DRAFT
Not for citation.
You are viewing a page on the
Syriaca.org development server:
Not for citation.

Benjamin Toere: ܐܘ ܢܦܳܩܐ ܕܨܰܘܡܶܐ ܡܶܐ ܡܝܕܷܢ / U nfoqo d Ṣawme me Midën

  TEI  

U nfoqo d Ṣawme me Midën

ܒܰܙ ܙܰܒܢܶܐ ܕܘ ܥܰܡܐ ܣܘܪܝܳـܝܐ ܡܓܰܠܘܶܠܶܗ ܠܰܕ ܕܰܘܠܰܬ ܕܰܐܘܪܘܦܰ݁ܐ، ܐܰܩ ܩܷܪܝܰܘܬ݂ܶܐ ܚܕ݂ܐ ܒܷܬ݂ܪܶܗ ܕܝ ܚܪܶܬܐ ܟ݂ܳܠܷܢܘܰܐ . ܐܰܟܡܐ ܢܳܫܶܐ ܕܦܰܝـܝܫܝܘܰܐ ܒܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܡܷܢܢܶܗ ܐܷܒܥܝܘܰܐ ܕܗܷܢܷܟ ܣܬܶܐ ܢܷܦܩܝ ܘܷܐܙܙܷܢ ܠܰܕ ܕܰܘܠܰܬ ܕܐܰܘܪܘܦܰ݁ܐ. ܟܷܬܘܰܐ ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܢ ܐܰܠܦܐ ܫ̰ܰܥܡܐ ܘܚܕ݂ܐ ܬܷܫܥܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܒܡܝܕܷܢ ܐܷܡܡܝܘܰܝܠܰܗ ܒܶܐ ܚܰܦ݁ܨܘܢܐ. ܐܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܰܬ݂ܶܐ ܟܷܬܘܰܠܠܶܗ ܐܰܒܪܐ ܐܷܫܡܶܗ ܨܰܘܡܶܐ. ܗܰܢܐ ܨܰܘܡܶܐ ܥܠܰܝܡܐ ܚܝܨܳܘܰܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܒܰܫ ܫܘܓ݂ܠܳܢܶܐ ܕܝ ܩܪܝܬ݂ܐ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܷܐܙܙܶܘܰܐ ܠܰܩ ܩܰܝܣܶܐ ܗܝـܝܶܐ ܬܰܢܢܶܐ ܒܫܷܥܬ݂ܐ ܡܰܠܬܰܡܘܰܐ ܐܘ ܛܰܥܢܐ ܕܰܩ ܩܰܝܣܶܐ ܡܰܚܰܬܘܰܝܠܶܗ ܥܰܠ ܚܰܨܰܗ ܕܝ ܚܡܰܪܬܐ ܘܗܰܘܟ݂ܰܐ ܒܟܘܠܠܶܗ ܐܰܫ ܫܘܓ݂ܠܳܢܰܝܕ݂ܶܗ ܟ݂ܰܝـܝܦܐ ܘܚܝܨܳܘܰܐ. ܐܘ ܐܰܚܘܢܰܝܕ݂ܶܗ ܐܘ ܪܰܒܐ ܥܰܠ ܕܩܳܪܶܘܰܐ، ܐܘ ܫܘܓ݂ܠܐ ܟܘܠܶܗ ܒܷܩܕ݂ܳܠܶܘܰܐ. ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܗܰܘܝܘܰܐ ܗܳܣܬܰܐ ܒܘ ܫܘܓ݂ܠܐ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܥܷܡܪܶܗ ܕܨܰܘܡܶܐ ܡܰܛܝ ܠܝ ܥܰܣܟܰܪܝـܝܶܐ، ܐܘ ܒܰܒܐ ܘܐܝ ܐܶܡܐ ܠܐ ܐܷܒܥܝܘܰܐ ܕܷܡܫܰܕܪܝܠܶܗ ܠܝ ܥܰܣܟܰܪܝـܝܶܐ ܥܰܠ ܕܒܰܢ ܐܫܢܰܢܷܟ ܐܰܣ ܣܘܪܝܳـܝܶܐ ܕܷܐܙܙܷܢܘܰܐ ܠܝ ܥܰܣܟܰܪܝـܝܶܐ ܓܘܪܫܝܘܰܐ ܥܰܣܩܘܬ݂ܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ. ܒܘ ܙܰܒܢܰܘܐ ܢܰܩܩܰܬ ܡܳܚܷܢܘܰܐ ܠܰܥ ܥܷܣܷܟܷܪ ܚܰܬܬܰܐ ܟܡܐ ܡܰܣ ܣܘܪܝܳـܝܶܐ ܩܛܝܠܝ ܒܝ ܥܰܣܟܰܪܝـܝܶܐ ܡܐ ܦܳܬܶܗ ܕܘ ܕܝܢܐ. ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܐܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܠܐ ܐܷܒܥܳܘܰܐ ܕܷܐܙܙܶܝܐ ܠܝ ܥܰܣܟܰܪܝـܝܶܐ. ܟܡܐ ܢܰܩܠܰܬ ܡܔܰܪܰܒܒܶܗ ܕܣܰܝܡܝܠܶܗ ܦܰܨܰܦ݁ܳܪܬ ܠܰܫܰܢ ܕܢܳܦܰܩ ܠܰܪܘܰܠ ܡܝ ܕܰܘܠܶܗ ܒܰܣ ܙܷܬ ܡܶܐ ܦܷܠܓܰܗ ܕܫܰܬܐ ܠܐ ܗܘܘܰܠܠܶܗ. ܥܰܠ ܕܘ ܚܰܐ ܕܷܡܩܰܕܰܡܠܰܗ ܐܝ ܥܰܣܟܰܪܝـܝܰـܝܕ݂ܷܗ ܠܐ ܟܳܡܝܬܰܗܘܶܠܶܗ ܦ݁ܰܨܰܦ݁ܳܪܬ ܠܙܰܒܢܐ ܝܰܪܝܟ݂ܐ. ܘܥܰܠ ܕܠܰܬܘܰܝܠܶܗ ܦ݁ܰܨܰܦ݁ܳܪܬ ܠܙܰܒܢܐ ܝܰܪܝܟ݂ܐ ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܠܐ ܩܳܝܰܬ݂ܘܰܝܠܶܗ ܘܝܙܰܐ ܕܷܐܙܙܶܝܐ ܠܰܐܘܪܘܦ݁ܰܐ. ܗܰܢܐ ܨܰܘܡܶܐ ܟܷܬܘܰܝܠܶܗ ܥܰܡܬ݂ܐ ܒܒܶܠܫ̰ܝܩܰܐ ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܫܰܡܝܥܐ ܐܝ ܡܰܣܰܠܶܐ ܕܝ ܥܰܣܟܰܪܝـܝܶܐ ܕܨܰܘܡܶܐ. ܡܷܪܠܰܗ ܠܘ ܐܰܚܘܢܐ ܕܟܷܬܝܐ ܐܘ ܒܰܒܐ ܕܨܰܘܡܶܐ. ܐܰܚܘܢܝ؛ ܐܘ ܐܰܒܪܰܝܕ݂ܝ ܒܰܪܨܶܐ ܕܟܷܬܝܐ ܗܰܪܟܶܐ ܒܒܶܠܫ̰ܝܩܰܐ ܘܨܰܘܡܶܐ ܒܥܰܝܢܝ ܥܷܡܪܳܐ ܢܶܐ ܘܟܳܫܷܒܗܝ ܣܬܶܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܠܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ. ܕܪܷܚܡܷܬ ܡܫܰܕܪܝܢܰܐ ܐܘ ܒܰܒܐ ܕܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܐܝܫܷܥ ܠܷܣܛܰܡܒܷܠ ܥܰܡ ܐܘ ܦ݁ܰܨܰܦ݁ܳܪܬ ܕܒܰܪܨܐ، ܘܗܰܬܘ ܣܬܶܐ ܬܳܟ݂ܘ ܡܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܠܷܣܛܰܡܒܷܠ ܬܰܡܐ ܓܡܰܚܘܝܢܰܐ ܨܰܘܡܶܐ ܟ݂ܘܕ ܟܷܬܝܐ ܐܘ ܐܰܒܪܰܝܕ݂ܰܢ ܘܓܡܷܒܠܝܢܰܠܶܗ ܠܒܶܠܫ̰ܝܩܰܐ. ܒܷܬܷܪ ܡܶܐ ܕܝ ܐܶܡܐ ܘܐܘ ܒܰܒܐ ܕܨܰܘܡܶܐ ܡܷܦܬܰܟܰܪܪܶܗ ܘܡܷܪܪܶܗ ܐܝ ܛܰܘܬܐ ܗܰܬ݂ܶܐ ܝܐ ܠܘ ܐܰܒܪܰܝܕ݂ܰܢ ܡܷܪܪܶܗ ܬܰܡܰܡ ܠܝ ܥܰܡܬ݂ܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܘܣܷܡܡܶܗ ܗܰܘܟ݂ܰܐ. ܐܰܬ݂ܝ ܐܝܫܷܥ ܡܶܐ ܒܶܠܫ̰ܝܩܰܐ ܠܷܣܛܰܡܒܷܠ، ܘܢܰܦܝܩܝ ܨܰܘܡܶܐ ܘܐܘ ܒܰܒܳܐ ܥܝܣܰܐ ܘܐܘ ܐܰܚܘܢܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܐܘ ܢܰܥܝܡܐ ܦܰܘܠܘܣ ܐܰܥܡܰܝܝܶܗ ܕܐܙܙܷܢ ܠܣܛܰܡܒܷܠ، ܥܰܠ ܕܐܝܫܷܥ ܟܷܬܘܰܝܠܶܗ ܐܰܒܪܐ ܢܰܥܝܡܐ ܐܷܫܡܶܗ ܤܛܰܝܦܰܢ ܒܥܷܡܪܶܗ ܕܦܰܘܠܷܣ ܡܩܰܝܕܳܘܰܐ ܥܰܠ ܐܘ ܦ݁ܰܨܰܦ݁ܳܪܬ ܕܘ ܒܰܒܐ ܨܪܬܐ ܡܶܐ ܕܠܰܬܘܰܝܠܶܗ، ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܡܷܪܪܶܗ ܦܰܘܠܷܣ ܣܬܶܐ ܛܪܷܐܙܙܶܝܐ ܟ݂ܳܠܷܨ ܒܷܬ݂ܷܪ ܐܘ ܬܰܘܒܝܠܰܝܕ݂ܶܗ ܕܠܳܐ ܗܳܘܶܐ ܒܰܠܰܐ. ܘܗܰܘܟ݂ܰܐ ܢܰܦܝܩܝ ܡܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܡܰܛܷܢ ܠܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܒܷܣܛܰܡܒܷܠ. ܐܰܢܰܩܠܰܐ ܓܠܳܙܰܡ ܡܩܰܦܷܢ ܢܳܫܶܐ ܕܡܳܚܷܢ ܡܘܗܷܪ ܕܘ ܥܒܳܪܐ ܕܬܷܪܟܝـܝܰܐ ܥܰܠ ܐܘ ܦܰ݁ܨܰܦ݁ܳܪܬ ܕܒܰܪܨܐ ܕܩܰܢܢܰܐ ܡܰܚܘܶܐ ܐܘ ܥܒܳܪܰܝܕ݂ܶܗ ܠܬܷܪܟܝـܝܰܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܡܫܰܝܰܠܠܶܗ ܗܰܪܟܶܐ ܘܬܰܡܐ ܡܩܰܦܰܠܠܶܗ ܚܰܐ ܣܘܪܝܳـܝܐ ܡܷܕ݂ܝܳـܝܐ ܕܟܳܣܳܝܰܡ ܐܰܫ ܫܘܓ݂ܠܳܢܰܢܝ ܐܰܙܙܷܢ ܓܰܒܶܗ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܘ ܒܰܙܰܪ ܩܰܘܝܐ ܐܰܬ݂ܷܢ ܒܰܙ ܙܘܙܶܐ ܠܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܘܣܷܡܠܶܗ ܫܘܓ݂ܠܰܝـܝܶܗ ܘܡܚܰܠܠܶܗ ܥܰܠ ܐܘ ܦܰ݁ܨܰܦ݁ܳܪܬ ܡܘܗܷܪ ܕܘ ܥܒܳܪܐ ܣܷܟ݂ܬܰܐ. ܥܝܣܰܐ ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܷܐ ܕܛܠܷܒܠܶܗ ܟ݂ܰܬܷܪ ܡܰܢ ܢܰܥܝܡܰܝܕ݂ܶܗ ܪܰܘܷܟ݂ ܒܘ ܒܰܨܐ ܕܕܳܥܷܪ ܠܘ ܒܰܝܬܐ ܠܡܝܕܷܢ، ܐܝܫܷܥ، ܨܰܘܡܶܐ ܘܦܰܘܠܷܣ ܣܬܶܐ ܪܰܘܝܟ݂ܝ ܒܘ ܒܰܨܐ ܕܷܐܙܙܷܢ ܠܒܶܠܫ̰ܝܩܰܐ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܡܰܛܷܢ ܠܘ ܬܰܪܥܐ ܕܘ ܚܘܕܘܕ ܕܰܐܕܝܪܢܰܐ، ܬܰܡܐ ܐܝ ܥܰܣܟܰܪܝـܝܶܐ ܡܰܟܠܝܠܰܗ، ܟܳܚܰܝܪܝ ܒܰܦ݁ ܦܰ݁ܨܰܦ݁ܳܪܬܶܐ ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܡܰܛܝ ܐܘ ܕܰܘܪܐ ܠܨܰܘܡܶܐ ܦܪܷܩܩܶܗ ܕܘ ܡܘܗܷܪ ܕܘ ܥܒܳܪܐ ܣܷܟ݂ܬܰܐ ܝܐ. ܡܰܢܚܰܬܬܶܗ ܐܝܫܷܥ، ܨܰܘܡܶܐ ܘܦܰܘܠܷܣ ܡܘ ܒܰܨܐ ܘܡܰܥܰܒܪܷܢܢܶܗ ܠܕܘܟܬ݂ܐ ܕܝܷܬܘܝ. ܐܘ ܒܰܨܐ ܡܕܰܘܰܡܠܶܗ ܕܷܐܙܙܶܝܐ. ܐܝܫܷܥ ܐܳܡܰܪܘܰܝܠܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܐܘ ܙܠܰܡ ܡܷܕ݂ܝܳـܝܐ ܕܷܡܚܶܠܶܗ ܐܘ ܡܘܗܷܪ ܡܰܕܠܰܩܠܶܠܰܢ ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܕܳܥܰܪܢܐ ܓܡܳܦܰܩܢܐ ܐܰܙ ܙܘܙܶܐ ܕܗܘܠܰܢ ܡܶܢ ܢܚܝܪܶܗ، ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܫܷܥܬ݂ܐ ܗܘܠ ܕܩܰܕܝܪܝ ܡܩܰܦܷܢ ܕܘܟܬ݂ܐ ܕܡܰܚܬܷܢܢܶܗ ܡܰܪܷܘܟܷ݂ܢܢܶܗ ܒܰܥ ܥܰܪܰܒܰܬ ܘܡܷܒܠܷܢܢܶܗ ܠܝ ܢܶܙܰܪܰܬܟ݂ܰܢܰܐ. ܒܘ ܕܰܪܒܐ ܚܰܐ ܡܰܥ ܥܰܣܶܟܷܪ ܡܷܪܠܶܗ ܠܐܝܫܷܥ؛ ܕܪܷܚܡܷܬ ܓܟܳܠܝܢܰܐ ܩܷܡ ܕܘܟܰܢܶܐ ܙܘܰܢܷܢܟ݂ܘ ܐܷܫܡܐ ܕܡܶܕܶܐ ܠܘ ܡܘܟܠܐ ܥܰܠ ܕܗܘܠ ܨܰܦܪܰܝܬܐ ܟܝܬܐ ܕܡܘܟܠܐ ܠܰܘ ܩܳܝܰܬ݂ܟ݂ܘ. ܗܷܢܷܟ ܣܬܶܐ ܢܰܚܝܬܝ ܘܙܘܷܢܢܰܢܶܗ ܐܷܫܡܐ ܕܡܶܕܳܢܶܐ ܗܰܢܐ ܦܰܘܠܷܣ ܣܬܶܐ ܐܘ ܦܰܩܝܪܐ ܒܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܩܳܠܰܐ ܠܐ ܩܳܝܰܬ݂ܘܰܝܠܶܗ ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܪܳܚܰܡܘܰܝܠܰܗ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ، ܡܷܕܠܶܠܶܗ ܫܘܫܰܝܶܐ ܡܰܪ ܪܰܒܶܐ ܕܝ ܩܳܠܰܐ ܐܰܥܡܶܗ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܷܐ ܦܷܠܓܶܐ ܕܫܷܥܬ݂ܐ ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܡܰܛܷܢ ܠܘ ܡܰܪܟܰܙ ܡܰܚܬܷܢܢܶܗ ܒܝ ܢܶܙܰܪܰܬܟ݂ܰܢܰܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܒܣܰܥܰܐ ܡܶܕܶܐ ܒܕܰܠܶܗ ܕܐܘܟ݂ܠܝ ܐܘ ܡܶܕܶܐ ܕܷܙܘܷܢܢܰܢܶܗ. ܗܰܢܐ ܦܰܘܠܷܣ ܣܬܶܐ ܠܐ ܐܰܟܝܠܶܗ ܡܶܕܶܐ ܐܶܠܐ ܫܬܶܠܶܗ ܐܝ ܫܘܫܰܝܶܐ ܕܝ ܩܳܠܰܐ ܟܘܠܰܗ ܟ݂ܘܕ ܟܷܬܝܐ. ܗܝـܝܶܐ ܢܰܥܝܡܐ ܥܷܡܪܶܗ ܫ̰ܰܥ ܐܷܫܢܶܘܰܐ ܠܐ ܚܳܪܰܘܰܝܠܶܗ ܡܶܐ ܬܷܡܶܕܶܐ، ܐܶܠܐ ܒܝ ܦܨܝܚܘܬ݂ܐ ܕܘ ܫܬܳܝܐ ܕܝ ܩܳܠܰܘܰܐ. ܡܰܟ݂ܠܰܨܠܶܗ ܐܝ ܫܘܫܰܝܶܐ ܟܘܠܰܗ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܒܙܰܒܢܐ ܡܰܥܷܩ ܟܳܠܳܙܰܡ ܕܷܐܙܙܶܗ ܠܰܦ ܠܰܪܘܰܠ . ܡܷܪܠܶܗ ܠܐܝܫܷܥ؛ ܡܰܪ ܛܪܐ ܦܷܬܚܝ ܐܘ ܬܰܪܥܐ ܕܷܐܙܙܝܢܐ ܠܝ ܬܘܘܰܠܶܬ، ܐܝܫܷܥ ܣܬܶܐ ܡܚܶܠܶܗ ܥܰܠ ܐܘ ܬܰܪܥܐ ܐܰܬ݂ܝ ܐܘ ܥܰܣܟܰܪ ܡܷܪܠܶܗ؛ ܡܷܢ ܟܝܬܐ؟ ܡܰܕܥܰܪܠܶܗ ܐܝܫܷܥ ܘܡܷܪܠܶܠܶܗ؛ ܐܘ ܢܰܥܝܡܐ ܟܳܐܒܷܥ ܐܷܙܙܶܝܐ ܠܝ ܬܘܘܰܠܶܬ، ܐܘ ܥܰܣܟܰܪ ܦܬܷܚܠܶܠܶܗ ܐܘ ܬܰܪܥܐ. ܦܰܘܠܷܣ ܐܰܙܙܶܝܐ ܠܝ ܬܘܘܰܠܶܬ ܘܰܐܬ݂ܝ. ܗܰܘܟܰܐ݂ ܬܰܪܬܶܐ ܬܠܰܬ݂ ܢܰܩܠܰܬ. ܐܰܢ ܢܰܩܠܰܐ ܦܰܘܠܷܣ ܗ ܠܘ ܡܰܔܪܶܠܶܗ ܕܳܐܡܷܪ ܠܐܝܫܷܥ، ܒܕܶܠܶܗ ܟܳܐܡܰܪ ܠܨܰܘܡܶܐ ܘܨܰܘܡܶܐ ܟܳܐܡܷܪ ܠܐܝܫܷܥ ܒܝ ܚܰܪܰܝܬܐ ܠܰܘ ܡܰܔܪܶܠܶܗ ܕܳܐܡܷܪ ܠܨܰܘܡܶܐ ܣܬܶܐ، ܐܝ ܢܰܩܠܰܐ ܕܟܳܐܬ݂ܷܢ ܐܰܡ ܡܰܙܪܘܩܰܝܕ݂ܶܗ ܟܳܙܳܡܷܪ ܘܟܳܐܡܷܪ ܓܠܳܙܰܡ ܕܷܐܙܙܝܢܐ ܠܝ ܬܘܘܰܠܶܬ. ܒܓܰܘܶܗ ܕܫܥܬ݂ܐ ܘܦܷܠܓܶܗ ܬܡܳܢܶܐ ܢܰܩܠܰܬ ܐܰܙܙܶܝܐ ܠܝ ܬܘܘܰܠܶܬ. ܒܝ ܚܰܪܰܝܬܐ ܐܘ ܥܰܣܟܰܪ ܥܰܔܷܙ ܘܡܷܪܠܶܗ؛ ܝܰܘ ܡܷܢ ܗܰܘܝ ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܒܘ ܢܰܥܝܡܰܢܐ ܟܘܠ ܐܷܫܡܐ ܟܷܐܙܙܶܝܐ ܠܝ ܬܘܘܰܠܶܬ ܟܳܩܳܠܷܥ ܓܘܒܐ ܒܓܰܘܶܗ ܠܐ ܟܳܚܳܙܝܢܰܐ. . ܓܕܳܐܒܝܢܰܠܶܗ ܕܰܘܫܰܟ ܛܪܐ ܕܳܡܷܟ ܒܝ ܬܘܘܰܠܶܬ. ܡܰܕܥܰܪܠܶܗ ܐܝܫܷܥ ܡܷܪܠܶܗ ܠܘ ܥܰܣܟܰܪ؛ ܥܰܣܟܰܪ ܒܶܝ ܡܷܬܝܰܩܢ ܐܘ ܙܥܘܪܐ ܗܶܫ ܠܐ ܢܰܦܷܩܘܰܐ ܡܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܒܰܚ ܚܰܝܝܰـܕ݂ܶܗ ܒܰܠܟܝ ܐܝ ܢܰܩܠܰܐ ܩܰܡܰܝܬܐ ܚܙܶܘܰܝܠܶܗ ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܫܘܫܰܝܶܐ ܪܰܒܬ݂ܐ ܕܝ ܩܳܠܰܐ ܩܰܝܷܡ ܫܬܶܠܶܗ ܐܝ ܫܘܫܰܝܶܐ ܟܘܠܰܗ ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܐܰܡ ܡܰܙܪܘܩܶܐ ܠܳܐ ܟܳܟܳܠܷܢ ܐܶܒܶܗ. ܐܝ ܢܰܩܠܰܐ ܕܗܰܘܝ ܨܰܦܪܰܝܬܐ ܐܘ ܩܳܡܘܬܰܢ ܩܪܶܠܶܗ ܠܐܝܫܷܥ ܘܠܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܓܰܒܶܗ ܡܫܰܝܶܠܶܗ ܠܐܝܫܷܥ ܐܝ ܡܰܣܰܠܶܐ ܡܷܢ ܝܐ ܩܰܝ ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܡܚܷܠܳܘܟ݂ ܡܘܗܷܪ ܣܷܟ݂ܬܰܐ، ܐܘ ܦܰܩܝܪܐ ܕܐܝܫܷܥ ܥܰܠ ܕܙܳܝܰܥܘܰܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܒܕܶܠܶܗ ܕܡܰܚܟܶܐ ܟܘܠ ܡܶܕܶܐ ܟ݂ܘܕ ܟܷܬܝܐ. ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܕܷܡܚܰܠܠܶܗ ܐܘ ܡܘܗܷܪ ܣܷܟ݂ܬܰܐ ܘܩܰܝ ܟܷܐܒܥܝ ܡܷܦܩܝ ܨܰܘܡܶܐ ܡܶܐ ܬܘܪܟܝـܝܰܐ، ܐܝ ܢܰܩܠܰܐ ܕܫܰܡܷܥ ܗܰܢܝ ܐܘ ܩܳܡܘܬܰܢ ܩܰܝܷܡ ܘܒܕܶܠܶܗ ܕܡܳܚܶܐ ܠܐܝܫܷܥ ܩܘܡ ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ. ܦܰܝـܝܫܝ ܬܰܡܐ ܗܘܠ ܥܰܣܪܝـܝܶܐ. ܒܷܬ݂ܷܪܟܶܐ ܡܷܦܩܷܢܢܶܗ ܡܷܪܪܶܗ ܙܳܟ݂ܘ ܥܰܠ ܕܠܰܬܟ݂ܘ ܣܰܒܷܩܰܐ ܠܐ ܟܳܙܷܒܛܝܢܰܢܟ݂ܘ ܒܘ ܚܰܦܷ݁ܣ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܓܕܷܐܬ݂ܝܐ ܐܝ ܘܰܪܩܐ ܕܝ ܡܰܚܟܰܡܰܐ ܠܘ ܒܰܝܬܐ ܐܝܢܰܩܠܰܝܐ ܓܕܷܐܕ݂ܥܘܬܘ ܡܷܢ ܝܐ ܐܝ ܔܷܙܰܬ݂ܟ݂ܘ. ܢܰܦܝܩܝ ܪܰܘܝܟ݂ܝ ܒܘ ܒܰܨܐ ܐܰܙܙܷܢܢܗ ܠܷܣܛܰܡܒܷܠ ܘܡܶܐ ܬܰܡܐ ܠܡܷܕ݂ܝܰܕ݂. ܒܘ ܕܰܪܒܐ ܨܰܘܡܶܐ ܘܐܝܫܷܥ ܡܘ ܩܰܗܰܪ ܔܓ݂ܰܪܰܐ ܥܰܠ ܐܝ ܔܓ݂ܰܪܰܐ ܡܰܩܝܬ݂ܝܘܰܐ. ܒܘ ܙܰܒܢܰܘܐ ܒܰܒ ܒܰܨܶܐ ܐܘ ܫܬܳܝܐ ܕܝ ܔܓ݂ܰܪܰܐ ܠܰܬܘܰܐ ܡܡܰܢܥܐ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܡܰܛܷܢ ܠܡܷܕ݂ܝܰܕ݂ ܪܰܘܝܟ݂ܝ ܒܘ ܩܰܡܝܳܢ ܘܰܐܙܙܷܢܢܶܗ ܠܡܝܕܷܢ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܡܰܛܷܢ ܠܘ ܒܰܝܬܐ ܐܘ ܒܰܒܐ ܘܐܝ ܐܷܡܐ ܕܨܰܘܡܶܐ ܡܷܐ ܕܷܚܙܰܠܠܶܗ ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܡܶܐ ܓܰܒܐ ܦܨܝܚܝ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ، ܘܡܘ ܓܰܒܐ ܚܪܶܢܳܐ ܣܬܶܐ ܥܰܔܝܙܝ ܥܰܠ ܕܘ ܬܰܥܒܰܘܐ ܟܘܠܶܗ ܐܰܙܙܶܗ ܒܰܡ ܡܰܝܶܐ. ܦܰܘܠܷܣ ܡܶܐ ܣܛܰܡܒܷܠ ܙܘܷܢܘܰܝܠܶܠܶܗ ܛܷܒܒܶܐ ܘܫܷܦܩܰܐ ܕܦܰܢܰܪܒܰܗܫ̰ܰܐ ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܢܳܦܰܩܘܰܐ ܒܰܝܢ ܐܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܕܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܟܘܠܰܗ ܠܰܝܡܝܘܰܐ ܚܶܕ݂ܳܪܶܗ ܡܫܰܝܠܝܘܰܝܠܶܗ ܥܰܠ ܣܛܰܡܒܷܠ ܥܰܠ ܕܒܘ ܙܰܒܢܰܘܐ ܡܶܕܶܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܪܰܒܳܘܰܐ ܚܰܐ ܕܢܳܦܷܩ ܠܰܪܘܰܠ ܡܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܘܚܳܙܶܐ ܕܘܟܬ݂ܐ ܚܰܬ݂ܬܐ. ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܕܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܥܰܠ ܕܘ ܝܰܘܡܐ ܟܘܠܶܗ ܡܷܫܬܰܥܷܢܘܰܐ ܬܰܚܬܝ ܫܷܡܫܐ ܟܰܝܡܝܘܰܐ. ܗܰܢܐ ܦܰܘܠܷܣ ܝܰܘܡܐ ܐܰܙܳܠܐ ܠܘ ܒܰܝܬܐ ܐܝ ܔܝܪܰܢܰܝܕ݂ܶܗ ܡܰܔܝܕܰܐ ܚܙܶܠܰܗ ܡܷܪܠܰܠܶܗ ܦܰܘܠܷܣ ܡܷܬܝܰܩܰܢ ܚܰܘܝܪܰܬ. ܗܷܢܓܝ ܕܷܦܨܝܚ ܥܰܠ ܐܘ ܡܶܕܰܢܐ ܪܰܗܳܛܐ ܐܰܙܙܶܝܐ ܠܘ ܒܰܝܬܐ ܟܳܐܡܷܪ ܠܝ ܐܷܡܳܐ ܝܰܕܶܐ ܐܳܢܐ ܣܬܶܐ ܚܰܘܷܪܢܐ ܟ݂ܘܕ ܐܰܙ ܙܠܰܡܰܢܷܟ ܕܷܣܛܰܡܒܷܠ ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܡܰܪ ܠܚܳܠܝ ܐܝܫܷܥ ܕܝܣܰܐ ܛܪܐ ܡܳܒܶܠܰܢ. ܡܷܩܩܰܐ ܕܟܰܠܷܢ ܠܰܐܬ݂ܝ ܔܷܙܰܐ ܡܶܕܶܐ ܡܝ ܡܰܚܟܰܡܰܐ، ܒܓܰܘܶܗ ܕܝ ܫܰܬܰܝܐ ܨܰܘܡܶܐ ܐܰܙܙܶܝܐ ܩܰܫ̰ܰܓ݂ ܠܷܣܘܝܫ̰ܪܰܐ. ܘܒܷܬ݂ܷܪ ܒܫܰܬܐ ܐܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܟܘܠܰܗ ܟܘܕ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܣܘܪܝܳـܝܶܐ ܡܓܰܠܘܰܠܠܶܗ ܠܰܐܠܡܰܢܝܰܐ ܘܬܰܡܐ ܡܰܛܷܢ ܠܰܢ ܢܰܥܝܡܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܢܰܩܠܰܐ ܚܪܶܬܐ. ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ ܦܨܝܚܳܝܶܐ ܢܶܐ ܕܟܳܥܰܝܫܝ ܚܰܝܶܐ ܒܰܣܝܡܶܐ ܒܰܐܘܪܘܦ݁ܰܐ، ܐܶܠܐ ܐܘ ܚܳܠܐ ܥܝܣܰܐ ܘܰܐܢ ܢܰܥܝܡܰܝܕ݂ܶܗ ܟܘܠܠܶܗ ܟܝܬܐ ܡܶܕܶܐ ܕܟܳܓܳܪܰܫܫܶܗ ܠܝ ܩܪܝܬ݂ܐ. ܘܟܳܣܰܝܡܝ ܐܝ ܒܶܪܝـܝܶܐ ܕܘ ܐܰܬ݂ܪܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ. ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܟܠ ܫܰܬܐ ܟܳܐܬܷ݂ܢ ܠܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܘܟܳܡܰܝܬܷܢ ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܕܠܐ ܛܳܥܷܢ، ܡܷܢܢܶܗ ܘܡܰܢܢܶܗ ܘܡܰܝܟܳܐ ܢܶܐ، ܘܡܰܥܡܰܪܪܶܗ ܐܘ ܒܰܝܬܰܬ݂ܶܗ ܕܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܒܦܷܟܷܪ ܕܝܰܘܡܐ ܡܶܕܶܐ ܕܝܣܰܐ ܕܝܷܬܘܝ ܐܶܒܶܗ، ܘܐܳܬ݂ܶܐ ܩܳܠܶܗ ܕܰܢ ܢܰܥܝܡܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܒܝ ܕܷܪܬܐ ܘܡܷܫܬܰܥܷܢ ܒܰܫ ܫܘܩܳܢܶܐ ܕܝ ܩܪܝܬ݂ܐ. ܒܢܝܡܝܢ ܬܪܐ 1060

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://surayt.bethmardutho.org/1610
Publication Date: July 14, 2020
Preparation of Electronic Edition:

TEI XML encoding by Anna-Simona Barbara Üzel .

Open Access and Copyright:
How to Cite this Electronic Edition
Toere, Benjamin, “ܐܘ ܢܦܳܩܐ ܕܨܰܘܡܶܐ ܡܶܐ ܡܝܕܷܢ / U nfoqo d Ṣawme me Midën”, in Shabo Talay (ed.), “Šlomo Surayt - Corpus”, last modified July 14, 2020, https://surayt.bethmardutho.org/1610.