DRAFT
Not for citation.
You are viewing a page on the
Syriaca.org development server:
Not for citation.

Sami Dik: ܐܰܟܼ ܡܶܢܘܟܼ ܙܰܒܢܐ! / Mimro cal u Sayfo

  TEI  

ܒܝ ܫܰܒܪܘܬ݂ܰܝܕܰܢ ܫܰܒܪܶܐ ܒܨܝܪ ܡܰܕܥܐ ܘܰܝܢܰܐ ܒܝ ܛܰܠܝܘܬ݂ܰܝܕ݂ܰܢ ܣܰܝܦܐ ܡܷܢܝܐ ܠܰܕ݂ܺܝܥܺܝܢܰܐ ܒܝ ܓܰܒܪܘܬ݂ܰܝܕܰܢ ܒܰܒ ܒܘܚܳܢܶܐ ܢܰܗܝܪܝܢܰܐ ܐܶܠܐ ܒܝ ܣܰܝܒܘܬ݂ܰܝܕ݂ܰܢ ܪܓ݂ܷܫܠܰܢ ܕܦܰܫܝܪܝܢܰܐ ܡܰܪ ܠܝ ܐܰܚܢܰܐ ܡܰܢܘܰܝܢܰܐ ܘܠܰܐܝܟܐ ܡܰܛܝܢܰܐ ܡܷܢܘܰܐ ܐܝ ܥܶܠܬ݂ܐ ܕܘ ܦܫܳܪܳܐ ܕܦܰܫܝܪܝܢܰܐ ܘܡܰܪ ܠܝ ܡܷܢܘܰܐ ܐܝ ܚܛܝܬܐ ܕܚܰܛܝܢܰܐ ܕܰܐܬ݂ܝ ܪܘܓ݂ܙܶܐ ܘܩܪܳܒܶܐ ܘܣܰܝܦܶܐ ܐܰܥܠܰܝܢܰܐ ܬܳܟ݂ܘ ܒܰܥ ܥܘܡܩܶܐ ܕܘ ܡܰܟ݂ܬܰܒܙܰܒܢܐ ܥܘܡܩܝܢܰܐ ܗܝـܝܶܐ ܓܷܕ ܐܳܡܰܪ ܠܢ ܐܰܚܢܰܐ ܩܰܝ݀ ܬܰܝܺܝܡܝܢܰܐ ܘܒܰܣ ܣܰܝܦܶܐ ܕܰܥ ܥܘܬ݂ܡܰܢܳܝܶܐ ܐܶܡܰܐ ܢܚـܝܪܝܢܰܐ ܘܓܷܕ ܐܳܡܰܪ ܕܒܶܐ ܩܰܝ ܐܘ ܐܰܬ݂ܪܐ ܟ݂ܰܠܝ ܡܶܢܰܝܢܰܐ ܐܰܒܪܝ ܠܐ ܚܰܐ ܣܰܝܦܐ ܠܚܘܕ݂ܶܗ ܐܰܬ݂ܝ ܐܰܥܠܰܝܢܰܐ ܐܺܝܕ݂ܰܗ ܕܒܳܢܶܢܽܘܟܼ ܟܘܠܠܶܗ ܓܷܕ ܟܳܠܶܐ ܠܶܒܰܝܢܰܐ ܠܳܐ ܢܰܩܠܰܐ ܘܠܳܐ ܬܰܪܬܶܐ ܡܰܟܷ݂ܪܪܶܐ ܐܰܕܡܰܝܢܰܐ ܘܠܐ ܢܰܩܠܐ ܘܠܐ ܬܰܪܬܶܐ ܡܓܰܠܘܶܠܰܢ ܡܶܐ ܐܰܬ݂ܪܰܝܢܰܐ ܒܐܰܠܦܳܐ ܬܡܳܢܶܐܡܳܐ ܘܚܰܡܡܷܫ ܘܬܶܫܥܝ ܒܗܰܟܟܰܪܝ ܒܰܐܠܦܐ ܫ̰ܰܥܡܐ ܘܚܰܡܫܰܥܣܰܪ ܒܡܷܨܥܰܬ݂ ܠܶܒܝ ܒܰܐܠܦܳܐ ܫ̰ܰܥܡܳܐ ܐܪܒܥ ܘܥܶܣܪܝ ܩܰܝ ܡܓܰܠܘܶܠܝ ܒܰܐܠܦܳܐ ܫ̰ܰܥܡܳܐ ܬܠܳܬ݂ ܘܬܠܶܬ݂ܝ ܒܣܝܡܶܠܶܐ ܡܳܬ݂ܝ ܒܠܶܒܐ ܟܡܝܪܐ ܒܣܰܒܪܐ ܬܘܝܪܐ ܕܠܐ ܬܘܟ݂ܠܳܢܐ ܒܰܒ ܒܳܬܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܢܛܷܪܪܶܗ ܠܛܶܒܐ ܡܰܚܝܫܳܢܐ ܐܰܒܢܶܐ ܘܒܢܳܬ݂ܐ ܓܰܒܪܶܐ ܘܢܶܫܶܐ ܕܠܐ ܦܘܪܫܳܢܐ ܢܚܝܪܝ ܘܩܛܝܠܝ ܒܚܰܐ ܦܽܘܣܩܳܢܐ ܕܠܐ ܣܘܪܚܳܢܐ ܐܰܬܼܪܝ ܟܳܐܡܰܪ: ܠܐ ܬܰܝܷܡ ܘܠܳܐ ܓܬܳܝܷܡ ܐܽܘ ܣܰܝܦܐ ܕܰܐܥܠܝ ܒܳܐܡܝܕ ܒܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܒܢܝܢܘܶܐ ܘܰܒܗܰܟܟܰܪܝ ܡܰܘܳܬ݂ܐ ܘܰܐܠܦܰܝܐ ܕܣܳܗܕܶܐ ܢܩܝܠܝ ܡܶܢܝ ܥܰܠ ܐܝ ܣܳܗܕܘܬ݂ܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܩܽܘܪܒܳܢܶܐ ܣܰܓܝ ܡܩܰܕܰܡܠܝ ܩܰܘܡܶܐ (ܨܰܐܡܝ) ܕܝܟ ܐܰܪܟܰܚܳܝܐ ܛܘܪܥܰܒܕܝܢ-15.06.2017

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://surayt.bethmardutho.org/2309
Publication Date: July 8, 2020
Preparation of Electronic Edition:

TEI XML encoding by Anna-Simona Barbara Üzel .

Open Access and Copyright:
How to Cite this Electronic Edition
Dik, Sami, “ܐܰܟܼ ܡܶܢܘܟܼ ܙܰܒܢܐ! / Mimro cal u Sayfo”, in Shabo Talay (ed.), “Šlomo Surayt - Corpus”, last modified July 8, 2020, https://surayt.bethmardutho.org/2309.