DRAFT
Not for citation.
You are viewing a page on the
Syriaca.org development server:
Not for citation.

Benjamin Toere: ܐܘ ܥܶܕ݂ܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܒܳܣܘܣ ܒܡܝܕܷܢ / U ceḏo d Mor Bosus b Midën

  TEI  

Ḥedël qrito qaruto yo l Midën. Këtla dayro mšamahto cal ëšme du qadišo Mor Bosus. Bu duxrono du qadišo d konofël ḥḏacsar b iyar, am Mëdhoye këzzën li dayro d maydi i burëkṯo du qadišo w komṣalën tamo w koducri b cayni yawmo. Aġläba u qašo ste kowe acmayye. Komaqimi tëšmëšto daq qadiše bi dayro w komibarxi mu qadišo w koṭëlbi aṣ ṣlawoṯayḏe w kofayši tamo zabno mede w koducri. Aġläba man noše d këzzën li socuruṯo du qadišo këzzën bu malxo elo kit hën ste d koruxi bat traktore hul l riše du šalwo d këmmile riše di qalco. Tamo komanëḥti as sefoqaṯṯe w am muklone d komoṭën acmayye. Kul nošo komoṭe aprax. I cade d komëbli aprax acmayye l tamo catëqto yo. As sawwe w hani d lo koqudri nuḥti u šalwo d malxi hul d moṭën li dayro kokolën tamo b dukṯo d këmmila riše di qalco cam an nacimaṯṯe. Ac clayme w ac claymoṯe acmayye mšamšone w mšamšënyoṯe w kohne w ṣayode kobodën d nuḥti bu šalwo. U šalwo d Ḥedël ġäläbe camuqo w casqo yo. Inaqla d komhalxi darbo d tarte sacayat mede komoṭën li qriṯo d Ḥedël. Inaqla d kocëbri l gawa di qriṯo u qadišo kofoyëš cal nfoqe du yawmo di qriṯo. Bëṯër me d kul nošo komoṭe, kolëtmi b gawe du qadišo, komṣalën i ṣluṯo d falge d yawmo tamo. Koṯën an nacime w ap pirat daḥ Ḥëdloye l tamo w am Mëdhoye komfalġi aclayye ḥalyuṯo w bëskwit w raḥa. W komalimi az zëble d ḥeḏër u qadišo w ak kefe d këtne mḥalqe qum u tarco.

ܚܶܕܷܠ ܩܪܝܬܐ ܩܰܪܘܬܐ ܝܐ ܠܡܝܕܷܢ. ܟܷܬܠܰܗ ܕܰܝܪܐ ܡܫܰܡܰܗܬܐ ܥܰܠ‌ ܐܷܫܡܶܗ ܕܘ ܩܰܕܝܫܐ ܡܳܪܝ̱ ܒܳܣܘܣ. ܒܘ ܕܘܟ݂ܪܳܢܐ ܕܘ ܩܰܕܝܫܐ ܕܟܳܢܳܦܷܠ ܚܕ݂ܰܥܣܰܪ ܒܐܝـܝܰܪ، ܐܰܡ ܡܷܕܗܳܝܶܐ ܟܷܐܙܙܷܢ ܠܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܰܝܕܝ ܐܝ ܒܘܪܷܟܬ݂ܐ ܕܘ ܩܰܕܝܫܐ ܘܟܳܡܨܰܠܷܢ ܬܰܡܐ ܘܟܳܕܘܥܪܝ ܒܥܰܝܢܝ ܝܰܘܡܐ. ܐܰܓ݂ܠܱܒܰܐ ܐܘ ܩܰܫܐ ܣܬܶܐ ܟܳܘܶܐ ܐܰܥܡܰܝـܝܶܗ. ܟܳܡܰܩܝܡܝ ܬܷܫܡܷܫܬܐ ܕܰܩ ܩܰܕܝܫܶܐ ܒܝ ܕܰܝܪܐ ܘܟܳܡܝܒܰܪܟ݂ܝ ܡܘ ܩܰܕܝܫܐ ܘܟܳܛܷܠܒܝ ܐܰܨ ܨܠܰܘܳܬ݂ܰܝܕ݂ܶܗ ܘܟܳܦܰܝܫܝ ܬܰܡܐ ܙܰܒܢܐ ܡܶܕܶܐ ܘܟܳܕܘܥܪܝ. ܐܰܓ݂ܠܱܒܰܐ ܡܰܢ ܢܳܫܶܐ ܕܟܷܐܙܙܷܢ ܠܝ ܣܳܥܘܪܘܬ݂ܐ ܕܘ ܩܰܕܝܫܐ ܟܷܐܙܙܷܢ ܒܘ ܡܰܠܟ̣ܐ ܐܶܠܐ ܟܝܬ ܗܷܢ ܣܬܶܐ ܕܟܳܪܘܟ݂ܝ ܒܰܬ ܬܪܰܟܬܳܪܶܐ ܗܘܠ ܠܪܝܫܶܗ ܕܘ ܫܰܠܘܐ ܕܟܷܐܡܡܝܠܶܗ ܪܝܫܶܗ ܕܝ ܩܰܠܥܐ. ܬܰܡܐ ܟܳܡܰܢܷܚܬܝ ܐܰܣ ܣܶܦܳܩܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܘܰܐܡ ܡܘܟܠܳܢܶܐ ܕܟܳܡܳܛܷܢ ܐܰܥܡܰܝـܝܶܗ. ܟܘܠ ܢܳܫܐ ܟܳܡܳܛܶܐ ܐܰܦ݁ܪܰܟ݂. ܐܝ ܥܰܕܶܐ ܕܟܳܡܷܒܠܝ ܐܰܦ݁ܪܰܟ݂ ܐܰܥܡܰܝـܝܶܗ ܠܬܰܡܐ ܥܰܬܷܩܬܐ ܝܐ. ܐܰܣ ܣܰܘܘܶܐ ܘܗܰܢܝ ܕܠܐ ܟܳܩܘܕܪܝ ܢܘܚܬܝ ܐܘ ܫܰܠܘܐ ܕܡܰܠܟ̣ܝ ܗܘܠ ܕܡܳܛܷܢ ܠܝ ܕܰܝܪܐ ܟܳܟܳܠܷܢ ܬܰܡܐ ܒܕܘܟܬ݂ܐ ܕܟܷܐܡܡܝܠܰܗ ܪܝܫܶܗ ܕܝ ܩܰܠܥܐ ܥܰܡ ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܰܬ݂ܬ݂ܶܗ. ܐܰܥ ܥܠܰܝܡܶܐ ܘܐܰܥ ܥܠܰܝܡܳܬ݂ܶܐ ܐܰܥܡܰܝـܝܶܗ ܡܫܰܡܫܳܢܶܐ ܘܡܫܰܡܫܷܢܝܳܬ݂ܶܐ ܘܟܳܗܢܶܐ ܘܨܰܝܳܕܶܐ ܟܳܒܳܕܷܢ ܕܢܘܚܬܝ ܒܘ ܫܰܠܘܐ. ܐܘ ܫܰܠܘܐ ܕܚܶܕܷܠ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܥܰܡܘܩܐ ܘܥܰܣܩܐ ܝܐ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܟܳܡܗܰܠܟ݂ܝ ܕܰܪܒܐ ܕܬܰܪܬܶܐ ܣܰܥܰܝܰܬ ܡܶܕܶܐ ܟܳܡܳܛܷܢ ܠܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܕܚܶܕܷܠ.‌ ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܟܳܥܷܒܪܝ ܠܓܰܘܰܗ ܕܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܐܘ ܩܰܕܝܫܐ ܟܳܦܳܝܷܫ ܥܰܠ ܢܦܳܩܶܗ ܕܘ ܝܰܘܡܐ ܕܝ ܩܪܝܬ݂ܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܟܘܠ ܢܳܫܐ ܟܳܡܳܛܶܐ، ܟܳܠܷܬܡܝ ܒܓܰܘܶܗ ܕܘ ܩܰܕܝܫܐ، ܟܳܡܨܰܠܷܢ ܐܝ ܨܠܘܬ݂ܐ ܕܦܰܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܐ ܬܰܡܐ. ܟܳܐܬ݂ܷܢ ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܘܐܰܦ݁ ܦ݁ܝܪܰܬ ܕܰܚ ܚܷܕܠܳܝܶܐ ܠܬܰܡܐ ܘܐܰܡ ܡܷܕܗܳܝܶܐ ܟܳܡܦܰܠܓ݂ܝ ܐܰܥܠܰܝـܝܶܗ ܚܰܠܝܘܬ݂ܐ ܘܒܷܣܟܘܝܬ ܘܪܰܚܰܐ. ܘܟܳܡܰܠܝܡܝ ܐܰܙ ܙܷܒܠܶܐ ܕܚܶܕ݂ܷܪ ܐܘ ܩܰܕܝܫܐ ܘܰܐܟ ܟܶܦܶܐ ܕܟܷܬܢܶܐ ܡܚܰܠܩܶܐ ܩܘܡ ܐܘ ܬܰܪܥܐ.

Bëṯër me tamo komhalxi ḥamšacsar däqayëq ḥrene, komoṭën l dukṯo ḥḏo d kito eba dawmo ḥḏo d këtla arbci qurme daṭ ṭarfe. Kṯiwo yo b dukta di dawmo d u babo du qadišo šlëḥle iḏoṯe w raġloṯe d Mor Bosus. Inaqqa d koyëtwi am Mëdhoye bu ṭelolo dad dawmani cam ḥḏoḏe kozëmri zmiroṯe du duxrono du qadišo, di Yoldaṯ Aloho w das sohde dë qṭili cam Mor Bosus. Bëṯër koyëtwi cam ḥḏoḏe kuxlënne ëšmo d mede xayifo xud zaytune w fekiye w yaroquṯo. Bëṯër me d u šamošo di qriṯo w u qašo kosaymi mamlo karyo cal u duxrono du yawmo koqaymi d ducri li dukṯo d këtne at traktore. Inaqla d komoṭën lu cumqo du šalwo, aṣ ṣayode komoḥën bač čëftaṯṯe maṭ ṭayre, naqlawat d kowe broze komoḥën appe ste. Cal d naqlawat koqolëc maye b arce du šalwo, ḥayewën ġäläbe mḥalfe koṯën d šotën.

ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܬܰܡܐ ܟܳܡܗܰܠܟ݂ܝ ܚܰܡܫܰܥܣܰܪ ܕܱܩܰܝܷܩ ܚܪܶܢܶܐ، ܟܳܡܳܛܷܢ ܠܕܘܟܬ݂ܐ ܚܕ݂ܐ ܕܟܝܬܐ ܐܶܒܰܗ ܕܰܘܡܐ ܚܕ݂ܐ ܕܟܷܬܠܰܗ ܐܰܪܒܥܝ ܩܘܪܡܶܐ ܕܰܛ ܛܰܪܦܶܐ. ܟܬ݂ܝܘܐ ܝܐ ܒܕܘܟܬܰܗ ܕܝ ܕܰܘܡܐ ܕܘ ܒܰܒܐ ܕܘ ܩܰܕܝܫܐ ܫܠܷܚܠܶܗ ܐܝܕ݂ܳܬ݂ܶܗ ܘܪܰܓ݂ܠܳܬ݂ܶܗ ܕܡܳܪܝ̱ ܒܳܣܘܣ. ܐܝܢܰܩܩܰܐ ܕܟܳܝܷܬܘܝ ܐܰܡ ܡܷܕܗܳܝܶܐ ܒܘ ܛܶܠܳܠܐ ܕܰܕ ܕܰܘܡܰܢܝ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܟܳܙܷܡܪܝ ܙܡܝܪܳܬ݂ܶܐ ܕܘ ܕܘܟ݂ܪܳܢܐ ܕܘ ܩܰܕܝܫܐ، ܕܝ ܝܳܠܕܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܐ ܘܕܰܣ ܣܳܗܕܶܐ ܕܷܩܛܝܠܝ ܥܰܡ ܡܳܪܝ̱ ܒܳܣܘܣ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܟܳܝܷܬܘܝ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܟܐܘܟ݂ܠܷܢܢܶܗ ܐܷܫܡܐ ܕܡܶܕܶܐ ܟ݂ܰܝـܝܦܐ ܟ݂ܘܕ ܙܰܝܬܘܢܶܐ ܘܦܶܟܝـܝܶܐ ܘܝܰܪܳܩܘܬ݂ܐ. ܘܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܘ ܫܰܡܳܫܐ ܕܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܘܐܘ ܩܰܫܐ ܟܳܣܰܝܡܝ ܡܰܡܠܐ ܟܰܪܝܐ ܥܰܠ‌ ܐܘ ܕܘܟ݂ܪܳܢܐ ܕܘ ܝܰܘܡܐ ܟܳܩܰܝܡܝ ܕܕܘܥܪܝ ܠܝ ܕܘܟܬ݂ܐ ܕܟܷܬܢܶܐ ܐܰܬ ܬܪܰܟܬܳܪܶܐ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܟܳܡܳܛܷܢ ܠܘ ܥܘܡܩܐ ܕܘ ܫܰܠܘܐ، ܐܰܨ ܨܰܝܳܕܶܐ ܟܳܡܳܚܷܢ ܒܰܫ̰ ܫ̰ܷܦܬܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܡܰܛ ܛܰܝܪܶܐ ܢܰܩܠܰܘܰܬ ܕܟܳܘܶܐ ܒܪܳܙܶܐ ܟܳܡܳܚܷܢ ܐܰܦ݁ܦ݁ܶܗ ܣܬܶܐ. ܥܰܠ ܕܢܰܩܠܰܘܰܬ ܟܳܩܳܠܷܥ ܡܰܝܶܐ ܒܐܰܪܥܶܗ ܕܘ ܫܰܠܘܐ ܚܰܝܶܘܷܢ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܡܚܰܠܦܶܐ ܟܳܐܬ݂ܷܢ ܕܫܳܬܷܢ.

Inaqla d ḥa koḥoyër me arce du šalwo kito ḥḏo šeno rabṯo lalcal mu šalwo kiba daboše barri ġäläbe. Kito bak kṯowe tëšciṯo ḥḏo cal ad daboše di dukṯaṯe. Këmmi këtwa ḥa zlam Mëdhoyo maytele acme arbco clayme w aṯi cul mi šeno d kito eba daboše. Masërle ruḥe bu ḥawlo w mërle laḥ ḥawrone d acme: Ucdo manḥetuli hedi hedi hul d moṭeno l falge di šeno. Cal d kito tamo dawšo ġäläbe mën d howe ṭrowe, mëqqa d omarno grašuli lalcal, lo guršutuli hul d moyadno u dawšo kule. Cal d lo kozoyacno mu dwoṣo dad daboše. Inaqla dë bdalle d manëḥtile maṭi li dukṯo d këtyo i qeno rabṯo dad daboše. Bdele d moyëd bu dawšo. Ad daboše ste bdalle d dawṣile. U zlamano u maṣro mëqqa d komër laḥ ḥawronayḏe: “Grašuli, kodawṣili!”, aḥ ḥawrone lo komaṣiṯi acle këmmile: “Lo koguršinalux lalcal cal d hat mërluxlan: mën d howe lo guršutuli.” Bëṯër me zabno inaqla d ḥërre qole du zlam d këtyo maṣro bas koṯe, zayici bdalle d guršile. Inaqla d mosaqqe lalcal ḥzalle di lašayḏe kula kala nfëḥto mu dwoṣo dad daboše. Qayimi b naqla maḥatte cal u ḥmoro w maytalle li qriṯo gab as sawwe dë mdarmnile cal d fayëšwa bayn miṯo l saġ. Latyo iḏëcto be bëṯër mayëṯ aw xalëṣ.

ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܚܰܐ ܟܳܚܳـܝܷܪ ܡܶܐ ܐܰܪܥܶܗ ܕܘ ܫܰܠܘܐ ܟܝܬܐ ܚܕ݂ܐ ܫܶܢܐ ܪܰܒܬ݂ܐ ܠܰܠܥܰܠ ܡܘ ܫܰܠܘܐ ܟܝܒܰܐ ܕܰܒܳܫܶܐ ܒܰܪܪܝ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ. ܟܝܬܐ ܒܰܟ ܟܬ݂ܳܘܶܐ ܬܷܫܥܝܬ݂ܐ ܚܕ݂ܐ ܥܰܠ‌ ܐܰܕ ܕܰܒܳܫܶܐ ܕܝ ܕܘܟܬ݂ܰܬ݂ܶܐ. ܟܷܐܡܡܝ ܟܷܬܘܰܐ ܚܰܐ ܙܠܰܐܡ ܡܷܕܗܳܝܐ ܡܰܝܬܶܠܶܗ ܐܰܥܡܶܗ ܐܰܪܒܥܐ ܥܠܰܝܡܶܐ ܘܐܰܬ݂ܝ ܥܘܠ ܡܝ ܫܶܢܐ ܕܟܝܬܐ ܐܶܒܰܗ ܕܰܒܳܫܶܐ. ܡܰܣܷܪܠܶܗ ܪܘܚܶܗ ܒܘ ܚܰܘܠܐ ܘܡܷܪܠܶܗ ܠܰܚ ܚܰܘܪܳܢܶܐ ܕܐܰܥܡܶܗ: ܐܘܥܕܐ ܡܰܢܚܶܬܘܠܝ ܗܶܕܝ ܗܶܕܝ ܗܘܠ ܕܡܳܛܶܢܐ ܠܦܰܠܓܶܗ ܕܝ ܫܶܢܐ. ܥܰܠ ܕܟܝܬܐ ܬܰܡܐ ܕܰܘܫܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܡܷܢ ܕܗܳܘܶܐ ܛܪܳܘܶܐ، ܡܷܩܩܰܐ ܕܐܳܡܰܪܢܐ ܓܪܰܫܘܠܝ ܠܰܠܥܰܠ، ܠܐ ܓܘܪܫܘܬܘܠܝ ܗܘܠ ܕܡܳܝܰܕܢܐ ܐܘ ܕܰܘܫܐ ܟܘܠܶܗ. ܥܰܠ ܕܠܐ ܟܳܙܳܝܰܥܢܐ ܡܘ ܕܘܳܨܐ ܕܰܕ ܕܰܒܳܫܶܐ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܷܒܕܰܠܠܶܗ ܕܡܰܢܷܚܬܝܠܶܗ ܡܰܛܝ ܠܝ ܕܘܟܬ݂ܐ ܕܟܷܬܝܐ ܐܝ ܩܶܢܐ ܪܰܒܬ݂ܐ ܕܰܕ ܕܰܒܳܫܶܐ. ܒܕܶܠܶܗ ܕܡܳܝܷܕ ܒܘ ܕܰܘܫܐ. ܐܰܕ ܕܰܒܳܫܶܐ ܣܬܶܐ ܒܕܰܠܠܶܗ ܕܕܰܘܨܝܠܶܗ. ܐܘ ܙܠܰܡܰܢܐ ܐܘ ܡܰܨܪܐ ܡܷܩܩܰܐ ܕܟܳܐܡܷܪ ܠܰܚ ܚܰܘܪܳܢܰܝܕ݂ܶܗ: ܓܪܰܫܘܠܝ ܟܳܕܰܘܨܝܠܝ! ܐܰܚ ܚܰܘܪܳܢܶܐ ܠܐ ܟܳܡܰܨܝܬ݂ܝ ܐܰܥܠܶܗ ܟܷܐܡܡܝܠܶܗ: ܠܐ ܟܳܓܘܪܫܝܢܰܠܘܟ݂ ܠܰܠܥܰܠ ܥܰܠ ܕܗܰܬ ܡܷܪܠܘܟ݂ܠܰܢ: ܡܷܢ ܕܗܳܘܶܐ ܠܐ ܓܘܪܫܘܬܘܠܝ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܙܰܒܢܐ ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܚܷܪܪܶܗ ܩܳܠܶܗ ܕܘ ܙܠܰܐܡ ܕܟܷܬܝܐ ܡܰܨܪܐ ܒܰܣ ܟܳܐܬ݂ܶܐ ܙܰܝـܝܥܝ، ܒܕܰܠܠܶܗ ܕܓܘܪܫܝܠܶܗ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܡܳܣܰܩܩܶܗ ܠܰܠܥܰܠ ܚܙܰܠܠܶܗ ܕܝ ܠܰܫܰܝܕ݂ܶܗ ܟܘܠܰܗ ܟܰܠܰܗ ܢܦܷܚܬܐ ܡܘ ܕܘܳܨܐ ܕܰܕ ܕܰܒܳܫܶܐ. ܩܰܝـܝܡܝ ܒܢܰܩܠܰܐ ܡܰܚܰܬܬܶܗ ܥܰܠ‌ ܐܘ ܚܡܳܪܐ ܘܡܰܝܬܰܠܠܶܗ ܠܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܓܰܒ ܐܰܣ ܣܰܘܘܶܐ ܕܷܡܕܰܪܡܢܝܠܶܗ ܥܰܠ ܕܦܰܝܷܫܘܰܐ ܒܰܝܢ ܡܝܬ݂ܐ ܠܣܰܐܓ݂. ܠܰܬܝܐ ܐܝܕ݂ܷܥܬܐ ܒܶܐ ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܰܝܷܬ݂ ܐܰܘ ܟ݂ܰܠܷܨ.

Inaqla d košëfci tamo kobën foṯayye laf ṭwoce du yawmo d ëzzehën li šeno d këmmila i dukṯo dë šlëḥle u malko riše d Šušan i ḥoṯo du qadišo Mor Bosus. B halxo d šocṯo komoṭën l tamo. I dawmo zrëcto yo b falge dë ḥḏo šeno rabṯo d këtyo mu falgo ṣlëḥto. Kito cal i dawmaṯe dawmo ḥreto d këtyo gḏëlto acla. Kito b arce di šenaṯe gurno d maye. Këmmi d u ḥa d këtle daqqat bi lašayḏe d moḥalle aclayye konëḏfi. Me tamo koducri am Mëdhoye li dukṯo d këtyo riše di qalco d kalënne an noše kalye tamo. Inaqla d kosëlqi me bëṯër baṭlo ġäläbe kul tarte aw tlëṯ iqaryo‏ṯe koyëtwi cam ḥḏoḏe xud gudo w kofëtḥi am muklone dë mṭalle acmayye, bu zowudo aprax. Bëṯër me d komašëfci šawṭo bu muklo, ac clayme koqaymi lu štecënyo. Komëštacën štecënye xud i guyo, ṭafëš, čallo pallo. Kit noše d këzzën lu kroxo dak këmmëkkat, du ḥerafrufo w dac carkuwe. Inaqla d komoṭe u zabno d laf caṣriye, kolaymi kulle w koducri cam ḥḏoḏe li qriṯo. Hën bu halxo w hën bat traktore. Bu šëklano komkamli u yawmaṯṯe dë mdawamme i cade dab babonaṯṯe, d lo ṭralle u qadišo bu yawmano dlo more.

ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܟܳܫܷܦܥܝ ܬܰܡܐ ܟܳܐܒܷܢ ܦܳܬ݂ܰܝـܝܶܗ ܠܰܦ ܛܘܳܥܶܗ ܕܘ ܝܰܘܡܐ ܕܐܷܙܙܶܗܷܢ ܠܝ ܫܶܢܐ ܕܟܷܐܡܡܝܠܰܗ ܐܝ ܕܘܟܬ݂ܐ ܕܷܫܠܷܚܠܶܗ ܐܘ ܡܰܠܟܐ ܪܝܫܶܗ ܕܫܘܫܰܢ ܐܝ ܚܳܬ݂ܐ ܕܘ ܩܰܕܝܫܐ ܡܳܪܝ̱ ܒܳܣܘܣ. ܒܗܰܠܟ݂ܐ ܕܫܳܥܬ݂ܐ ܟܳܡܳܛܷܢ ܠܬܰܡܐ. ܐܝ ܕܰܘܡܐ ܙܪܷܥܬܐ ܝܐ ܒܦܰܠܓܶܗ ܕܷܚܕ݂ܐ ܫܶܢܐ ܪܰܒܬ݂ܐ ܕܟܷܬܝܐ ܡܘ ܦܰܠܓܐ ܨܠܷܚܬܐ. ܟܝܬܐ ܥܰܠ‌ ܐܝ ܕܰܘܡܰܬ݂ܶܐ ܕܰܘܡܐ ܚܪܶܬܐ ܕܟܷܬܝܐ ܓܕ݂ܷܠܬܐ ܐܰܥܠܰܗ. ܟܝܬܐ ܒܐܰܪܥܶܗ ܕܝ ܫܶܢܰܬ݂ܶܐ ܓܘܪܢܐ ܕܡܰܝܶܐ. ܟܷܐܡܡܝ ܕܘ ܚܰܐ ܕܟܷܬܠܶܗ ܕܰܩܩܰܬ ܒܝ ܠܰܫܰܝܕ݂ܶܗ ܕܡܳܚܰܠܠܶܗ ܐܰܥܠܰܝـܝܶܗ ܟܳܢܷܕ݂ܦܝ. ܡܶܐ ܬܰܡܐ ܟܳܕܘܥܪܝ ܐܰܡ ܡܷܕܗܳܝܶܐ ܠܝ ܕܘܟܬ݂ܐ ܕܟܷܬܝܐ ܪܝܫܶܗ ܕܝ ܩܰܠܥܐ ܕܟܰܠܷܢܢܶܗ ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ ܟܰܠܝܶܐ ܬܰܡܐ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܟܳܣܷܠܩܝ ܡܶܐ ܒܷܬ݂ܷܪ ܒܰܛܠܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܟܘܠ ܬܰܪܬܶܐ ܐܰܘ ܬܠܷܬ݂ ܐܝܩܰܪܝܳܬ݂ܶܐ ܟܳܝܷܬܘܝ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܟ݂ܘܕ ܓܘܕܐ ܘܟܳܦܷܬܚـܝ ܐܰܡ ܡܘܟܠܳܢܶܐ ܕܷܡܛܰܠܠܶܗ ܐܰܥܡܰܝـܝܶܗ، ܒܘ ܙܳܘܘܕܐ ܐܰܦ݁ܪܰܟ݂. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܟܳܡܰܫܷܦܥܝ ܫܰܘܛܐ ܒܘ ܡܘܟܠܐ، ܐܰܥ ܥܠܰܝܡܶܐ ܟܳܩܰܝܡܝ ܠܘ ܫܬܶܥܷܢܝܐ. ܟܳܡܷܫܬܰܥܷܢ ܫܬܶܥܷܢܝܶܐ ܟ݂ܘܕ ܐܝ ܓܘܝܐ، ܛܰܦܷܫ، ܫ̰ܠܠܐ ܦ݁ܰܠܠܐ. ܟܝܬ ܢܳܫܶܐ ܕܟܷܐܙܙܷܢ ܠܘ ܟܪܳܟ݂ܐ ܕܰܟ ܟܷܡܡܷܟܟܰܬ، ܕܘ ܚܶܪܰܦܪܘܦܐ ܘܕܰܥ ܥܰܪܟܘܘܶܐ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܟܳܡܳܛܶܐ ܐܘ ܙܰܒܢܐ ܕܠܰܦ ܥܰܨܪܝـܝܶܐ، ܟܳܠܰܝܡܝ ܟܘܠܠܶܗ ܘܟܳܕܘܥܪܝ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܠܝ ܩܪܝܬ݂ܐ. ܗܷܢ ܒܘ ܗܰܠܟ݂ܐ ܘܗܷܢ ܒܰܬ ܬܪܰܟܬܳܪܶܐ. ܒܘ ܫܷܟܠܰܢܐ ܟܳܡܟܰܡܠܝ ܐܘ ܝܰܘܡܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܕܷܡܕܰܘܰܡܡܶܗ ܐܝ ܥܰܕܶܐ ܕܰܒ ܒܰܒܳܢܰܬ݂ܬ݂ܶܗ، ܕܠܐ ܛܪܰܠܠܶܗ ܐܘ ܩܰܕܝܫܐ ܒܘ ܝܰܘܡܰܢܐ ܕܠܐ ܡܳܪܶܐ.

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://surayt.bethmardutho.org/1605
Publication Date: July 14, 2020
Preparation of Electronic Edition:

TEI XML encoding by Anna-Simona Barbara Üzel .

Open Access and Copyright:
How to Cite this Electronic Edition
Toere, Benjamin, “ܐܘ ܥܶܕ݂ܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܒܳܣܘܣ ܒܡܝܕܷܢ / U ceḏo d Mor Bosus b Midën”, in Shabo Talay (ed.), “Šlomo Surayt - Corpus”, last modified July 14, 2020, https://surayt.bethmardutho.org/1605.