DRAFT
Not for citation.
You are viewing a page on the
Syriaca.org development server:
Not for citation.

Sami Dik: ܐܰܦ ܦܘܠܳܓܶܐ ܕܗܰܘܷܢ ܒܘ ܡܰܟ݂ܬܰܒܙܰܒܢܐ ܕܘ ܥܰܡܐ ܣܘܪܝܳܝܐ / Af fuloġe d hawën bu maxtabzabno du camo Suryoyo

  TEI  

ܐܺܝܢܰܩܠܰܐ ܕܚܰܝܪܝܢܰܐ ܒܰܘ ܘܰܪܩܶܐ ܕܘ ܡܰܟ݂ܬܰܒܙܰܒܢܐ ܕܘ ܥܰܡܐ ܣܘܪܝܳܝܐ، ܓܡܷܦܪܷܫ ܠܬܰܪܬܶܐ ܡܢܰܘܳܬ݂ܐ. ܡܶܩܷܡ ܡܶܐ ܡܫܝـܚܐ ܘܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܡܫܝـܚܐ. ܐܽܘ ܥܰܡܐ ܣܘܪܝܳܝܐ، ܬܰܚܬ ܐܝ ܡܛܰܠܬ݂ܐ ܡܫܝܼـܚܳܝܬܐ ܡܫܰܟܠܐ ܝܐ ܡܶܐ ܥܰܡܶܐ ܡܫܰܚܷܠܦܶܐ. ܐܳܪܳܡܳܝܶܐ ܘܐܳܬ݂ܘܪܳܝܶܐ ܘܐܰܩܰܕܳܝܶܐ ܘܒܳܒܠܳܝܶܐ ܘܰܣܛܰܪ. ܠܰܝܬ ܠܝ ܚܰܝܠܐ ܘܟܡܳܝܘܬ݂ܐ ܕܩܳܕܰܪܢܐ ܕܡܰܚܟܷܢܐ ܥܰܡܝܩܳܐܝܬ݂ ܐܰܘ ܚܰܐ ܒܚܰܐ ܥܰܠ ܐܽܘ ܡܰܟܼܬܰܒܙܰܒܢܐ ܕܰܥ ܥܰܡܰܢܝ. ܐܶܠܳܐ ܐܝܕܼܝܥܐ ܝܐ ܕܟܷܬܢܶܐ ܐܽܘ ܫܶܪܫܐ ܘܕܝܠܳܢܳܐܝܺܬ݂ ܣܬܶܐ ܐܰܢ ܐܰܒܳܗܳܬ݂ܐ ܕܘ ܥܰܡܐ ܣܘܪܝܳܝܐ. ܘܐܺܝ ܡܰܪܕܘܬ݂ܐ ܕܽܘ ܥܰܡܰܢܐ ܒܛܷܢܬܐ ܝܐ ܡܶܐ ܦܶܪܥܶܐ ܣܰܓܝܼـܝܶܐ ܕܡܰܪܕܘܳܬ݂ܐ ܘܓܚܷܡܠܐ ܒܓܰܘܰܗ ܟܘܠ ܙܢܳܐ ܕܥܰܬܝܼܩܳܬ݂ܐ. ܒܝ ܡܶܬ݂ܰܝܬܳܐ ܕܝܶܫܘܥ ܡܫܝـܚܐ، ܐܽܘ ܥܰܡܰܢܐ ܡܷܕܠܶܗ ܗܝܼـܝܘܬ݂ܐ ܚܰܬ݂ܬܐ ܘܬܰܚܬ ܐܝ ܡܛܰܠܬ݂ܐ ܕܝ ܬܰܘܕܝܬ݂ܐ ܡܫܝܼـܚܰܝܬܐ ܩܪܶܐ ܣܘܪܝܳܝܐ. ܘܛܪܶܠܶܗ ܡܝ ܬܰܘܕܝܬ݂ܰܝܕ݂ܶܗ ܘܡܶܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܡܺܝ ܡܰܪܕܘܬ݂ܰܝܕ݂ܶܗ ܐܝ ܥܰܬܷܩܬܐ ܘܡܷܕܠܶܗ ܠܝ ܡܶܠܬ݂ܐ ܕܝܶܫܘܥ ܡܫܝܼܚܐ ܘܣܝܡܳܠܶܗ ܢܝܫܐ ܠܰܚ ܚܰܝܰܝܕ݂ܶܗ. ܘܒܷܬ݂ܷܪ ܡܷܐ ܕܷܡܫܰܬܣܐ ܐܝ ܥܝܬܳܐ ܕܰܐܢܛܝܘܟ݂ܺܝܰܐ، ܐܘ ܥܰܡܐ ܣܘܪܝܳܝܐ ܡܫܰܪܶܠܶܗ ܕܡܳܝܷܕ ܪܳܠ (ܕܰܘܪܐ) ܪܰܒܐ ܬܰܚܬ ܐܝ ܗܰܝܡܳܢܘܬ݂ܐ ܚܰܬܼܬܐ. ܐܝ ܡܫܝܼܚܳܝܘܬ݂ܐ ܒܝ ܘܰܣܝܛܰܐ ܕܘ ܥܰܡܐ ܣܘܪܝܳܝܐ، ܒܙܰܒܢܐ ܟܰܪܝܐ ܦܪܺܝܣܐ ܒܢ ܐܰܪܒܰܥ ܦܶܢܝܳܬ݂ܐ ܕܷܒܪܝܬ݂ܐ. ܒܰܕ ܕܳܪܶܐ ܩܰܡܳܝܶܐ، ܐܝ ܫܘܠܛܳܢܘܬ݂ܐ ܕܰܪ ܪܘܡܳܝܶܐ ܛܠܡܳܘܰܐ ܠܟܘܠ ܚܰܐ ܕܷܡܗܰܝܡܰܢܘܰܐ ܒܷܐܫܡܶܗ ܕܝܶܫܘܥ ܡܫܝܼܚܐ. ܘܡܰܘܟ݂ܰܐ ܣܬܶܐ ܥܠ ܐܷܫܡܶܗ ܕܷܡܫܝܚܳܝܘܬ݂ܐ ܩܛܺܝܠ ܐܰܠܦܱܝܐ ܕܢܳܫܶܐ. ܐܘ ܛܠܘܡܝܰܢܐ ܡܐܰܩܰܦܠܶܗ (ܡܕܰܘܰܡܠܶܗ) ܗܘܠ ܐܽܘ ܕܳܪܐ ܪܒܝܼܥܳܝܐ. ܐܶܠܳܐ ܚܰܐ ܡܰܠܟܐ ܕܟܷܬܘܰܐ ܐܷܫܡܶܗ ܩܘܣܛܰܢܛܝܢܘܣ، ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܬ ܬܠܷܬ݂ܡܐ ܘܚܕܼ݂ܰܥܣܰܪ (311) ܒܘ ܦܰܪܡܰܢ ܕܡܝܠܰܢܐ، ܪܘܫܡܳܐܝܺܬ݂ ܒܷܬܷ݂ܪ ܡܷܐ ܕܡܰܩܒܶܠܶܗ ܠܝ ܬܰܘܕܝܬ݂ܐ ܡܫܝܼܚܰܝܬܐ ܐܘ ܛܠܘܡܝܐ ܕܣܷܡܡܶܗ ܠܰܪ ܪܘܡܳܝܶܐ ܠܘ ܓܳܪܰܢ ܕܘ ܕܳܪܐ ܕܰܬܪܶܐ ܘܕܰܬܠܳܬ݂ܐ ܢܰܩܷܨ. ܥܰܡ ܐܽܘ ܙܰܒܢܐ ܗܰܘܝ ܪܶܢܝܶܐ ܡܫܰܚܷܠܦܶܐ ܥܰܠ ܐܽܘ ܩܢܘܡܐ ܕܷܡܫܝܼـܚܐ. ܡܰܐ ܪܶܢܝܰܢܝ ܟܝܒܰܢ ܕܷܐܷܡܡܝܢܰܐ ܕܘ ܥܰܡܐ ܣܘܪܝܳܝܐ ܦܠܺܝܓ݂ ܠܷܡܢܰܘܳܬ݂ܶܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ. ܡܰܬ݂ܠܐ؛ ܐܽܘ ܦܘܠܳܓ݂ܐ ܩܰܡܳܝܐ ܕܗܰܘܝ ܒܰܝܢ ܐܽܘ ܥܰܡܐ ܣܘܪܝܳܝܐ، ܗܰܘܝ ܒܘ ܣܘܢܶܗܕܘܣ ܕܟ݂ܰܠܩܶܕܘܢܝܼـܝܰܐ ܒܝ ܫܰܬܐ ܕ451 ܡ. ܘܒܘ ܙܰܒܢܰܘܐ ܡܳܪܝ ܢܰܣܛܘܪ ܐܘ ܦܰܛܪܝܰܪܟ݂ܐ ܕܝ ܥܝܬܐ ܕܒܝܙܰܢܛܝـܝܰܐ (ܩܘܣܛܰܢܛܝܢܘܦ݁ܘܠܺܝܣ)، ܡܘ ܪܶܢܝܐ ܕܟܷܬܘܰܝܠܶܗ ܘܕܡܷܪܠܶܗ: ܡܰܪܝܰܡ ܠܰܬܝܐ ܐܝ ܐܶܡܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܐܶܠܐ ܐܝ ܐܶܡܐ ܕܝܶܫܘܥ ܡܫܺܝـܚܐ ܝܐ، ܗܰܘܝ ܥܶܠܬ݂ܐ ܠܘ ܦܘܠܳܓ݂ܐ ܕܘ ܥܰܡܐ ܣܘܪܝܳܝܐ. ܡܘ ܪܶܢܝܰܢܐ ܛܪܷܕ݂ܕ݂ܶܗ ܢܰܣܛܘܪ ܡܝ ܥܝܬܐ ܘܡܫܰܕܰܪܪܶܗ ܠܐܘܪܗܳܝ ܠܘ ܐܰܟ݂ܣܘܪܝܐ. ܐܶܠܳܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟ݂ܐ ܢܰܣܛܘܪ ܒܐܘܪܗܳܝ ܘܒܷܢܨܝܒܝܢ ܠܐ ܛܪܶܠܶܗ ܡܘ ܪܶܢܝܰܝܕ݂ܶܗ ܘܡܕܰܘܰܡܠܶܗ ܒܘ ܬܶܘܠܝܦܰܝܕ݂ܶܗ. ܥܠ ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܢܰܩܠܰܐ ܚܪܶܬܐ ܛܪܝܕ݂ ܐܘ ܡܫܰܕܷܪ ܠܘ ܐܰܬ݂ܪܐ ܕܘ ܡܰܕܢܚܐ. ܐܰܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܕܘ ܐܰܬ݂ܪܐ ܕܘ ܡܰܕܢܚܐ ܕܰܐܙܙܷܢ ܒܷܬ݂ܪܷܗ ܕܘ ܪܶܢܝܐ ܕܢܰܣܛܘܪ ܘܷܕܠܐ ܡܰܩܒܰܠܠܶܗ ܠܘ ܣܷܘܢܶܗܕܘܣ ܕܟ݂ܰܠܩܶܕܘܢܝـܝܰܐ، ܩܪܷܢ ܢܰܣܛܪܘܢܳܝܶܐ. ܘܗܰܢܷܟ ܕܡܰܩܒܰܠܠܶܗ ܠܘ ܣܷܘܢܶܗܕܘܣ ܕܟ݂ܰܠܩܶܕܘܢܝـܝܰܐ ܘܕܰܐܙܙܷܢ ܒܷܬ݂ܪܶܗ ܕܘ ܡܰܠܟܐ ܩܪܷܢ ܡܰܠܟܳܝܶܐ. ܐܰܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܕܚܳܝܷܢܘܰܐ (ܕܥܰܝܫܝܘܰܐ) ܒܐܘܪܗܳܝ ܘܒܰܐܢܛܝܘܟ݂ܝـܝܰܐ ܘܒܡܰܪܰܫ ܘܒܳܐܡܝܕ݂ ܘܒܡܶܪܕܝܢ ܘܒܘ ܗܰܘܺܝܪ، ܡܶܩܪܷܢܘܰܐ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܡܰܥܷܪܒܳܝܶܐ. ܒܦܰܠܓܶܗ ܕܘ ܕܳܪܐ ܫܬܝܬ݂ܳܝܐ ܐܝ ܥܝܬܐ ܣܘܪܝܰܝܬܐ ܕܰܐܢܛܝܘܟܝـܝܰܐ ܡܺܝܕ݂ܶܐ ܕܠܐ ܡܰܩܒܶܠܰܗ ܐܘ ܣܘܢܶܗܕܘܣ ܕܟܰܠܩܶܕܘܢܝـܝܰܐ، ܡܣܰܟܰܪܠܰܗ ܐܘ ܚܝܠܰܝܕ݂ܰܗ ܡܘ ܛܠܘܡܝܐ ܕܰܒ ܒܝܙܰܢܛܳܝܶܐ. ܒܘ ܙܒܢܰܘܐ ܡܪܝ ܝܰܥܩܘܒ ܒܘܪܕܥܳܢܐ ܐܺܝܢܰܩܠܰܐ ܕܷܚܙܶܠܶܗ ܐܝ ܐܰܝܟܰܢܳܝܘܬ݂ܐ ܠܐ ܛܰܘܬܐ ܘܐܝ ܡܚܝܠܘܬ݂ܐ ܕܝ ܥܝܬܐ ܣܘܪܝܱܰܝܬܐ ܕܰܐܢܛܝܘܟ݂ܝـܝܰܐ، ܡܫܰܪܶܠܶܗ ܕܡܰܣܪܷܚ ܟܳܗܢܶܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ. ܘܒܘ ܦܘܠܚܳܢܐ ܬܰܩܢܐ ܕܣܷܡܡܶܗ ܒܐܘܪܗܳܝ ܕܝܣ ܐܘ ܥܰܡܐ ܣܘܪܝܳܝܐ ܥܰܫܷܢ (ܩܰܘܝ) ܡܷܩܰܒܷܠ ܕܰܒܥܶܠܕ݂ܒܳܒܰܝܕ݂ܶܗ. ܥܠ ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܐܰܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܡܰܥܪܒܳܝܶܐ ܩܪܷܢ ܝܰܥܩܘܒܳܝܶܐ. ܐܰܘܟܝܬ݂ ܗܰܪܟܶܐ ܓܚܳܙܝܢܰܐ ܕܘ ܥܰܡܐ ܣܘܪܝܳܝܐ ܗܘܠ ܐܘܥܕܐ ܩܪܶܐ ܒܷܬܠܳܬ݂ܐ ܐܷܫܡܳܢܶܐ. ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܡܰܕܷܢܚܳܝܶܐ (ܢܰܣܛܪܘܢܳܝܶܐ)، ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܡܰܥܷܪܒܳܝܶܐ (ܝܰܥܩܘܒܳܝܶܐ) ܘܡܰܠܟܳܝܶܐ. ܒܘ ܕܳܪܳܐ ܫܒܝܥܰܝܐ ܗܰܘܝ ܦܘܠܳܓ݂ܐ ܚܪܶܢܐ ܒܓܰܘܶܗ (ܕܗܰܢܷܟ) ܕܷܩܪܷܢ ܡܰܠܟܳܝܶܐ. ܐܰܕ ܕܰܝܪܳܝܶܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܡܰܪܘܢ ܕܠܶܒܢܳܢ، ܩܰܝܺܝܡܺܝ ܡܷܩܰܒܷܠ ܕܘ ܪܶܢܝܐ ܬܰܘܕܝܬ݂ܳܢܳܝܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟ݂ܐ ܡܰܟܣܝܡܘܣ ܕܰܡ ܡܰܠܟܳܝܶܐ ܘܣܷܡܡܶܗ ܟܘܪܣܝܐ ܚܰܬ݂ܐ ܕܦܰܛܪܝܪܟܘܬ݂ܐ ܥܠ ܐܷܫܡܶܗ ܕܡܰܪܘܢ ܘܩܪܶܢ ܡܰܪܘܢܳܝܶܐ. ܘܗܰܪܟܶܐ ܟܳܚܳܙܝܢܰܐ (ܓܚܳܙܝܢܰܐ) ܕܷܦܠܺܝܓ݂ܝܢܰܐ ܠܐܪܒܰܥ ܡܢܰܘܳܬ݂ܐ. ܘܒܷܬ݂ܷܪ ܐܘ ܟܘܪܣܝܰܢܐ ܒܘ ܕܳܪܐ ܕܰܬܠܳܬ݂ܰܥܣܰܪ ܡܰܩܒܶܠܶܗ ܐܘ ܫܘܠܛܢܐ ܕܘ ܦ݁ܰܦ݁ܰܐ. ܒܝ ܫܰܬܐ 1445 ܛܝܡܳܬ݂ܶܐܘܳܣ ܐܘ ܡܝܛܪܳܦܘܠܝܛܐ ܕܝ ܡܰܪܥܝܬ݂ܐ ܕܰܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܡܰܕܢܚܳܝܶܐ ܕܩܘܦܪܘܣ ܘܝ ܡܰܪܥܝܬܐ ܕܰܐܥܡܶܗ ܡܶܐ ܥܶܠܠܳܬ݂ܐ ܡܫܰܚܷܠܦܳܬ݂ܐ ܦܪܺܝܫܺܝ ܡܝ ܥܝܬܐ ܡܰܕܢܚܳܝܬܐ (ܕܰܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܡܰܕܢܚܳܝܶܐ) ܘܡܰܩܒܰܠܠܶܗ ܐܘ ܫܘܥܒܳܕܐ ܕܝ ܥܝܬܐ ܩܰܬܘܠܝܩܳܝܬܐ. ܦ݁ܰܦ݁ܰܐ ܐܰܘܓܝܢ ܪܒܝܥܳܝܐ ܩܪܶܠܶܗ ܠܝ ܥܝܬܰܬ݂ܐ ܥܝܬܐ ܕܟܰܠܕܳܝܶܐ. ܘܡܝ ܨܒܘܬ݂ܰܬ݂ܶܐ ܐܰܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܕܟܷܬܢܶܐ ܬܰܚܬ ܐܘ ܫܘܠܛܳܢܐ ܕܝ ܥܝܬܰܬܼܶܐ ܩܪܷܢ ܟܰܠܕܳܝܶܐ. ܣܛܪ (ܓܼܶܪ ܐܰܘ ܔܓ݂ܶܪ) ܡܰܢܺܝ ܟ݂ܕ ܐܝܕܝܥܐ ܝܐ ܐܶܠܢ، ܟܝܬ ܡܢܳܬܐ ܚܪܶܬܐ ܡܘ ܥܡܐ ܣܘܪܝܝܐ ܕܡܩܒܶܠܰܗ ܐܝ ܡܰܫܷܠܡܳܢܘܬ݂ܐ (ܛܰܝܘܬ݂ܐ) ܘܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܡܰܢܢܶܗ ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ ܟܳܥܰܝܫܺܝ (ܓܥܰܝܫܝ) ܒܰܩ ܩܷܪܝܰܘܳܬ݂ܶܐ ܕܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܒܝ ܦܢܝܬ݂ܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܘܟܳܡܷܩܪܷܢ ܡܚܰܠܡܳܝܶܐ. ܥܡ ܚܒܳܠ، ܗܰܪܟܶܐ ܟܳܚܳܙܝܢܰܐ (ܓܚܳܙܺܝܢܰܐ) ܒܡܶܬܚܐ ܕܷܬܪܶܐ ܐܰܠܦܐ ܐܷܫܢܶܐ ܐܘ ܥܰܡܐ ܣܘܪܝܳܝܐ ܦܠܺܝܓ݂ ܠܷܡܢܰܘܳܬ݂ܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܘܩܪܶܐ ܒܫܘܡܳܗܶܐ ܡܫܰܚܷܠܦܶܐ. ܡܰܦ ܦܘܠܳܓ݂ܰܢܝ ܕܗܰܘܷܢ ܒܘ ܡܰܟ݂ܬܰܒܙܰܒܢܐ ܕܘ ܥܰܡܐ ܣܘܪܝܳܝܐ ܘܡܰܣ ܣܰܝܦܶܐ ܕܰܐܬ݂ܷܢ ܒܪܝܫܶܗ، ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ ܟܳܚܳܙܝܢܰܐ ܕܷܡܒܰܕܪܺܝܢܰܐ (ܕܷܡܒܰܪܒܙܝܢܰܐ) ܒܢ ܐܰܪܒܥ ܟ݂ܣܶܘܷܪ ܕܷܒܪܝܬ݂ܐ. ܐܶܠܐ ܕܝܣ ܬܶܕܡܘܪܬܐ ܝܐ ܕܐܰܕܝܰܘܡܰܐ ܗܷܫ ܟܰܠܰܢ ܥܰܠ ܐܝ ܪܰܓ݂ܠܳܐ ܘܕܟܳܡܢܰܣܝܢܰܐ (ܕܷܓܷܡܢܰܣܝܢܰܐ) ܕܡܰܥܝܫܝܢܰܐ ܐܝ ܡܰܪܕܘܬ݂ܰܝܕ݂ܰܢ. ܩܰܘܡܶܐ (ܨܰܐܡܝ) ܕܝܟ ܐܰܪܟܰܚܳܝܐ ܛܘܪܥܰܒܕܝܢ -10.05.2017

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://surayt.bethmardutho.org/2307
Publication Date: July 8, 2020
Preparation of Electronic Edition:

TEI XML encoding by Anna-Simona Barbara Üzel .

Open Access and Copyright:
How to Cite this Electronic Edition
Dik, Sami, “ܐܰܦ ܦܘܠܳܓܶܐ ܕܗܰܘܷܢ ܒܘ ܡܰܟ݂ܬܰܒܙܰܒܢܐ ܕܘ ܥܰܡܐ ܣܘܪܝܳܝܐ / Af fuloġe d hawën bu maxtabzabno du camo Suryoyo”, in Shabo Talay (ed.), “Šlomo Surayt - Corpus”, last modified July 8, 2020, https://surayt.bethmardutho.org/2307.