DRAFT
Not for citation.
You are viewing a page on the
Syriaca.org development server:
Not for citation.

Sami Dik: ܐܺܝ ܡܰܪܕܘܬܼܳܐ ܕܽܘ ܣܺܝܒܳܪܳܐ ܒܛܘܪܥܰܒܕܝܢ / I marduṯo du siboro b Ṭurcabdin

  TEI  

ܒܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܐܝ ܡܰܪܕܘܬܼܐ ܘܺܐܝ ܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܡܰܣܪܶܐ ܢܶܐ ܒܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܘܐܰܡ ܡܰܪܕܘܳܬܼܐ (ܐܰܥ ܥܰܕܰܬ) ܒܝ ܗܰܝܡܳܢܘܬܼܐ ܟܳܚܳܙܷܢ ܣܘܟܳܠܐ. ܒܰܥ ܥܰܕܕܰܬ ܟܘܠܠܶܗ ܕܠܳܐ ܫܘܐܳܠܐ ܟܺܝܬ ܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܕܟܳܡܺܝܬܰܥܺܝܫܐ. ܟܳܘܶܐ ܕܗܳܘܶܐ ܦܰܘܕܳܐ ܚܰܐ ܐܺܝܢܰܩܠܰܐ ܕܦܳܪܷܫ ܐܺܝ ܡܰܪܕܘܬܳܐ ܡܝ ܗܰܝܡܳܢܘܬܼܳܐ. ܘܟܺܝܒܰܢ ܕܷܐܡܡܝܢܰܐ ܒܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܠܰܝܬ ܡܰܪܕܘܬܼܐ ܕܠܰܬܝܳܐ ܓܒܷܠܬܐ ܒܘ ܠܰܝܫܐ ܕܝ ܗܰܝܡܳܢܘܬܼܐ. ܗܰܪܟܶܐ ܢܰܩܠܰܘܰܬ ܐܝ ܡܰܪܕܘܬܼܐ ܒܝ ܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܟܳܟܷܡܠܐ، ܘܐܝ ܗܰܝܡܳܢܘܬܼܐ ܣܬܶܐ ܒܝ ܡܪܕܘܬܼܐ. ܠܰܔܰܢ ܕܡܷܦܗܳܡܳܐ ܐܝ ܫܰܪܝܪܘܬܼܐ ܕܰܚ ܚܰܝܶܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ، ܓܠܳܙܷܡ ܒܝ ܚܙܰܝܬܰܬܼܶܗ ܚܰܝܪܺܝܢܰܐ ܒܰܦܼ ܦܺܝܪܶܐ ܘܒܰܙ ܙܰܪܥܶܐ ܟܘܠܠܶܗ ܕܝ ܡܰܪܕܘܬܼܐ ܘܕܝ ܗܰܝܡܳܢܘܬܼܐ ܕܟܳܡܘܪܩܺܝ ܒܘ ܥܰܦܪܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ. ܐܝ ܡܰܪܕܘܬܼܐ ܘܐܝ ܗܰܝܡܳܢܘܬܼܐ ܢܶܐ ܕܟܳܛܳܪܷܢ ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܥܰܠ ܐܝ ܪܰܓܼܳܐ، ܘܕܟܳܐܒܷܢ ܫܷܟܷܠ (ܐܶܣܟܺܝܡܳܐ) ܠܝ ܥܰܝܰܫܰܐ ܘܕܟܳܡܷܫܬܰܥܷܢ ܕܰܘܪܐ ܒܰܚ ܚܰܝܶܐ ܪܘܚܳܢܳܝܶܐ ܒܘ ܡܝܳܕܳܐ ܕܟܳܡܰܝܕܝ ܕܘܟܬܼܐ ܒܘ ܡܰܗܘܐ ܘܫܩܳܠܐ ܕܝ ܡܰܚܫܰܒܬܼܐ. ܐܝ ܐܰܡܝܼܢܘܬܼ ܡܰܪܕܘܬܼܐ ܕܝ ܗܰܝܡܳܢܘܬܼܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܕܐܰܬܼܝܳܐ ܡܰܕ ܕܳܪܶܐ ܩܰܡܳܝܶܐ ܗܘܠ ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ، ܟܳܡܺܝܬܰܣܪܐ ܒܘ ܓܼܒܳܠܐ ܕܷܓܼܒܺܝܠܐ ܘܕܷܡܬܰܪܓܡܐ ܒܓܰܘܶܗ ܕܰܡ ܡܟܳܢܶܐ ܕܝ ܥܰܝܰܫܰܐ ܘܬܰܚܬ ܐܘ ܫܽܘܥܒܳܕܼܐ ܕܝ ܗܰܝܡܳܢܘܬܼܐ ܡܫܝܚܳܝܬܐ. ܚܕܐ ܡܰܡ ܡܰܪܕܘܳܬܼܐ ܕܷܛܪܰܠܠܶܗ ܐܘ ܥܰܡܐ ܣܘܪܝܳܝܐ ܡܕܰܒܰܪ ܪܘܚܶܗ ܒܘ ܝܰܡܐ ܕܚ ܚܰܝܶܐ ܡܰܘܳܬܼܐ ܕܷܐܷܫܢܶܐ ܘܕܗܰܘܷܢ ܓܷܺܫܪܐ ܒܰܝܢ ܐܰܬܼܡܷܠ ܘܠܰܐܕܝܰܘܡܰܐ، ܐܝ ܡܪܕܘܬܼܐ ܕܘ ܣܺܝܒܳܪܐ ܝܳܐ. ܐܝ ܡܶܠܬܼܐ ܕܘ ܣܺܝܒܳܪܐ ܟܷܐܬܼܝܳܐ ܡܝ ܡܶܠܬܼܐ ܕܘ ܣܽܘܒܳܪܐ ܕܟܐܷܬܝܐ ܒܘ ܟܬܼܳܒܳܢܳܝܐ. ܘܟܳܡܺܝܬܷܣܬܰܥܷܡܠܳܐ ܒܣܘܟܳܠܳܐ ܕܷܣܒܰܪܬܼܳܐ ܐܰܘܟܝܬܼ ܒܷܫܪܰܐ. ܠܰܔܰܢ ܐܘ ܐܽܘܗܕܳܢܐ ܕܝ ܣܒܰܪܬܼܐ ܕܟܳܡܰܘܕܼܥܐ ܐܘ ܒܰܛܢܐ ܕܡܰܪܝܰܡ، ܒܟܘܠ ܫܰܬܐ ܚܰܡܫܐ ܘܥܶܣܪܝ ܐܳܕܳܪ ܐܝ ܥܺܝܬܐ ܣܘܪܝܳܝܬܐ ܟܳܡܥܰܝܕܼܐ ܐܘ ܥܶܕܼܐ ܕܝ ܣܒܰܪܬܼܐ ܕܘ ܡܰܘܠܳܕܐ ܕܷܡܫܺܝܚܳܐ. ܬܰܚܬ ܐܝ ܡܛܰܠܬܼܐ ܕܝ ܥܺܝܬܐ، ܐܝ ܡܰܪܕܽܘܬܼܰܬܼܶܗ ܟܳܡܺܝܬܰܘܡܰܘܪܠܰܗ ܣܽܘܒܳܪܐ. ܐܘ ܥܶܝܳܕܼܐ ܕܘ ܥܶܕܼܰܢܐ، ܟܳܘܶܐ ܒܷܬܼܷܪ ܡܘ ܪܰܬܼܚܐ ܪܘܚܳܢܳܝܐ ܘܣܘܟܳܠܳܝܐ ܕܟܳܡܺܝܛܝܰܒ ܒܰܒ ܒܳܬܶܐ ܒܛܘܪܥܰܒܕܝܢ. ܐܰܛ ܛܘܝܳܒܶܐ، ܟܳܡܰܝܕܺܝ ܣܘܟܳܠܐ ܒܘ ܠܰܚܡܐ ܫܟܰܒܼܰܐ ܘܒܚ ܚܘܛܶܐ ܕܘ ܣܺܝܒܳܪܐ ܕܟܷܬܢܶܗ ܐܰܕ ܕܝܠܳܝܳܬܼܳܐ ܕܘ ܥܶܕܼܰܢܐ. ܡܶܐ ܓܰܒܐ ܟܳܚܳܙܝܢܰܐ ܐܝ ܦܨܺܝܚܘܬܼܐ ܕܘ ܥܶܕܼܐ ܟܳܙܰܝܕܳܐ ܒܘ ܚܘܛܐ ܕܘ ܣܺܝܒܳܪܐ ܘܒܘ ܠܝܳܫܐ ܕܘ ܠܰܚܡܐ ܫܟܰܒܼܐ، ܘܡܶܐ ܓܰܒܳܐ ܣܬܶܐ ܟܳܚܳܙܺܝܢܰܐ ܐܝ ܐܡܺܝܢܘܬܼ ܡܰܪܕܘܬܐ ܕܝ ܗܰܝܡܳܢܘܬܼܰܬܼܶܗ ܕ ܕܟܐܷܙܙܰܐ ܠܰܕ ܕܳܪܶܐ ܕܡܶܩܷܡ. ܒܛܘܪܥܰܒܕܝܢ، ܐܘ ܥܶܕܼܳܐ ܕܘ ܣܺܝܒܳܪܐ ܟܷܬܠܶܗ ܬܰܪܬܶܐ ܥܰܕܰܬ (ܡܰܪܕܘܳܬܼܳܐ). ܚܕܼܳܐ ܡܰܢܢܶܗ ܗܰܬܼܶܐ ܝܳܐ: ܒܠܰܠܝܶܗ ܕܘ ܥܶܕܼܐ ܟܳܡܷܓܕ݂ܷܠ ܚܰܐ ܚܘܛܐ ܣܶܡܳܩܐ ܘܚܰܐ ܚܶܘܳܪܐ ܥܰܠܷ ܚܕܼܳܕܼܶܐ. ܐܘ ܚܘܛܳܐ ܚܶܘܳܪܐ، ܪܶܡܙܐ ܕܝ ܐܰܠܳܗܘܬ݂ܐ، ܘܐܘ ܚܘܛܐ ܣܶܡܳܩܐ ܪܶܡܙܳܐ ܕܝ ܢܳܫܘܬ݂ܐ ܝܐ. ܒܕܷܟܳܬܼܶܐ ܣܬܶܐ ܐܘ ܚܘܛܰܢܐ، ܟܳܘܶܐ ܓܕ݂ܝܠܐ ܡܶܐ ܓܰܘܢܐ ܚܶܘܳܪܐ ܘܣܶܡܳܩܐ ܘܟܳܡܐ. ܠܘ ܓܳܪܰܢ ܕܘ ܦܘܫܳܩܐ ܕܗܷܢ، ܐܰܬܠܳܬܼܳܐ ܓܰܘܢܰܢܺܝ ܟܳܡܰܕܝܠܝ ܥܰܠ ܐܝ ܬܠܝܬܼܳܝܘܬܼܐ. ܘܠܘ ܓܳܪܰܢ ܕܦܘܫܳܩܐ ܚܪܶܢܐ، ܐܘ ܓܰܘܢܐ ܟܳܡܐ ܟܳܡܰܕܷܠ ܥܰܠ ܐܰܚ ܚܰܫܶܐ ܘܐܘ ܡܰܘܬܐ ܕܷܡܫܝܚܐ، ܐܘ ܓܰܘܢܐ ܣܶܡܳܩܐ ܟܳܡܰܕܷܠ ܥܰܠ ܐܘ ܐܰܕܡܰܝܕܼܶܗ ܕܒܺܝܙ ܥܰܠ ܐܘ ܨܠܝܒܐ، ܘܐܘ ܚܶܘܳܪܐ ܣܬܶܐ ܟܳܡܰܕܷܠ ܥܰܠ ܐܝ ܢܰܩܕܘܬܼܰܝܕܼܶܗ. ܐܺܝܢܰܩܠܰܐ ܕܡܰܚܬܺܝܢܰܐ ܐܰܕ ܕܺܝܠܳܝܳܬܼܳܐ ܕܡܰܪܝܰܡ ܐܺܝ ܐܶܡܳܐ ܕܐܰܠܳܗܳܐ ܩܡܝ ܥܰܝܢܐ، ܐܘ ܚܘܛܰܢܐ ܟܳܡܺܝܬܰܚܷܬ ܒܘ ܕܘܡܝܐ ܕܘ ܨܠܝܒܐ ܥܠ ܐܘ ܠܰܝܫܐ ܫܟܰܒܼܐ ܕܟܳܠܰܝܫܺܝܠܶܗ ܐܰܒ ܒܢܳܬܼܐ ܒܬܘܠܳܬܼܐ ܥܰܡ ܩܳܠܐ ܣܘܪܝܳܝܐ ܕܟܳܡܰܪ: ܐܳܢܐ ܢܐ ܐܘ ܠܰܚܡܐ ܕܰܚ ܚܰܝܶܐ. ܘܗܶܕܝ ܕܝܣ ܐܰܙ ܙܰܪܥܶܐ ܟܘܠܠܶܗ ܕܟܳܡܝܩܰܦܷܢ ܒܘ ܒܰܝܬܐ ܟܳܡܺܝܬܰܚܬܝ ܐܰܥܠܶܗ. ܘܒܷܬܷܪ، ܐܘ ܠܰܝܫܐ ܟܳܡܺܝܬܰܣܠܷܩ ܠܓܳܪܐ ܘܬܰܚܬ ܐܘ ܒܰܗܪܐ ܕܘ ܣܰܗܪܐ ܘܕܰܟܷܟܘܶܐ ܕ ܕܟܳܡܰܢܗܷܪܝ ܐܝ ܫܡܰܝܐ. ܟܳܡܺܝܬܰܘܡܰܪ ܩܳܠܶܐ ܘܟܳܡܺܝܬܰܟܠܶܗ ܐܷܫܡܐ ܕܙܰܒܢܐ. ܒܷܬܷܪ ܡܘ ܟܳܗܢܐ ܕܟܳܩܳܪܶܐ ܨܠܰܘܳܬܼܐ ܐܰܥܠܶܗ، ܐܘ ܠܰܝܫܐ ܟܳܡܺܝܬܰܚܷܬ ܬܰܚܬ ܐܘ ܡܓܰܠܝܘܢ ܘܒܷܬܷܪ ܡܘ ܩܘܪܳܒܐ ܐܰܠܳܗܳܝܐ ܣܬܶܐ ܟܳܡܺܝܦܰܠܷܓܼ ܥܠ ܐܘ ܥܰܡܐ. ܟܼܷܕ ܕܟܷܬܝܐ ܥܰܕܶܐ، ܟܘܠ ܫܰܬܐ ܒܠܰܠܝܶܗ ܕܘ ܣܺܝܒܳܪܐ ܐܘ ܚܡܺܝܪܐ ܥܰܬܝܩܐ ܕܘ ܒܰܝܬܐ ܟܳܡܝܫܰܚܠܰܦ ܒܘ ܚܰܬܼܐ. ܒܨܰܦܪܶܗ ܕܘ ܥܶܕܼܐ ܡܶܐ ܩܶܕܷܡܬܐ، ܡܘ ܠܰܝܫܰܘܐ ܟܳܡܺܝܣܷܡ ܛܰܘܥܶܐ ܠܘ ܩܘܪܳܒܐ ܐܰܠܳܗܳܝܐ. ܗܷܢ ܡܰܐ ܛܰܘܥܰܢܺܝ ܟܳܡܺܝܦܰܠܓܼܝ ܠܰܗ ܗܰܕܳܡܶܐ ܕܝ ܐܝܩܰܪܬܼܐ ܘܠܰܚܝܳܢܶܐ، ܘܗܷܢ ܡܰܢܢܶܗ ܣܬܶܐ ܐܝ ܫܰܬܳܐ ܟܘܠܰܗ ܟܳܦܰܝܫܺܝ ܡܥܰܠܩܶܐ ܒܰܒ ܒܳܬܶܐ ܘܒܰܚ ܚܰܩܠܳܬܐ ܘܒܰܟ ܟܰܪܡܶܐ. ܘܐܘ ܡܶܕܶܐ ܕܟܳܙܳܝܷܕ ܣܬܶܐ ܟܳܡܺܝܬܰܘܟܷܠ ܠܰܚ ܚܰܝܘܳܬܼܐ. ܐܘ ܦܶܠܳܓܼܐ ܕܰܛ ܛܰܘܥܰܢܺܝ، ܟܳܡܺܝܬܰܩܒܷܠ ܡܰܪܕܘܬܼܐ ܕܟܳܡܣܰܒܪܳܐ (ܐܰܘ ܕܟܳܡܒܰܫܪܳܐ) ܥܠ ܐܝ ܡܶܬܼܰܝܬܐ ܕܷܡܫܝܚܐ ܠܘ ܥܰܡܐ ܘܠܷܒܪܝܬܼܳܐ. ܐܘ ܚܰܨܳܕܐ ܕܟܐܷܙܙܶܐ ܠܝ ܚܰܩܠܐ ܐܰܘ ܠܘ ܟܰܪܡܐ ܟܳܡܳܛܶܐ ܩܰܡܰܝܬܐ ܠܘ ܛܰܘܥܐ ܕܟܷܬܝܐ ܡܥܰܠܩܐ ܒܪܶܫܶܗ ܕܩܰܝܣܘܣܳܐ ، ܟܳܡܳܝܷܕ ܠܘ ܩܰܝܣܘܣܰܘܳܐ ܘܟܳܬܳܘܰܪܠܶܗ. ܗܰܢܳܐ ܟܳܐܒܶܐ ܣܰܒܪܐ ܕܘ ܚܨܳܕܐ ܬܳܝܷܡ ܘܡܰܩܘܶܐ ܚܰܨܶܗ ܕܘ ܚܰܨܳܕܐ. ܐܘ ܚܘܛܐ ܕܘ ܣܺܝܒܳܪܐ ܣܬܶܐ، ܟܳܡܺܝܦܰܠܷܓܼ ܒܰܝܢ ܕܰܗܰܕܳܡܶܐ ܕܝ ܐܺܝܩܰܪܬܼܐ. ܗܘܠ ܠܘ ܝܰܘܡܐ ܕܘ ܥܶܕܼܐ ܕܝ ܩܝܷܡܬܐ ܟܳܡܺܝܥܰܠܷܩ ܒܝ ܨܰܘܥܳܐ ܘܒܝ ܕܪܳܥܐ ܘܒܝ ܐܰܕܼܢܐ ܘܒܘ ܩܕܼܳܠܐ. ܐܘ ܚܘܛܳܐ ܕܘ ܣܝܼܒܳܪܐ ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܟܳܡܺܝܬܰܘܦܷܩ، ܒܐܝܩܳܪܐ ܟܳܡܺܝܬܰܚܷܬ ܒܰܢ ܢܰܩܘܶܐ ܕܘ ܣܝܳܓܼܐ ܕܝ ܥܺܝܬܐ. ܐܰܘ ܟܰܡܺܝܬܰܘܩܷܕܼ ܒܝ ܢܘܪܐ ܕܝ ܕܰܫܷܫܬܐ ܕܟܳܡܺܝܣܳܡܳܐ ܒܘ ܥܶܕܼܐ. ܡܝ ܥܶܠܬܼܐ ܕܟܳܡܺܝܥܷܫ ܥܡ ܚܕܼܳܕܼܶܐ، ܐܺܝ ܡܰܪܕܘܬܼܰܬܼܶܗ ܕܘ ܣܺܝܒܳܪܐ ܒܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܟܳܡܷܚܙܳܝܐ ܒܬܰܘܕܝܳܬܼܐ ܦܪܺܝܫܶܐ. ܐܰܢ ܐܝܙܝܕܳܝܶܐ ܟܳܡܷܣܬܰܥܷܡܠܺܝ ܐܺܝ ܡܰܪܕܘܬܼܰܬܼܶܗ ܟܼܕܰܐ ܣܘܪܝܳܝܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܓܰܒ ܐܰܟ ܟܘܪܕܳܝܶܐ ܘܰܡܚܰܠܡܳܝܶܐ (ܐܰܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܕܩܰܠܺܝܒܺܝ ܡܰܫܷܠܡܳܢܶܐ) ܓܷܕܼܰܠܰܬ ܝܳܐ ܓܰܒܰܝܝܶܗ. ܐܰܡ ܡܚܰܠܡܳܝܶܐ ܒܰܣܷܡܒܰܪ ܟܷܐܡܡܺܝ ܠܘ ܚܘܛܳܐ ܕܟܷܬܝܳܐ ܓܕܼܺܝܠܳܐ ܡܘ ܓܰܘܢܳܐ ܙܰܪܩܳܐ ܘܚܶܘܳܪܐ. ܐܰܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܕܟܰܡܷܔܓܼܳܠܺܝ ܥܰܪܰܒܳܝܳܐ ܣܬܶܐ، ܐܽܘ ܟܼܰܒܪܳܐ ܕܒܰܣܷܡܒܰܪ ܟܳܡܷܣܬܰܥܷܡܠܺܝ. ܗܰܢܳܐ ܣܬܶܐ ܟܳܡܰܚܘܶܐ ܕܰܬܰܘܕܝܳܬܼܳܐ ܘܰܠܰܘ ܕܗܳܘܷܢ ܦܪܺܝܫܶܐ ܣܬܶܐ، ܐܺܝ ܡܰܪܕܘܬܼܐ ܘܝ ܗܰܝܡܳܢܘܬܼܐ ܬܰܚܘܺܝܬܼܳܐ ܢܶܐ ܕܝ ܥܰܝܰܫܰܐ ܕܟܳܡܺܝܥܷܫ ܥܰܡ ܚܕܼܳܕܼܶܐ ܒܓܰܘܶܗ ܕܘ ܡܰܟܼܬܰܒܙܰܒܢܳܐ. ܐܝ ܟܬܼܰܘܬܐ ܡܬܰܪܓܡܳܐ ܡܘ ܠܶܫܳܢܐ ܬܘܪܟܳܝܐ ܠܘ ܣܘܪܰܝܬ ܟܬܼܰܘܬܳܐ: ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ ܬܘܪܓܳܡܳܐ: ܩܰܘܡܶܐ (ܨܰܐܡܺܝ) ܕܺܝܟ 13.03.2017

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://surayt.bethmardutho.org/2302
Publication Date: July 8, 2020
Preparation of Electronic Edition:

TEI XML encoding by Anna-Simona Barbara Üzel .

Open Access and Copyright:
How to Cite this Electronic Edition
Dik, Sami, “ܐܺܝ ܡܰܪܕܘܬܼܳܐ ܕܽܘ ܣܺܝܒܳܪܳܐ ܒܛܘܪܥܰܒܕܝܢ / I marduṯo du siboro b Ṭurcabdin”, in Shabo Talay (ed.), “Šlomo Surayt - Corpus”, last modified July 8, 2020, https://surayt.bethmardutho.org/2302.