DRAFT
Not for citation.
You are viewing a page on the
Syriaca.org development server:
Not for citation.

Odom Hanno: ܐܘ ܛܘܪܐ ܕܐܝܙܠܐ / U Ṭuro d Izlo

  TEI  

ܒܓܰܘܶܗ ܕܘ ܛܽܘܪܐ ܡܰܟ݂ܬܰܒܙܰܒܢܳܝܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܐܰܘ ܕܡܶܪܕܶܐ ܟܺܝܬ ܐܘ ܛܽܘܪܐ ܩܰܫܝܐ ܥܰܨܝܐ ܘܢܰܫܺܝܦܐ ܳ ܕܟܳܡܺܝܬܰܘܡܰܪܠܶܗ ܐܽܘ ܛܽܘܪܐ ܕܐܺܝܙܠܐ ܕܟܷܬܝܐ ܚܰܐ ܡܰܩ ܩܠܝܡܶܐ ܫܷܪܫܳܝܶܐ ܕܝ ܕܘܟܬ݂ܐ. ܐܘ ܛܘܪܰܢܐ ܕܗܶܫ ܟܳܫܳܦܰܥ ܐܷܫܡܶܗ ܒܰܟ ܟܬ݂ܰܘܝܳܬ݂ܶܐ ܕܰܒ ܒܰܣܡܳܪܶܐ ܡܘ ܙܰܒܢܐ ܕܰܢ ܐܳܬ݂ܘܪܳܝܶܐ ܡܰܦܪܝܳܢܳܐ ܝܳܐ ܐܘ ܡܟ݂ܡܠܳܐ ܝܳܐ ܒܟܘܠܰܗ ܐܝ ܥܰܬܪܘܬ݂ܝܕ݂ܶܗ. ܐܽܘ ܛܽܘܪܳܢܰܐ ܕܷܟܳܦܳܝܰܫ ܒܘ ܓܰܪܒܰܝ ܡܰܕܢܚܐ ܕܷܢܨܝܘܷܢ ܘܕܟܺܝܒܶܗ ܥܺܝܬܳܬ݂ܶܐ ܘܕܰܝܪܳܬ݂ܶܐ ܕܠܐ ܡܶܢܝܳܢܐ ܐܽܘ ܫܽܘܪܳܝܰܝܕܶܗ ܟܷܡܫܰܪܶܐ ܡܰܛ ܛܘܪܳܢܶܐ ܕܡܰܪܕܶܐ ܘܟܡܳܛܶܐ ܗܘܠ ܠܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܕܷܒ ܒܣܳܪܝܢܐ ܐܰܘ ܕܝ ܓܰܘܰܝܬܐ. ܐܰܕ ܕܰܝܪܳܬ݂ܶܐ ܕܟܶܬܢܶܐ ܐܳܠܨܳܝܶܐ، ܡܘܗܝܡ ܒܰܛ ܛܘܪܳܢܰܢܝ ܐܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܘܓܝܢ ܗܰܝܐ ܕܡܰܪܟܶܐ ܡܫܰܪܶܠܶܗ ܐܘ ܛܷܟܣܐ ܕܝ ܕܰܝܪܳܝܘܬ݂ܐ ܘܡܒܰܪܒܰܙ ܠܘ ܛܘܪܐ ܡܩܰܕܫܐ ܟܘܠܶܗ. ܟܝܬ ܣܬܶܐ ܐܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܝܰܥܩܘܒ ܕܩܰܪܢܐ ܗܰܬ݂ܶܐ ܕܐܘܥܕܐ ܡܶܐ ܚܰܬ݂ܐ ܕܰܥܷܪܠܰܗ ܚܱܝܶܐ ܘܗܘܠܰܗ ܒܰܗܪܐ ܠܘ ܛܘܪܐ ܟܘܠܶܗ. ܐܺܝ ܕܰܝܪܐ ܕܫܳܡܪܝܢ ܕܷܟܚܰܝܪܐ ܠܷܢ ܢܨܝܘܷܢ ܒܝ ܓܘܗܰܪܶܐ، ܐܺܝ ܕܰܝܪܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܳܪܶܬ݂ ܐܰܠܶܣܰܢܕܪܳܝܐ ܕܷܟܦܰܝܫܐ ܒܘ ܓܰܪܒܝܐ ܕܷܡ ܡܥܰܪܶܐ. ܐܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܫܰܠܺܝܛܐ ܕܟܷܬܝܐ ܒܰܫ ܫܶܢܳܬ݂ܶܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܘܓܺܝܢ، ܘܐܝ ܕܰܝܪܐ ܕܟܳܦܰܝܫܐ ܒܰܝܢܰܐ ܩܘܪܝܰܘܳܬ݂ܶܐ ܕܷܡܥܰܪܶܐ ܘܡܰܪܒܳܒܐ، ܐܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܝܘܚܰܢܳܢ ܛܰܝܳܝܐ ܕܷܟܦܰܝܫܐ ܒܰܝܢ ܡܳܪܝ ܐܰܘܓܝܢ ܘܠܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܕܡܰܪܒܳܒܐ. ܐܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܝܰܥܩܘܒ ܕܩܰܪܢܐ ܕܟܷܬܝܐ ܩܰܪܘܬܐ ܠܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܕܒܰܕܷܒܶܐ ܘܐܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪ̱ܝ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܩܰܫܟܪܳܝܐ ܕܟܳܦܰܝܫܐ ܒܽܘ ܓܰܪܒܝܐ ܕܘ ܡܰܕܢܚܐ ܕܺܝ ܩܰܠܥܐ ܚܰܬ݂ܬܐ ܐܺܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܡܰܠܟܶܐ ܕܟܷܬܝܐ ܫܒܳܒܬ݂ܐ ܕܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܕܰܐܪܟܰܚ. ܐܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܐܶܠܝܐ ܕܟܳܦܰܝܫܐ ܒܘ ܓܰܪܒܝܐ ܕܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܕܐܷܚܘܐ ܐܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܚܐ ܕܷܟܢܷܦܠܳܐ ܒܘ ܓܰܪܒܝܐ ܕܒܶܝܬ݂ܡܰܢܥܰܡ ܡܳܪܝ ܐܶܫܰܥܝܐ ܘܡܳܪܝ ܒܳܒܝ ܡܳܪܝ ܩܰܘܡܶܐ ܡܳܪܝ ܫܰܡܥܽܘܢ ܘܕܰܝܪܰܘܳܬ݂ܶܐ ܚܪܶܢܶܐ. ܗܰܪܟܶܐ ܟܳܚܳܙܝܢܰܐ ܕܘ ܛܘܪܐ ܕܐܝܙܠܐ ܢܘܩܛܳܐ ܝܐ ܓܷܫܬ ܨܦܝܬ݂ܐ ܕܘ ܥܰܡܰܝܕ݂ܰܢ ܗܰܡ ܡܰܕ ܕܰܝܪܶܐ ܘܥܝܬܰܘܳܬ݂ܶܐ ܘܗܱܡ ܡܰܩ ܩܘܪܝܰܘܳܬ݂ܶܐ ܨܰܦܝܶܐ ܕܘ ܥܰܡܐ ܣܘܪܝܳܝܐ. ܥܰܠ ܕܚܳܝܶܘܰܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܕܰܝܪܳܝܶܐ ܒܰܕ ܕܰܝܪܰܢܺܝ ܡܬܰܚܰܬ ܐܶܫܡܶܗ ܕܽܘ ܛܽܘܪܐ ܡܩܰܕܫܐ ܕܘ ܡܳܪܝܐ ܐܰܘ ܛܽܘܪܐ ܕܣܺܝܢܰܐ ܬܪܰܝܳܢܐ ܐܺܝ ܕܽܘܟܬ݂ܐ ܕܰܩ ܩܰܕܺܝܫܶܐ ܘܝ ܕܽܘܟܬ݂ܐ ܕܰܢ ܐܝܕܝܥܶܐ. ܐܝ ܩܰܪܩܰܦܬܐ ܕܘ ܛܽܘܪܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܘܓܺܝܢ. ܒܥܰܝܢܝ ܙܰܒܢܐ ܡܰܪܟܶܐ ܟܳܡܰܚܷܘܝܐ ܐܺܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܰܪܕܶܐ ܐܘ ܡܰܕܒܪܐ ܪܘܺܝܚܐ ܕܒܶܝܬ݂ܢܰܗܪܝܢ ܐܘ ܛܽܘܪܐ ܕܫܺܝܓܘܪ ܟܡܰܚܘܷܢ ܩܡܰܐ ܥܰܝܢܶܐ. ܐܰܩ ܩܰܠܥܳܬ݂ܶܐ ܐܝܕܝܥܶܐ ܕܘ ܛܽܘܪܐ ܕܐܺܝܙܠܐ ܗܰܢܺܝ ܢܶܐ، ܐܝ ܩܰܠܥܐ ܕܡܰܪܕܶܐ. ܐܝ ܩܰܠܥܐ ܕܝ ܐܰܬ݂ܬܐ، ܐܝ ܩܰܠܥܐ ܚܰܬ݂ܬܐ ܘܝ ܩܰܠܥܐ ܕܗܰܝܬ݂ܰܡ ܢܶܐ. ܡܶܕܶܐ ܚܪܶܢܐ ܣܬܶܐ ܕܟܝܬ ܗܰܪܟܶܐ ܐܘ ܕܟܳܓܳܪܰܫ ܐܘ ܙܘܗܳܪܐ ܐܘ ܥܰܦܪܐ ܡܰܦܪܝܳܢܐ ܕܰܛ ܛܘܪܳܢܳܢܝ ܝܐ. ܗܰܪܟܶܐ ܟܝܬ݂ ܟܰܪܡܶܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܘܟܝܬܐ ܡܰܥܨܰܪܝܳܬ݂ܶܐ ܘܩܳܡܷܣܚܶܐ ܕܘ ܕܝܒܷܣ ܘܕܝ ܚܰܠܝܠܶܐ ܒܰܣܬܝܩ ܘܥܘܠܝܩܶܐ. ܗܘܠ ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ ܐܰܩ ܩܳܡܷܣܚܰܢܝ ܟܡܝܕ݂ܳܥܝ ܩܳܡܷܣܚܶܐ ܕܰܕ ܕܰܝܪܳܝܶܐ، ܐܰܩ ܩܳܡܶܣܚܰܢܝ ܐܰܕ ܕܰܝܪܳܝܶܐ ܠܰܫܰܢ ܕܡܰܣܬܪܝ ܪܘܚܰܝܝܶܗ ܡܘ ܩܘܪܐ ܐܝܢܰܩܰܐ ܕܷܐܒܥܝܘܰܐ ܡܨܰܠܶܢ ܠܰܪܘܰܠ ܡܰܕ ܕܰܝܪܶܐ. ܥܰܡ ܓܰܒܶܗ ܕܰܟ ܟܽܘܪܶܐ (ܐܰܬܽܘܢܶܐ) ܕܘ ܟܰܠܫܐ ܟܺܝܬܐ ܫܽܘܪܳܢܶܐ ܩܘܡܶܗ ܕܰܫ ܫܶܢܳܬ݂ܳܐ ܕܰܛ ܛܰܝܪܶܐ. ܟܝܬܐ ܣܬܶܐ ܕܘܟܳܬ݂ܶܐ ܥܰܬܝܩܶܐ ܒܰܛ ܛܘܪܳܢܰܢܝ ܕܟܷܬܢܶܐ ܩܰܘܪܶܐ ܥܰܬܝܩܶܐ ܗܰܢܝ ܗܷܢ ܡܷܢܢܶܗ ܐܷܫܡܰܝܝܶܗ ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܝܐ؛ ܓܰܡܳܦ̃ܐ، ܓܶܪܡܺܝܟܶܐ، ܒܶܬ݂ ܪܺܝܝܳܦܶܐ، ܣܳܗܰܪܬ݂ܐ، ܚܰܪܒܶܬ݂ ܕܰܘܫܳܐ، ܓܰܪܒܺܝܟܶܐ، ܟܷܫܢܶܐ، ܟܝܟܰܢܺܝܶܐ، ܪܰܘܡܐ، ܪܘܡܰܢܝܶܐ. ܐܘ ܛܽܘܪܰܢܐ ܕܟܷܬܝܐ ܥܰܬܝܪܐ ܒܰܚ ܚܰܝܶܐ ܕܰܚ ܚܰܝܘܳܬ݂ܶܐ ܛܘܪܳܝܶܐ ܐܰܘܟܝܬ݂ ܒܰܪܪܝ، ܚܳܝܶܘܰܐ ܩܰܩܘܳܢܶܐ، ܐܰܪܢܘܘܶܐ، ܬܰܥܠܶܐ، ܕܶܘܶܐ، ܚܙܝܪܶܐ ܐܘܟܝܬ݂ ܒܪܳܙܶܐ ܘܚܰܐ ܟܺܝܒܶܗ ܠܳܩܶܐ ܒܥܶܙܶܐ ܛܘܪܳܝܶܐ ܘܗܶܫ ܕܚܰܝܘܳܬܶܐ ܚܪܶܢܶܐ. ܐܳܕܳܡ ܚܰܢܢܐ ܟܚ.ܘ.ܒܝܚ ܛܘܪܥܰܒܕܝܢ

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://surayt.bethmardutho.org/2201
Publication Date: July 8, 2020
Preparation of Electronic Edition:

TEI XML encoding by Anna-Simona Barbara Üzel .

Open Access and Copyright:
How to Cite this Electronic Edition
Hanno, Odom, “ܐܘ ܛܘܪܐ ܕܐܝܙܠܐ / U Ṭuro d Izlo”, in Shabo Talay (ed.), “Šlomo Surayt - Corpus”, last modified July 8, 2020, https://surayt.bethmardutho.org/2201.