DRAFT
Not for citation.
You are viewing a page on the
Syriaca.org development server:
Not for citation.

Benjamin Toere: ܐܘ ܩܛܝܠܐ ܚܰܪܳܝܶܐ ܕܰܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ / U qṭilo ḥaroyo das Suryoye

  TEI  

U qṭilo ḥaroyo das Suryoye

ܐܝܕ݂ܝܥܳܝܐ ܠܟܘܠ ܢܳܫܐ ܒܘ ܕܳܪܐ ܚܰܪܳܝܐ ܗܰܘܝ ܩܰܛܠܶܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܥܰܠ ܐܰܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ. ܐܷܫܢܶܐ ܕܝܰܘܡܳܬ݂ܶܐ ܐܘ ܥܰܡܐ ܣܘܪܝܳܝܐ ܒܙܘܥܬ݂ܐ ܕܘ ܡܰܘܬܐ ܥܰܝܷܫ. ܒܰܩ ܩܷܪܝܰܘܬ݂ܶܐ ܕܰܣ ܣܘܪܝܝܶܐ ܢܰܩܠܰܬ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܗܰܘܝ ܩܰܠܰܬ ܗܰܘܝ ܡܷܪܠܝ ܡܷܪܠܘܟ݂ ܐܶܠܐ ܠܰܬܝܐ ܫܡܝܥܐ ܒܰܝܢ ܕܘ ܥܰܡܰܝܕ݂ܰܢ ܕܚܰܐ ܣܘܪܝܳـܝܐ ܕܷܩܛܝܠܶܗ ܣܘܪܝܳـܝܐ، ܗܘܠ ܠܝ ܫܰܬܐ ܕܰܬ ܬܪܶܐ ܐܰܠܦܐ ܘܬܠܳܬܼܰܥܣܰܪ. ܐܳܢܐ ܝܳܠܘܦܐ ܒܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܓܰܒܪܝܝܶܠ ܝܰܘܡܶܗ ܕܚܘܫܰܒܐ ܕܐܘܫܰܥܢܶܐ ܟܷܐܡܡܝܢܰܠܶܗ ܝܰܘܡܶܗ ܕܘ ܙܰܝܬܘܢܐ ܟܷܬܘܰܐ ܦܨܝܚܘܬ݂ܐ ܪܰܒܬ݂ܐ ܒܰܝܢ ܟܘܠ ܢܳܫܐ ܥܰܠ ܕܷܡܩܰܕܰܡܘܰܝܠܶܗ ܐܘ ܥܶܕ݂ܐ ܕܝ ܩܝܰܡܬܐ ܐܰܝ ܝܳܠܘܦܶܐ ܦܨܝܚܳܝܶܘܰܝܢܶܐ ܕܟܷܐܙܙܷܢ ܠܘ ܒܰܝܬܐ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܢܰܦܝܩܝܢܰܐ ܡܝ ܥܝܬܐ ܕܦܷܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܐ ܐܰܙܙܰܢܐ ܠܝ ܣܰܚܰܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܷܫܬܰܥܝܢܰܐ ܒܝ ܛܷܒܒܶܐ. ܟܝܒܰܢܘܰܐ ܥܷܣܪܝ ܘܚܰܡܫܐ ܝܳܠܘܦܶܐ ܢܰܚܝܬܝܢܰܐ ܠܝ ܣܰܚܰܐ ܠܘ ܬܷܫܬܥܷܢܝܐ. ܡܫܰܝܶܠܰܢ ܥܰܠ ܐܘ ܡܰܠܦܳܢܐ ܥܝܣܰܐ ܐܘ ܡܷܕܗܳܝܐ ܕܟܷܬܘܰܐ ܐܘ ܚܰܙܳܝܐ ܕܥܰܠ ܪܝܫܶܗ ܕܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܕܐܳܬ݂ܶܐ ܡܷܫܬܰܥܶܐ ܐܰܥܡܰܢ ܥܰܠ ܕܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܫܰܦܝܪܐ ܡܷܫܬܰܥܶܘܰܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܝܰܠܝܦܝܢܰܐ ܕܰܐܙܙܶܝܐ ܠܡܝܕܷܢ ܥܰܠ ܕܒܰܝ ܝܰܘܡܳܬ݂ܰܢܷܟ ܡܝܬܷܫܬܰܥܝܳܘܰܐ ܐܝ ܬܘܪܢܘܘܰܐ ܕܛܘܖܥܰܒܕܝܢ ܒܡܝܕܷܢ. ܐܘ ܬܰܩܷܡ ܕܰܡ ܡܷܕܗܳܝܶܐ ܩܪܶܘܰܝܠܶܗ ܠܥܝܣܰܐ ܐܘ ܡܰܠܦܳܢܐ ܕܡܷܫܬܰܥܶܐ ܒܝ ܓܘܕܐ ܕܝ ܩܪܝܬ݂ܐ. ܟܠ ܫܰܒܬ݂ܐ ܐܰܝ ܝܳܠܘܦܶܐ ܒܰܝܢ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܡܷܔܓ݂ܳܠܝܘܰܐ ܐܷܡܡܝܘܰܐ ܡܰܢ ܓܡܳܝܷܕ ܐܝ ܩܘܦܰ݁ܐ (ܟܳܣܐ). ܒܷܬܼܷܪ ܡܶܐ ܕܷܡܟܰܡܶܠܰܢ ܐܘ ܬܷܫܬܥܷܢܝܰـܝܕ݂ܰܢ ܟܠ ܢܳܫܐ ܣܚܶܠܶܗ ܘܢܰܚܝܬܝܢܰܐ ܠܝ ܥܝܬܐ ܠܰܫܰܢ ܐܝ ܨܠܘܬ݂ܐ ܕܪܰܡܫܐ. ܟܳܢܘܛܪܝܢܰܐ ܠܡܰܠܦܳܢܐ ܥܝܣܰܐ ܕܳܐܬ݂ܶܐ، ܐܰܝ ܝܳܠܘܦܶܐ ܡܫܰܝܠܝܘܰܐ ܐܰܥܠܶܗ ܠܰܫܰܢ ܕܝܷܠܦܝ ܐܰܝܢܰܐ ܩܷܪܝܰܘܳܬ݂ܶܐ ܓ݂ܠܷܒܒܶܗ ܘܡܷܢ ܗܰܘܝ ܒܝ ܛܷܒܒܶܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܝ ܥܝܬܐ ܚܙܶܠܰܢ ܟܰܐܬ݂ܝ ܡܰܠܦܳܢܐ ܥܝܣܰܐ ܐܶܠܐ ܡܰܚܘܶܘܰܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܥܰܔܝܙܐ. ܠܐ ܡܰܔܪܶܠܰܢ ܡܫܰܝܠܝܢܰܠܶܗ ܡܷܢ ܗܰܘܝ. ܐܳܢܐ ܘܦܷܛܪܘܣ ܐܘ ܝܳܠܘܦܐ ܕܟܷܬܘܰܐ ܡܷܕܗܳܝܐ ܡܗܰܠܟ݂ܝܘܰܝܢܰܐ ܡܫܰܝܶܠܝܠܶܗ ܡܷܪܠܝ؛ ܩܰܝ ܡܰܠܦܳܢܐ ܥܝܣܰܐ ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܥܰܔܝܙܳܐ ܝܐ. ܡܷܪܠܶܗ؛ ܗܰܘܝ ܡܶܕܶܐ ܒܡܝܕܷܢ ܠܐ ܫܰܡܝܥܷܬ؟ ܡܷܪܠܝ؛ ܠܐ. ܩܰܝ ܡܷܢ ܗܰܘܝ، ܡܷܪܠܶܗ ܐܰܕ ܝܰܘܡܰܐ ܐܰܘܓܝܢ ܐܘ ܐܰܒܪܐ ܕܣܰܥܝܬ ܦܰ݁ܘܠܷܣ ܩܛܝܠܶܗ ܒܰܣܝܡ ܐܘ ܐܰܒܪܐ ܕܕܰܚܐ ܘܣܷܡܠܶܗ ܚܰܒܝܒ ܐܘ ܐܰܚܘܢܐ ܒܪܝܢܕܰܪ ܒܘ ܫܰܠܦܐ ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܰܐܒܷܥ ܥܳܪܷܩ ܙܒܝܛ. ܐܘܥܕܐ ܐܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܫܓ݂ܝܫܰܝܬܐ ܝܐ. ܡܷܪܠܶܠܝ؛ ܟܳܡܰܚܘܶܐ ܐܰܡ ܡܷܕܗܳܝܶܐ ܝܰܪܝܟ݂ܝ ܠܘ ܒܰܝܬܐ ܕܒܶܗ ܣܰܥܝܬ ܕܡܷܦܩܷܢܢܶܗ ܡܝ ܩܪܝܬ݂ܐ. ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܡܰܠܦܳܢܐ ܥܝܣܰܐ ܥܰܔܝܙܳܐ ܝܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ. ܒܠܰܠܝܐ ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܷܡܨܰܠܶܠܰܢ ܐܝ ܨܠܘܬ݂ܐ ܕܘ ܚܰܫܐ ܫܰܡܷܥܘܰܐ ܟܘܠ ܢܳܫܐ ܐܘ ܩܰܛܠܐ ܕܗܰܘܝ ܒܡܝܕܷܢ ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܟܷܬܘܰܐ ܚܷܙܢܝܬܝـܝܶܐ ܥܰܠ ܟܘܠ ܢܳܫܐ. ܝܰܘܡܶܗ ܕܷܬܪܶܐ ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܰܝ ܝܳܠܘܦܶܐ ܐܰܬܷ݂ܢ ܡܘ ܡܰܟܬܰܒ ܝܰܬܝܘܶܘܰܝܢܰܐ ܒܝ ܥܝܬܐ ܕܝ ܡܳܪܬܝ̱ ܫܡܘܢܝ ܒܡܷܕ݂ܝܰܕ݂، ܐܰܝ ܝܳܠܘܦܶܐ ܟܘܠܠܶܗ ܡܷܔܓ݂ܳܠܝܘܰܐ ܥܰܠ ܐܝ ܡܰܣܰܠܶܐ ܕܡܝܕܷܢ. ܚܰܐ ܡܰܝ ܝܳܠܘܦܶܐ ܡܷܕܗܳܝܶܐ ܡܷܪܠܶܗ؛ ܐܰܕ ܝܰܘܡܰܐ ܐܰܬ݂ܝܳܘܰܐ ܐܶܡܝ ܡܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܠܘ ܐܳܣܝܐ، ܡܰܚܟܶܠܰܠܝ ܐܝ ܡܰܣܰܠܶܐ ܟܘܠܰܗ ܘܒܕܶܠܶܗ ܕܡܰܚܟܶܠܰܢ ܘܡܷܪܠܶܗ؛ ܝܰܘܡܶܗ ܕܫܰܒܬ݂ܐ ܟܳܡܰܚܘܶܐ ܗܰܘܝ ܒܰܝܢ ܠܘ ܡܚܰܣܝܐ ܕܒܰܣܝܡ ܘܠܣܰܥܝܬ ܡܷܪܠܝ ܡܷܪܠܘܟ݂ ܥܰܠ ܡܰܣܰܠܶܐ ܕܰܐܪܥܐ. ܟܳܡܰܚܘܶܐ ܟܘܠ ܚܰܐ ܡܷܢܢܶܗ ܡܷܪܠܶܗ؛ ܐܳܢܐ ܓܕܳܘܰܪܢܰܗ ܓܣܰܡܢܰܗ ܠܪܘܚܝ ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܐܰܬ ܬܪܶܐ ܒܳܬܶܐ ܩܰܝـܝܬ݂ܝܘܰܐ ܒܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ. ܗܶܕܝ ܝܰܘܡܶܗ ܕܚܘܫܰܒܐ ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܰܡ ܡܷܕܗܳܝܶܐ ܘܰܩ ܩܘܣܢܳܝܶܐ ܡܷܫܬܰܥܷܢܘܰܐ ܒܝ ܛܷܒܒܶܐ ܟܷܬܘܰܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܡܦܰܪܔܳܢܶܐ ܡܰܩ ܩܷܪܝܰܘܳܬ݂ܶܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܟܘܠܶܗ. ܒܦܷܠܓܶܗ ܕܘ ܡܰܫ̰ ܗܰܘܝ ܩܰܪܰܒܰܠܷܓ݂، ܒܷܬ݂ܷܪ ܠܐ ܒܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܐܰܬ݂ܝ ܩܳܠܶܗ ܕܥܰܪܰܒܰܐ ܕܷܡܚܶܠܰܗ ܒܰܟ ܟܶܦܶܐ ܘܟܰܠܝܐ ܩܷܡ ܦܶܡܶܗ ܕܝ ܩܰܪܰܩܳܠܶܗ. ܬܰܡ ܒܘ ܙܰܒܢܰܘܐ ܣܬܶܐ ܚܰܒܝܒ ܐܰܙܳܠܳܘܰܐ ܠܘ ܒܰܝܬܐ، ܐܝ ܥܰܪܰܒܰܐ ܟܰܠܝܐ ܓܰܒ ܚܰܒܝܒ ܘܢܰܚܷܬ ܡܝܢܰܶܗ ܐܰܘܓܝܢ ܘܪܰܗܷܛ ܥܰܠ ܚܰܒܝܒ ܘܒܕܰܠܠܶܗ ܕܷܡܩܰܬܠܝ ܥܰܠ ܐܘ ܒܰܪܒܰܪ ܕܗܰܘܝ ܐܰܡ ܡܦܰܪܔܳܢܶܐ ܟܘܠܠܶܗ ܒܰܪܝܡܝ ܚܙܰܠܠܶܗ ܕܟܰܠܶܗ ܐܰܘܓܝܢ ܐܝ ܣܟܝܢܐ ܒܐܝܕ݂ܶܗ ܟܳܪܳܗܷܛ ܒܷܬ݂ܪܶܗ ܕܚܰܒܝܒ. ܚܰܒܝܒ ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܪܰܗܷܛ ܫܰܘܛܐ ܐܘ ܚܰܝܠܰܝܕ݂ܶܗ ܟܰܡܷܠ ܘܢܰܦܷܠ ܥܰܠ ܐܝ ܐܰܪܥܐ. ܐܰܘܓܝܢ ܐܰܙܙܶܝܐ ܥܘܠ ܡܶܐ ܪܝܫܶܗ ܘܡܚܶܠܶܗ ܐܝ ܣܟܝܢܐ ܥܰܠ ܐܝ ܟ݂ܰܣܪܶܕ݂ܶܐ، ܡܶܩܷܡ ܡܶܐ ܕܡܳܚܶܐ ܐܝ ܣܟܝܢܐ ܠܚܰܒܝܒ ܐܰܥ ܥܠܰܝܡܶܐ ܕܰܡ ܡܷܕܗܳܝܶܐ ܡܔܰܪܰܒܒܶܗ ܕܡܰܟܠܷܢ ܐܰܘܓܝܢ ܐܶܠܐ ܡܳܚܶܘܰܐ ܐܝ ܣܟܝܢܐ ܐܰܦ݁ܦ݁ܶܗ ܣܬܶܐ. ܘܗܰܘܟ݂ܰܐ ܡܰܟܷܘܘܰܝܠܶܗ ܬܪܶܐ ܬܠܳܬ݂ܐ ܥܠܰܝܡܶܐ ܚܪܶܢܶܐ ܡܶܐ ܐܝܕ݂ܰܝܝܶܗ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܷܚܙܰܠܠܶܗ ܚܰܒܝܒ ܥܰܠ ܐܝ ܐܰܪܥܐ ܒܘ ܐܰܕܡܐ ܐܰܡ ܡܷܕܗܳܝܶܐ ܟܘܠܠܶܗ ܪܰܗܝܛܝ ܠܰܐܘܓܝܢ ܕܡܳܚܷܠܠܶܗ ܗܝـܝܶܐ ܣܬܶܐ ܥܰܪܷܩ ܘܥܰܒܷܪ ܠܝ ܩܰܪܰܩܳܠܶܗ ܕܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܡܰܟ݂ܠܰܨܠܶܗ ܡܶܐ ܐܝܕ݂ܶܗ ܕܰܡ ܡܷܕܗܳܝܶܐ. ܟܘܠ ܢܳܫܐ ܗܔܷܡܠܶܗ ܥܰܠ ܐܝ ܩܰܪܰܩܳܠܶܗ ܕܡܰܝܕܝ ܐܰܘܓܝܢ ܐܝ ܥܰܣܟܰܪܝـܝܶܐ ܡܚܶܠܰܗ ܦܝܫܰܟܰܬ ܒܝ ܗܰܘܰܐ ܕܰܐ ܩܰܢܢܰܐ ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ ܟܳܠܷܢ. ܟܘܠ ܢܳܫܐ ܡܔܰܪܰܒܘܰܐ ܕܷܡܥܰܘܷܢ ܚܰܒܝܒ ܬܰܡ ܒܝ ܐܰܬ݂ܢܰܝܐ ܥܰܪܰܒܰܐ ܫܰܦ݁ܝܥܐ ܒܰܝܢ ܐܘ ܥܰܡܐ ܟܕܝ ܛܰܝܰܪܰܐ ܚܷܨܛܐ. ܢܳܫܐ ܠܐ ܐܰܕ݂ܷܥ ܡܷܢ ܝܐ. ܡܰܚܰܬܬܶܗ ܚܰܒܝܒ ܒܝ ܪܰܕܰܝܬܐ ܘܡܳܒܰܠܠܶܗ ܠܗܰܙܰܟܼ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܠܐ ܒܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܫܡܝܥ ܕܰܐܘܓܝܢ ܡܶܩܷܡ ܡܶܐ ܚܰܒܝܒ ܡܚܶܘܰܝܠܶܗ ܣܟܝܢܐ ܠܒܰܣܝܡ ܐܘ ܐܰܚܘܢܐ ܘܷܐܡܡܝܘܰܐ ܐܘ ܕܘܪܘܡܰܝܕ݂ܶܗ ܦ݁ܝܣܬܷܪ ܡܶܐ ܕܚܰܒܝܒ ܝܐ. ܐܰܚ ܚܳܬ݂ܳܬ݂ܶܐ ܕܚܰܒܝܒ ܬܰܡܳܘܰܝܢܶܐ ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܷܚܙܰܠܠܶܗ ܐܘ ܡܶܕܶܐ ܕܗܰܘܝ ܡܗܰܘܪܝܘܰܐ ܘܒܳܟܷ݂ܢܘܰܐ. ܐܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܟܘܠܰܗ ܪܰܗܝܛܝ ܠܘ ܒܰܝܬܐ ܕܰܐܘܓܝܢ، ܘܡܷܕܕܶܗ ܐܰܟ ܟܶܦܶܐ ܘܒܕܰܠܠܶܗ ܕܡܳܚܷܢ ܒܰܬ ܬܰܪܥܶܐ ܒܰܔ ܔܰܡܰܬ ܬܘܷܪܪܶܗ ܟܘܠܠܶܗ. ܟܷܬܘܰܠܠܶܗ ܪܰܕ݂ܰܝܬܐ ܩܘܡ ܐܘ ܬܰܪܥܐ ܔܰܡ ܣܰܓ݂ܠܰܡ ܠܐ ܬܪܰܠܠܶܗ ܦܰ݁ܝܐ ܣܬܶܐ . . ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܫܰܡܝܥܝ ܕܒܰܣܝܡ ܡܰܝܷܬ݂ ܗܰܘܝ ܘܰܠܘܰܠܰܗ ܪܰܒܬ݂ܐ ܒܰܝܢ ܐܝ ܩܪܝܬ݂ܐ. ܐܘ ܥܰܡܐ ܟܘܠܶܗ ܠܰܝܷܡ ܩܡܘ ܬܰܪܥܐ ܕܘ ܩܰܛܳܠܐ ܘܡܷܪܪܶܗ؛ ܒܰܣ ܟܳܘܶܐ ܕܦܰܝܫܝ ܒܝ ܩܪܝܬ݂ܐ، ܐܘ ܥܰܡܐ ܕܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܠܰܝܷܡܘܰܐ ܩܡܘ ܬܰܪܥܰܬ݂ܬ݂ܶܗ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܐܰܬ݂ܝܐ ܐܝ ܥܰܣܟܰܪܝـܝܶܐ ܒܘ ܢܛܳܪܰܝܕ݂ܰܗ ܢܰܦܝܩܝ ܡܘ ܒܰܝܬܐ ܘܰܐܙܙܷܢܶܐ ܠܡܷܕ݂ܝܰܕ݂. ܒܘ ܙܰܒܢܐ ܕܫܰܡܝܥܐ ܚܕ݂ܐ ܡܰܚ ܚܳܬ݂ܳܬ݂ܰܝܕ݂ܶܗ ܕܒܰܣܝܡ ܡܰܝܷܬ݂، ܐܰܒܝܥܐ ܕܷܡܚܰܠܩܐ ܪܘܚܰܗ ܠܝ ܪܰܘܡܐ ܡܘ ܩܰܚܷܪ ܐܶܠܐ ܐܰܥ ܥܠܰܝܡܳܬ݂ܶܐ ܕܟܷܬܘܰܝܢܶܐ ܬܰܡܐ ܙܒܷܝܛܰܠܠܶܗ. ܐܘ ܚܰܐ ܕܷܚܙܶܠܶܗ ܐܘ ܡܶܕܶܐ ܕܗܰܘܝ ܙܒܷܛܘܰܐ ܒܫܷܟܷܠ ܕܫܳܩ ܘܠܐ ܩܘܕܪܝܘܰܐ ܕܡܷܬܝܰܩܢܝ ܡܘ ܡܶܕܶܐ ܕܔܰܪܝ. ܐܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܕܘ ܩܛܝܠܐ ܣܟ݂ܷܪܪܶܗ ܐܰܬ ܬܰܪܥܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܘܡܷܪܪܶܗ؛ ܠܐ ܟܷܐܒܥܝܢܰܐ ܐܰܟܡܐ ܝܰܘܡܰܢܝ ܕܳܐܬ݂ܶܐ ܢܳܫܶܐ ܠܓܰܒܰܢ ܥܰܠ ܕܝ ܫܠܰܕܐ ܕܘ ܡܚܰܣܝܐ ܗܶܫ ܠܐ ܗܝܘܳܘܰܐ ܠܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܐܶܠܐ ܒܘ ܐܳܬܳܦ݁ܣܝܘܰܐ. ܡܬܰܚܷܬ ܫ̰ܰܕܷܪ ܩܡܘ ܬܰܪܥܐ ܕܝ ܥܝܬܐ ܐܘ ܥܰܡܐ ܬܰܡܐ ܠܳܝܰܡܘܰܐ. ܐܰܩ ܩܰܫܶܐ ܐܳܬܷ݂ܢܘܰܐ ܟܘܪܙܝܘܰܐ ܥܰܠ ܐܘ ܥܰܡܐ ܐܷܒܥܝܘܰܐ ܕܣܰܝܡܝ ܫܰܝܢܐ ܒܝ ܩܪܝܬ݂ܐ. ܐܳܬ݂ܶܘܰܐ ܐܘ ܩܰܫܐ ܕܡܷܕ݂ܝܰܕ݂ ܐܘ ܩܰܫܐ ܕܒܷܣܳܪܝܢܐ ܝܷܬܘܝܘܰܐ ܒܰܝܢ ܐܘ ܥܰܡܐ. ܒܘ ܠܰܠܝܰܘܐ ܓܷܕ ܒܷܕܝܳܘܰܐ ܐܝ ܫܰܒܬ݂ܐ ܕܘ ܚܰܫܐ ܐܰܝܘܦ݁ ܐܘ ܡܷܕܗܳܝܐ ܣܟܷ݂ܪܠܶܗ ܐܰܬ ܬܰܪܥܶܐ ܕܝ ܥܝܬܐ ܡܷܪܠܶܗ؛ ܠܳܐ ܟܳܘܶܐ ܕܰܕ ܝܰܘܡܰܐ ܕܡܝܨܰܠܶܐ. ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܐܘ ܠܰܠܝܰܘܐ ܠܐ ܗܰܘܝ ܨܠܘܬ݂ܐ ܕܘ ܚܰܫܐ. ܒܘ ܫܷܟܷܠܰܢܐ ܡܟܰܡܶܠܶܗ ܐܝ ܡܰܣܰܠܶܐ ܘܩܰܝܝܡܝܢܰܐ ܥܰܒܝܪܝܢܰܐ ܠܝ ܕܰܝܪܐ. ܐܘ ܝܰܘܡܐ ܕܒܷܬ݂ܷܪ ܢܰܦܷܩܘܰܐ ܐܘ ܛܶܒܐ ܒܰܓ ܓܰܙܷܬܰܬ ܘܒܘ ܐܝܢܬܶܪܢܶܬ ܣܷܡܘܰܝܠܶܗ ܙܡܳܡܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܥܰܠ ܕܒܰܝܢ ܐܰܣ ܣܘܪܝܳـܝܶܐ ܠܐ ܫܡܝܥ ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܟ݂ܰܒܪܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܘܫܰܡܝܥܝܢܰܐ ܕܝܰܘܡܶܗ ܕܚܰܡܫܐ ܓܬܳܘܶܐ ܐܘ ܥܘܦܳܝܐ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܗܰܘܝ ܝܰܘܡܶܗ ܕܚܰܡܫܐ ܡܶܐ ܟܘܠ ܕܘܟܬ݂ܐ ܕܘ ܛܘܪܐ ܘܡܶܐ ܐܰܘܪܘܦ݁ܰܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܡܘ ܐܰܗܷܠ ܕܝܕ݂ܶܗ ܘܡܰܡ ܡܷܕܗܳܝܶܐ ܐܰܬ݂ܷܢ ܢܳܫܶܐ ܚܰܕ݂ܝܪܝ ܒܘ ܬܠܳܝܐ ܕܒܰܣܝܡ. ܓܰܘܰܗ ܕܝ ܥܝܬܐ ܘܐܝ ܕܷܪܬܐ ܘܗܘܠ ܠܚܝܕ݂ܳܪܰܗ ܕܝ ܥܝܬܐ ܡܰܠܝܘܰܐ ܢܳܫܶܐ ܡܫܝܚܳܝܶܐ ܘܛܰܝܶܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܝ ܨܠܘܬ݂ܐ ܕܘ ܥܘܦܳܝܐ ܐܰܥ ܥܠܰܝܡܶܐ ܕܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܛܥܷܢܢܶܗ ܐܘ ܬܰܒܘܬ ܕܘ ܡܚܰܣܝܐ ܥܰܠ ܟܰܬ݂ܦܳܬ݂ܰܝـܝܶܗ ܡܳܦܰܩܩܶܗ ܡܝ ܥܝܬܐ ܗܘܠ ܠܝ ܡܰܩܒܰܪܰܐ. ܐܰܢ ܢܝܫܶܐ ܡܶܐ ܟܘܠ ܟ݂ܰܨܪܰܐ ܡܗܰܠܷܗܠܝܘܰܐ. ܡܷܐ ܕܡܰܛܷܢ ܠܘ ܩܰܘܪܐ ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܝ ܨܠܘܬ݂ܐ ܗܝܘ ܠܘ ܥܰܦܪܐ. ܐܰܓ݂ܠܰܒ ܡܘ ܥܰܡܐ ܡܰܟ݂ܷܪܠܶܗ ܕܰܡܥܶܐ ܥܰܠ ܐܘ ܓܘܢܚܰܢܐ ܕܗܰܘܝ. ܡܝܕܷܢ ܐܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܝܰܘܡܐ ܡܰܟܝܘܳܢܐ ܕܡܰܠܝܐ ܚܰܫܐ ܗܶܫ ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܠܐ ܚܙܶܠܰܗ. ܐܳܢܐ ܥܰܠ ܕܟܷܬܘܰܝܢܐ ܒܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܓܰܒܪܐܝܶܠ ܠܐ ܩܰܕܷܪܢܐ ܕܷܐܙܙܝܢܐ ܠܘ ܥܘܦܳܝܐ. ܐܶܠܐ ܚܙܶܠܝ ܒܰܨ ܨܘܪܬܳܬ݂ܶܐ ܐܘ ܥܰܡܐ ܘ ܘܰܟܳܗܢܶܐ ܕܠܰܬܝܡܝ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܷܐ ܕܐܰܬ݂ܝ ܡܰܠܦܳܢܐ ܥܝܣܰܐ ܐܘ ܡܷܕܗܳܝܐ ܠܝ ܕܰܝܪܐ، ܡܫܰܝܶܠܝ ܡܝܢܶܗ ܗܝـܝܶܐ ܡܰܚܟܶܠܶܗ ܠܝ ܥܰܠ ܐܘ ܝܰܘܡܰܢܐ. ܐܝܢܰܩܩܰܐ ܕܡܰܚܟܶܘܰܐ ܥܰܝܢܳܬ݂ܶܗ ܕܷܡܥܝܘܰܐ. ܚܰܒܝܒ ܣܬܶܐ ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܷܐ ܕܦܰܝܷܫ ܟܡܐ ܝܰܘܡܶܐ ܒܝ ܩܰܣܛܰܟ݂ܰܢܰܐ ܡܕܰܪܡܰܢ ܩܰܝܷܡ ܥܰܠ ܐܰܪ ܪܰܓ݂ܠܶܐ ܕܰܥܷܪ ܠܘ ܒܰܝܬܐ. ܒܰܣܝܡ ܒܥܘܡܪܐ ܕܰܐܪܒܰܥ ܬܠܶܬ݂ܝ ܐܷܫܢܶܐ ܡܚܰܣܶܐ ܛܪܶܠܶܗ ܒܷܬ݂ܪܶܗ ܬܠܳܬ݂ܐ ܢܰܥܝܡܶܐ ܝܰܬܘܡܶܐ ܬܰܪܬܶܐ ܒܢܳܬ݂ܶܐ ܚܰܐ ܐܰܒܪܐ، ܘܐܝ ܐܰܬ݂ܬܐ ܓܰܒܪܝܐܶܠܰܐ ܦܰܝـܝܫܐ ܐܰܪܡܰܠܬܐ. ܘܰܐܘܓܝܢ ܣܬܶܐ ܙܒܷܛܘܰܐ ܒܘ ܚܰܦܷ݁ܣ ܩܛܝܥ ܐܰܥܠܶܗ ܗܘܠ ܬܡܳܢܶܐ ܥܶܣܪܝ ܐܷܫܢܶܐ ܚܰܦ݁ܦܷ݁ܣ. ܒܓܰܘܰܗ ܕܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܐܝ ܡܰܣܰܠܶܐ ܠܐ ܨܰܦܝܳܘܰܐ، ܐܘ ܚܰܣܝܐ ܘܰܟܳܗܢܶܐ ܐܷܒܥܝܘܰܐ ܕܡܝܣܷܡ ܫܰܝܢܐ ܒܝ ܩܪܝܬ݂ܐ، ܐܘ ܥܰܡܐ ܕܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܡܰܠܝܐ ܥܰܢܬܶܘܰܐ ܡܩܰܒܷܠ ܕܰܩ ܩܰܛܳܠܶܐ ܠܐ ܡܰܩܒܷܠܘܰܐ. ܐܘ ܚܰܣܝܐ ܕܝ ܡܰܪܥܝܬ݂ܐ ܐܰܙܙܶܗ ܘܰܐܬ݂ܝ ܒܰܝܢܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܠܘ ܫܰܝܢܐ ܕܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܐܘ ܥܰܡܐ ܠܐ ܡܰܨܷܬܠܶܗ ܥܰܠ ܐܘ ܚܰܣܝܐ. ܐܰܬ݂ܝ ܐܘ ܥܶܕ݂ܐ ܕܝ ܩܝܰܡܬܐ ܐܶܠܐ ܐܘ ܥܰܡܐ ܚܙܝܢܳܝܳܘܰܐ ܠܶܒܶܗ ܬܘܝܪܳܘܰܐ ܠܰܬܘܰܝܠܶܗ ܛܰܥܡܐ ܕܥܶܕ݂ܐ. ܟܘܠ ܢܳܫܐ ܒܷܦܬܰܟܰܪ ܥܰܔܰܒܰܐ ܡܷܢ ܓܬܳܘܶܐ ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܓܨܦܝܐ ܐܝ ܡܰܣܰܠܰܬ݂ܶܐ ܘܰܐ، ܒܷܬ݂ܷܪܟܶܐ ܫܡܝܥ ܕܝ ܦܰ݁ܪܬܝـܝܶܐ ܕܰܟ ܟܘܪܕܳܝܶܐ ܡܕܰܟܼܶܠܰܗ ܒܝ ܡܰܣܰܠܶܐ، ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܐܘ ܚܰܣܝܐ ܕܝ ܡܰܪܥܝܬ݂ܐ ܓܪܷܫܘܰܝܠܶܗ ܪܘܚܶܗ ܡܝ ܨܒܘܬ݂ܐ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܠܳܙܰܡܘܰܐ ܕܝܣܰܐ ܐܳܬ݂ܶܘܰܐ ܠܘ ܫܰܝܢܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܝ ܫܰܪܝܥܰܐ ܐܰܟ ܟܘܪܕܳܝܶܐ ܩܘܛܥܝܘܰܝܠܰܗ. ܫܰܦܷܥ ܬܪܶܐ ܝܰܪܚܶܐ ܒܝ ܚܠܐ ܐܷܫܡܐ ܟܘܠ ܡܶܕܶܐ ܟܰܠܝܘܰܐ ܒܚܰܐ ܡܰܝ ܝܰܘܡܶܐ ܫܡܝܥ ܒܰܝܢ ܐܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܕܟܰܠܰܐ ܐܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܕܘ ܩܰܛܳܠܐ ܕܰܥܝܪܐ ܠܘ ܒܰܝܬܐ. ܐܘ ܥܰܡܐ ܕܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܕܝܣܰܐ ܠܰܝـܝܡܝ ܩܡܘ ܬܰܪܥܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܘܡܷܪܪܶܗ؛ ܠܐ ܟܳܡܰܩܰܒܠܝܢܰܐ ܕܦܰܝܫܝ ܗܰܪܟܶܐ. ܘܗܰܘܟ݂ܰܐ ܒܰܝ ܝܰܘܡܶܐ ܡܕܰܘܰܡܠܰܗ ܐܝ ܡܰܣܰܠܰܐ ܐܘ ܥܰܡܐ ܢܳܛܰܪܘܰܐ ܩܡܘ ܬܪܥܐ ܕܝ ܐܝܩܪܬ݂ܐ. ܘܐܝ ܥܰܣܟܰܪܝـܝܶܐ ܢܷܛܪܳܘܰܐ ܐܘ ܒܰܝܬܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܗܰܘܝ ܡܰܡܠܶܐ ܕܡܶܕܳܢܶܐ ܒܰܝܢ ܐܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܕܰܙ ܙܘܙܶܐ ܘܕܘ ܐܰܕܡܐ ܘܡܶܕܳܢܶܐ ܗܰܘܟ݂ܰܐ، ܥܰܠ ܕܰܟ ܟܘܪܕܳܝܶܐ ܡܷܔܓ݂ܳܠܝܘܰܐ ܒܝ ܡܰܣܰܠܶܐ ܢܳܫܶܐ ܠܐ ܐܰܕܷ݂ܥ ܡܷܢ ܝܐ ܐܘ ܫܪܪܐ ܐܰܘ ܡܷܢ ܗܰܘܝ. ܐܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܕܘ ܩܛܝܠܳܝܐ ܚܷܪܠܰܗ ܓܕܳܘܶܐ ܡܶܕܳܢܶܐ ܥܰܠ ܦܳܬ݂ܰܝـܝܶܗ، ܒܓܰܘܶܗ ܕܷܟܡܐ ܝܰܪܚܶܐ ܡܰܠܬܰܡܡܶܗ ܟܘܠ ܡܶܕܶܐ ܕܟܷܬܬܶܗ ܘܡܰܛܥܰܢܢܶܗ ܘܢܰܦܝܩܝ ܡܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܐܰܙܙܷܢܶܗ ܒܝ ܩܰܡܰܝܬܐ ܠܷܣܛܰܡܒܷܠ ܒܷܬ݂ܷܪ ܗܷܢ ܡܷܢܢܶܗ ܐܰܙܙܢܷܢܶܗ ܠܰܐܠܡܰܢܝܰܐ ܘܗܷܢ ܦܰܝـܝܫܝ ܒܷܐܣܛܰܡܒܷܠ. ܘܐܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܕܘ ܩܰܛܳܠܐ ܝܰܬܝܘܐ ܒܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܗܘܠ ܠܰܐܕܝܰܘܡܰܐ ܐܘ ܥܰܡܐ ܕܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܠܳܐ ܟܳܡܷܔܓܷ݂ܠ ܐܰܥܡܰܝـܝܶܗ. ܟܘܠ ܢܳܫܶܐ ܚܙܝܢ ܥܰܠ ܐܘ ܡܶܕܶܐ ܕܗܰܘܝ، ܐܶܠܐ ܢܳܫܶܐ ܠܰܝܒܶܗ ܕܥܳܝܷܫ ܐܝ ܚܷܙܢܝܝܶܐ ܕܷܒܠܶܒܶܗ ܕܝ ܐܰܬ݂ܬܐ، ܘܕܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ، ܘܕܰܢ ܢܰܥܝܡܰܢܷܟ. ܐܘ ܥܰܡܐ ܣܘܪܝܳـܝܐ ܥܰܝܷܫ ܡܶܕܶܐ ܕܗܰܢܝ ܐܷܫܢܶܐ ܝܰܪܝܟ݂ܶܐ ܕܠܐ ܥܰܝܷܫܘܰܐ. ܗܰܘܝܐ ܟ݂ܘܕ ܢܘܩܙܐ ܟܷܡܬܐ ܒܰܝܢ ܥܰܝܢܶܗ ܕܘ ܥܰܡܐ ܡܷܕܗܳܝܐ ܕܝܠܳܢܳܐܝܬ݂ ܘܕܘ ܥܰܡܐ ܣܘܪܝܳـܝܐ ܓܰܘܳܢܳܐܝܬ݂. ܐܘ ܒܰܒܐ ܕܰܐܘܓܝܢ ܐܘ ܩܰܛܳܠܐ ܗܘܠ ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ ܗ ܗܝـܝܶܐ ܘܰܐܡ ܡܷܕܗܳܝܶܐ ܟܷܬܬܶܗ ܩܷܛܪܶܐ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܒܰܡ ܡܰܚܟܰܡܰܬ ܥܰܠ ܕܟܝܬܐ ܐܰܪܥܳܬ݂ܶܐ ܕܟܷܬܢܶܐ ܕܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܟܘܠܰܗ. ܗܰܢܐ ܣܰܥܝܕ ܒܫܷܟܷܠ ܠܐ ܩܳܢܘܢܳܐܝܬ݂ ܡܰܚܬܝܠܶܗ ܥܰܠ ܐܷܫܡܶܗ ܘܟܳܐܒܰܠܠܶܗ ܒܝ ܟܷܪܶܐ ܠܰܫ ܫܷܪܟܰܬ ܕܘ ܔܰܝܪܰܢ. ܒܢܝܡܝܢ ܬܪܐ 1350

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://surayt.bethmardutho.org/1611
Publication Date: July 14, 2020
Preparation of Electronic Edition:

TEI XML encoding by Anna-Simona Barbara Üzel .

Open Access and Copyright:
How to Cite this Electronic Edition
Toere, Benjamin, “ܐܘ ܩܛܝܠܐ ܚܰܪܳܝܶܐ ܕܰܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ / U qṭilo ḥaroyo das Suryoye”, in Shabo Talay (ed.), “Šlomo Surayt - Corpus”, last modified July 14, 2020, https://surayt.bethmardutho.org/1611.