DRAFT
Not for citation.
You are viewing a page on the
Syriaca.org development server:
Not for citation.

Benjamin Toere: ܐܘ ܕܰܝܘܳܢܐ ܕܥܰܠ ܐܝ ܓܳܪܐ / U daywono d cal i goro

  TEI  

U daywono d cal i goro

ܟܷܡܡܝ ܡܶܩܷܡ ܒܷܫܢܶܐ ܠܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܒܷܚܕ݂ܐ ܡܰܐ ܩܷܪܝܰܘܬ݂ܶܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܟܷܬܘܰܐ ܚܰܐ ܕܰܝܘܢܐ ܐܷܫܡܶܗ ܫܰܪܪܐ، ܗܰܢܐ ܠܰܬܘܰܐ ܟܰܡܝܠܐ ܡܘ ܩܰܪܥܐ ܐܰܓ݂ܠܰܒܰܐ ܡܫܰܕܪܝܘܰܝܠܶܗ ܠܰܐ ܛܝܳܪܶܐ ܕܚܶܕܷ݂ܪ ܐܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܕܡܰܪܥܶܗ ܐܘ ܣܰܘܰܠ ܘܫܘܓ݂ܠܳܢܶܐ ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܟ݂ܰܝـܝܦܶܐ ܣܳܝܰܡܘܰܐ. ܒܚܰܐ ܡܰܝ ܝܰܘܡܶܐ ܐܰܬ݂ܝ ܦܷܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܐ ܡܶܐ ܩܡܰܐ ܨܰܦܘܪܶܐ ܐܘ ܕܰܝܘܳܢܰܢܐ، ܣܰܠܷܩ ܥܰܠ ܪܝܫܶܗ ܕܝ ܓܳܪܐ ܕܘ ܒܰܝܬܐ ܘܟܳܡܷܪ؛ ܓܷܡܚܰܠܰܩܢܐ ܪܘܚܝ ܠܰܠܬܰܚ. ܐܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܟܘܠܰܗ ܠܰܝـܝܡܐ ܠܚܶܕܷ݂ܪ ܐܘ ܒܰܝܬܐ ܟܷܡܡܝܠܶܗ ܕܶܐ ܫܰܪܪܐ ܢܚܰܬ ܝܰܠܠܰܗ ܫܰܪܐ ܢܚܰܬ ܗܝـܝܶܗ ܟܳܡܷܪ؛ ܠܐ ܕܠܐ ܣܰܝܡܘܬܘܠܝ ܡܘܟ݂ܬܰܪ ܠܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܓܩܳܛܰܠܢܐ ܪܘܚܝ. ܐܘ ܥܰܡܐ ܚܷܪܠܶܗ ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܠܐ ܟܳܘܶܐ ܠܳܟܳܢܳܚܷܬ، ܩܪܰܠܠܶܗ ܠܝ ܥܰܣܟܰܪܝـܝܶܐ، ܐܰܬ݂ܝ ܐܘ ܩܳܡܘܬܰܢ ܒܩܳܠܐ ܥܶܠܳܝܐ ܡܰܡܰܪܠܶܗ ܐܰܥܠܶܗ ܢܚܰܬ، ܕܠܐ ܒܶܐ ܡܷܢ ܓܣܳܝܰܡܢܐ ܐܶܒܘܟ݂، ܐܘ ܫܰܪܪܐ ܠܐ ܕܰܥܷܪ ܒܕܝܕ݂ܶܗ. ܐܝ ܐܶܡܐ ܐܰܬ݂ܝܐ ܐܰܒܪܝ ܠܐ ܣܰܝܡܷܬ ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܢܚܰܬ ܥܰܝܒܳܝܐ ܚܘܪ ܟܳܩܘܚܪܷܬܠܝ ܘܡܶܕܳܢܶܐ ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܡܷܪܠܰܠܶܗ ܐܶܠܐ ܐܘ ܫܰܪܪܐ ܟܳܡܷܪ ܠܐ ܕܠܐ ܣܰܝܡܘܬܘܠܝ ܡܘܟ݂ܬܰܪ ܠܳܐ ܟܳܢܳܚܰܬܢܐ. ܐܘ ܩܳܡܘܬܰܢ ܡܰܘܣܶܠܶܗ ܠܰܥ ܥܰܣܶܟܷܪ ܡܰܝܬܰܠܠܶܗ ܔܘܠܶܐ ܪܰܒܶܐ ܘܦܬܷܚܶܗ ܠܰܠܬܰܚ ܐܝܕ݂ܰܐ ܕܷܡܚܰܠܷܩ ܪܘܚܶܗ ܕܠܐ ܢܳܦܷܠ ܥܰܠ ܐܝ ܐܰܪܥܐ. ܐܘ ܫܰܪܪܐ ܣܬܶܐ ܗܶܫ ܒܳܪܰܡܘܰܐ ܘܦܳܬܰܠܘܰܐ ܥܰܠ ܐܝ ܓܳܪܐ ܐܳܡܪܘܰܐ ܓܷܡܚܰܠܰܩܢܐ ܪܘܚܝ، ܐܰܥ ܥܰܣܶܟܷܪ ܗܰܘ ܐܘܕ݂ܥܝܘܰܐ ܗܰܝܟܳܕܰܐ ܙܷܒܛܝ ܐܘ ܔܘܠܐ. ܐܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܟܘܠܰܗ ܐܷܡܝܘܰܐ ܠܰܘܐ ܒܰܣܝܐ ܢܚܰܬ؛ ܟܷܬܠܰܢ ܫܘܓ݂ܠܐ ܥܰܡܠܐ ܗܝـܝܶܐ ܟܳܐܡܰܪܪܶܗ؛ ܠܐ ܕܠܐ ܣܰܝܡܘܬܘܠܝ ܡܘܟ݂ܬܰܪ ܠܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܠܐ ܟܳܢܳܚܰܬܢܐ. ܚܰܐ ܡܰܣ ܣܳܘܶܐ ܡܷܪܠܶܗ؛ ܬܰܡܰܡ ܝܰܘ ܢܚܰܬ ܓܣܰܝܡܝܢܰܠܘܟ݂ ܡܘܟ݂ܬܰܪ، ܚܰܐ ܡܰܕܥܰܪܠܶܗ ܐܰܥܠܶܗ ܟܳܡܷܪ ܐܰܠܳܗܐ ܫܩܝܠܶܗ ܡܝܢܘܟ݂ ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܓܣܰܝܡܝܢܰܗ ܐܘ ܕܰܝܘܳܢܐ ܡܘܟ݂ܬܰܪ، ܟܳܡܰܪܠܶܗ ܐܘ ܣܘܐ؛ ܡܰܐ ܡܶܕ ܡܷܪܠܰܢ ܓܣܰܝܡܢܰܠܘܟ݂ ܓܬܳܘܶܐ؟ ܗܘܠ ܕܢܳܚܷܬ ܕܷܡܡܝܢܰܠܶܗ ܗܰܘܟ݂ܰܐ. ܕܝܣܰܐ ܡܰܕܥܰܪܠܶܗ ܥܰܠ ܐܘ ܣܳܘܐ ܘܡܷܪܠܶܗ؛ ܐܳܢܐ ܟܳܕ݂ܰܥܢܐ ܐܰܕ ܕܰܝܘܳܢܰܢܝ ܐܰܝܕܰܪܒܳܢܶܗ ܡܷܢ ܕܣܰܝܡܷܬ ܣܷܡ ܠܐ ܟܳܢܳܚܷܬ. ܡܰܥܠܰܠܶܗ ܩܳܠܰܝܶܗ ܡܶܐ ܠܰܠܬܰܚ ܡܷܪܪܶܗ؛ ܠܘ ܕܰܝܘܳܢܐ ܬܘܟ݂ ܢܚܰܬ ܣܷܡܠܰܠܢܠܘܟ݂ ܡܘܟ݂ܬܰܪ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܫܰܡܷܥ ܐܘ ܕܰܝܘܢܐ ܕܣܷܡܡܶܗ ܡܘܟ݂ܬܰܪ ܒܕܶܠܶܗ ܕܪܳܩܷܕ݂ ܥܰܠ ܪܝܫܶܗ ܕܝ ܓܳܪܐ ܘܟܳܡܷܪ؛ ܠܐ ܟܳܢܳܚܰܬܢܐ ܘܠܐ ܚܰܪܘܠܝ ܕܠܐ ܣܰܝܡܘܬܠܝ ܗܰܕܳܡܐ ܕܝ ܒܰܠܰܕܝـܝܶܐ ܓܷܡܚܰܠܰܩܢܐ ܪܘܚܝ، ܡܷܪܠܶܗ ܐܘ ܓܰܒܪܳܐ ܠܰܢܷܟ ܕܠܰܠܬܰܚ ܚܘܪܘ ܐܳܢܐ ܡܷܪܠܝܠܳܟ݂ܘ ܠܐ ܟܳܢܳܚܷܬ. ܕܝܣܰܐ ܡܷܪܰܠܠܶܗ ܝܰܘ ܗܰܬ ܢܚܰܬ ܣܷܡܠܰܢܠܘܟ݂ ܗܰܕܡܐ ܕܝ ܒܰܠܰܕܝـܝܶܐ ܣܬܶܐ. ܗܰܢܐ ܒܕܶܠܶܗ ܙܷܬ ܕܪܳܩܷܕ݂ ܥܰܠ ܚܰܨܶܐ ܕܝ ܓܳܪܐ ܘܟܳܡܷܪ؛ ܣܘܡܘܠܝ ܐܘ ܪܝܫܐ ܕܝ ܒܰܠܰܕܝـܝܶܐ ܐܝܢܰܩܠܰܝܐ ܓܢܳܚܰܬܢܐ، ܕܠܐ ܐܘܥܕܐ ܓܷܡܚܰܠܰܩܢܐ ܪܘܚܝ. ܐܘ ܓܰܒܪܐ ܕܠܰܠܬܰܚ ܡܷܪܠܶܗ ܕܝܣܰܐ ܐܝܕ݂ܰܐ ܓܢܳܚܰܬܘܰܐ ܣܬܶܐ ܗܰܘ ܟܳܢܳܚܷܬ ܡܶܕ ܒܕܶܠܶܗ ܗܰܘ ܟܳܕܷ݂ܥ ܟܳܠܶܗ ܒܘ ܛܠܳܒܐ ܟܷܙܶܝܐ ܐܶܒܰܗ. ܐܘ ܩܳܡܘܬܰܢ ܥܰܔܷܙ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܒܝ ܫܷܡܫܐ ܡܘ ܟܠܳܝܐ ܡܰܥܠܶܠܶܗ ܩܳܠܶܗ ܘܡܷܪܠܶܠܶܗ؛ ܫܰܪܪܐ ܬܘܟ݂ ܢܚܰܬ ܓܣܰܡܢܘܟ݂ ܐܘ ܪܝܫܐ ܕܝ ܒܰܠܰܕܝـܝܶܐ ܬܘܟ݂ ܢܚܰܬ ܒܰܣܝܐ. ܡܰܕܥܰܪܠܶܗ ܫܰܪܪܐ ܡܷܪܠܶܗ؛ ܠܰܠܬܰܚ ܠܐ ܟܳܢܳܚܰܬܢܐ، ܡܷܢ ܫܘܓ݂ܠܐ ܟܷܬܠܝ ܒܰܝܢ ܢܳܫܶܐ ܕܟ݂ܘܕ ܗܰܬܘ. ܡܰܕܥܰܪܠܶܗ ܚܰܐ ܡܷܪܠܶܠܶܗ ܩܰܝ ܡܷܢ ܟܝܬ ܐܶܒܰܢ؟ ܟܳܡܰܪܪܶܗ ܫܰܪܪܐ؛ ܐܘ ܚܰܐ ܕܟܳܣܳܝܷܡ ܚܰܐ ܟ݂ܘܕ ܐܳܢܐ ܐܘ ܪܝܫܐ ܕܝ ܒܰܠܰܕܝـܝܶܐ ܐܳܢܐ ܡܷܢ ܓܣܰܡܢܐ ܓܰܒ ܟܘܠܟ݂ܘ ܠܰܬܰܬܘ ܟܰܡܝܠܶܗ. ܡܰܕܥܰܪܠܶܗ ܐܘ ܩܳܡܘܬܰܢ ܘܡܷܪܠܶܗ؛ ܐܝܢܰܩܠܰܝܐ ܡܷܢܝܐ ܐܘ ܕܰܪܕܶܕ݂ܘܟ݂ ܬܘܟ݂ ܢܚܰܬ، ܟܳܡܰܪܪܶܗ ܐܘ ܕܰܝܘܢܐ؛ ܠܐ ܕܠܐ ܣܰܝܡܘܬܠܝ ܒܰܩܰܢ ܐܘܥܕܐ ܓܷܡܚܰܠܰܩܢܐ ܪܘܚܝ ܐܶܕܝ ܡܰܠܬܶܡܘ ܐܰܓ ܓܰܪܡܶܕ݂ܝ. ܐܰܢ ܢܳܫܶܗ ܕܠܰܠܬܰܚ ܟܳܚܰܝܪܝ ܒܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܟܷܡܡܝ ܡܷܢ ܓܣܰܝܡܢܝܰܐ ܗܰܘܟ݂ܰܐ؟ ܗܰܢܐ ܟܳܣܳܡ ܚܰܢܰܟ ܕܝܕ݂ܶܗ ܐܶܒܰܢ، ܡܷܢ ܕܡܷܪܠܶܗ ܣܘܡܘܠܝ ܐܘ ܥܰܡܐ ܕܠܰܠܬܰܚ ܡܷܪܠܶܗ ܬܰܡܰܡ ܗܘܠ ܕܡܷܪܠܶܗ ܠܪܘܚܶܗ ܡܰܠܟܐ ܕܝ ܘܰܠܰܝܶܐ. ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ ܡܶܐ ܠܰܠܬܰܚ ܟܷܡܡܝܠܶܗ ܝܰܐ ܡܰܠܟܐ ܬܘܟ݂ ܢܚܰܬ، ܗܝـܝܶܐ ܣܬܶܐ ܟܳܡܰܪܪܶܗ؛ ܡܰܐ ܠܰܬܢܐ ܡܰܠܟܐ؛ ܕܳܒܰܥܢܐ ܓܢܳܚܰܬܢܐ ܕܳܒܰܥܢܐ ܠܐ. ܡܷܢ ܚܰܪܘܟ݂ܘ ܡܝܢܝ، ܐܘ ܩܳܡܘܬܰܢ ܡܷܪܠܶܗ ܠܰܢ ܢܳܫܶܐ؛ ܕܷܡܚܰܠܷܩ ܪܘܚܶܗ ܛܪܐ ܡܚܰܠܷܩ ܡܰܐ ܡܷܢ ܓܢܳܩܷܣ ܐܰܥܠܰܢ ܓܟ݂ܘܠܣܝܢܰܗ ܡܶܐ ܚܰܐ ܕܰܝܘܳܢܐ. ܚܰܐ ܡܰܓ ܓܰܒܪܶܐ ܡܷܪܠܶܗ؛ ܛܪܰܘܘ ܐܝ ܡܰܣܰܠܶܗ ܐܰܥܠܝ ܚܘܪܘ ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܓܡܰܢܚܰܬܢܶܗ، ܡܷܪܠܶܗ ܐܘ ܩܳܡܘܬܰܢ؛ ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܓܢܳܚܷܬ ܐܰܠܳܗܐ ܫܩܝܠܶܗ ܡܝܢܶܗ. ܡܷܪܠܶܗ ܐܘ ܣܳܘܐ؛ ܡܦܰܪܰܔ ܘܚܙܰܝ. ܢܰܦܷܩ ܐܘ ܣܳܘܐ ܠܠܰܩܷܕܰܡ ܕܘ ܥܰܡܐ ܘܩܪܶܠܶܗ ܠܘ ܕܰܝܘܳܢܐ ܘܟܳܡܰܪܠܶܗ؛ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܐ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܐ؛ ܡܰܕܥܰܪܠܶܗ ܫܰܪܐ ܡܶܐ ܠܰܠܥܰܠ ܡܷܢ ܟܷܒܥܷܬܠܘܟ݂؟ ܡܷܪܠܶܗ ܐܘ ܓܰܒܪܐ؛ ܝܰܐ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܐ ܬܘܟ݂ ܢܚܰܬ ܐܷܫܡܐ ܚܘܪ ܓܕܳܒܝܢܰܠܘܟ݂ ܕܰܪܓ݂ܐ ܐܰܥܠܰܐ ܡܘ ܡܰܠܟܐ. ܡܰܕܥܰܪܠܶܗ ܐܘ ܕܰܝܘܳܢܐ ܡܷܢ ܕܰܪܓ݂ܳܝܐ ܕܟܷܬܝܐ ܠܰܠܥܰܠ ܡܘ ܡܰܠܟܐ؟ ܡܷܪܠܶܗ ܐܘ ܣܳܘܐ؛ ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܢܘܚܬܷܬ ܓܚܳܙܷܬ ܕܠܐ ܠܐ ܟܳܡܰܪܢܘܟ݂. ܐܘ ܕܰܝܘܳܢܳܐ ܣܬܶܐ ܒܕܶܠܶܗ ܕܢܳܚܷܬ ܐܰܕ ܕܰܪܓ݂ܶܐ ܐܷܫܡܐ ܒܷܫܡܐ ܟܘܠ ܢܳܫܐ ܚܷܪܠܶܗ ܒܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܗܰܢܝ ܣܰܥܰܐ ܗܰܟܰܐ ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܦܫܝܛܳܘܰܐ ܐܘ ܬܰܢܚܶܬܶܕ݂ܶܗ ܩܰܝ ܠܐ ܡܰܢܚܰܬܠܘܟ݂؟ ܡܷܪܠܶܗ ܐܘ ܣܳܘܐ؛ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܒܰܣܝܡܳܘܰܐ ܐܘ ܦܶܪܳܔܐ ܕܰܐܥܠܶܟ݂ܘ ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܟܳܘܘܬܘ ܕܰܝܘܳܢܶܐ ܥܰܡ ܐܘ ܕܰܝܘܳܢܐ ܘܰܐܝܕܰܪܒܐ ܚܰܐ ܕܰܝܘܳܢܐ ܟܳܡܷܫܬܰܥܶܐ ܐܰܒܟ݂ܘ ܡܷܢ ܕܳܒܷܥ ܟܳܡܰܣܷܡ. ܢܰܚܷܬ ܐܘ ܕܰܝܘܳܢܐ. ܐܘ ܩܳܡܘܬܰܢ ܡܷܪܠܶܗ؛ ܠܰܥ ܥܰܣܶܟܷܪ ܙܒܰܬܘܠܶܗ ܓܡܷܒܠܝܢܰܠܶܗ ܠܝ ܩܷܣܬܰܟ݂ܰܢܰܐ ܕܰܐ ܕܰܝܘܳܢܶܐ ܕܢܰܩܠܰܐ ܚܪܶܬܐ ܕܠܐ ܣܳܝܰܡܠܰܢ ܒܰܠܰܘܰܬ ܗܰܘܟ݂ܰܐ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܷܙܒܷܬܶܗ ܚܷܪܠܶܗ ܐܘ ܕܰܝܘܳܢܐ؛ ܒܘ ܓܰܒܪܐ ܕܡܰܢܚܰܬܠܶܗ ܡܷܪܠܶܠܶܗ؛ ܟܳܡܰܪܢܐ ܗܰܬ ܣܬܶܐ ܠܰܬܷܬ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܟܰܡܝܠܐ ܓܳܪܰܢ ܕܟܳܦܷܗܡܷܬ ܡܶܐ ܠܝܫܳܢܰܢ. ܡܰܕܥܰܪܠܶܗ ܐܘ ܓܰܒܪܐ ܡܷܪܠܶܗ؛ ܡܰܐ ܕܠܳܘܶܢܐ ܕܰܝܘܳܢܐ ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܓܩܳܕܰܪܘܰܝܢܐ ܕܥܳܝܰܫܢܐ ܥܰܡ ܐܰܢ ܢܳܫܰܢܝ ܕܝ ܩܪܝܬ݂ܰܬ݂ܶܗ. ܒܢܝܡܝܢ ܬܪܐ 665 ܡܠܐ

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://surayt.bethmardutho.org/1626
Publication Date: July 15, 2020
Preparation of Electronic Edition:

TEI XML encoding by Anna-Simona Barbara Üzel .

Open Access and Copyright:
How to Cite this Electronic Edition
Toere, Benjamin, “ܐܘ ܕܰܝܘܳܢܐ ܕܥܰܠ ܐܝ ܓܳܪܐ / U daywono d cal i goro”, in Shabo Talay (ed.), “Šlomo Surayt - Corpus”, last modified July 15, 2020, https://surayt.bethmardutho.org/1626.