DRAFT
Not for citation.
You are viewing a page on the
Syriaca.org development server:
Not for citation.

Odom Hanno: ܦܰܠܩܐ ܡܘ ܡܟ݂ܬܰܒܙܰܒܢܐ ܩܰܪܝܘܐ ܕܝ ܡܕ݂ܝܬܐ ܥܰܬܷܩܬܐ ܕܰܐ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܕܰܪܰܐ / Falqo mu maxtabzabno qariwo di mḏito catëqto das Suryoye Dara

  TEI  

ܕܰܪܰܐ ܕܟܳܦܰܝܫܐ ܒܘ ܬܰܝܡܢܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܪܰܚܘܩܬܳܝܐ ܚܶܕܷ݂ܪ ܬܠܶܬ݂ܝ ܟܝܠܳܡܶܬܪܶܐ ܡܝ ܡܕܝܬܐ ܕܡܰܪܕܶܐ ܘܟܝܬܐ ܒܘ ܡܰܕܢܚܰܝܕ݂ܰܗ ܐܝ ܡܕܝܬܐ ܕܷܢܨܝܘܷܢ ܘܒܘ ܬܰܝܡܢܰܝܕ݂ܰܗ ܣܬܶܐ ܐܝ ܡܕ݂ܝܬܐ ܕܥܰܡܘܕܰܐ ܕܟ̊ܬܝܐ ܒܘ ܐܬ݂ܪܐ ܕܣܘܪܝܰܐ. ܡܝ ܚܝܰܪܬܐ ܔܳܓ̣ܪܰܦܝ ܣܬܶܐ ܟܳܦܰܝܫܐ ܒܝ ܢܘܩܛܐ ܕܝ ܕܘܟܬ݂ܐ ܕܟܷܡܫܰܪܷܢ ܐܰܛ ܛܘܪܳܢܶܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܘܕܟܳܬܰܝܰܡ ܘܫܰܚܛܐ ܕܳܐܬ݂ܘܪ. ܕܰܪܰܐ ܕܟܳܕܳܥܰܪ ܘܡܰܟ݂ܬܰܒܙܰܒܢܰܝܕ݂ܰܐ ܠܰܐ ܕܳܪܶܐ ܕܡܶܩܷܡ ܡܶܐ ܡܫܝܚܐ ܘܕܷܡܚܰܠܩܝ ܐܰܫ ܫܶܬܶܣܰܝܕ݂ܰܗ ܒܘ ܙܰܒܢܐ ܕܝ ܡܰܡܠܰܟ݂ܬܐ ܕܰܐܢ ܐܰܩܰܕܳܝܶܐ. ܘܚܟܷܡܡܶܗ ܐܰܥܠܰܗ ܡܰܪܕܘܳܬ݂ܶܐ ܡܚܰܠܦܶܐ ܟ݂ܘܕ ܕܰܐܢ ܐܳܬ݂ܘܪܳܝܶܐ، ܐܝܣܟܳܢܕܶܪ ܘܪܰܒܐ، ܐܪܰ ܪܘܡܳܝܶܐ ܐܰܬ ܬܷܪܟ ܘܰܐܢ ܐܳܨܡܰܢܳܝܶܐ. ܗܰܢܝ ܟܘܠܶܗ ܣܬܶܐ ܡܰܚܰܬܬܶܐ ܡܶܕܳܢܶܐ ܡܶܐ ܪܘܚܰܝܝܶܗ ܒܝ ܡܕ݂ܝܬܐ ܘܡܷܣܬܰܥܡܠܰܠܶܗ ܠܡܶܕܳܢܶܐ ܐܘ ܠܢܝܫܶܐ ܡܚܰܠܦܶܐ ܠܦܘܬ݂ ܕܘ ܙܰܒܢܐ ܐܘ ܕܝ ܕܘܟܬ݂ܐ ܟܷܬܝܐ ܥܰܡܷܪܬܐ ܐܶܒܰܗ. ܡܘ ܓܰܒܐ ܕܘ ܡܰܟ݂ܬܒܙܰܒܢܐ ܣܘܪܝܳܝܐ ܟܷܬܠܰܗ ܕܰܘܪܐ ܪܰܒܐ ܐܘ ܗܘܠ ܠܰܐ ܡܰܐ ܐܷܫܢܶܐ ܚܰܪܳܝܰܢܝ ܣܬܶܐ ܟܷܬܘܰܐ ܡܶܢܝܳܢܐ ܕܣܘܪܝܳܝܶܐ ܐܶܒܰܗ. ܟܘܕ݂ܥܝܢܰܐ ܒܘ ܙܰܒܢܐ ܕܘ ܣܰܝܦܐ ܕܰܐ 1915 ܟܷܬܘܰܐ ܚܶܕ݂ܷܪ 50 ܒܳܬܶܐ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܒܕܰܪܰܐ. ܘܝ ܢܰܩܠܰܐ ܕܷܡܫܰܪܶܠܶܗ ܐܘ ܣܰܝܦܐ ܐܰܥ ܥܳܡܘܪܶܐ ܕܕܰܪܰܐ ܕܗܶܫ ܟܷܬܘܰܐ ܩܪܝܬ݂ܐ ܫܰܡܝܥܝܘܰܐ ܡܶܕܳܢܶܐ ܥܰܠ ܠܘ ܩܰܛܠܐ، ܐܶܠܐ ܠܐ ܩܰܕܝܪܝ ܕܦܷܗܡܝ ܐܘ ܩܰܛܠܐ ܘܰܐ ܬܷܫܬܷܥܶܢܝܐ ܕܟܝܒܶܐ ܬܳܘܶܐ ܥܰܠ ܐܰܘܟ݂ܰܐ ܠܳܐ ܕܪܷܟܟܶܗܐܝ ܨܒܘܬ݂ܐ ܕܟܝܒܰܗ ܡܷܛܝܐ ܠܕܘܟܬ݂ܐ ܓ݂ܠܰܒܶܐ ܡܰܚܝܫܳܢܝܬ݂ܐ. ܘܐܰܡܝܪܐ ܘܐܘ ܫܶܟ݂ ܟܘܪܕܳܝܐ ܕܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܐܰܚܡܶܕ ܟ݂ܠܝܠ ܡܒܰܪܒܰܙܠܶܗ ܟ݂ܰܒܪܐ ܒܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܕܟܷܬܝܐ: ܗܰܢܝ ܕܰܐܬ݂ܷܠܠܶܗ ܦܘܩܕܳܢܐ ܕܝ ܦܳܠܚܘܬ݂ܐ ܛܪܳܘܷܢ ܚܰܕ݂ܝܪܶܐ. ܒܘ ܫܷܟܷܠܠܰܢܳܐ ܡܰܠܬܰܡܠܶܐ 25 ܥܠܰܝܡܶܐ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܘܡܫܰܕܪܝܠܶܗ ܠܝ ܡܕܝܬܐ ܠܰܫܰܢ ܕܡܰܬܝܡܝ ܐܰܟ ܟܬ݂ܰܘܝܳܬ݂ܶܐ ܘܰܐ ܦܘܠܚܳܢܶܐ ܕܝ ܦܳܠܚܘܬ݂ܐ. ܐܝ ܓܘܕܐ ܒܷܬ݂ܬ݂ܷܪ ܡܷܕ ܕܢܰܦܝܩܐ ܒܘ ܡܰܠܟ݂ܐ ܠܝ ܡܕ݂ܝܬܐ ܒܙܰܒܢܐ ܟܰܪܝܐ ܡܬܰܘܒܠܝ ܥܰܠ ܦܶܡܶܐ ܕܓܘܒܐ ܒܘ ܕܰܪܒܐ ܘܬܰܡܐ ܐܰܟ ܟܘܪܕܳܝܶܐ ܟܳܠܷܢܘܰܢܢܶܐ ܕܳܐܬ݂ܷܢ. ܗܰܪܟܶܐ ܩܛܷܠܠܶܗ ܟܘܠܠܶܗ ܘܡܚܰܠܩܷܢܢܶܗ ܠܘ ܓܘܒܐ.ܟܷܬܘܰܐ ܚܰܐ ܦܰܪܨܘܦܐ ܕܩܰܕܷܪ ܟ݂ܳܠܰܨ ܘܗܰܢܐ ܣܬܶܐ ܥܰܪܷܩ ܐܰܙܙܶܗ ܠܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܕܝ ܒܟ݂ܶܪܝܝܶܗ ܘܡܰܚܟܶܘܰܗ ܐܘ ܡܶܕܶܐ ܕܔܰܪܝ ܗܰܘܟ݂ܐ: ܐܘܚܰܐ ܕܩܰܕܷܪ ܥܳܪܰܩ ܥܰܪܷܩ، ܘܐܘ ܗܰܢܝ ܕܠܳܐ ܩܰܕܝܪܝ ܓܰܘܪܶܐ، ܢܝܫܶܐ ܢܰܥܝܡܶܐ ܟܘܠܶܠܗ ܩܛܝܠܝ. ܐܳܠܐ ܟܝܬ ܒܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܢܝܫܶܐ ܝܰܣܝܪܶܐ ܕܠܐ ܡܰܩܒܰܠܠܶܗ ܕܗܳܘܷܢ ܛܰܝܶܐ. ܚܕ݂ܳܐ ܡܰܢܝ ܐܷܫܡܰܗ ܣܰܝܕܶܐ، ܗܰܬ݂ܶܐ ܟܰܠܝܐ ܒܢܰܫܝܦܘܬ݂ܐ ܡܩܰܒܷܠ ܕܝ ܛܰܝܘܬ݂ܐ ܐܘ ܕܠܐ ܡܝܚܰܘܠܐ ܥܰܡ ܗܷܢ ܛܰܝܶܐ ܐܶܠܐ ܚܷܢܓܝ ܣܝܡ ܙܳܪܝܝܶܗ ܐܰܥܠܰܗ، ܗܝܝܰܗ ܣܬܶܐ ܡܷܦܬܰܟܰܪܠܰܗ ܒܘ ܢܰܥܝܡܰܝܕ݂ܐ ܕܟܶܬܘܰܐ ܬܡܳܢܶܐ ܐܷܫܢܶܐ ܗܰܘܝܐ ܡܰܔܒܘܪ ܕܡܰܩܰܒܠܐ ܕܓܰܘܪܐ. ܐܶܠܐ ܟܰܠܝܐ ܗܘܠ ܙܰܒܢܐ ܕܷܬܠܳܬ݂ܐ ܝܰܪܚܶܐ ܐܘ ܡܰܚܰܬܠܰܗ ܒܡܶܚܰܗ ܕܟ݂ܘܠܨܐ ܡܷܢܢܶܐ. ܥܰܠ ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܡܰܣܠܰܡܠܐ ܚܰܡܫܝ ܥܘܳܢܶܐ ܠܚܰܐ ܥܰܪܰܒ ܡܳܪܶܐ ܕܬܺܐܪܬ݂ܐ ܡܶܐ ܥܰܡܘܕܐ ܕܟܷܬܘܰܐ ܝܕܝܥܐ ܘܷܐܫܡܶܗ ܦܰܪܚܰܢ، ܐܘ ܗܺܝܰܐ ܣܬܶܐ ܡܷܕܠܰܗ ܐܘ ܘܰܐܒܪܐ ܐܘ ܥܰܪܝܩܐ ܠܝ ܕܰܝܪܐ ܕܘ ܙܰܥܦܰܪܰܢ. ܒܘ ܙܰܒܢܰܢܐ ܐܘ ܣܰܝܦܐ ܕܥܰܠ ܠܰܡ ܡܫܝܚܳܝܶܐ ܟܳܬܳܝܰܡ ܐܘ ܦܰܛܷܪܝܰܪܟ݂ܐ ܐܰܠܝܰܣ ܕܐܰ ܬܠܳܬ݂ܐ ܡܫܰܕܰܪܠܶܗ ܬܠܳܬ݂ܐ ܦܳܠܚܶܐ ܓܰܒ ܐܘ ܥܰܪܰܒ ܘܡܛܰܠܠܶܗ ܐܰ ܥܘܳܢܶܐ. ܗܰܪܟܶܐ ܐܘ ܣܰܝܦܐ ܟܰܡܝܕܰܘܰܡ ܡܘ ܛܰܪܰܦ ܕܰܐ ܟܘܪܕܳܝܶܐ. ܗܰܬ݂ܶܐ ܣܰܝܕܶܐ ܒܘ ܙܰܒܢܰܢܳܐ ܟܳܕܘܥܪܐ ܠܝ ܩܪܝܬ݂ܰܕ݂ܰܗ ܕܰܪܰܐ. ܐܶܠܐ ܗܰܢܐ ܐܘ ܛܰܝܐ ܟܳܩܳܛܰܠ ܗܝܝܰܐ ܘܐܰܒܪܐ ܘܟܳܡܳܝܰܕ ܣܬܶܐ ܐܰ ܥܘܳܢܶܐ ܠܪܘܚܶܗ. ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܠܐ ܦܰܝܷܫ ܒܕܰܪܰܐ ܐܶܠܳܐ ܒܰܣ ܘܡܰܟ݂ܬܰܒܙܰܒܢܐ ܕܘ ܥܰܡܰܝܕ݂ܢ. ܐܳܕܳܡ ܚܰܢܢܐ ܟܙ.ܗ.ܒܝܚ ܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܬܰܝܡܢܐ: Güney ܡܰܕܢܚܐ: Doğu ܫܰܚܛܐ: Ova, Düzlük ܔܰܪܝ: Olan bir şey, durum ܕܪܷܟܟܶܗ: İdrak etmek ܬܺܐܪܬ݂ܐ: Vijdan ܝܰܣܝܪܶܐ: Esir ܕܟܳܕܳܥܰܪ : Geriye, Geriye dönük

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://surayt.bethmardutho.org/2206
Publication Date: July 8, 2020
Preparation of Electronic Edition:

TEI XML encoding by Anna-Simona Barbara Üzel .

Open Access and Copyright:
How to Cite this Electronic Edition
Hanno, Odom, “ܦܰܠܩܐ ܡܘ ܡܟ݂ܬܰܒܙܰܒܢܐ ܩܰܪܝܘܐ ܕܝ ܡܕ݂ܝܬܐ ܥܰܬܷܩܬܐ ܕܰܐ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܕܰܪܰܐ / Falqo mu maxtabzabno qariwo di mḏito catëqto das Suryoye Dara”, in Shabo Talay (ed.), “Šlomo Surayt - Corpus”, last modified July 8, 2020, https://surayt.bethmardutho.org/2206.