DRAFT
Not for citation.
You are viewing a page on the
Syriaca.org development server:
Not for citation.

Benjamin Toere: ܐܘ ܓܰܒܪܐ ܢܳܪܘܶܫ̰ܳܝܐ ܒܝ ܕܰܝܪܐ / Gabro Norwečoyo bi dayro

  TEI  

Gabro Norwečoyo bi dayro

ܒܘ ܝܰܪܚܐ ܕܐܝܠܘܠ ܒܝ ܫܰܬܐ 2017 ܡܶܕ ܡܟܰܡܶܠܰܢ ܐܘ ܦܘܠܚܳܢܐ ܕܐܘ ܝܰܘܡܐ ܐܰܬ݂ܝܘܰܝܠܰܢ ܟܰܪܳܟ݂ܶܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ، ܡܰܠܬܰܡܠܰܢ ܐܰܙ ܙܷܒܠܶܐ ܕܩܘܡ ܐܘ ܬܰܪܥܐ، ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܕ ܟܘܠ ܢܳܫܐ ܐܰܙܙܶܝܐ ܠܘ ܒܰܝܬܐ ܐܳܢܐ ܣܬܶܐ ܣܟ݂ܷܪܠܝ ܐܰܬ ܬܰܪܥܶܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ ܘܣܰܠܷܩ ܢܐ ܠܝ ܚܫܰܡܬܐ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܐܘ ܝܰܘܡܐ ܒܕܶܠܶܗ ܕܥܳܬܰܡ ܚܙܶܠܝ ܐܘ ܡܫܰܡܫܳܢܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ ܟܰܠܶܗ ܟܳܡܚܰܕ݂ܰܪ ܐܘ ܦܳܬ݂ܘܪܐ ܕܡܰܚܰܬ ܐܝ ܚܫܰܡܬܐ. ܐܳܢܐ ܣܬܶܐ ܡܗܰܠܰܟ݂ܘܰܝܢܐ ܥܰܠ ܐܝ ܓܳܪܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ ܘܚܳܝܰܪܘܰܝܢܐ ܒܘ ܬܶܠܶܦܘܢ. ܚܕ݂ܐ ܡܰܕ ܕܰܝܪܳܝܳܬ݂ܶܐ ܡܗܰܘܰܪܠܰܗ ܡܝ ܕܘܟܬ݂ܐ ܕܟܷܡܡܝܢܰܠܰܗ ܐܝ ܩܰܠܥܐ. ܘܟܷܐܡܡܐ ܠܝ؛ ܒܶܢܝܰܡܶܢ ܪܗܰܛ. ܟܝܬܐ ܚܰܐ ܓܰܒܪܐ ܣܰܠܷܩ ܒܘ ܫܘܪܐ. ܟܝܬܐ ܕܗܳܘܶܐ ܡܝ ܩܪܝܬܐ ܕܙܝܢܰܘܠܶܐ ܐܰܘ ܩܰܪܬܡܝܢܳܝܐ. ܐܳܢܐ ܣܬܶܐ ܪܰܗܷܛ ܢܐ ܡܷܕܠܝ ܩܰܝܣܐ ܡܐ ܒܷܬ݂ܪܗ ܕܐܘ ܬܰܪܥܐ ܕܷܐܙܙܝ ܢܐ ܡܳܚܶܢܶܗ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܷܦܬܷܚܠܝ ܐܘ ܬܰܪܥܐ ܚܙܷܠܝܠܶܗ ܟܰܠܶܗ ܐܰܬ݂ܳܝܐ ܒܘ ܕܰܪܒܳܐ ܠܰܦ ܐܘ ܬܰܪܥܐ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܷܚܙܶܠܶܗ ܐܘ ܩܰܝܣܐ ܒܐܝܕ݂ܝ، ܦܪܷܩܠܝ ܐܶܒܶܗ ܕܙܰܝܷܥ. ܡܰܥܠܶܠܶܗ ܐܝܕ݂ܶܗ ܘܟܳܡܰܪܠܝ؛ ܨܳܪܝ ܨܳܪܝ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܦܪܷܩܠܝ ܐܶܒܶܗ ܕܠܰܬܝܐ ܓܰܒܪܐ ܩܰܪܬܡܝܢܳܝܐ ܐܰܘ ܙܝܢܰܘܠܝ ܐܶܠܐ ܓܰܒܪܐ ܢܘܟ݂ܪܝܐ ܝܐ. ܟܷܬܘܰܝܠܶܗ ܣܰܥܪܐ ܝܰܪܝܟ݂ܐ ܒܘ ܓܰܘܢܐ ܫܰܥܘܬ݂ܐ ܥܰܝܢܳܬ݂ܶܗ ܫ̱ܶܢܝܟܰܬܘܰܝܢܶܗ. ܐܰܔ ܔܘܠܰܝܕ݂ܶܗ ܥܰܬܝܩܶܐ ܘܩܬܝܥܶܘܰܝܢܶܗ. ܐܳܢܐ ܥܰܠ ܕܠܳܕ݂ܰܥܘܰܝܢܐ ܐܶܢܓܠܝܫܳܝܐ ܠܰܕܷܼ݂ܥܢܐ ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܡܷܔܓ݂ܰܠܢܐ ܐܰܥܡܶܗ. ܐܶܠܐ ܩܰܕܷܪܢܐ ܕܡܰܦܗܰܡܢܶܐ ܕܠܰܝܬ ܩܷܛܪܐ ܡܶܕܶܗ. ܒܐܝܕ݂ܝ ܡܰܚܘܶܠܝܠܶܗ ܐܘ ܕܰܪܒܐ ܕܳܐܬ݂ܶܐ ܣܳܠܰܩ ܐܰܥܡܝ ܠܰܠܥܰܠ ܕܷܐܙܙܰܢܐ ܓܰܒ ܡܰܠܦܳܢܐ ܥܝܣܰܐ ܓܰܪܷܣ ܕܡܷܔܓ݂ܰܠ ܐܰܥܡܶܗ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܣܷܠܩܝܘܰܝܢܰܐ ܒܰܕ ܕܰܪܓ݂ܶܐ، ܐܳܡܰܪܘܰܐ ܡܶܕܳܢܶܐ ܒܘ ܐܶܢܓܠܝܫܳܝܐ ܐܶܠܐ ܠܐ ܦܳܗܰܡܘܰܝܢܐ ܡܷܢ ܟܳܐܒܰܥ ܕܳܐܡܰܪܠܝ. ܐܝܢܰܩܩܰܐ ܕܡܰܛܝܢܰܐ ܠܰܠܥܰܠ ܐܘ ܡܰܠܦܳܢܐ ܩܰܝܷܡ ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܕ ܗܘܠܶܠܶܗ ܫܠܳܡܐ ܝܰܬܝܘܝ ܘܒܕܰܠܠܶܗ ܕܡܷܔܓ݂ܳܠܝ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܥܣܰܪ ܩܰܛܝܢܳܬ݂ܶܐ ܡܶܕܶܐ، ܐܘ ܡܰܠܦܳܢܐ ܩܪܶܠܶܠܝ ܘܡܷܪܠܶܗ؛ ܒܶܢܝܰܡܶܢ ܗܰܘ ܡܘܟܠܐ ܠܘ ܓܰܒܪܰܢܐ ܛܪܳܐ ܐܳܟ݂ܰܠ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܡܰܬܝܡܘܬܘ ܐܘ ܡܘܟܠܐ ܙܘܟ݂ ܐܰܥܡܶܗ ܠܩܘܡ ܐܘ ܬܰܪܥܐ ܟܷܬܠܶܗ ܬܰܡܐ ܣܘܣܝܶܐ ܡܰܨܪܶܐ. ܡܰܥܒܶܪܷܢܢܶܗ ܠܝ ܣܰܚܰܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ. ܗܰܘܘܢܶܐ ܡܰܝܶܐ ܘܬܰܘܢܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܳܣܰܩ ܐܘ ܓܰܒܪܰܢܐ ܕܝܣܰܐ ܠܰܠܥܰܠ ܠܰܪܟܶܐ ܛܪܐ ܫܳܬܶܠܶܗ ܫ̰ܰܝܶܐ ܐܰܥܡܰܢ. ܐܳܢܐ ܣܬܶܐ ܡܗܰܠܰܟ݂ܠܝ ܒܩܰܡܘܬ݂ܶܗ ܕܷܐܙܙܰܢܐ ܠܘ ܦܳܬ݂ܘܪܐ. ܐܘ ܡܘܟܠܐ ܚܰܕ݂ܝܪܳܘܰܐ. ܝܰܬܝܘܝܢܰܐ ܕܐܘܟ݂ܠܝܢܰܐ ܟܷܬܘܰܐ ܒܘ ܡܘܟܠܐ ܟܘܬܠܶܐ ܘܠܰܒܰܢܝܝܶܐ. ܟܳܡܷܬܝܰܩܰܢܢܐ ܐܘ ܓܰܒܪܰܢܐ ܐܝ ܢܰܩܠܰܐ ܩܰܡܰܝܬܳܘܰܐ ܕܟܳܟ݂ܰܠ ܟܘܬܠܶܐ ܘܒܰܚ ܚܰܝܰـܝܕ݂ܶܗ ܠܐ ܚܙܶܘܰܝܠܶܗ ܠܰܒܰܢܝـܝܶܐ ܗܘܠ ܠܘ ܝܰܘܡܰܘܐ. ܐܝܢܰܩܩܰܐ ܕܐܳܟ݂ܰܠܘܰܐ ܢܰܩܠܰܘܰܬ ܠܪܘܚܶܗ ܓܳܚܰܟ݂ܘܰܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܷܡܟܰܡܶܠܶܗ ܐܘ ܣܶܦܳܩܐ ܕܐܘ ܡܘܟܠܐ ܐܘ ܡܫܰܡܫܳܢܐ ܡܰܝܬܶܠܶܗ ܗܶܫ ܟܘܬܠܶܐ ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܐܰܟ݂ܝܠܶܗ ܐܰܪܒܥܐ ܟܘܬܠܶܐ ܚܪܶܢܶܐ ܩܰܐܝܡܝܢܰܐ ܡܘ ܡܘܟܠܐ. ܡܗܰܠܰܟ݂ܠܰܢ ܠܩܘܡ ܐܘ ܬܰܪܥܐ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܡܰܛܝܢܰܐ ܚܙܶܠܝ ܟܰܠܷܢܶܗ ܬܪܶܐ ܣܘܣܝܶܐ ܚܶܘܳܪܶܐ ܘܥܶܠܳܝܶܐ ܡܰܨܪܶܐ ܒܘ ܬܰܪܥܐ. ܐܳܢܐ ܠܐ ܡܰܔܪܶܘܰܝܢܐ ܕܷܡܩܰܕܰܡܢܰܢܶܐ ܕܠܐ ܡܳܚܷܠܠܝ، ܐܶܠܐ ܐܘ ܓܰܒܪܐ ܢܳܪܘܶܫ̰ܳܝܐ ܕܠܳܐ ܙܘܥܬ݂ܐ ܡܩܰܕܰܡܠܶܗ ܘܦܪܷܼܟ݂ܠܶܗ ܚܰܨܰܝـܝܶܗ ܘܩܕ݂ܳܠܰܝـܝܶܗ. ܒܷܬܼܷܪ ܡܶܐ ܕܷܫܪܶܠܶܗ ܐܘ ܗܰܦܨܳܪܰܬ݂ܬ݂ܶܐ ܡܳܣܰܪܠܶܗ ܚܰܐ ܡܰܣ ܣܘܣܝܶܐ ܒܚܰܨܶܐ ܕܘ ܚܪܶܢܐ، ܘܡܷܒܠܝܠܰܢ ܠܝ ܣܰܚܰܐ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܷܫܠܷܚܠܶܗ ܐܘ ܗܰܦܨܳܪܐ ܡܷܢܢܶܗ ܘܡܰܢܚܰܬܠܶܗ ܐܰܣ ܣܶܦܳܩܶܐ ܡܶܐ ܥܰܠ ܚܰܨܰܝـܝܶܗ ܪܰܗܝܛܝ ܐܰܣ ܣܘܣܝܶܐ ܘܣܰܝܡܝܘܰܐ ܓܶܪܰܐ ܒܘ ܥܰܦܪܐ. ܒܷܬܼܷܪ ܡܶܕ ܡܠܶܠܰܢ ܡܰܝܶܐ ܡܝ ܥܰܝܢܐ ܘܡܰܝܬܶܠܰܢ ܐܰܠܶܗ ܬܰܘܢܐ ܣܟܷܼܪܠܝ ܐܘ ܬܰܪܥܐ ܕܝ ܣܰܚܰܐ ܘܡܗܰܠܰܟ݂ܠܰܢ ܕܷܐܙܰܢܐ ܠܰܠܥܰܠ ܓܰܒ ܐܘ ܡܰܠܦܳܢܐ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܣܰܠܝܩܝܢܰܐ ܝܰܬܝܘܝܢܰܐ، ܡܰܝܬܰܠܠܶܗ ܫ̰ܰܝܶܐ ܘܦܶܣܬܰܩ ܕܝ ܕܰܝܪܐ ܕܳܐܟ݂ܰܠ. ܐܘ ܡܰܠܦܳܢܐ ܣܬܶܐ ܡܫܰܝܶܘܰܝܠܶܗ ܫܘܐܳܠܶܐ ܒܘ ܐܶܢܓܠܝܫܳܝܐ. ܘܡܷܔܓ݂ܳܠܝܘܰܐ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܦܷܠܓܶܗ ܕܫܳܥܬ݂ܐ ܐܘ ܡܰܠܦܳܢܐ ܒܕܶܠܶܗ ܕܡܰܚܟܶܠܰܢ ܐܝ ܬܰܫܥܝܬ݂ܐ ܕܐܘ ܓܰܒܪܰܢܐ، ܘܡܷܪܠܶܗ؛ ܗܰܢܐ ܓܰܒܪܐ ܡܶܐ ܢܳܪܘܶܫ̰ ܝܐ ܗܰܢܝ ܐܰܪܒܰܥܣܰܪ ܝܰܪܚܶܐ ܢܰܦܷܩ ܡܘ ܒܰܝܬܐ ܒܰܣ ܣܘܣܝܶܐ ܕܷܐܙܶܝܐ ܠܘ ܩܘܕܷܣ. ܗܰܢܝ ܬܠܳܬ݂ܐ ܝܰܪܚܶܐ ܒܓܰܘܶܗ ܕܬܘܪܟܝـܝܰܐ ܝܐ. ܘܡܷܪܠܶܗ؛ ܡܰܪܟܶܐ ܓܢܳܚܰܬ ܢܐ ܠܘ ܥܷܪܰܩ ܡܶܐ ܬܰܡܐ ܠܘ ܐܝܪܰܢ. ܘܒܰܝܢ ܕܰܕ ܕܐܰܘܠܰܬ ܕܝ ܣܥܘܕܝـܝܶܐ ܓܡܳܛܶܢܐ ܠܘ ܩܘܕܷܣ. ܘܡܷܪܠܶܗ؛ ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܡܰܛܝ ܢܐ ܠܕܷܝܰܪܒܰܟܷܪ ܬܰܡܐ ܓܢܘܘܶܗ ܐܘ ܟܳܡܦ̇ܝܘܬܷܪ ܡܝ ܫ̰ܰܢܬܰܝܙܝ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܬܰܡܐ ܦܰܐܝܷܫ ܢܐ ܠܰܠܝܐ ܒܝ ܕܰܝܪܐ ܕܟܘܪܟܡܐ ܘܨܰܦܪܰܝܬܐ ܟ݂ܰܐܝܦܐ ܢܰܦܷܩ ܢܐ ܡܶܐ ܡܰܪܕܶܐ ܕܡܳܛܶܢܐ ܥܰܣܪܝـܝܶܐ ܠܰܪܟܶܐ. ܐܶܠܐ ܒܘ ܕܰܪܒܐ ܐܘ ܦ݁ܳܠܝܣ ܒܝܕ݂ܰܥܬ݂ܐ ܡܰܟܠܶܘܰܝܠܝ ܥܰܠ ܕܐܶܢܓܠܝܫܳܝܐ ܣܬܶܐ ܠܘܕ݂ܥܝܘܰܐ ܠܐ ܦܷܗܡܝܘܰܝܢܰܐ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ، ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܦܰܝܷܫ ܢܐ ܡܫܰܘܚܪܐ ܠܰܪܟܶܐ. ܢܳܪܡܰܠ ܓܡܳܛܶܘܰܝܢܐ ܗܶܫ ܐܝ ܗܰܘܰܐ ܒܰܗܪܐ، ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܡܰܛܝܢܐ ܠܝ ܕܰܝܪܐ ܚܙܶܠܝ ܐܘ ܬܰܪܥܐ ܣܟ݂ܝܪܐ ܡܷܬܦܰܟܰܪܠܝ ܕܳܡܰܟ݂ܢܐ ܒܓܰܘܶܗ ܕܘ ܟ݂ܰܝܡܐ ܕܟܷܬܠܝ ܩܘܡ ܐܘ ܬܰܪܥܐ ܐܶܠܐ ܐܰܣ ܣܘܣܝܶܐ ܠܳܙܰܡܶܘܰܐ ܡܰܝܶܐ ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܦܰܝܷܫ ܢܐ ܡܰܔܒܘܪ ܕܣܳܠܰܩܢܐ ܒܘ ܬܰܪܥܐ ܕܥܳܒܰܪܢܐ ܠܓܰܘܰܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ. ܒܷܬܷ݂ܪ ܡܝ ܔܷܦܰܬܶܐ ܝܰܪܷܟ݂ܬܐ ܝܰܠܝܦܝ ܢܰܐ ܕܟܷܬܝܐ ܓܰܒܪܐ ܓܰܘܝܪܐ ܘܟܷܬܠܶܗ ܬܪܶܐ ܢܰܥܝܡܶܐ. ܡܷܪܠܝ ܠܘ ܡܰܠܦܳܢܐ ܟܝܒܘܟ݂ ܡܫܰܝܠܰܬܠܶܗ ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܟܝܬܐ ܡܟܳܢܶܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܘܦܫܝܩܶܐ ܕܷܐܙܶܝܐ ܠܘ ܩܘܕܷܣ، ܩܰܝ ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܕܰܪܒܐ ܥܰܣܩܐ ܛܠܷܒܠܶܠܶܗ، ܒܷܬ݂ܷܪ ܐܘ ܡܰܠܦܳܢܐ ܡܫܰܝܶܠܶܠܶܗ ܘܡܰܕܥܰܪܠܶܗ ܐܰܥܠܶܗ، ܡܷܪܠܶܠܝ ܐܘ ܡܰܠܦܳܢܐ ܟܳܡܰܪ ܐܰܒ ܒܰܒܳܢܰܝܕܰܢ ܡܶܩܷܡ ܒܕܳܪܶܐ ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܷܐܙܷܢܘܰܐ ܠܘ ܩܘܕܷܣ ܒܘ ܕܰܪܒܰܢܐ ܕܐܘܥܕܐ ܐܰܙܳܠܐ ܢܐ ܐܷܙܷܢܘܰܐ. ܐܳܢܐ ܣܬܶܐ ܐܰܒܷܥ ܢܐ ܟ݂ܘܕ ܗܷܢܷܟ݂ ܣܰܡܢܐ. ܠܐ ܒܷܦܫܝܩܘܬ݂ܐ ܐܶܠܐ ܒܕܰܪܒܐ ܕܟܷܬܝܐ ܡܰܠܝܐ ܬܰܥܒܶܐ ܡܳܛܶܐ ܢܐ ܠܘ ܐܰܬ݂ܪܐ ܡܩܰܕܫܐ ܕܷܡܫܝܚܐ ܥܰܝܷܫ ܐܶܒܶܐ. ܘܡܷܪܠܶܗ ܐܘ ܡܰܠܦܳܢܐ ܡܫܰܝܶܠܶܠܶܗ ܠܳܐ ܟܳܙܰܝܥܰܬ ܒܰܕ ܕܰܘܠܰܢܝ ܕܐܝ ܛܰܝܘܬ݂ܐ ܕܢܳܫܶܐ ܡܶܕܶܐ ܩܳܛܶܠܘܟ݂. ܡܷܪܠܶܗ؛ ܠܐ ܟܳܙܳܝܰܥ ܢܐ ܡܘ ܡܰܘܬܐ ܕܟܷܬܝܐ ܒܘ ܕܰܪܒܐ ܕܟܷܙܶܐ ܝܐ ܠܘ ܐܰܬ݂ܪܐ ܕܷܡܫܝܚܐ ܩܛܝܠ ܐܶܒܶܗ. ܘܗܰܘܟ݂ܰܐ ܡܟܰܡܶܠܰܢ ܐܘ ܫܰܗܪܰܝܕ݂ܰܢ ܕܐܘ ܠܰܠܝܰܘܐ. ܐܘ ܓܰܒܪܐ ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܩܰܝܷܡ ܡܶܐ ܓܰܒܰܢ ܐܰܒܝܥܝܢܰܐ ܕܳܐܒܝܢܰܠܶܗ ܕܘܟܬ݂ܐ ܕܕܳܡܰܟ݂ ܐܶܠܐ ܡܷܪܠܶܗ ܠܐ ܟܳܒܰܥ ܢܐ؛ ܐܳܢܐ ܓܕܳܡܰܟ݂ ܢܐ ܒܘ ܟ݂ܰܝܡܐ ܕܟܝܬ ܐܰܥܡܝ. ܘܰܐܙܙܶܗ ܝܐ ܡܰܚܰܬܠܶܗ ܐܘ ܟ݂ܝܡܰܝܕ݂ܶܗ ܥܰܠ ܐܝ ܣܰܗܪܷܢܫ̰ ܕܰܡ ܡܰܝܶܐ ܕܟܷܬܝܐ ܓܰܒ ܐܝ ܣܰܚܰܐ ܘܕܰܡܷܟ݂ ܬܰܡܐ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܗܰܘܝ ܨܰܦܪܰܝܬܐ ܐܰܙܙܝ ܢܐ ܕܡܰܩܷܡܢܶܐ ܡܝ ܫܰܢܬ݂ܐ ܕܐܳܬ݂ܶܐ ܫܳܬܶܠܶܗ ܩܰܚܘܰܐ ܘܒܷܬ݂ܷܪ ܡܰܩܪܰܛ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܡܰܛܝ ܢܐ ܠܝ ܣܰܚܰܐ ܚܙܶܠܝ ܕܟܰܠܶܗ ܡܰܚܝܣܐ ܟܳܣܳܪܰܩ ܚܰܨܶܐ ܕܰܣ ܣܘܣܝܶܐ ܒܘ ܡܣܰܪܩܐ. ܒܐܝܕ݂ܝ ܩܪܶܠܝܠܶܗ ܕܐܳܬ݂ܶܐ ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܡܰܚܰܬܠܶܗ ܐܰܣ ܣܶܦܳܩܶܐ ܒܝ ܨܷܡܕܐ ܡܗܰܠܰܟ݂ܠܰܢ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ، ܒܷܬܷܼܪ ܡܶܐ ܕܷܫܬܶܠܶܗ ܐܝ ܩܰܚܘܰܐ ܡܰܩܪܰܛܠܰܢ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܥܰܠ ܐܘ ܡܘܟܠܐ ܡܷܔܓ݂ܰܠܘܰܐ ܥܰܡ ܐܘ ܡܰܠܦܢܐ. ܡܷܪܠܶܗ ܐܘ ܡܰܠܦܳܢܐ؛ ܟܳܡܰܪ ܒܠܰܠܝܐ ܗܰܘܝܘܰܐ ܩܘܪܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܥܰܠ ܕܐܝ ܕܘܟܬ݂ܐ ܕܕܰܡܷܟ݂ ܢܐ ܠܰܠܬܰܚ ܡܝܢܰܐ ܟܷܬܘܰܐ ܡܰܝܶܐ ܒܠܰܠܝܳܐ ܔܰܡܝܕܳܘܰܐ ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܩܰܪܷܫܠܝ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܷܡܟܰܡܶܠܰܢ ܐܝ ܩܪܳܛܷܢ ܩܰܐܝܡܝܢܰܐ ܐܫܷܡܐ ܡܰܟܪܰܟ݂ܠܝ ܒܓܰܘܰܗ ܕܝ ܕܰܝܪܐ ܕܚܳܙܶܐ ܐܰܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܡܷܩܰܐ ܒܶܢܝܳܢܶܐ ܫܰܦܝܪܶܐ ܟܳܡܰܥܰܡܪܝ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܷܚܙܶܠܶܗ ܐܘ ܒܶܢܝܳܢܐ ܕܝ ܥܝܬܐ ܘܐܘ ܡܳܙܰܐܝܟ ܕܟܝܬܐ ܒܘ ܩܛܳܪܐ ܕܐܘ ܡܰܕܷ݂ܒܚܐ ܦܰܝܷܫ ܡܕܰܘܡܪܐ. ܘܗܰܘܟ݂ܰܐ ܒܰܥ ܥܷܡܰܪܰܬ ܟܘܠܠܶܗ ܕܝ ܕܰܝܪܐ، ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܷܡܟܰܡܶܠܰܢ ܐܘ ܟܪܳܟ݂ܐ ܐܰܙܙܶܗ ܝܐ ܓܰܒ ܐܰܣ ܣܘܣܝܶܐ ܕܡܰܠܬܰܡ ܐܰܣ ܣܦܳܩܰܝܕ݂ܶܗ ܕܢܳܦܰܩ ܠܘ ܕܰܪܒܐ. ܐܳܢܐ ܐܰܙܙܝ ܠܝ ܣܰܚܰܐ ܐܰܕ ܕܰܝܪܳܝܳܬ݂ܶܐ ܩܪܰܠܰܠܝ ܗܘܘܰܠܠܝ ܨܷܡܕܐ ܕܘ ܡܘܟܠܐ ܕܟܝܒܰܗ ܒܰܔܰܢܰܬ، ܒܳܨܝܢܶܐ، ܠܰܚܡܐ، ܘܦܰ̇݁ܣܬܰܐ ܢܰܫܷܦܬܐ، ܐܷܫܡܐ ܕܦܝܪܶܐ ܕܟܷܬܢܶܐ ܚܰܒܘܫܐ ܡܰܢܕܰܠܝܢܰܬ ܘܬܪܶܐ ܪܶܡܘܢܶܐ، ܐܰܙܙܝ ܢܐ ܕܐܳܒܶܢܰܢܶܐ ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܢܰܚܷܬܢܐ ܚܙܶܠܝ ܫܰܒܐ ܐܘ ܡܙܝܙܰܟ݂ܝ ܕܟܷܬܝܐ ܫܰܓ݂ܳܠܐ ܒܝ ܕܰܝܪܐ ܡܷܪܠܶܗ ܠܝ؛ ܡܷܢ ܟܳܣܰܝܡܷܬ؟ ܡܰܚܟܶܠܝܠܶܗ ܐܝ ܬܰܫܥܝܬ݂ܐ ܕܐܘ ܓܰܒܪܰܘܐ ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܥܰܒܷܪ ܒܘ ܬܰܪܥܐ، ܡܰܝܟܐ ܝܐ ܠܰܝܟܐ ܟܷܐܙܶܝܐ. ܫܰܒܐ ܓ݂ܰܠܰܒܰܐ ܡܕܰܘܡܷܪ ܡܷܪܠܶܗ ܙܰܢ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܐܳܢܐ ܣܬܶܐ ܟܳܒܰܥ ܢܐ ܕܚܳܙܶܢܳܠܶܗ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܡܰܛܝܢܰܐ ܠܝ ܣܰܚܰܐ ܚܙܶܠܰܢ ܕܝܣܰܐ ܕܟܳܣܳܪܰܩ ܐܰܣ ܣܘܣܝܶܐ ܝܰܬܝܘܝܢܰܐ ܓܰܒܶܗ ܡܦܰܪܔܝܘܰܝܢܰܐ ܐܰܥܠܶܗ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܷܡܟܰܡܶܠܶܗ ܐܰܬ݂ܝ ܓܰܒܰܢ ܗܘܠܝܠܶܗ ܐܝ ܨܷܡܕܐ ܕܐܘ ܡܘܟܠܐ ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܚܷܪܠܶܗ ܒܓܰܘܰܗ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܦܨܝܚ. ܒܕܶܠܶܗ ܕܡܰܠܬܷܡ ܐܰܨ ܨܷܡܕܰܝܕ݂ܶܗ. ܡܷܪܠܝܠܶܗ؛ ܟܝܒܝ ܕܪܳܘܰܟ݂ ܢܐ ܐܷܫܡܐ ܥܰܠ ܚܰܐ ܡܰܣ ܣܘܣܝܶܐ؟ ܡܷܪܠܶܗ ܬܘܟ݂ ܐܶܠܐ ܗܘܰܝ ܒܕܷܩܩܰܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܕܠܳܐ ܢܷܦܠܰܬ. ܐܳܢܐ ܣܬܶܐ ܒܰܚ ܚܰܝܰܝܕ݂ܝ ܐܝ ܢܰܩܠܰܐ ܩܰܡܰܝܬܳܘܰܐ ܕܪܰܘܷܟ݂ܢܐ ܥܰܠ ܣܘܣܬܐ. ܒܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܐܝ ܢܰܩܠܰܐ ܕܷܐܙܙܰܘܰܝܢܰܐ ܠܰܩ ܩܰܝܣܶܐ ܪܳܘܰܟ݂ܘܰܝܢܐ ܥܰܠ ܐܰܚ ܚܡܳܪܶܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ. ܐܶܠܐ ܠܐ ܡܔܰܪܰܒܘܰܝܠܝ ܥܰܠ ܐܰܣ ܣܘܣܝܶܐ، ܐܝ ܢܰܩܠܰܐ ܕܪܰܘܷܟ݂ ܢܐ ܒܕܶܠܰܗ ܐܝ ܣܘܣܬܐ ܡܗܰܠܟ݂ܐ ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܡܳܚܶܘܰܝ ܢܐ ܪܰܓ݂ܠܝ ܒܚܰܨܰܗ ܡܝܚܳܨܳܘܰܐ ܘܪܷܗܛܳܘܰܐ. ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܥܣܰܪ ܩܰܛܝܢܳܬ݂ܶܐ ܡܶܕܶܐ ܦܰܐܝܷܫ ܢܐ ܥܰܠ ܚܰܨܰܗ ܘܢܰܚܷܬ ܢܐ. ܐܘ ܓܰܒܪܰܘܐ ܣܬܶܐ ܡܰܚܰܬܠܶܗ ܐܰܨ ܨܷܡܕܶܗ ܟܘܠܠܶܗ ܥܰܠ ܚܰܨܰܐ ܕܷܚܕ݂ܐ ܣܘܣܬܐ ܘܡܳܣܰܪܠܶܗ ܒܝ ܣܘܣܬܐ ܚܪܶܬܐ ܘܢܰܦܝܩܝ ܢܰܐ ܡܝ ܣܰܚܰܐ ܗܝܝܶܐ ܙܳܒܰܬܘܰܐ ܐܘ ܗܰܦܣܳܪܐ ܕܐܝ ܣܘܣܬܐ ܩܰܡܰܝܬܐ، ܡܶܩܷܡ ܡܶܐ ܕܡܳܛܝܢܰܐ ܠܘ ܬܰܪܥܐ ܕܐܝ ܕܰܝܪܐ ܐܰܬ݂ܝ ܕܰܝܪܳܝܐ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ ܘܗܘܠܶܗ ܥܰܬܩܝـܝܶܐ ܠܘ ܓܰܒܪܐ ܢܘܟ݂ܪܳܝܐ ܕܠܐ ܩܳܪܰܫܠܶܗ ܒܘ ܕܰܪܒܐ. ܐܘ ܓܰܒܪܐ ܡܷܪܠܶܠܶܗ ܬܰܘܕܝ ܘܡܕܰܘܰܡܠܶܗ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܡܰܛܝܢܰܐ ܠܘ ܬܰܪܥܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ ܟܷܬܘܰܐ ܫܰܓ݂ܳܠܶܐ ܚܪܶܢܶܐ ܬܰܡܐ ܟܘܠܰܢ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܓܪܷܫܠܰܢ ܨܘܪܬܐ ܐܰܥܡܶܗ. ܟܷܬܘܰܝܠܰܢ ܚܰܐ ܫܰܓ݂ܳܠܐ ܡܶܐ ܡܝܕܷܢ ܐܷܫܡܶܐ ܝܘܚܰܢܷܢ ܡܷܪܠܶܠܶܗ؛ ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܢܷܦܩܷܬ ܡܝ ܕܰܝܪܐ ܒܥܷܣܪܝ ܘܚܰܡܫܐ ܟܝܠܳܡܰܬܪܰܬ ܟܝܬܐ ܩܪܝܬ݂ܐ ܐܷܫܡܰܐ ܡܝܕܷܢ ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܡܳܛܰܬ ܠܬܰܡܐ ܥܰܣܪܝـܝܶܐ ܬܘܟ݂ ܓܰܒܝ ܦܝܰܫ. ܡܷܪܠܶܠܶܗ ܬܰܘܕܝ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܷܛܠܷܒܠܶܗ ܟ݂ܰܬܷܪ ܡܝܢܰܢ، ܘܪܰܘܷܟ݂ ܥܰܠ ܐܝ ܣܘܣܬܐ ܕܠܰܬܘܰܐ ܣܘܦܳܩܶܐ ܐܰܥܠܰܗ ܘܰܐܙܙܶܗ ܝܐ. ܒܢܝܡܝܢ ܬܪܐ (1130) ܡܶܠܐ.

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://surayt.bethmardutho.org/1629
Publication Date: July 15, 2020
Preparation of Electronic Edition:

TEI XML encoding by Anna-Simona Barbara Üzel .

Open Access and Copyright:
How to Cite this Electronic Edition
Toere, Benjamin, “ܐܘ ܓܰܒܪܐ ܢܳܪܘܶܫ̰ܳܝܐ ܒܝ ܕܰܝܪܐ / Gabro Norwečoyo bi dayro”, in Shabo Talay (ed.), “Šlomo Surayt - Corpus”, last modified July 15, 2020, https://surayt.bethmardutho.org/1629.