DRAFT
Not for citation.
You are viewing a page on the
Syriaca.org development server:
Not for citation.

Benjamin Toere: ܐܰܓ ܓܷܕܫܶܐ ܘܰܐܩ ܩܰܛܠܶܐ ܕܗܰܘܷܢ ܒܡܝܕܷܢ / Ag gëdše w aq qaṭle d hawën b Midën

  TEI  

Ag gëdše w aq qaṭle d hawën b Midën

ܐܘ ܩܰܛܠܐ ܕܡܘܣܰܐ ܕܒܶܐ ܡܷܫܟܶܐ ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܢ ܐܰܠܦܳܐ ܫ̰ܰܥܡܐ ܘܬܰܪܬܶܐ ܘܬܷܫܥܝ، ܐܰܬ ܬܰܦܳ݁ܘܰܬ ܥܰܬܝܩܶܐ ܗܶܫ ܒܐܝܕ݂ܶܗ ܕܰܡ ܡܷܕܗܳܝܶܘܰܝܢܶܐ. ܡܘܣܰܐ ܡܷܫܟܶܐ ܕܟܷܬܝܐ ܚܰܐ ܡܰܡ ܡܷܕܗܳܝܶܐ ܟܷܬܘܰܝܠܶܗ ܐܰܪܥܐ ܒܬܰܦ݁ܐ. ܡܶܩܷܡ ܐܘ ܚܷܕܘܕ ܕܰܡ ܡܷܕܗܳܝܶܐ ܡܳܛܶܘܰܐ ܗܘܠ ܠܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܕܘ ܣܰܠܰܟܘܢ ܠܝ ܕܘܟܬ݂ܐ ܕܟܷܐܡܡܝܠܰܗ ܐܝ ܬܘܬ݂ܐ ܟܷܡܬܐ ܒܘ ܓܷܪ. ܟܷܬܘܰܐ ܚܰܐ ܓܰܒ݂ܪܐ ܛܰܝܐ ܐܷܫܡܶܗ ܥܷܙܰܕܝܢܐ ܡܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܕܘ ܣܰܠܰܟܘܢ. ܨܷܕܠܶܗ ܐܝ ܐܰܪܥܐ ܕܡܘܣܰܐ ܒܶܐ ܡܷܫܟܶܐ ܒܝ ܙܳܪܝـܝܶܐ، ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܗܘܘܶܗ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܠܝ ܡܰܚܟܰܡܰܐ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܗܶܫ ܐܝ ܡܰܚܟܰܡܰܐ ܡܕܰܘܡܳܘܰܐ، ܗܰܢܐ ܥܷܙܰܕܝܢܐ ܐܰܙܙܶܝܐ ܙܪܷܥܠܶܗ ܐܝ ܐܰܪܥܐ ܚܶܛܶܐ. ܡܶܩܷܡ ܡܶܐ ܕܡܳܛܶܐ ܐܘ ܙܰܒܢܐ ܕܘ ܚܨܳܕܐ ܐܝ ܡܰܚܟܰܡܰܐ ܨܰܦܝܐ ܘܗܝܘܐ ܐܝ ܐܰܪܥܐ ܠܡܘܣܰܐ ܕܒܶܐ ܡܷܫܟܶܐ. ܐܰܦܪܶܡܐ ܐܘ ܐܰܒܪܐ ܕܝܰܥܩܐ ܪܷܚܰܢܶܐ ܕܟܷܬܝܐ ܡܷܕܗܳܝܐ ܡܷܪܠܶܗ ܠܡܘܣܰܐ؛ ܐܰܫ̰ ܫ̰ܰܬܐ ܥܷܙܰܕܝܢܐ ܙܪܷܥܠܶܗ ܚܶܛܶܐ ܐܶܒܰܗ ܛܪܰܝ ܡܝܢܶܗ ܛܪܐ ܚܳܨܰܕܕܶܗ، ܗܶܕܝ ܫܰܬܐ ܚܪܶܬܐ ܓܡܰܝܕܝܢܰܠܰܗ ܡܝܢܶܗ ܐܰܚܢܰܐ ܓܙܘܪܥܝܢܰܠܰܗ. ܗܰܢܐ ܡܘܣܰܐ ܕܒܶܐ ܡܷܫܟܶܐ ܡܷܪܠܶܗ؛ ܠܐ ܟܳܘܶܐ ܘܠܳܐ ܟܳܛܳܪܶܢܳܐ ܚܳܨܷܕ ܐܰܚ ܚܶܛܰܢܝ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܡܰܛܝ ܐܘ ܙܰܒܢܐ ܕܘ ܚܨܳܕܐ ܐܰܙܙܶܝܐ ܡܘܣܰܐ ܡܶܩܷܡ ܡܶܐ ܥܷܙܰܕܝܢܐ ܚܨܷܕܠܶܗ ܐܰܚ ܚܶܛܶܐ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܫܰܡܷܥ ܥܷܙܰܕܝܢܐ ܕܰܚ ܚܶܛܰܝܕ݂ܶܗ ܚܨܝܕܝ ܐܰܬܼܝ ܣܷܡܠܶܗ ܩܰܪܰܒܰܠܷܓܼ ܥܰܡ ܡܘܣܰܐ ܘܡܙܰܪܰܛܠܶܗ ܐܰܥܠܶܗ ܘܡܷܪܠܶܠܶܗ؛ ܠܳܐ ܟܳܛܳܪܶܢܐ ܕܐܘܟ݂ܠܰܬ ܐܰܚ ܚܶܛܰܢܷܟ. ܒܘ ܝܰܘܡܰܝܕ݂ܰܗ ܡܘܣܰܐ ܐܰܙܙܶܝܐ ܠܗܰܙܰܟܼ ܓܰܒ ܐܘ ܨܰܘܔܝ ܟܬ݂ܷܘܠܶܗ ܕܝܠܰܟܫ̰ܰܐ ܡܷܪܠܶܗ؛ ܐܝܕ݂ܰܐ ܕܡܷܩܛܷܠܢܐ ܐܝܕ݂ܰܥܘ ܕܥܷܙܰܕܝܢܐ ܩܛܝܠܶܠܝ. ܒܷܬܼܷܪ ܡܶܐ ܕܡܰܝܬܰܠܠܶܗ ܐܰܚ ܚܶܛܶܐ ܠܡܝܕܷܢ ܡܰܚܬܷܢܢܶܗ ܒܝ ܐܰܕܪܐ، ܘܒܕܰܠܠܶܗ ܕܷܡܕܰܪܷܢܢܶܗ. ܐܰܡ ܡܷܕܗܳܝܶܐ ܡܥܰܘܢܝܘܰܐ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܒܘ ܙܰܒܢܐ ܕܘ ܚܨܳܕܐ، ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܡܘܣܰܐ ܡܕܰܪܶܘܰܐ ܐܰܚ ܚܶܛܶܐ، ܐܘ ܐܰܒܪܐ ܕܘ ܥܰܡܐ ܫܰܒܐ ܙܳܒܰܛܘܰܐ ܢܳܒܰܐ ܚܶܕ݂ܷܪ ܐܝ ܐܰܕܪܐ ܕܠܐ ܢܳܫܶܐ ܐܳܬܼܶܐ ܠܡܘܣܰܐ. ܗܰܘܝ ܥܰܨܪܝـܝܶܐ ܘܥܰܬܷܡ ܐܰܥܠܰܝـܝܶܗ. ܟܷܬܘܰܠܠܶܗ ܟܰܠܒܶܐ ܣܬܶܐ ܐܰܥܡܰܝܝܶܗ ܘܢܰܘܚܝܘܰܐ ܕܠܐ ܟܠܳܝܐ ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܐܰܕ݂ܝܥܝܘܰܐ ܕܟܝܬܐ ܢܳܫܶܐ ܚܶܕ݂ܳܪܰܝـܝܶܗ. ܗܰܘܝ ܠܰܦ ܦܷܠܓܶܗ ܕܠܰܠܝܐ ܡܟܰܡܰܠܠܶܗ ܐܘ ܕܶܪܳܝܐ ܕܰܚ ܚܶܛܶܐ ܟܘܠܠܶܗ. ܐܰܦܪܶܡܐ ܐܘ ܢܳܒܰܫ̰ܝ ܡܷܪܠܶܗ ܠܡܘܣܰܐ؛ ܥܰܡܡܐ ܐܝ ܣܰܥܰܐ ܫܰܦ݁ܝܥܐ ܦܷܠܓܶܗ ܕܠܰܠܝܐ ܠܐ ܟܳܛܳܘܶܐ ܥܰܠ ܐܰܚ ܚܶܛܶܐ ܕܕܷܡܟ݂ܷܬ ܗܰܪܟܶܐ ܬܘܟܼ ܙܰܢܐ ܠܘ ܒܰܝܬܐ. ܡܰܕܥܰܪܠܶܗ ܡܘܣܰܐ ܡܷܪܠܶܠܶܗ: ܠܐ ܝܰܒܐ ܠܐ ܟܳܦܰܫܢܐ ܗܰܪܟܶܐ ܗܰܬ ܡܗܰܠܰܟ݂ ܡܰܠܬܰܡܢܐ ܐܰܕ ܕܷܟܳܬ݂ܰܢܝ ܟܰܐܬ݂ܝܢܐ ܠܘ ܒܰܝܬܐ ܐܳܢܐ ܣܬܶܐ. ܐܰܦܪܶܡܐ ܡܗܰܠܰܟ݂ܠܶܗ ܠܘ ܒܰܝܬܐ ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܡܰܫ̰ܷܓܘܰܐ ܪܰܓ݂ܠܶܗ ܩܡܘ ܓܘܒܐ ܕܝ ܕܷܪܬܐ ܐܰܬܼܝ ܩܳܠܶܗ ܕܷܬܦܷܢܓܶܐ. ܐܘ ܒܰܝܬܐ ܕܡܘܣܰܐ ܘܕܰܐܦܪܶܡܐ ܙܠܝܩܶܘܰܝܢܶܐ ܒܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܒܰܝܢ ܠܰܬܪܶܐ ܒܳܬܶܐ ܒܰܣ ܚܰܐ ܫܘܪܐ ܟܷܬܘܰܐ ܒܝ ܕܷܪܬܐ. ܩܪܶܠܶܗ ܐܰܦܪܶܡܐ ܠܝ ܟܰܠܐ ܕܡܘܣܰܐ ܡܷܪܠܶܠܰܗ؛ ܣܰܪܐ ܥܰܡܡܝ ܡܘܣܰܐ ܠܐ ܐܰܬܼܝ ܗܶܫ ܠܘ ܒܰܝܬܐ؟ ܣܰܪܐ ܡܷܪܠܰܠܶܗ: ܠܳܐ ܗܶܫ ܠܐ ܐܰܬܼܝ. ܬܰܡܐ ܐܰܕ݂ܷܥ ܐܰܦܪܶܡܐ ܕܷܩܛܝܠ ܡܘܣܰܐ، ܪܰܗܝܛܝ ܠܝ ܐܰܕܪܐ ܘܚܙܰܠܠܶܗ ܕܟܰܠܶܗ ܡܝܬܼܐ ܡܓܰܡܒܠܐ ܒܰܝܢ ܐܘ ܐܰܕܡܐ. ܨܰܦܪܰܝܬܐ ܥܷܙܰܕܝܢܐ ܫܰܡܷܥ ܕܷܩܛܝܠ ܡܘܣܰܐ ܡܫܰܕܰܪܠܶܗ ܓܰܒܪܐ ܚܰܐ ܩܰܨܷܕ ܠܡܝܕܷܢ ܡܷܪܠܶܗ؛ ܚܰܝܪܰܐ ܫܪܳܪܐ ܐܳܢܐ ܘܡܘܣܰܐ ܡܙܰܪܰܬܘܰܝܠܰܢ ܥܰܠ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܐܶܠܐ ܠܐ ܐܳܢܐ ܩܛܝܠܝ، ܡܫܰܝܶܠܘ ܥܰܠ ܐܘ ܩܰܛܳܠܰܝܕ݂ܶܗ ܐܘ ܚܰܩܝܩܝ. ܒܰܝ ܝܰܘܡܳܬܼܰܢܷܟ ܐܝ ܥܰܣܟܰܪܝـܝܶܐ ܙܒܷܛܠܰܗ ܥܷܙܰܕܝܢܐ ܡܰܚܰܬܬܶܗ ܒܘ ܚܰܦܷ݁ܣ، ܥܰܠ ܕܠܰܬܘܰܐ ܣܳܗܕܶܐ ܕܘ ܡܶܕܶܐ ܕܗܰܘܝ ܒܷܬܼܷܪ ܒܷܬܪܶܐ ܐܰܘ ܬܠܳܬܼܐ ܝܰܪܚܶܐ ܡܰܪܦܰܠܶܗ. ܡܘܣܰܐ ܐܰܙܙܶܝܐ ܠܘ ܩܰܘܪܐ ܘܥܷܙܰܕܝܢܐ ܢܰܩܠܰܐ ܚܪܶܬܐ ܒܕܶܠܶܗ ܕܳܐܟܼܰܠ ܐܰܢ ܐܰܪܥܳܬܼܶܐ ܕܰܡ ܡܷܕܗܳܝܶܐ، ܫܰܦܷ݁ܥ ܚܰܡܫܝ ܐܷܫܢܶܐ ܗܶܫ ܟܐܘܟܼܠܝ ܐܘ ܡܷܠܟ ܕܰܡ ܡܷܕܗܳܝܶܐ ܠܐ ܒܰܣ ܐܝ ܐܰܪܥܐ ܕܡܘܣܰܐ ܐܶܠܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܐܰܪܥܳܬܼܶܐ. ܐܘ ܩܰܛܠܐ ܕܓܰܠܠܶܐ ܒܰܪܨܰܘܡܐ ܒܘ ܙܰܒܢܐ ܕܘ ܚܨܳܕܐ ܒܘ ܚܶܡܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ، ܓܰܠܠܶܐ ܒܰܪܨܰܘܡܐ ܚܳܨܰܕܘܰܐ ܐܰܚ ܚܶܛܶܐ ܒܰܕ ܕܘܟܳܬܼܶܐ ܕܟܷܡܷܢܢܶܗ ܐܰܟ ܟܰܪܡܶܐ ܥܰܬܝܩܶܐ. ܗܝـܝܶܐ ܚܳܨܰܕܘܰܐ ܘܐܝ ܟܰܠܰܝܕ݂ܶܗ ܡܷܠܝܳܘܰܐ ܐܝ ܫܰܟܼܪܐ ܘܡܰܘܒܠܳܘܳܠܶܗ ܠܘ ܒܰܝܬܐ. ܒܷܬܼܷܪ ܡܶܐ ܟܡܐ ܢܰܩܠܰܬ ܕܰܐܙܙܰܐ ܘܰܐܬܼܝܐ ܗܰܘܝ ܠܰܦ ܥܰܨܪܝـܝܶܐ، ܓܰܠܠܶܐ ܒܰܪܨܰܘܡܐ ܡܷܪܠܶܗ ܠܝ ܟܰܠܰܝܕ݂ܶܗ؛ ܗܰܬ ܡܒܰܠ ܗܰܢܝ ܘܙܰܟ݂ ܐܳܢܐ ܓܚܳܨܰܕܢܐ ܫܰܟܼܪܐ ܚܪܶܬܳܐ ܗܘܠ ܕܷܐܬܼܝܰܬ ܗܶܕܝ ܓܕܘܥܪܝܢܰܐ ܥܰܡ ܚܕ݂ܕ݂ܶܐ ܠܘ ܒܝܬܐ. ܒܷܬܼܷܪ ܡܶܐ ܕܝ ܟܰܠܐ ܐܰܙܙܰܝܐ ܡܶܐ ܓܰܒܶܗ ܢܳܫܶܐ ܫܰܦܳ݁ܥܶܐ ܬܰܡܳܕܰܐ ܡܚܰܠܰܠܠܶܗ ܚܰܐ ܒܘܓ݂ܪܐ ܘܩܛܷܠܠܶܗ. ܥܰܠ ܩܳܠܶܗ ܕܝ ܫ̰ܷܦܬܰܐ ܐܝ ܟܰܠܰܝܕ݂ܶܗ ܕܰܥܝܪܐ ܚܙܷܠܰܗ ܕܟܰܠܶܗ ܐܘ ܚܷܡܝܳܢܰܝܕ݂ܰܗ ܡܚܰܠܩܐ. ܕܪܷܠܰܗ ܗܰܘܰܪ ܐܰܬ݂ܷܢ ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ ܕܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܠܰܦܦܶܠܰܗ ܐܶܠܐ ܠܐ ܩܰܕܝܪܝ ܕܡܰܟ݂ܷܠܨܝܠܶܗ، ܗܘܠ ܠܰܐܕܝܰܘܡܰܐ ܠܰܬܝܐ ܐܝܕ݂ܝܥܐ ܡܰܢ ܩܛܝܠܶܗ. ܐܘ ܩܰܛܠܐ ܕܡܰܠܟܶܐ ܓܰܘܪܐ ܡܰܠܟܶܐ ܓܰܘܪܐ ܗܝـܝܶܐ ܒܘ ܥܰܨܷܠܰܝܕ݂ܶܗ ܠܰܬܘܰܐ ܡܷܕܗܳܝܐ ܐܶܠܐ ܡܶܐ ܟܰܦܫܷܢܶܐ ܐܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܘܰܐ. ܟܰܦܫܷܢܶܐ ܩܰܪܘܬܐ ܝܐ ܠܡܝܕܷܢ ܐܝ ܩܪܝܬܼܐ. ܟܘܝܐ ܡܩܰܒܷܠ ܕܝ ܕܘܟܬܼܐ ܕܰܡ ܡܷܕܗܳܝܶܐ ܟܷܐܡܡܝܠܰܗ ܐܝ ܕܰܝܪܐ. ܗܰܢܐ ܡܰܠܟܶܐ ܓܰܘܪܐ ܩܰܘܝܐ ܘܨܰܓ݂ܠܰܡܘܰܐ. ܟܘܠ ܢܰܩܠܰܐ ܛܳܥܰܢܘܰܐ ܫ̰ܷܦܬܰܐ ܐܰܥܡܶܗ. ܒܰܢ ܐܷܫܢܰܢܷܟ ܙܘܷܢܘܰܝܠܶܗ ܡܶܐ ܚܰܐ ܡܷܕܗܳܝܐ ܟܰܪܡܐ ܒܝ ܕܘܟܬܼܐ ܕܟܷܐܡܷܢܢܶܗ ܐܰܓ ܓܘܗܰܪܰܬ. ܐܘ ܝܰܘܡܐ ܟܘܠܶܗ ܡܰܫܦܰܥܘܰܐ ܐܘ ܙܰܒܢܰܝܕܶܗ ܒܰܝܢ ܐܘ ܟܰܪܡܐ ܘܗܳܘܶܘܰܝܠܶܗ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܡܳܪܐ. ܟܷܬܘܰܐ ܒܰܢ ܐܷܫܢܰܢܷܟ ܚܰܐ ܥܰܛܳܪܐ ܡܶܐ ܐܰܣܬܷܠ ܐܳܬܼܶܘܰܐ ܠܡܝܕܷܢ ܐܷܫܡܶܗ ܣܠܷܡܰܢ. ܐܘ ܥܰܛܳܪܰܢܐ ܡܰܚܰܬܘܰܐ ܐܘ ܡܰܠܰܝܕ݂ܶܗ ܥܰܠ ܐܝ ܚܡܰܪܬܐ ܡܶܐ ܕܡܰܛܝ ܠܡܝܕܷܢ ܡܰܚܰܬܘܰܝܠܶܗ ܩܡܘ ܬܰܪܥܐ ܕܕܰܢܚܐ ܐܷܣܚܰܩ ܗܶܕܝ ܐܘ ܚܰܐ ܕܳܐܒܰܥܘܰܐ ܐܳܬܼܶܘܰܐ ܙܳܘܰܢܘܰܐ ܡܝܢܶܗ ܡܷܢ ܕܟܳܠܳܙܰܡܠܶܗ. ܗܰܢܐ ܡܰܠܟܶܐ ܓܰܘܪܐ ܝܰܬܝܘܐ، ܣܠܷܡܰܢ ܒܕܶܠܶܗ ܕܡܰܚܟܶܐ ܘܕܳܐܡܷܪ: ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܘ ܣܰܝܦܐ ܩܛܝܠܰܢ ܐܰܓ ܓܰܘܪܶܐ ܕܰܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܡܒܶܠܰܢ ܐܰܒ ܒܢܳܬ݂ܶܐ ܣܝܡܝܠܰܢ ܢܶܫܶܐ ܠܪܘܚܰܢ، ܚܰܬܬܰܐ ܩܛܝܠܰܢ ܚܰܣܝܶܐ ܡܷܢܟ݂ܘ. ܥܰܠ ܐܰܡ ܡܶܕܳܢܰܢܝ ܕܫܰܡܷܥ ܥܰܔܷܙ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܗܶܕܝ ܡܰܠܟܶܐ ܓܰܘܪܐ ܡܷܪܠܶܗ ܠܷܣܠܶܡܰܢ؛ ܐܳܢܐ ܣܬܶܐ ܩܛܝܠܝ ܫܶܟ݂ ܡܶܐ ܕܷܬܟ݂ܘ. ܒܘ ܙܰܒܢܰܘܐ ܟܷܬܘܰܐ ܫܶܟ݂ ܒܷܓܙܝܪܐ ܐܷܡܡܝܘܰܝܠܶܗ ܫܶܟ݂ ܣܰܝܕܰܐ. ܐܰܡ ܡܰܫܷܠܡܳܢܶܐ ܕܝ ܦܢܝܬ݂ܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܡܝܰܩܪܝܘܰܝܠܶܗ ܘܠܐ ܬܘܪܝܘܰܐ ܐܘ ܟ݂ܰܒܪܰܝܕ݂ܶܗ. ܗܰܢܐ ܣܠܶܡܰܢ ܐܘ ܥܰܛܳܪܐ ܡܰܫܡܰܥܠܶܗ ܗܘܠ ܠܘ ܫܶܟ݂ ܕܷܓܙܝܪܐ ܕܡܰܠܟܶܐ ܓܰܘܪܐ ܩܛܝܠܶܗ ܫܶܟ݂، ܗܶܕܝ ܫܶܟ݂ ܣܰܝܕܰܐ ܡܷܪܠܶܗ ܠܰܢ ܢܳܫܶܐ ܕܟܷܬܢܶܐ ܓܰܒܶܗ؛ ܐܘ ܩܰܛܠܐ ܕܘ ܓܰܒܪܰܢܐ ܚܰܠܰܠ ܝܐ ܟܳܠܳܙܰܡ ܕܡܷܩܛܷܠ ܡܰܘܟܼܰܐ ܐܷܒܥܝܘܰܐ ܕܩܘܛܠܝܠܶܗ. ܚܰܐ ܝܰܘܡܐ ܗܰܢܐ ܡܰܠܟܶܐ ܓܰܘܪܐ ܒܰܝܢ ܐܘ ܟܰܪܡܐ ܫܳܓ݂ܰܠܘܰܐ ܦܪܷܩܠܶܗ ܕܰܐܬ݂ܷܢ ܗܷܢ ܚܶܕ݂ܳܪܶܗ ܗܝـܝܶܐ ܣܬܶܐ ܥܰܒܷܪ ܒܷܬ݂ܪܶܗ ܕܘ ܩܳܡܷܣܚܐ ܘܣܷܡܠܶܗ ܟ݂ܘܬ ܟܷܬܠܶܗ ܚܰܘܪܳܢܶܐ ܓܰܒܶܗ ܕܠܰܬܝܐ ܬܰܢܶܐ، ܡܰܘܟܼܰܐ ܗܰܢܷܟ ܕܰܐܬ݂ܷܢ ܠܘ ܩܰܛܠܰܝܕ݂ܶܗ ܠܐ ܡܰܔܪܰܠܠܶܗ ܕܥܷܒܪܝ ܠܘ ܟܰܪܡܐ ܕܩܘܛܠܝܠܶܗ. ܗܰܘܐ ܥܷܙܰܕܝܢܐ ܕܷܩܛܝܘܰܝܠܶܗ ܠܡܘܣܰܐ ܒܶܐ ܡܷܫܟܶܐ ܗܘܠܶܗ ܙܘܙܶܐ ܠܷܬܠܳܬ݂ܐ ܓܰܘܪܶܐ ܣܚܘܩܳܝܶܐ ܕܟܷܬܢܶܐ ܡܝ ܩܪܝܬܼܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܐܝܣܚܩ ܡܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܕܒܶܐ ܥܰܡܰܐ ܠܰܫܰܢ ܕܩܘܛܠܝ ܡܰܠܟܶܐ. ܐܘ ܒܰܝܬܐ ܕܡܰܠܟܶܐ ܓܰܘܪܐ ܙܠܝܩܳܘܰܐ ܒܝ ܥܝܬܐ ܕܡܪܝ ܝܰܥܩܘܒ. ܐܰܬ݂ܷܢ ܐܰܣ ܣܚܘܩܳܝܰܢܷܟ ܣܰܠܝܩܝ ܥܰܠ ܚܰܨܶܗ ܕܝ ܥܝܬܐ ܚܳܙܷܢܘܰܐ ܐܝ ܕܷܪܬܐ ܕܡܰܠܟܶܐ ܓܰܘܪܐ ܐܷܕ݂ܥܝܘܰܐ ܐܰܝܟܳܐ ܝܐ ܐܝ ܩܰܪܝܳܠܰܝܕ݂ܷܗ ܘܐܰܝܟܐ ܟܳܕܳܡܷܟ݂. ܒܠܰܠܝܐ ܐܰܬ݂ܷܢ ܦܬܷܚـܚܶܗ ܐܘ ܬܰܪܥܐ ܘܥܰܒܝܪܝ ܥܰܠ ܩܰܪܥܶܗ ܕܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܕܡܰܠܟܶܐ ܓܰܘܪܐ. ܐܝ ܢܰܩܠܰܐ ܕܥܰܒܝܪܝ ܠܓܰܘܶܗ ܕܘ ܒܰܝܬܐ ܚܙܰܠܠܶܗ ܕܟܰܠܶܝܐ ܡܰܠܟܶܐ ܓܰܘܪܐ ܘܐܝ ܐܰܬ݂ܬܐ ܒܷܚܕ݂ܐ ܩܰܪܝܳܠܰܐ ܘܐܘ ܐܰܒܪܐ ܘܐܝ ܐܰܬ݂ܬܰܝܕ݂ܶܗ ܒܝ ܩܰܪܝܳܠܰܗ ܚܪܶܬܐ. ܚܰܐ ܐܰܙܙܶܗ ܡܰܚܰܬܠܶܗ ܐܝ ܫ̰ܷܦܬܰܐ ܒܩܰܪܥܶܗ ܕܘ ܐܰܒܪܐ ܘܕܝ ܐܰܬ݂ܬܐ ܡܷܪܠܶܠܶܗ؛ ܕܪܷܡܫܷܬ ܓܩܘܛܠܝܢܰܐ ܗܰܬ ܘܐܝ ܐܰܬ݂ܬܰܝܕ݂ܘܟܼ ܣܬܶܐ. ܘܐܘ ܚܪܶܢܐ ܐܰܙܙܶܝܐ ܥܰܠ ܪܝܫܶܗ ܕܡܰܠܟܶܐ ܓܰܘܪܐ ܘܕܝ ܐܰܬ݂ܬܐ ܘܡܚܰܢܢܰܢܶܗ ܟܘܠ ܚܰܐ ܡܷܢܢܶܗ ܒܘܓ݂ܪܐ. ܐܘ ܐܰܒܪܐ ܠܐ ܩܰܕܷܪ ܕܪܳܡܷܫ ܡܶܐ ܕܘܟܬ݂ܶܗ. ܡܰܠܟܶܐ ܓܰܘܪܐ ܒܝ ܕܘܟܬ݂ܐ ܡܰܝܷܬ݂ܘܰܐ ܐܶܠܐ ܐܝ ܐܰܬ݂ܬܐ ܗܶܫ ܟܝܒܰܘܰܐ ܪܘܚܐ ܡܷܒܠܰܠܶܗ ܠܡܰܪܕܶܐ ܬܰܡܐ ܟܰܡܝܠܐ. ܐܘ ܩܰܛܠܐ ܕܫܰܪܪܐ ܕܒܶܐ ܚܰܢܢܰܐ ܡܷܪܰܕܰܐ ܟܷܬܘܰܐ ܒܡܝܕܷܢ ܚܰܐ ܓܰܒܪܐ ܐܷܫܡܶܗ ܥܰܙܝܙ ܐܘ ܐܰܒܪܐ ܕܝܰܘܣܶܦ ܕܒܶܝܬ݂ ܐܝܫܷܥ. ܡܶܩܷܡ ܒܚܰܡܡܷܫ ܘܥܷܣܪܝ ܐܷܫܢܶܐ ܣܷܡܘܰܝܠܶܗ ܡܘܟ݂ܬܰܪܝـܝܶܐ ܒܡܝܕܷܢ. ܗܰܢܐ ܥܰܙܝܙ ܙܒܷܛܘܰܝܠܶܠܶܗ ܪܳܥܝܐ ܠܘ ܒܰܝܬܰܝܕ݂ܶܗ ܡܰܕ ܕܶܪܰܐ ܐܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܕܟܷܬܝܐ ܚܕ݂ܐ ܡܰܩ ܩܷܪܝܰܘܳܬ݂ܶܐ ܕܚܶܕ݂ܷܪ ܡܝܕܷܢ. ܐܘ ܥܠܰܝܡܰܢܐ ܣܰܡܘܰܐ ܪܷܥܝܘܬ݂ܐ ܒܡܝܕܷܢ. ܐܘ ܒܰܝܬܐ ܕܒܶܐ ܥܰܙܝܙ ܟܷܬܘܰܠܠܶܗ ܔܝܪܰܢܶܐ ܟܷܬܘܰܐ ܒܰܪܬ݂ܐ ܒܘ ܒܰܝܬܐ ܥܷܡܪܰܗ ܐܰܪܒܰܥܣܰܪ ܚܰܡܫܰܥܣܰܪ ܐܷܫܢܶܐ. ܐܘ ܪܘܥܝܐ ܘܐܝ ܒܰܪܬ݂ܐ ܕܘ ܔܷܝܪܰܢܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܡܷܔܓ݂ܳܠܝܘܰܐ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܙܰܒܢܐ ܢܰܦܝܩܐ ܐܝ ܔܓ݂ܰܠܝـܝܶܐ ܒܰܝܢ ܐܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܡܷܪܪܶܗ؛ ܓܡܰܥܪܰܩܠܰܗ. ܐܝ ܢܰܩܠܰܐ ܕܘ ܟܳܗܢܐ ܕܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܩܰܫܝܫܐ ܝܘܚܰܢܷܢ ܬܶܒܶܪ ܫܰܡܷܥ ܐܝ ܡܰܣܰܠܷܐ ܐܰܙܙܷܝܐ ܓܰܒ ܥܰܙܝܙ ܡܷܪܠܶܠܶܗ: ܡܳܦܰܩ ܐܘ ܪܘܥܝܐ ܡܶܩܷܡ ܡܶܐ ܕܗܳܘܶܐ ܡܶܕܶܐ. ܠܐ ܟܳܠܳܙܰܡ ܣܰܝܡܝܢܰܐ ܡܶܕܶܐ ܠܪܘܚܰܢ ܒܰܠܰܐ. ܡܷܪܠܶܠܶܗ ܥܰܙܝܙ ܠܘ ܩܰܫܐ: ܐܰܒܘܢܰܐ ܟܷܬܠܝ ܩܰܘܠ ܐܰܥܡܶܗ ܗܶܫ ܠܐ ܟܰܡܷܠ ܠܰܝܒܝ ܡܳܦܰܩܢܶܗ. ܡܷܪܠܶܠܶܗ: ܐܘ ܩܰܫܐ ܗܰܘܠܶܗ ܐܰܙ ܙܘܙܶܐ ܟܘܠܠܶܗ ܕܘ ܩܰܘܠ ܡܷܢ ܕܟܷܬܢܶܐ ܘܡܳܦܶܩܶܗ. ܥܰܙܝܙ ܣܷܡܠܶܗ ܒܕܘ ܩܰܫܐ ܘܡܳܦܰܩܠܶܗ ܐܘ ܪܘܥܝܐ. ܗܰܢܐ ܐܘ ܪܘܥܝܐ ܥܰܠ ܕܡܳܦܰܩܩܶܗ ܐܰܡ ܡܷܕܗܳܝܶܐ ܡܝ ܩܪܝܬܼܐ ܙܒܷܛܠܶܗ ܒܠܶܒܶܗ ܥܰܢܬܶܐ ܘܡܷܪܠܶܗ؛ ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܕܗܳܘܶܐ ܓܩܳܛܰܠܢܐ ܚܰܐ ܡܷܕܗܝܐ ܕܡܰܕܢܐ ܐܘ ܚܰܝܦܰܝܕ݂ܝ ܡܶܢܶܗ. ܒܷܬܼܷܪ ܡܶܐ ܙܰܒܢܐ ܐܰܬܼܝ ܚܶܕ݂ܷܪ ܡܝܕܷܢ ܠܘ ܩܰܛܠܐ. ܬܦܝܩ ܒܝ ܩܰܡܰܝܬܐ ܥܰܠ ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܐ ܥܝܣܰܐ ܨܰܠܐ. ܐܶܠܐ ܠܐ ܩܰܕܷܪ ܕܩܳܛܶܠܶܗ. ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܐܰܙܙܶܝܐ ܓܰܒ ܗܷܢ ܡܷܕܗܳܝܶܐ ܕܟܷܬܘܰܝܢܶܐ ܒܘ ܚܨܳܕܐ ܡܔܰܪܰܒܠܶܗ ܗܰܢܷܟ ܣܬܶܐ ܠܐ ܩܰܕܷܪ. ܟܷܬܘܰܐ ܪܘܥܝܐ ܒܝ ܕܘܟܬ݂ܐ ܕܟܷܐܡܡܝܠܰܗ ܐܝ ܓܘܗܰܪܶܐ ܕܰܐܪܒܰܢܰܟܰܬ ܡܰܪܥܷܘܰܐ ܐܰܚ ܚܰܝܘܳܬ݂ܰܬ݂ܶܗ، ܟܷܬܘܰܐ ܒܰܝܢ ܕܰܪ ܪܘܥܝܰܢܝ ܚܰܐ ܣܚܘܩܳܝܳܐ. ܗܰܢܐ ܕܳܐܒܰܥܘܰܐ ܕܩܳܛܷܠ ܐܰܡ ܡܷܕܗܳܝܶܐ ܐܰܬ݂ܝ ܓܰܒܶܗ ܡܷܪܠܶܠܶܗ: ܗܰܬ ܡܷܕܗܳܝܐ ܗܰܬ؟ ܡܷܪܠܶܠܶܗ؛ ܠܐ ܠܰܬܢܐ ܡܷܕܗܳܝܐ ܐܶܠܐ ܣܚܘܩܳܝܳܐ ܢܐ ܟܳܣܰܡܢܐ ܪܘܥܝܘܬ݂ܐ ܠܰܡ ܡܷܕܗܳܝܶܐ. ܢܰܩܠܰܐ ܚܪܶܬܐ ܡܫܰܝܶܠܶܠܶܗ ܥܰܠ ܚܰܐ ܪܘܥܝܐ ܚܪܶܢܐ ܕܟܷܬܘܰܐ ܩܰܪܝܘܐ ܠܬܰܡܐ ܡܷܪܠܶܠܶܗ؛ ܗܰܢܐ ܡܰܢ ܝܐ؟ ܡܰܕܥܰܪܠܶܗ ܡܷܪܠܶܗ ܠܘ ܩܰܛܳܠܐ؛ ܗܰܢܐ ܡܷܕܗܳܝܐ ܝܐ ܐܷܫܡܶܗ ܫܰܪܪܳܐ ܐܘ ܐܰܒܪܐ ܕܫܰܒܐ ܝܐ. ܐܘ ܩܰܛܳܠܐ ܐܰܙܙܶܝܐ ܓܰܒ ܫܰܪܪܐ ܡܷܪܠܶܠܶܗ ܒܟܘܪܡܰܢܔܝ: ܚܰܝܠܘܟܼ ܐܰܠܳܗܐ؛ ܡܰܕܥܰܪܠܶܗ ܬܰܘܕܝ ܡܝܚܰܣܶܐ ܒܰܒܘܟܼ. ܐܘ ܩܰܛܳܠܐ ܡܷܪܠܶܗ ܨܰܗܝܳܢܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܟܝܒܘܟ݂ ܕܳܐܒܰܬܠܝ ܡܰܝܶܐ، ܫܰܪܪܐ ܐܝ ܢܰܩܠܰܐ ܕܰܐܒܷܥ ܕܳܐܒܶܠܶܗ ܡܰܝܶܐ ܗܰܢܐ ܡܰܚܰܬܠܶܗ ܐܝ ܫ̰ܷܦܬܰܐ ܐܰܥܠܶܗ ܘܩܛܝܠܶܗ ܫܰܪܪܐ. ܕܪܰܠܠܶܗ ܗܰܘܰܪ ܐܰܪ ܪܘܥܝܶܐ ܚܪܶܢܶܐ ܪܰܗܝܛܝ ܕܡܰܟ݂ܰܠܨܝ ܫܰܪܪܐ ܛܥܷܢܢܶܗ ܕܡܘܒܠܝܠܶܗ ܠܝ ܒܶܝܬ݂ ܟܪܝܗܶܐ ܗܶܫ ܕܠܐ ܡܳܦܰܩܩܶܗ ܡܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܡܰܝܷܬ݂. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܡܰܫܟܰܠܠܶܗ ܥܰܠ ܐܘ ܩܰܛܳܠܐ ܘܡܰܙܒܰܬܬܶܗ. ܐܘ ܪܘܥܝܐ ܣܚܘܩܳܝܐ ܡܥܰܘܰܢܠܶܗ ܐܰܡ ܡܷܕܗܳܝܶܐ ܣܗܷܕܠܶܗ ܘܛܪܶܠܶܗ ܕܘ ܩܰܛܳܠܐ ܕܳܐܟ݂ܷܠ ܚܰܡܫܐ ܘܥܷܣܪܝ ܐܷܫܢܶܐ ܚܰܦܷ݁ܣ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܫܰܬܐ ܐܝ ܚܟܘܡܶܐ ܕܬܘܪܟܝـܝܰܐ ܡܫܰܚܷܠܦܐ ܘܰܐܬ݂ܝ ܐܰܔܰܘܝܬ ܠܘ ܪܝܫܐ. ܐܝ ܕܰܘܠܰܐ ܕܬܘܪܟܝܝܰܐ ܟܠ ܟܡܐ ܐܷܫܢܶܐ ܟܳܡܷܦܩܳܐ ܩܳܢܘܢܐ ܘܟܳܡܷܦܩܐ ܠܟܘܠ ܢܳܫܳܐ ܕܟܷܬܢܶܐ ܒܰܚ ܚܰܦ݁ܣܰܬ. ܘܐܘ ܩܰܛܳܠܐ ܕܫܰܪܪܳܐ ܣܬܶܐ ܗܰܘܟܼܰܐ ܢܰܦܷܩ ܡܘ ܚܰܦܷ݁ܣ. ܐܘ ܩܰܛܠܐ ܕܐܰܦܪܶܐ ܐܰܦܪܶܐ ܐܘ ܡܷܕܗܳܝܐ ܓܰܒܪܐ ܪܰܒܳܘܰܐ ܒܘ ܥܷܡܪܐ ܟܷܬܘܰܝܠܶܗ ܐܰܒܪܐ ܐܷܫܡܶܗ ܡܷܪܰܬ ܗܰܢܐ ܗܳܘܶܘܰܐ ܒܰܕ ܕܰܘܠܰܬ ܕܰܐܘܪܘܦܰ݁ܐ ܐܰܬܼܝ ܠܘ ܐܷܙܷܢ ܠܝ ܩܪܝܬܼܐ. ܗܰܢܐ ܡܷܪܰܬ ܟܷܬܘܰܝܠܶܗ ܐܰܒܪܐ ܐܰܥܡܶܗ ܐܝ ܠܰܫܰܝܕ݂ܶܗ ܚܰܝܟܳܘܰܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܘܗܳܘܶܘܰܐ ܒܰܪܒܘܛܶܐ ܐܶܒܰܗ. ܒܰܝ ܝܰܘܡܳܬܼܰܢܷܟ ܟܡܐ ܓܰܘܪܶܐ ܟܘܪܕܳܝܶܐ ܡܝ ܩܪܝܬܼܐ ܕܘ ܦܝܠ ܕܟܳܦܰܝܫܐ ܒܘ ܓܰܒܐ ܚܪܶܢܐ ܕܘ ܫܰܠܘܐ ܡܩܰܒܷܠ ܕܡܝܕܷܢ ܐܰܬ݂ܷܢܘܰܐ ܠܡܝܕܷܢ ܓܰܒ ܓܰܘܪܐ ܐܘ ܐܰܒܪܐ ܕܩܰܫܐ ܝܘܣܷܦ ܕܣܰܝܡܷܢܢܶܗ ܬܦܷܢܓܰܬ ܥܰܠ ܕܓܰܘܪܐ ܗܳܣܬܰܐ ܛܰܘܘܐ ܕܰܬ ܬܦܷܢܓܰܬܘܰܐ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܥܰܣܪܝـܝܶܐ ܐܰܙܙܷܢܢܶܗ ܡܝ ܩܪܝܬܼܐ ܥܰܒܝܪܝ ܠܘ ܒܰܝܬܐ ܕܒܷܪܗܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܐܝܫܷܥܟܐ ܒܠܰܠܝܐ ܓܢܷܘܘܶܗ ܐܰܪܘܳܢܐ ܡܝ ܕܷܪܬܐ. ܐܰܡ ܡܳܪܶܐ ܒܷܬܼܷܪ ܡܶܐ ܕܟܰܪܝܟ݂ܝ ܥܰܠ ܐܘ ܐܰܪܘܳܢܐ، ܟܷܬܘܰܐ ܪܘܥܝܐ ܐܷܫܡܶܗ ܔܰܡܝܠ ܡܷܪܠܰܠܠܶܗ ܚܙܶܠܝ ܐܰܓ ܓܰܘܪܶܐ ܕܘ ܦܝܠ ܗܷܢܷܟ݂ ܡܒܰܠܠܶܗ ܠܘ ܐܰܪܘܳܢܐ. ܐܰܡ ܡܷܕܗܳܝܶܐ ܐܰܙܙܷܢ ܓܰܒ ܐܘ ܩܳܡܘܛܰܢ ܕܝ ܩܪܝܬܼܐ ܘܡܰܫܟܰܠܠܶܗ ܐܰܥܠܰܝـܝܶܗ. ܐܘ ܩܳܡܘܛܰܢ ܡܰܙܷܒܛܝܠܶܗ ܘܡܰܝܬܷܠܠܶܗ ܠܓܰܒܶܗ. ܒܷܬܼܷܪ ܡܶܐ ܕܡܚܶܠܶܠܷܢ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܘܡܷܕܠܶܗ ܚܰܩ ܕܘ ܐܰܪܘܳܢܐ ܥܰܠ ܕܷܢܚܷܪܶܘܰܐ. ܒܷܬܼܷܪ ܡܝ ܡܰܣܰܠܰܬܼܶܐ ܐܰܦܪܶܐ ܐܰܙܙܶܝܐ ܠܘ ܫܰܠܘܐ ܕܟܷܬܝܐ ܒܰܝܢ ܡܝܕܷܢ ܘܠܘ ܦܝܠ ܒܰܐܪܥܶܗ ܕܘ ܫܰܠܘܐ ܟܝܬܐ ܥܰܝܢܐ ܕܰܡ ܡܰܝܶܐ ܒܝ ܕܘܟܬܼܐ ܕܷܩܛܝܠܐ ܩܰܕܷܫܬܐ ܫܘܫܰܢ ܐܝ ܚܳܬܼܐ ܕܡܳܪܝ ܒܳܣܘܣ ܕܡܰܝܬܶܐ ܡܰܝܶܐ ܡܶܐ ܬܰܡܐ ܥܰܠ ܕܷܐܡܡܝܘܰܐ ܐܘ ܚܰܐ ܕܡܳܚܶܐ ܐܰܡ ܡܰܝܶܐ ܕܝ ܥܰܝܢܰܐ ܝܐ ܥܰܠ ܐܝ ܠܰܫܰܝܕ݂ܶܗ ܚܝܳܟܳܐ ܠܳܐ ܟܳܦܰܫܠܶܗ. ܐܰܦܪܶܐ ܐܰܙܙܶܝܐ ܠܘ ܦܝܠ ܕܢܳܚܷܬ ܠܘ ܫܰܠܘܐ، ܦܰܫܘܰܐ ܒܘ ܒܰܝܬܐ ܕܚܰܐ ܐܝܕ݂ܝܥܐ ܡܶܐ ܕܝܕ݂ܶܗ ܕܟܷܬܘܰܐ ܐܘ ܔܝܪܰܢ ܕܰܓ ܓܰܢܳܘܰܢܷܟ ܕܘ ܐܰܪܘܳܢܐ، ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܷܚܙܰܠܠܶܗ ܐܰܦܪܶܐ ܬܰܡܐ ܐܰܓ ܓܰܢܳܘܶܐ ܡܫܰܝܰܠܰܠܶܗ ܡܷܪܰܠܠܶܗ: ܠܰܬܰܬ ܡܷܕܗܳܝܐ؟ ܡܷܪܠܶܗ ܒܶܠܶܗ ܡܷܕܗܳܝܳܐ ܢܐ. ܐܰܒܝܥܝ ܕܩܘܛܠܝܠܶܗ. ܥܰܪܷܩ ܘܥܰܒܷܪ ܠܘ ܒܰܝܬܐ ܕܟܷܬܘܰܐ ܐܶܒܶܗ. ܡܳܪܶܐ ܕܘ ܒܰܝܬܐ ܡܳܦܰܩܠܶܗ ܡܷܪܠܶܠܶܗ؛ ܙܘܟ݂ ܡܶܐ ܓܰܒܝ ܐܳܢܐ ܠܰܝܒܝ ܢܳܛܰܪܢܘܟ݂ ܡܩܰܒܷܠ ܬܰܢܝ ܘܡܳܦܰܩܠܶܗ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܢܰܦܷܩ ܐܰܓ ܓܰܢܳܘܶܐ ܚܷܦܪܝܘܰܐ ܔܳܘܶܐ ܕܰܡ ܡܰܝܶܐ ܠܰܓ ܓܘܒܶܐ، ܚܙܰܠܠܶܗ ܐܰܦܪܶܐ ܕܟܳܐܬ݂ܶܐ، ܒܰܪ ܪܰܘܫܶܐ ܒܕܰܠܠܶܗ ܕܡܳܚܷܠܠܶܗ ܗܘܠ ܕܡܰܝܷܬܼ. ܒܷܬܼܷܪ ܡܶܐ ܕܡܰܝܷܬܼ ܡܷܕܕܶܗ ܡܚܰܠܰܩܩܶܗ ܒܰܝܢ ܐܰܪܥܐ ܩܰܪܘܬܐ ܠܬܰܡܐ. ܒܷܬܼܷܪ ܒܷܬܠܳܬ݂ܐ ܐܰܪܒܥܐ ܝܰܘܡܶܐ ܐܰܬ݂ܝ ܚܰܐ ܐܷܫܡܶܗ ܪܰܡܶܐ ܡܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܕܣܰܪܶܓܷܪ ܡܷܪܠܶܗ ܠܰܡ ܡܷܕܗܳܝܶܐ: ܬܳܟ݂ܘ ܟܰܠܶܗ ܩܛܷܠܠܶܗ ܐܰܦܪܶܐ ܡܘܕܘ ܐܝ ܫܠܰܕܰܝܕ݂ܶܗ. ܐܰܙܙܷܢܢܶܗ ܐܰܡ ܡܷܕܗܳܝܶܐ ܕܡܰܝܕܝ ܐܝ ܫܠܰܕܐ ܠܐ ܦܰܝܷܫܘܰܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܡܶܕܶܐ ܐܶܒܰܗ ܥܰܠ ܕܷܡܚܰܠܰܩܬܳܘܰܐ ܠܰܪܘܰܠ. ܡܰܝܬܝܰܠܠܶܗ ܠܡܝܕܷܢ ܘܬܠܰܠܶܗ ܐܝ ܫܠܰܕܐ. ܐܰܙܙܷܢܢܶܗ ܐܰܡ ܡܷܕܗܳܝܶܐ ܡܰܫܟܰܠܠܶܗ ܐܰܥܠܰܝـܝܗ ܐܶܠܐ ܥܰܠ ܕܠܰܬܘܰܐ ܣܳܗܕܶܐ ܕܣܘܗܕܝ ܡܶܕܶܐ ܠܐ ܩܰܕܝܪܝ ܕܡܰܙܰܦ݁ܛܝ ܢܳܫܶܐ ܡܷܢܢܶܗ. ܐܰܬ ܬܰܫܷܥܝܳܬ݂ܰܢܝ ܫܰܡܷܥܢܳܠܷܢ ܡܶܐ ܫܰܒܐ ܐܘ ܐܰܒܪܐ ܕܡܘܣܰܐ ܫ̰ܰܠܠܐ. ܒܢܝܡܝܢ ܬܳܪܶܐ 1619 ܡ̈ܠܐ.

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://surayt.bethmardutho.org/1609
Publication Date: July 14, 2020
Preparation of Electronic Edition:

TEI XML encoding by Anna-Simona Barbara Üzel .

Open Access and Copyright:
How to Cite this Electronic Edition
Toere, Benjamin, “ܐܰܓ ܓܷܕܫܶܐ ܘܰܐܩ ܩܰܛܠܶܐ ܕܗܰܘܷܢ ܒܡܝܕܷܢ / Ag gëdše w aq qaṭle d hawën b Midën”, in Shabo Talay (ed.), “Šlomo Surayt - Corpus”, last modified July 14, 2020, https://surayt.bethmardutho.org/1609.