ݂ܩܰܕܝܫܶܐ.

Komaklinanne bu esṭwo dab beṯqadiše. Komaḥkinanne cal at tre qawre du yamino d këtne xalye, këmminanne aq qawrani simi w mtaklën xalye inaqla d dayroye d adyawma d kocayši bi dayro dë mšanën gëd mitaḥti appe. Këmminanne cal i luḥo d këtyo kṯuto cul mu tarco di cbarto dab beṯqadiše w kocëbrina lawġël. Cabirina lawġël w komaklina an noše cul mu qawro d Mor Gabriel. Komaḥkinanne cal aq qawre këmmina: “Kito harke ḥamšacsar qawre, kṯiwo yo d kit b gawayye tracsar alfo dayroye kohne w ḥasye.” Këmminanne cal u šëkël du qworo dan noše xud i cade di Cito Suryayto. Komëblinanne li xaṣra ḥreto w komaḥkinanne tamo ste cal u qawro d Mor Šmuyel u mšatsono di dayro. Kosëlqina me tamo cal i goro rabṯo di dayro d koḥozën ḥzayto gawonayto di dayro me lawġël. Këmminanne d tamo ab bënyonani kulle ḥaṯo camiri xud i sniquṯo dac comure di dayro. Kobinanne tamo zabno yarixo d gurši aṣ ṣurtoṯe d këbci. Konuḥtina me tamo, këzzano lu tarco baroyo w komšadrinanne bë fṣiḥuṯo.

ܟܳܡܰܟܠܝܢܰܢܢܶܗ ܒܘ ܐܶܣـܛܘܐ ܕܰܒ ܒܶܝܬ݂ܩܰܕܝܫܶܐ. ܟܳܡܰܚܟܝܢܰܢܢܶܗ ܥܰܠ‌ ܐܰܬ ܬܪܶܐ ܩܰܘܪܶܐ ܕܘ ܝܰܡܝܢܐ ܕܟܷܬܢܶܐ ܟ݂ܰܠܝܶܐ، ܟܷܐܡܡܝܢܰܢܢܶܗ ܐܰܩ ܩܰܘܪܰܢܝ ܣܝܡܝ ܘܡܬܰܟܠܷܢ ܟ݂ܰܠܝܶܐ ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܕܰܝܪܳܝܶܐ ܕܐܰܕܝܰܘܡܰܐ ܕܟܳܥܰܝܫܝ ܒܝ ܕܰܝܪܐ ܕܷܡܫܰܢܷܢ ܓܷܕ ܡܝܬܰܚܬܝ ܐܰܦ݁ܦ݁ܶܗ. ܟܷܐܡܡܝܢܰܢܢܶܗ ܥܰܠ‌ ܐܝ ܠܘܚܐ ܕܟܷܬܝܐ ܟܬ݂ܘܬܐ ܥܘܠ ܡܘ ܬܰܪܥܐ ܕܝ ܥܒܰܪܬܐ ܕܰܒ ܒܶܝܬ݂ܩܰܕܝܫܶܐ ܘܟܳܥܷܒܪܝܢܰܐ ܠܰܘܓ݂ܷܠ. ܥܰܒܝܪܝܢܰܐ ܠܰܘܓ݂ܷܠ ܘܟܳܡܰܟܠܝܢܰܐ ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ ܥܘܠ ܡܘ ܩܰܘܪܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܓܰܒܪܐܶܝܠ. ܟܳܡܰܚܟܝܢܰܢܢܶܗ ܥܰܠ‌ ܐܰܩ ܩܰܘܪܶܐ ܟܷܐܡܡܝܢܰܐ ܟܝܬܐ ܗܰܪܟܶܐ ܚܰܡܫܰܥܣܰܪ ܩܰܘܪܶܐ، ܟܬ݂ܝܘܐ ܝܐ ܕܟܝܬ ܒܓܰܘܰܝـܝܶܗ ܬܪܰܥܣܰܪ ܐܰܠܦܐ ܕܰܝܪܳܝܶܐ ܟܳܗܢܶܐ ܘܚܰܣܝܶܐ. ܟܷܐܡܡܝܢܰܢܢܶܗ ܥܰܠ‌ ܐܘ ܫܷܟܷܠ ܕܘ ܩܘܳܪܐ ܕܰܢ ܢܳܫܶܐ ܟ݂ܘܕ ܐܝ ܥܰܕܶܐ ܕܝ ܥܝܬܐ ܣܘܪܝܰـܝܬܐ. ܟܳܡܷܒܠܝܢܰܢܢܶܗ ܠܝ ܟ݂ܰܨܪܰܐ ܚܪܶܬܐ ܘܟܳܡܰܚܟܝܢܰܢܢܶܗ ܬܰܡܐ ܣܬܶܐ ܥܰܠ‌ ܐܘ ܩܰܘܪܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܫܡܘܐܶܝܠ‌ ܐܘ ܡܫܰܬܣܳܢܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ. ܟܳܣܷܠܩܝܢܰܐ ܡܶܐ ܬܰܡܐ ܥܰܠ‌ ܐܝ ܓܳܪܐ ܪܰܒܬ݂ܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ ܕܟܳܚܳܙܷܢ ܚܙܰܝܬܐ ܓܰܘܳܢܰܝܬܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ ܡܶܐ ܠܰܘܓ݂ܷܠ. ܟܷܐܡܡܝܢܰܢܢܶܗ ܕܬܰܡܐ ܐܰܒ ܒܷܢܝܳܢܰܢܝ ܟܘܠܠܶܗ ܚܰܬ݂ܐ ܥܰܡܝܪܝ ܟ݂ܘܕ ܐܝ ܣܢܝܩܘܬ݂ܐ ܕܰܥ ܥܳܡܘܪܶܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ. ܟܳܐܒܝܢܰܢܢܶܗ ܬܰܡܐ ܙܰܒܢܐ ܝܰܪܝܟ݂ܐ ܕܓܘܪܫܝ ܐܰܨ ܨܘܪܬܳܬ݂ܶܐ ܕܟܷܐܒܥܝ. ܟܳܢܘܚܬܝܢܰܐ ܡܶܐ ܬܰܡܐ، ܟܷܐܙܙܰܢܐ ܠܘ ܬܰܪܥܐ ܒܰܪܳܝܐ ܘܟܳܡܫܰܕܪܝܢܰܢܢܶܗ ܒܷܦܨܝܚܘܬ݂ܐ.

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://surayt.bethmardutho.org/1603
Publication Date: July 14, 2020
Preparation of Electronic Edition:

TEI XML encoding by Anna-Simona Barbara Üzel .

Open Access and Copyright:
How to Cite this Electronic Edition
Toere, Benjamin, “ܐܘ ܬܰܟܪܳܟ݂ܐ ܕܰܕ݂ ܕ݂ܰܝܦܶܐ ܒܝ ܕܰܝܪܐ / U takroxo daḏ ḏayfe bi dayro”, in Shabo Talay (ed.), “Šlomo Surayt - Corpus”, last modified July 14, 2020, https://surayt.bethmardutho.org/1603.