DRAFT
Not for citation.
You are viewing a page on the
Syriaca.org development server:
Not for citation.

Sami Dik: ܐܝ ܢܟܼܝܠܘܬ݂ܐ ܕܣܷܡܟܳܐ ܐܰܓ݂ܰܐ ܕܣܷܡܠܶܗ ܡܷܩܰܒܷܠ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟ݂ܐ ܫܶܡܥܘܢ ܒܶܢܝܰܡܝܢ / I nxiluṯo d Sëmko Aġa d sëmle mqabël d Fatëryarxo Šëmcun Bënyamën

  TEI  

ܦܰܛܪܝܰܪܟ݂ܐ ܡܳܪܝ ܫܶܡܥܘܢ ܒܶܢܝܰܡܝܢ ܒܘ ܙܰܒܢܐ ܕܝ ܥܠܰܝܡܘܬܼܰܝܕܼܶܗ، ܐܰܬܼܝܳܘܰܐ ܚܕܼܳܐ ܓܘܕܳܐ ܕܓܳܫܘܫܶܐ ܕܐܶܢܓܠܝܫܳܝܶܐ ܠܓܰܒܶܗ ܘܕܷܩܘܰܝܠܰܗ ܐܘ ܬܰܪܥܰܝܕܼܶܗ. ܐܰܓ ܓܳܫܘܫܰܢܷܟ، ܡܰܩܢܰܥܘܰܠܠܶܗ ܐܘ ܦܰܛܶܪܝܰܪܟܼܐ ܒܝ ܨܒܘܬܼܐ ܕܐܷܒܥܝܘܰܐ ܐܰܬ ܬܘܪܟܳܝܶܐ ܘܰܐܟ ܟܘܪܕܳܝܶܐ ܡܫܰܪܷܢ ܒܘ ܩܰܛܠܳܐ ܕܰܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܘܕܰܢ ܐܰܪܡܢܳܝܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܽܘ ܪܶܢܝܳܐ ܘܐܽܘ ܦܘܣܩܳܢܳܐ ܕܗܘܘܰܐ ܗܰܢܳܐ ܘܰܐ: ”ܐܰܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܘܐܰܢ ܐܰܪܡܢܳܝܶܐ، ܡܷܩܰܒܶܠ ܕܘ ܩܪܳܒܐ ܥܰܡ ܚܕܼܕܼܶܐ ܓܷܡܚܰܠܩܝ ܕܰܘܣܶܐ“. ܐܘ ܦܘܣܩܳܢܰܢܳܐ ܕܗܝܘ ܗܰܘܝ ܥܶܠܬܼܐ ܠܰܓ ܓܳܫܘܫܶܐ ܐܶܢܓܠܝܫܳܝܶܐ ܕܫܘܓ݂ܫܝ ܐܰܥ ܥܘܬܼܡܰܢܳܝܶܐ ܡܷܩܰܒܷܠ ܕܰܡܫܝܚܳܝܶܐ. ܘܡܰܘܟ݂ܰܐ ܐܝ ܫܘܠܛܳܢܘܬܼܐ ܕܰܥ ܥܘܬܼܡܰܢܳܝܶܐ ܐܰܒܝܥܳܐ ܡܰܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ (ܡܰܕܢܚܳܝܶܐ) ܕܡܱܣܷܠܡܝ ܐܘ ܙܰܝܢܰܬܼܬܼܶܗ ܠܝ ܚܟܘܡܶܐ. ܘܒܰܢ 1916 ܛܠܷܒܠܰܗ ܥܘܕܪܳܢܳܐ ܡܰܫ ܫܰܪܒܳܬܼܐ (ܥܰܫܷܪܝܳܬܼܐ) ܕܰܟ ܟܘܪܕܳܝܶܐ ܟܘܠܠܶܗ ܠܰܔܰܢ ܐܘ ܩܰܛܠܳܐ ܕܰܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܘܕܰܢ ܐܰܪܡܢܳܝܶܐ. ܒܘ ܙܰܒܢܰܘܐ ܡܫܰܪܶܘܰܝܠܶܗ ܐܘ ܩܰܛܠܳܐ ܕܰܡܫܝܚܳܝܶܐ ܘܡܕܰܘܰܡܠܶܗ ܗܘܠ 1918. ܝܰܐ ܣܷܡܟܳܐ ܐܰܓܼܰܐ ܓܷܕܡܷܩܛܷܠ ܝܰܐ ܣܬܶܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܼܳܐ ܫܶܡܥܘܢ! ܒܘ ܙܰܒܢܰܘܐ ܐܰܪ ܪܘܣܳܝܶܐ ܘܐܰܦ ܦܪܰܢܫܳܝܶܐ ܡܥܰܘܢܝܘܰܐ ܠܰܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܕܘ ܓܰܒܐ ܕܗܰܟܟܰܪܝ ܘܕܘ ܥܷܪܰܩ. ܐܶܠܳܐ ܐܰ ܐܶܢܓܠܝܫܳܝܶܐ ܡܷܩܰܒܷܠ ܕܘ ܥܘܕܪܳܢܰܢܐ ܘܰܝܢܶܐ. ܟܷܬܘܰܐ ܣܬܶܐ ܚܰܐ ܐܷܫܡܶܗ ܣܷܡܟܐ ܕܟܷܬܘܰܐ ܐܰܓܼܰܐ ܟܘܪܕܳܝܐ ܕܝ ܥܰܫܶܪܬܐ ܫܝܟܰܟ. ܡܶܐ ܓܰܒܐ ܐܰܦ ܦܳܠܚܶܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟ݂ܐ ܫܶܡܥܘܢ ܩܰܘܷܢܘܰܐ ܓܼܰܠܰܒܶܐ ܒܘ ܥܰܦܪܳܐ ܕܘ ܐܺܝܪܰܢ ܘܡܶܐ ܓܰܒܐ ܣܬܶܐ ܣܷܡܟܐ ܐܰܓܼܰܐ، ܣܳܝܰܡܘܰܐ ܡܪܳܕܼܳܐ ܡܷܩܰܒܷܠ ܕܝ ܫܘܠܛܢܘܬܼܐ ܕܘ ܐܝܪܰܢ. ܡܰܘܟܼܰܐ ܐܝ ܫܘܠܛܢܘܬܼܐ ܕܘ ܐܝܪܰܢ، ܐܷܒܥܳܘܰܐ ܕܡܰܩܷܛܠܳܐ ܐܰܬܪܶܐ. ܥܰܠ ܕܣܷܡܟܳܐ ܐܰܓ݂ܰܐ ܡܰܫܠܡܳܢܳܐ ܘܰܐ. ܗܰܝܕܰܪ ܒܶܝ ܐܘ ܗܝܓ݂ܡܘܢܳܐ ܕܡܰܘܨܰܠ ܘܡܘܗܬܝ ܫܶܡܣ ܐܘ ܗܝܓ݂ܡܘܢܐ ܕܬܶܒܪܺܝܙ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܠܐ ܐܰܒܝܥܝ (ܠܰܐܒܝܥܝ) ܕܡܰܩܷܛܠܝܠܶܗ. ܐܶܠܐ ܐܰܒܝܥܝ ܕܡܰܩܷܛܠܝ ܐܘ ܦܰܛܪܝܰܪܟ݂ܐ ܒܣܷܡܟܐ ܐܰܓ݂ܰܐ. ܣܷܡܟܐ ܐܰܓܼܰܐ ܟܳܡܫܰܕܷܪ ܐܶܓܰܪܬ݂ܐ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟ݂ܐ ܫܶܡܥܘܢ ܒܶܢܝܰܡܝܢ ܘܟܳܡܥܰܙܰܡܠܶܗ ܠܘ ܒܰܝܬܰܝܕ݂ܶܗ ܣܷܡܟܐ ܐܰܓ݂ܰܐ ܡܫܰܕܰܪܠܶܗ ܐܶܓܰܪܬ݂ܐ ܠܘ ܦܰܛܪܝܰܪܟܼܐ ܘܡܥܰܙܰܡܠܶܗ ܠܘ ܒܰܝܬܐ ܕܪܘܚܶܗ. ܡܳܪܝ ܫܶܡܥܘܢ ܡܰܩܒܶܠܶܗ ܐܝ ܙܡܝܢܘܬ݂ܐ ܘܗܘܠܶܗ ܦܘܣܩܳܢܐ ܕܷܐܙܙܶܗ. ܐܶܠܐ ܠܳܐ ܒܷܠܚܘܕܶܗ ܓܕܷܐܙܙܶܘܰܐ، ܟܷܬܘܰܝܠܶܗ ܢܳܛܘܪܶܐ ܪܘܣܳܝܶܐ ܣܬܶܐ ܐܰܥܡܶܗ. ܒܷܬܼܷܪ ܡܶܐ ܕܪܰܘܷܟܼ ܒܝ ܡܰܪܟܰܒܬ݂ܐ ܕܰܣ ܣܷܣܝܶܐ ܠܩܘܪܘܐ ܕܡܐ ܦܰܪܳܫܶܐ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܡܚܰܠܰܩܩܶܗ ܒܷܬ݂ܪܶܗ. ܐܘ ܦܰܛܪܝܰܪܟ݂ܐ ܐܺܝܢܰܩܠܰܐ ܕܡܰܛܝ ܠܘ ܩܘܨܪܐ ܕܣܷܡܟܐ ܐܰܓ݂ܰܐ، ܣܺܝܡ ܐܶܠܶܗ ܩܘܒܳܠܐ ܫܰܦܝܪܐ ܡܘ ܓܰܒܐ ܕܣܷܡܟܐ ܐܰܓ݂ܰܐ. ܐܰܢ ܢܳܛܘܪܶܐ ܪܘܣܳܝܶܐ ܦܰܝܺܝܫܺܝ ܒܰܪܳܝܶܐ ܘܠܳܐ ܥܰܒܝܪܝ ܠܘ ܩܘܨܪܐ ܥܡ ܐܘ ܦܛܪܝܰܪܟ݂ܐ. ܣܷܡܟܐ ܐܰܓ݂ܐ، ܡܰܘܬܰܘܠܶܗ ܐܘ ܕ݂ܰܝܦܰܝܕ݂ܶܗ ܒܝ ܕܘܟܬ݂ܐ ܫܰܦܷܪܬܐ ܕܘ ܕܺܝܘܰܢ. ܐܘ ܗܺܝـܝܶܐ ܣܬܶܐ ܝܰܬܘ ܡܷܩܰܒܷܠ ܕܘ ܦܰܛܪܝܰܪܟ݂ܐ. ܘܡܰܘܦܰܩܠܶܗ ܐܝ ܩܳܛܺܝـܝܰܝܕܼܶܗ ܕܘ ܬܘܬܘܢ (ܬܶܢܳܢܐ) ܘܗܝܘܳܠܶܗ ܠܡܳܪܝ ܫܶܡܥܘܢ. ܘܡܳܪܝ ܫܶܡܥܘܢ ܣܬܶܐ ܡܰܘܦܰܩܠܶܗ ܕܪܘܚܶܗ ܘܡܩܰܕܡܳܠܶܗ ܠܣܷܡܟܐ ܐܰܓ݂ܰܐ. ܒܘ ܕܘܡܝܰܢܐ ܐܰܬܪܶܐ ܒܷܬܼ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܡܰܠܷܦܦܶܗ ܔܷܓܼܰܪܰܬ ܘܗܝܘܷܢܢܶܗ ܠܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܡܫܰܪܰܠܠܶܗ ܒܘ ܡܰܡܠܐ.1 ܐܘ ܡܰܡܠܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܒܡܘܙܳܓ݂ܐ ܒܰܣܝܡܐ ܫܰܦܷܿܥܘܰܐ. ܡܳܪܝ ܫܶܡܥܘܢ ܡܷܪܠܶܗ ܠܣܷܡܟܐ ܐܰܓ݂ܰܐ ܕܟܷܬܠܶܗ ܫܘܒܗܳܪܐ ܒܘ ܐܰܓ݂ܘܢܐ ܕܟܳܡܰܚܘܶܐ ܘܟܘܠ ܢܰܩܠܰܐ ܓܷܕ ܦܳܝܰܫ ܓܒ ܐܘ ܥܰܡܰܝܕܼܶܗ. ܣܷܡܟܐ ܐܰܓ݂ܰܐ ܣܬܶܐ ܐܳܡܰܪܘܰܐ ܠܘ ܦܰܛܪܝܰܪܟ݂ܐ ܕܦܰܝܷܫ ܡܥܰܔܒܐ ܡܝ ܥܝܪܘܬ݂ܐ ܘܡܝ ܚܦܝܛܘܬ݂ܐ ܕܠܰܦ ܐܘ ܥܰܡܰܝܕܼܶܗ ܕܷܩܛܝܠ ܘܕܷܩܛܝܥ ܡܘ ܐܰܬ݂ܪܰܝܕ݂ܶܗ. ܐܰܬ݂ܝܘܰܐ ܐܘ ܙܰܒܢܐ ܕܘ ܡܘܟܠܐ ܕܦܰܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܐ ܐܰܘܟܝܬ ܕܝ ܥܪܰܝܬܐ ܘܐܰܟ݂ܷܠܠܶܗ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܘ ܡܘܟܠܐ ܕܝܣ ܡܰܠܷܦܦܶܗ ܐܰܔ ܔܷܓ݂ܰܪܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܘܫܬܰܢܢܶܗ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܰܐܬ݂ܝ ܐܘ ܙܰܒܢܐ ܕܘ ܡܰܙܠܐ، ܟܘܠܠܶܗ ܥܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܩܰܝܺܝܡܝ ܘܢܰܦܝܩܝ ܠܠܰܪܘܰܠ. ܣܷܡܟܐ ܐܰܓ݂ܰܐ ܡܗܰܠܰܟ݂ܘܰܐ ܒܷܬ݂ܪܶܗ ܕܘ ܦܰܛܪܝܪܟ݂ܐ. ܐܬ݂ܝܘܰܐ ܐܘ ܙܰܒܢܳܐ ܕܡܷܦܪܳܫܝ ܐܰܘܟܝܬ݂ ܕܛܷܠܒܝ ܟ݂ܰܛܷܪ ܡܷܐ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ. ܡܳܪܝ ܫܶܡܥܘܢ ܐܺܝܢܰܩܠܰܐ ܕܷܡܚܰܠܰܩܠܶܗ ܐܝ ܕܰܘܣܰܝܕ݂ܶܗ ܠܝ ܡܰܪܟܰܒܬ݂ܐ ܕܪܳܘܷܟܼ، ܐܰܬܼܝ ܐܘ ܩܳܠܳܐ ܕܘ ܒܘܓ݂ܪܳܐ ܕܣܷܡܟܐ ܐܰܓ݂ܰܐ ܐܘ ܟ݂ܰܝܺܝܢ. ܘܒܷܬܷܪ ܡܘ ܒܘܓ݂ܪܐ ܩܰܡܳܝܐ ܣܷܡܟܐ ܐܰܓ݂ܰܐ، ܡܚܶܠܶܗ ܟܡܐ ܒܘܓ݂ܪܶܐ ܚܪܶܢܶܐ ܒܷܬ݂ܪܶܗ ܕܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܒܚܰܨܶܗ ܕܘ ܦܰܛܪܝܰܪܟ݂ܐ. ܘܐܘ ܦܰܛܪܝܰܪܟ݂ܐ ܐܶܒܶܗ ܒܘ ܙܰܒܢܰܘܐ ܢܰܦܷܠ ܠܝ ܐܰܪܥܳܐ ܘܦܰܝܷܫ ܒܝ ܕܘܟܬ݂ܐ. ܐܘ ܟ݂ܰܒܪܳܐ ܚܰܪܳܝܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܫܶܡܥܘܢ ܒܶܢܝܰܡܝܢ ܗܰܢܳܐ ܘܰܐ:” ܘܰܝ ܒܶܐ ܒܰܟܼܬܐ“. ܐܘܟܝܬܼ ܘܰܝ ܢܟ݂ܝܠܐ! ܐܰܣ ܣܷܣܝܶܐ ܣܬܶܐ ܙܰܝܺܝܼܥܝ ܡܘ ܩܳܠܐ ܕܘ ܙܰܝܢܳܐ ܕܣܷܡܟܐ ܐܰܓ݂ܰܐ. ܘܡܳܪܝ ܫܶܡܥܘܢ ܦܰܝܷܫ ܬܰܚܬ ܐܰܓ ܓܽܝܓ݂ܠܶܐ ܕܝ ܡܰܪܟܰܒܬ݂ܐ ܕܰܣ ܣܷܣܝܶܐ. ܐܽܘ ܛܶܒܐ ܡܰܚܝܫܳܢܐ ܕܘ ܩܰܛܠܐ ܕܘ ܦܰܛܪܝܰܟܼ݂ܐ، ܦܪܷܣܘܰܐ ܟ݂ܰܝܺܝܦܳܐ ܒܝ ܦܢܝܬ݂ܐ ܟܘܠܰܗ. ܘܗܷܢ ܡܰܡ ܡܳܐ ܦܰܪܳܫܶܐ ܕܰܐܬ݂ܷܢܘܰܐ ܐܰܥܡܶܗ ܩܛܝܠܝ. ܘܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܷܦܪܝܣ ܐܘ ܛܶܒܰܢܐ ܒܝ ܦܢܝܬ݂ܐ، ܐܰܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܡܰܕܢܚܳܝܶܐ، ܪܰܒܶܐ ܘܢܰܥܺܝܡܶܐ ܡܷܕܕܷܶܗ ܙܰܝܢܳܐ ܘܐܰܙܙܷܢ ܗܔܷܡܡܶܗ ܥܰܠ ܐܝ ܥܰܫܷܪܬܳܐ (ܫܰܪܒܬܼܳܐ) ܕܣܷܡܟܐ ܐܰܓ݂ܐ ܕܟܷܬܝܐ ܐܷܫܡܰܗ ܫܺܝܟܰܟ. ܐܰܬܪܶܐ ܓܰܒܶܐ ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܷܐ ܕܷܡܚܰܪܰܒܒܶܗ ܒܝܙ ܘܩܰܠܷܥ ܐܰܕܡܳܐ ܡܰܐ ܬܪܶܐ ܓܰܒܶܐ. ܐܝ ܢܟ݂ܝܠܘܬ݂ܐ ܕܣܷܡܠܶܗ ܠܣܷܡܟܐ ܐܰܓ݂ܰܐ ܗܰܘܝܐ ܥܶܠܬ݂ܐ ܕܚܳܪܰܘ ܒܰܝܢ ܕܰܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܘܕܰܟ ܟܘܪܕܳܝܶܐ ܕܟܷܬܘܰܝܢܶܗ ܒܘ ܡܰܕܢܚܳܐ. ܘܡܰܘܟ݂ܐ ܒܰܢ 1924 ܗܰܟܟܰܪܺܝ ܦܰܝܺܝܫܐ ܕܠܐ ܡܳܪܶܐ ܡܘ ܣܰܝܦܐ ܕܰܐܬ݂ܝ ܐܰܥܠܰܗ . ܐܘ ܚܰܐ ܕܦܰܝܷܫܘܰܐ ܚܰܝܳܐ ܣܬܶܐ، ܡܓܰܠܘܶܠܶܗ ܠܘ ܓܰܒܐ ܕܘ ܥܷܪܰܩ. ܘܥܰܡ ܚܒܳܠ ܐܰܩ ܩܷܪܝܰܘܳܬ݂ܶܐ ܕܦܰܝܺܝܼܫܝ ܟ݂ܰܠܝܶܐ، ܐܰܬ݂ܷܢܢܶܗ ܐܰܟ ܟܘܪܕܳܝܶܐ ܘܥܰܡܺܝܪܝ ܒܓܰܘܰܝܝܶܗ. ܐܰܥ ܥܝܬܳܬ݂ܐ ܘܰܐܕ ܕܰܝܪܳܬ݂ܐ ܣܬܶܐ ܗܰܘܷܢ ܒܶܬ݂ ܡܰܣܓ݂ܕ݂ܶܐ ܘܣܛܰܒܝܠܶܐ ܠܰܚ ܚܰܝܘܳܬ݂ܰܬ݂ܶܗ. ܩܰܘܡܶܐ (ܨܰܐܡܺܝ) ܕܺܝܟ ܐܪܟܰܚܳܝܐ ܛܘܪܥܰܒܕܝܢ-20.03.2017

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://surayt.bethmardutho.org/2308
Publication Date: July 8, 2020
Preparation of Electronic Edition:

TEI XML encoding by Anna-Simona Barbara Üzel .

Open Access and Copyright:
How to Cite this Electronic Edition
Dik, Sami, “ܐܝ ܢܟܼܝܠܘܬ݂ܐ ܕܣܷܡܟܳܐ ܐܰܓ݂ܰܐ ܕܣܷܡܠܶܗ ܡܷܩܰܒܷܠ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟ݂ܐ ܫܶܡܥܘܢ ܒܶܢܝܰܡܝܢ / I nxiluṯo d Sëmko Aġa d sëmle mqabël d Fatëryarxo Šëmcun Bënyamën”, in Shabo Talay (ed.), “Šlomo Surayt - Corpus”, last modified July 8, 2020, https://surayt.bethmardutho.org/2308.