DRAFT
Not for citation.
You are viewing a page on the
Syriaca.org development server:
Not for citation.

Odom Hanno: ܓܳܒܶܟܠܝܬܶܦ݂ܶܐ- ܐܘܪܗܳܝ / Göbeklitepe - Urhoy

  TEI  

ܓܳܒܶܟܠܝܬܶܦܶܐ ܬܶܠܠܳܐ ܝܐ ܕܟܳܦܰܝܫܐ ܒܘ ܡܰܕܢܝܰܝ ܓܰܪܒܝܐ ܕܐܘܪܗܳܝ ܒܪܘܚܩܐ ܕ 15 ܟܝܠܳܡܶܬܪܶܐ ܒܘ ܦܰܫܛܐ ܕܚܰܪܪܰܢ ܒܰܛ ܛܘܪܳܢܶܐ ܕ ܟܳܡܷܩܷܪܢ ܓܶܪܡܝ. ܐܘ ܬܶܠܠܳܐ ܕ ܟܷܬܝܐ 15 ܡܶܬܪܳܘܰܬ ܥܶܠܳܝܐ ܐܳܦ ܦܘܠܚܳܢܶܐ ܩܰܡܳܝܶܐ ܕܘ ܚܦܳܪܐ ܕܘ ܐܰܪܟܶܝܳܠܳܓܝܰܐ ܕܝ ܕܘܟܬ݂ܰܬܶܗ ܐܝ ܢܰܩܠܰܐ ܩܰܡܰܝܬܐ ܣܝܡܝ ܒܝ ܫܰܬܳܐ ܕ 1995. ܐܰܦ ܦܘܠܚܳܢܰܢܝ ܣܬܶܐ ܡܫܰܪܶܘܰܠܠܶܗ ܡܘ ܛܰܪܰܦ ܕܰܒ ܒܶܬ ܥܰܬܝܩܳܬܶܐ ܕܝ ܐܰܪܟܶܝܳܠܳܓܝܰܐ ܕܐܘܪܗܳܝ ܘܒܝ ܫܰܘܬܳܦܘܬ݂ܐ ܕܗܶܪܰܠܕ ܗܰܘܒܬܡܰܢ ܘܟܠܰܘܣ ܫܡܝܕܬ ܘܕܒܶܬ ܒܘܚܳܢܶܐ ܕܘ ܐܪܟܶܝܳܠܳܓܳܝܐ ܕܰܢ ܐܰܠܡܰܢܳܝܶܐ ܕܐܣܛܡܒܠ. ܗܶܢ ܡܰܚ ܚܦܰܪܝܳܬ݂ܰܢܝ ܗܶܫ ܟܷܳܡܕܰܘܡܝ. ܐܝ ܕܘܟܬ݂ܐ ܕܘ ܚܦܳܪܐ ܠܰܫܰܢ ܕܡܷܢܛܳܪܳܐ ܡܰܚ ܚܰܦܪܝܳܬ݂ܶܐ ܕܠܰܬܢܶܐ ܩܳܢܘܢܳܝܶܐ ܣܬܶܐ ܣܟ݂ܝܪ ܥܰܠ ܐܝ ܕܘܟܬ݂ܐ ܒܫܷܟܷܠ ܕܟܳܠܟܶܐ ܕܘ ܩܰܝܣܐ. ܐܰܚ ܚܦܰܪܝܳܬܶܐ ܩܰܡܳܝܶܐ ܡܬܰܘܕ݂ܰܥ ܕܦܰܝܝܫܝ ܡܰܕ ܕܳܪܶܐ ܕܐܰܟܰܪܶܡܝܟ ܢܶܝܳܠܳܬܝܟ. ܐܰܚ ܚܪܶܢܶܐ ܣܬܶܐ ܕܟܷܬܢܶܐ ܡܪܰܒܥܶܐ ܟܳܡܝܬܰܘܕ݂ܰܥ ܕܟܷܬܢܶܐ ܡܘ ܙܰܒܢܰܢܐ. ܐܰܚ ܚܦܰܪܝܳܬ݂ܶܐ ܕܷܡܕܰܘܰܡܡܶܗ ܗܘܠ ܠܝ ܫܰܬܐ ܕ 2004 ܚܙܶܐ ܕܘܟܳܬ݂ܶܐ ܓ̥ܰܠܰܒܶܐ ܡܚܰܠܦܶܐ ܗܷܢ ܡܷܢܢܶܗ ܡܪܰܒܥܶܐ ܘܗܷܢ ܡܷܢܢܶܗ ܣܬܶܐ ܡܓܰܪܒ݂ܢܶܐ ܘܟܝܬܐ ܣܬܶܐ ܗܷܢ ܡܓܰܪܒ݂ܢܶܐ ܟ݂ܘܕ ܐܰܚ ܚܰܠܰܩܝܳܬ݂ܶܐ ܒܓܰܘܶܗ ܕܷܚܕܳܕܶܐ ܒܰܫ ܫܘܪܳܢܶܐ ܕܘ ܥܘܠܝܰܬ݂ܬܶܗ ܕܟܳܡܳܛܶܐ ܠܚܰܡܫܳܐ ܡܷܬܪܳܘܰܬ. ܘܒܘ ܦܰܠܓܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܣܬܶܐ ܟܝܬ ܟܶܦܐ ܕܟܷܬܝܐ ܕܷܩܬܐ ܒܝ ܐܰܪܥܐ ܒܘ ܫܟܷܠ ܕܘ ܨܠܝܒܐ ܦܰܠܓܳܝܐ. ܒܰܚ ܚܦܰܪܝܳܬ݂ܰܢܺܝ ܚܙܶܐ ܥܠ ܗܷܢ ܡܰܟ ܟܶܦܰܢܝ ܪܶܡܙܶܐ ܕܝ ܟܘܪܦܳܐ ܕܰܥ ܥܶܩܰܪܘܶܐ ܘܕܰܟ ܟܶܣܟܰܬ. ܗܷܢ ܡܰܢܝ ܛܳܘܐ ܘܕܠܐ ܚܪܳܘܐ ܡܰܛܷܢ ܗܘܠ ܠܰܐܕܝܰܘܡܰܐ ܘܗܷܢ ܡܷܢܢܷܗ ܣܬܶܐ ܠܰܬܢܶܐ ܬܰܡ ܩܠܝܦܶܐ ܥܰܠ ܐܰܝ ܟܶܦܶܐ. ܐܶܠܐ ܐܘ ܡܶܕܶܐ ܕܗܶܫ ܠܰܬܝܐ ܦܗܝܡܐ ܡܘ ܓܰܒܐ ܝܘܠܦܳܢܳܝܐ ܗܘܠ ܐܰܕ ܝܰܘܡܰܐ ܕܗܰܢܝ ܟܘܠܠܶܗ ܒܶܐ ܩܰܝ ܬܰܚܬܶܗ ܕܘ ܥܰܦܪܳܐ ܢܶܐ. ܥܰܠ ܕܰܒ ܒܶܢܝܳܢܰܢܝ ܟܘܠܠܶܗ ܒܝܕܰܥܬ݂ܐ ܛܡܝܪܝ ܬܰܚܬܝ ܐܰܪܥܐ. ܠܦܘܬ݂ ܕܘ ܝܘܠܦܳܢܐ ܕܘ ܐܰܪܟܶܝܳܠܳܓܝ ܕܟܳܦܳܫܰܩ ܗܰܢܝ، ܟܳܕܳܥܰܪ ܐܘ ܡܰܟ݂ܬܰܒܙܰܒܢܳܬ݂ܬܶܗ ܠܡܶܩܷܡ 12000 ܐܷܫܢܶܐ. ܐܰܘܟܝܬ ܠܘ ܙܰܒܢܐ ܩܰܡܳܝܳܐ ܕܘ ܝܘܠܦܳܢܐ ܕܘ ܐܰܪܟܶܝܳܠܳܓܝ ܕܟܳܩܳܕܰܪ ܕܟܳܬ݂ܰܘ ܐܰܥܠܶܗ. ܐܰܢܰܩܠܰܐ ܐܘ ܫܷܟܷܠ ܕܷܛܡܝܪܝ ܒܝܕܰܥܬ݂ܳܐ ܝܐ ܐܰܘ ܣܝܡ ܕܩܷܩܰܐ ܒܘ ܛܡܳܪܰܢܐ ܕܟܷܬܝܐ ܒܘ ܥܰܦܪܐ ܘܕܰܒ ܒܶܢܝܳܢܶܐ ܕܠܐ ܚܳܙܷܢ ܚܘܣܪܳܢܳܐ. ܐܘ ܙܰܒܢܰܢܐ ܕܟܷܐܡܡܝܢܰܐ ܐܰܥܠܶܗ ܒܒܬ݂ܢܗܪܝܢ ܣܬܶܐ ܡܷܩܷܡ ܡܘ ܕܳܪܐ ܐ ܕܝ ܟܬ݂ܰܘܬܐ ܘܕܰܢ ܐܰܠܳܗܶܐ ܝܐ. ܒܰܒ ܒܘܚܳܢܶܐ ܕܣܝܡܝ ܥܰܠ ܐܰ ܟܶܦܰܢܝ، ܗܶܢ ܡܷܢܢܶܗ ܠܦܘ݂݂ܽ ܕܘ ܪܰܕܝܳܟܰܪܒܳܢ ܒܰܝܢ ܕܰܢ ܐܷܫܢܶܐ ܕܰ 7200̱ 7600 ܕܡܶܩܷܡ ܡܶܐ ܡܫܝܚܐ ܢܶܐ ܘܗܰܢܝ ܕܠܰܠܬܰܚ ܣܬܶܐ ܟܳܕܘܥܪܝ ܠܰܕ ܕܳܪܶܐ ܕ 7200̱ 7600 ܕܡܶܩܷܡ ܡܶܐ ܡܫܝܚܐ. ܐܘ ܥܰܦܪܐ ܕܷܡܬܚܰܬ ܐܰܥܠܰܝܝܶܗ ܣܬܶܐ ܘܰܠܰܘ ܟܳܫܳܒܰܗ ܠܰܢܳܐ ܕܝ ܕܘܟܬ݂ܐ، ܐܶܠܐ ܠܰܬܝܐ ܗܝܝܶܐ. ܐܰܚ ܚܦܳܪܶܐ ܕܝ ܫܰܬܐ ܕ 2004 ܡܰܘܦܰܩܩܶܗ ܕܘܟܬ݂ܐ ܚܰܬ݂ܬܳܐ ܕܰܒ ܒܳܬܶܐ ܕܘ ܐܝܬܳܘܐ ܕܟܷܬܝܐ ܡܓܰܪܒ݂ܰܢܬܐ ܘܕܟܳܡܷܥܒܰܪܠܰܗ ܡܶܐ ܓܰܘܰܗ ܕܚܰܠܰܩܬܐ ܚܪܶܬܐ ܒܬܰܪܥܶܐ ܢܰܥܝܡܶܐ. ܐܝ ܕܘܟܬ݂ܰܬ݂ܶܐ ܟܳܫܷܒܗܐ ܠܔܰܬܰܠܗܳܝܘܝܟ ܒܡܶܕܳܢܶܐ ܟ݂ܕܘ ܪܶܡܙܐ ܕܘ ܐܰܪܝܐ ܘܕܘ ܬܰܥܠܐ ܘܕܟܶܦܐ ܚܪܶܬܐ ܕܟܝܬ ܐܰܥܠܰܗ ܡܶܕܶܐ ܕܟܝܬܐ ܡܶܕܶܐ ܚܪܶܢܐ ܒܐܝܕܶܗ. ܓܳܒܶܟܠܝܬܶܦ݂ܶܐ ܟܳܡܝܬܷܦܬܰܟܰܪ ܕܟܷܬܘܰܐ ܕܘܟܬ݂ܐ ܬܘܕܝܬ݂ܳܝܬܐ ܘܡܩܰܕܫܬܐ ܕܘ ܙܰܒܢܰܘܐ. ܐܳܕܳܡ ܚܰܢܢܐ ܝܗ.ܘ.ܒܝܚ ܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܓܳܒܶܟܠܝܬܶܦ݂ܶܐ: Göbeklitepe (özel isim) ܡܓܰܪܒ݂ܰܢܬܐ Yuvarlak : ܚܰܠܰܩܬܐ Halka, Yuvarlak: ܬܶܠܠܳܐ Tepe : ܪܰܕܝܳܟܰܪܒܳܢ Radyokarbon (Test) : ܐܰܪܟܶܝܳܠܳܓܝܰܐ Arkeoloji :

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://surayt.bethmardutho.org/2202
Publication Date: July 8, 2020
Preparation of Electronic Edition:

TEI XML encoding by Anna-Simona Barbara Üzel .

Open Access and Copyright:
How to Cite this Electronic Edition
Hanno, Odom, “ܓܳܒܶܟܠܝܬܶܦ݂ܶܐ- ܐܘܪܗܳܝ / Göbeklitepe - Urhoy”, in Shabo Talay (ed.), “Šlomo Surayt - Corpus”, last modified July 8, 2020, https://surayt.bethmardutho.org/2202.