DRAFT
Not for citation.
You are viewing a page on the
Syriaca.org development server:
Not for citation.

Sami Dik: ܡܝܡܪܐ ܥܠ ܐܝ ܐܶܡܐ / Mimro cal i emo

  TEI  

ܐܶܡܝ، ܬܶܫܥܐ ܝܰܪܚܶܐ ܒܓܰܘܰܟ݂ ܛܥܷܢܠܰܟܼ ܠܝ ܒܟܘܠ ܥܰܣܩܘܬܼܐ ܡܰܘܠܰܕܠܰܟܼ ܠܝ ܒܘ ܚܰܠܘܐ ܡܩܰܕܫܐ ܕܷܝܢܷܩܠܝ ܡܶܢܰܟܼ ܡܰܘܪܰܘܠܰܟܼ ܠܝ ܠܡܶܕܶܐ ܣܢܝܩܳܝܐ (ܣܢܝܩܰܝܬܐ) ܠܳܐ ܛܪܶܠܰܟܼ ܠܝ ܒܷܚܙܝܪܷܢ ܐܰܥܡܰܟܼ ܠܘ ܚܨܳܕܐ ܡܰܘܒܶܠܰܟܼ ܠܝ ܒܘ ܛܶܠܳܠܐ ܕܘ ܓܰܝܪܐ ܥܰܪܙܶܠܐ ܣܷܡܠܰܟܼ ܠܝ ܒܘ ܢܩܳܠܐ ܕܘ ܙܰܕ ܩܷܡ ܨܰܕܪܰܟ݂ ܛܥܷܢܠܰܟܼ ܠܝ ܘܒܰܦ ܦܿܰܣܶܐ (ܦܿܰܫ̰ܷܟܰܬ) ܡܘ ܥܰܔܰܩ ܡܰܚܦܰܕ݂ܠܰܟܼ ܠܝ ܒܐܝܠܷܢ (ܒܐܶܝܠܘܠ) ܠܰܟ ܟܰܪܡܶܐ ܡܰܘܒܶܠܰܟܼ ܠܝ ܒܘ ܙܶܝܳܬܐ ܡܰܝܶܐ ܕܥܷܢܘܶܐ ܥܨܷܪܠܰܟ݂ ܠܝ ܟܘܠ ܕܒܰܟ݂ܝܢܐ (ܕܒܰܟ݂ܝܳܢܐ) ܚܰܠܘܐ ܡܰܫܬܶܠܰܟܼ ܠܝ ܘܒܝ ܚܘܒܰܝܕ݂ܰܟܼ ܐܝ ܡܒܰܪܰܟܼܬܐ ܡܰܩܘܶܠܰܟܼ ܠܝ ܐܶܡܐ ܗܰܬ ܐܰܬ ܐܝ ܡܰܗܷܘܝܳܢܝܬ݂ܐ ܕܰܚ ܚܰܝܶܐ ܠܰܢ ܐܰܒܢܰܝܕܰܟ݂ ܘܗܰܬ ܐܰܬ ܐܝ ܣܰܬܐ ܘܐܰܚܢܰܐ ܐܰܢ ܢܘܪܒܰܝܕ݂ܰܟ݂ ܐܶܡܐ ܗܰܬ ܐܰܬ ܐܘ ܐܝܠܳܢܐ ܘܐܰܚܢܰܐ ܐܰܦ ܦܝܪܰܝܕ݂ܰܟ݂ ܘܗܰܬ ܐܰܬ ܐܝ ܚܰܩܠܐ ܘܐܰܚܢܰܐ ܐܰܫ ܫܶܒܠܰܝܕ݂ܰܟ݂ ܐܝ ܚܘܒܐ ܕܡܰܚܘܶܠܰܟ ܠܰܢ ܐܰܚܢܰܐ ܕܠܐ ܡܰܚܘܝܢܰܐ ܠܰܟܼ ܡܶܐ ܟܘܠܶܗ ܠܶܒܰܝܢܰܐ ܐܝܩܳܪܐ ܕܠܳܒܝܢܰܐ ܠܰܟܼ ܘܒܝ ܣܰܝܒܘܬ݂ܰܝܕ݂ܰܟ ܐܰܚܢܰܐ ܡܳܪܐ ܕܠܳܘܝܢܰܐ ܠܰܟܼ ܡܰܪܠܝ ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܟܝܒܰܢ ܐܰܒܢܶܐ ܛܳܘܶܐ ܕܗܳܘܝܢܰܐ ܠܰܟܼ ܩܰܘܡܶܐ ܕܝܟ ܐܰܪܟܰܚܳܝܐ 4.05.2017 ܛܘܪܥܰܒܕܝܢ-

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://surayt.bethmardutho.org/2304
Publication Date: July 8, 2020
Preparation of Electronic Edition:

TEI XML encoding by Anna-Simona Barbara Üzel .

Open Access and Copyright:
How to Cite this Electronic Edition
Dik, Sami, “ܡܝܡܪܐ ܥܠ ܐܝ ܐܶܡܐ / Mimro cal i emo”, in Shabo Talay (ed.), “Šlomo Surayt - Corpus”, last modified July 8, 2020, https://surayt.bethmardutho.org/2304.