DRAFT
Not for citation.
You are viewing a page on the
Syriaca.org development server:
Not for citation.

Sami Dik: ܥܷܣܪܝ ܡܰܬ݂ܠܶܐ ܡܶܐ ܕܟܳܢܦܘܫ̰ܝܘܣ / Cësri maṯle me d Konfučius

  TEI  

ܥܷܣܪܝ ܡܰܬ݂ܠܶܐ ܡܶܐ ܕܟܳܢܦܘܫ̰ܝܘܣ ܟܳܢܦܘܫ̰ܝܘܣ(Konfüçyüs B.C. 551-479) ܐ- ܡܶܐ ܕܰܪܒܶܗ ܕܷܡܨܰܥܪܰܬ ܠܝ ܥܘܬܡܐ، ܡܰܩܷܬܼ ܫܰܡܥܐ. ܒ- ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ ܟܳܡܰܢܩܷܨܝ ܐܘ ܐܝܩܳܪܐ ܕܘ ܡܶܕܶܐ ܕܟܷܬܬܶܗ، ܐܶܠܳܐ ܟܳܡܪܰܡܷܪܡܝ ܐܘ ܡܶܕܶܐ ܕܠܰܬܬܶܗ ܓ- ܠܰܬܝܐ ܐܘ ܓܘܒܐ ܥܰܡܘܩܐ، ܐܘ ܚܰܘܠܐ ܟܰܪܝܐ ܝܐ. ܕ- ܐܘ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܟܳܛܳܠܰܒ (ܕܷܓܛܳܠܷܒ) ܡܶܐ ܪܘܚܶܗ ܓܼܰܠܰܒܶܐ ܘܡܰܢ ܢܳܫܶܐ ܐܷܫܡܐ، ܟܳܛܳܪܶܐ (ܓܛܳܪܶܐ) ܪܘܚܶܗ ܪܰܚܘܩܐ ܡܰܒ ܒܝܫܳܬܼܐ. ܗ- ܝܰܐ ܚܙܰܝ ܕܰܪܒܐ، ܝܰܐ ܦܬܰܚ ܕܰܪܒܐ، ܝܰܐ ܣܬܶܐ ܡܬܰܟܼܷܪ ܡܘ ܕܰܪܒܐ. ܘ- ܠܐ ܚܰܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܣܰܠܷܩ ܐܰܕ ܕܰܪܓܼܶܐ ܕܝ ܟܰܫܝܪܘܬ݂ܐ ܐܝܕܼܳܬܼܶܗ ܒܟܝܣܶܗ. ܙ -ܐܘ ܥܰܫܩ- (ܐܝ ܚܘܒܐ) ܟܳܫܳܒܰܗ ܠܘ ܣܷܣܝܐ ܕܟܳܪܳܗܰܛ ܚܝܨܐ، ܠܐ ܡܘ ܗܰܦܿܨܳܪܐ ܟܰܦܳܗܰܡ ܘܠܐ ܟܼܰܒܪܐ ܟܰܡܰܨܷܬ݂. ܚ- ܒܷܚܕܐ ܕܘܟܬܼܐ ܐܝܕܼܰܗ ܟܝܬ ܛܶܠܳܠܐ ܪܰܒܐ ܕܢܳܫܶܐ ܢܰܥܝܡܶܐ، ܝܕ݂ܰܥ ܬܰܡܐ ܟܰܠܰܗ ܟܳܛܰܘܥܐ ܐܝ ܫܷܡܫܐ. ܛ- ܐܘ ܡܶܕܶܐ ܐܳܠܨܳܝܐ ܠܰܬܝܐ ܚܰܐ ܕܣܳܟ ܕܠܐ ܢܳܦܷܠ، ܐܶܠܐ ܟܘܠ ܕܢܳܦܷܠ ܕܩܳܕܷܪ ܕܩܳܝܷܡ ܝܐ. ܝ- ܐܘ ܚܰܐ ܕܡܰܩܒܷܠ ܐܘ ܚܷܣ ܬܰܚܬܳܝܐ ܕܘ ܡܚܳܝܐ ܕܰܟ ܟܰܦܶܐ، ܡܰܥܢܰܬܘ ܡܚܰܠܶܠܶܗ ܐܘ ܡܚܳܝܐ ܕܰܟ ܟܰܦܶܐ. ܝܐ- ܟܼܷܕ ܕܠܐ ܓܡܳܛܰܬ ܠܶܗ ܘܟܼܷܕ ܕܟܝܒܘܟܼ ܡܣܰܟܪܰܬ ܟܘܠ ܡܶܕܶܐ ܦܠܰܚ. ܝܒ- ܐܘ ܬܶܘܠܝܦܐ، ܬܰܪܬܶܐ ܢܰܩܠܰܬ ܝܠܳܦܐ ܝܐ. ܝܓ- ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܟܼܕܘ ܓܶܠܐ ܢܶܐ، ܐܰܪ ܪܰܒܶܐ ܣܬܶܐ ܟܼܕܝ ܗܰܘܰܐ ܢܶܐ. ܐܝ ܗܰܘܰܐ ܠܰܝܢܰܐ ܓܰܒܐ ܕܡܷܚܝܐ ܐܘ ܓܶܠܐ ܣܬܶܐ ܠܘ ܓܰܒܰܘܐ ܟܳܡܰܝܷܠ (ܓܡܰܝܷܠ). ܝܕ- ܠܐ ܡܷܫܬܰܥܰܬ ܒܘ ܣܰܒܪܐ ܕܰܢ ܢܳܫܶܐ݂، ܕܠܡܳܐ (ܒܰܠܟܝ) ܐܘ ܡܶܕܶܐ ܕܟܷܬܬܶܗ ܟܘܠܶܗ ܗܝܝܶܐ ܝܐ. ܝܗ- ܡܘ ܡܰܡܠܐ ܐܷܫܡܐ، ܐܷܫܡܐ ܟܳܡܝܬܰܢܕܰܡ (ܓܡܝܬܰܢܕܷܡ)؛ ܐܶܠܐ ܡܘ ܡܰܡܠܐ ܙܳܝܘܕܐ ܟܘܠ ܢܰܩܠܐ. ܝܘ- ܗܘܠ ܕܠܐ ܡܢܰܕ݂ܦܰܬ ܐܝ ܣܩܷܦܬܐ ܕܘ ܬܰܪܥܰܝܕܼܘܟܼ، ܠܐ ܡܰܫܟܰܬ ܡܘ ܬܰܠܓܐ ܕܟܝܬ ܥܠ ܐܝ ܓܳܪܐ ܕܘ ܫܒܳܒܱܝܕܼܘܟ݂. ܝܙ- ܩܰܝ ܟܳܩܘܛܠܝܬܘ ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ، ܟܠܰܝܘ ܐܷܫܡܐ ܗܷܢܢܷܟ ܓܷܕ ܡܰܝܬܼܝ. ܝܚ- ܠܰܝܬ ܡܶܕܶܐ ܡܰܙܝܥܳܢܐ ܟܼܕܝ ܣܰܟܼܠܘܬܐ ܐܝܢܰܩܠܐ ܕܫܷܦܥܐ ܠܘ ܦܷܥܷܠ. ܝܛ- ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܐܷܕ݂ܥܰܬ ܟܝܬ ܡܶܕܶܐ ܕܟܷܬܝܐ ܒܟܝܢܘܬ݂ܐ ܘܕܠܐ ܐܷܙܙܘܟܼ ܒܷܬ݂ܪܶܗ، ܡܰܥܢܰܬܘ ܙܰܝܳܥܐ ܗܰܬ. ܟ- ܐܘ ܚܰܐ ܕܠܰܬܠܶܗ ܦܳܬ݂ܐ ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܗܳܘܶܐ ܒܚܰܝܠܐ، ܟܝܒܶܐ ܕܡܰܘܦܷܩ ܐܘ ܓܰܒܪܐ ܫܰܪܝܪܐ ܡܕܰܓܠܳܢܐ. ܩܘܡܐ ܕܝܟ ܐܰܪܟܰܚܳܝܐ- 09/05/2017 ܛܘܪܥܰܒܕܝܢ

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://surayt.bethmardutho.org/2303
Publication Date: July 6, 2020
Preparation of Electronic Edition:

TEI XML encoding by Anna-Simona Barbara Üzel .

Open Access and Copyright:
How to Cite this Electronic Edition
Dik, Sami, “ܥܷܣܪܝ ܡܰܬ݂ܠܶܐ ܡܶܐ ܕܟܳܢܦܘܫ̰ܝܘܣ / Cësri maṯle me d Konfučius”, in Shabo Talay (ed.), “Šlomo Surayt - Corpus”, last modified July 6, 2020, https://surayt.bethmardutho.org/2303.