DRAFT
Not for citation.
You are viewing a page on the
Syriaca.org development server:
Not for citation.

Sami Dik: ܐܰܚ ܚܰܝܶܐ ܝܰܘܡܳܝܶܐ ܕܝ ܐܰܬܬ݂ܐ ܛܘܪܥܰܒܕܝܢܰܝܬܐ / Aḥ ḥaye yawmoye di aṯto Ṭurcabdinayto

  TEI  

ܒܰܝܬܐ ܕܠܐ ܣܛܘܢܶܐ ܠܰܝܒܶܐ ܕܥܳܡܰܪ ܘܫܪܳܓ݂ܐ ܕܠܳܐ ܡܷܫܚܐ ܠܰܝܒܰܐ ܕܕܷܠܩܐ. ܐܝ ܐܰܬܬ݂ܐ، ܐܝ ܣܛܘܢܶܐ ܕܘ ܒܰܝܬܐ ܘܐܘ ܡܷܫܚܐ ܕܝ ܫܪܳܓ݂ܐ ܝܐ. ܐܝܕ݂ܰܐ ܐܝ ܐܰܬܬ݂ܰܬ݂ܶܗ ܒܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܟܳܥܰܝܫܐ (ܓܥܰܝܫܐ)، ܐܝܢܰܩܠܰܝܐ ܠܰܝܬ ܡܶܠܬ݂ܐ ܕܡܰܟܷܦܝܐ ܠܘ ܬܶܚܟܝـܝـܰܝܕ݂ܰܗ. ܐܝ ܐܰܬܬ݂ܐ ܛܘܪܥܰܒܕܝܢܰܝܬܐ ܡܰܒܘܥܐ ܕܰܚ ܚܰܝܶܐ ܘܡܰܥܝܫܳܢܝܬ݂ܐ ܕܝ ܡܰܪܕܘܬ݂ܐ ܝܐ. ܘܐܰܚ ܚܰܝܶܐ ܗܝـܝܰܐ ܢܶܐ. ܐܘ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܟܷܬܝܐ ܒܘ ܐܬ݂ܪܐ ܕܰܢ ܐܰܒܳܗܳܬ݂ܐ ܟܳܐܕܷ݂ܥ ܘܟܳܪܳܓܷ݂ܫ (ܘܓܪܳܓ݂ܷܫ) ܐܝ ܥܰܣܩܘܬ݂ܐ ܕܰܚ ܚܰܝܶܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ. ܚܰܐ ܗܘܠ ܕܠܐ ܚܳܙܶܐ ܒܥܰܝܢܶܗ ܐܝ ܥܰܣܩܘܬ݂ܐ ܘܐܘ ܬܰܥܒܐ ܕܰܚ ܚܰܝܶܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ، ܠܰܝܒܶܐ ܕܦܳܗܷܡ ܐܝ ܐܰܬܬ݂ܐ ܛܘܪܥܰܒܕܝܢܰܝܬܐ. ܐܝ ܥܰܣܩܘܬ݂ܐ ܕܰܚ ܚܰܝܶܐ ܕܝ ܐܰܬܬ݂ܐ ܛܘܪܥܰܒܕܝܢܰܝܬܐ ܟܳܡܝܫܰܚܷܠܦܐ (ܓܡܝܫܰܚܠܦܐ) ܠܘ ܓܳܪܰܢ ܕܰܫ ܫܘܚܠܳܦܶܐ ܕܝ ܫܰܬܐ. ܐܶܠܐ ܠܰܝܬ ܚܰܐ ܫܘܚܠܳܦܐ ܡܶܐ ܕܝ (ܡܕܝ) ܫܰܬܐ ܕܟܝܒܰܗ ܐܝ ܐܰܬܬ݂ܐ ܡܷܬ݂ܢܳܚܐ ܐܶܒܶܗ. ܙܒܰܛ ܡܘ ܪܰܒܷܥ ܗܘܠ ܠܰܬܫܶܪܷܢ، ܟܝܒܰܢ ܕܐܷܡܡܝܢܰܐ ܠܰܬܠܰܗ ܚܰܝܶܐ ܦܫܝܩܶܐ ܘܒܰܣܝܡܶܐ. ܘܠܰܬܠܰܗ ܙܰܒܢܐ ܕܦܘܪܫܐ ܪܘܚܰܗ ܠܡܶܕܶܐ ܕܟܷܬܝܐ ܟܶܢܫܳܝܐ ܕܩܘܕܪܐ ܡܷܦܨܳܚܐ ܐܶܒܶܗ. ܡܘ ܓܰܒܐ ܕܘ ܝܘܠܦܳܢܐ ܠܰܬܠܰܗ ܓܰܕܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ. ܘܠܰܬܠܰܗ ܡܟܳܢܶܐ ܟ݂ܷܕ ܐܰܥ (ܟ݂ܕܰܐ) ܥܠܰܝܡܶܐ ܕܐܷܙܙܰܗ ܠܕܰܝܪܶܐ ܐܰܘ ܠܒܶܬ݂ ܨܰܘܒܶܐ ܕܩܘܕܪܐ ܡܫܰܘܫܛܐ ܪܘܚܰܗ. ܗܝـܝܰܐ ܗܷܫ ܢܰܥܷܡܬܐ، ܟܳܡܷܔܒܳܪܐ (ܓܡܷܔܒܳܪܐ) ܕܦܰܝܫܐ ܒܰܬ ܬܚܘܡܶܐ ܕܝ ܕܘܟܬܼܐ ܕܡܰܘܷܠܕܐ ܘܠܐ ܟܳܘܶܠܰܗ ܦܷܪܣܰܐ ܕܢܷܦܩܐ ܘܚܷܙܝܐ ܐܰܫ ܫܘܫܳܛܶܐ ܕܟܳܘܷܢ ܒܘ ܥܷܠܡܐ ܘܒܷܒܪܝܬ݂ܐ. ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܟܳܦܰܝܫܐ (ܓܦܰܝܫܐ) ܡܬܰܟ݂ܰܪܬܐ ܡܶܐ ܡܶܕܳܢܶܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܕܟܳܡܫܰܘܫܛܝ (ܕܷܓܷܡܫܰܘܫܛܝ) ܐܝ ܢܳܫܘܬܼܐ. ܐܶܠܐ ܠܐ ܟܳܦܰܝܫܳܐ (ܓܦܰܝܫܐ) ܡܬܰܟ݂ܰܪܬܐ ܡܝ ܡܰܪܕܘܬ݂ܐ ܕܟܷܬܠܰܗ. ܘܗܝـܝܰܐ ܝܐ ܕܟܳܐܒܐ ܚܰܝܶܐ ܠܝ ܡܰܪܕܘܬܼܐ ܘܠܘ ܠܶܫܳܢܐ ܕܘ ܥܰܡܐ ܣܘܪܝܳܝܐ. ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܐܝ ܐܰܬܬܼܐ ܛܘܪܥܰܒܕܝܢܰܝܬܐ ܟܳܡܷܫܬܰܥܝܐ (ܓܡܷܫܬܰܥܝܐ) ܕܰܘܪܐ ܪܰܒܐ ܒܰܚ ܚܰܝܶܐ ܝܰܘܡܳܝܶܐ ܕܘ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܐܝܕܼܰܐ ܟܝܬ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܕܟܳܥܰܝܫܐ (ܕܷܓܥܰܝܫܐ) ܒܷܚܕ݂ܐ ܡܰܩ ܩܷܪܝܰܘܳܬ݂ܶܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ، ܒܰܡ ܡܐ ܫܰܘܥܝ ܐܘ ܛܰܥܢܰܝܕ݂ܰܗ ܓܼܰܠܰܒܶܐ ܝܰܩܘܪܐ ܝܐ. ܟ݂ܷܕ ܟܘܕ݂ܥܝܢܰܐ ܐܘ ܦܘܠܚܳܢܐ ܕܰܩ ܩܷܪܝܰܘܳܬܼܶܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ، ܒܘ ܙܳܝܘܕܐ ܣܝܳܡܐ ܕܣܰܘܰܠ، ܟܰܪܡܶܐ، ܘܰܪܙܶܐ، ܚܨܳܕܐ، ܩܛܳܥܐ ܕܩܰܝܣܶܐ، ܬܶܡܛܝـܝܐ ܕܛܰܪܦܶܐ، ܣܝܳܡܐ ܕܷܦ݁ܬ݂ܝܠܶܐ ܘܬܶܥܡܝܪܐ ܕܒܳܬܶܐ ܝܐ. ܚܰܐ ܟܝܒܶܐ ܕܐܳܡܷܪ ܕܐܝ ܐܰܬܬ݂ܐ ܟܳܫܘܓ݂ܠܐ (ܓܫܘܓ݂ܠܐ) ܒܰܦ ܦܘܠܚܳܢܰܢܝ ܟܘܠܠܶܗ. ܐܝ ܐܰܬܬ݂ܰܬ݂ܶܗ، ܒܘ ܙܰܒܢܰܝܕ݂ܰܗ ܕܝ ܢܰܥܡܘܬ݂ܐ ܟܳܡܫܰܪܝܐ (ܓܷܡܫܰܪܝܐ) ܒܝ ܫܰܪܝܪܘܬ݂ܐ ܕܰܚ ܚܰܝܶܐ. ܗܶܫ ܗܝـܝܰܐ ܢܰܥܷܡܬܐ ܟܳܛܷܥܡܐ (ܓܛܘܥܡܐ) ܐܝ ܥܰܣܩܘܬ݂ܐ ܕܰܚ ܚܰܝܶܐ ܥܰܣܩܶܐ ܕܝ ܕܘܟܬ݂ܐ. ܥܘܡܪܰܗ ܫܘܰܥ ܐܰܘ ܬܡܳܢܶܐ ܐܷܫܢܶܐ، ܟܘܘܝܐ ܡܳܪܐ ܠܘ ܐܰܚܘܢܰܝܕ݂ܰܗ ܕܚܰܬ݂ܐ ܡܰܘܠܷܕ ܡܶܚ ܚܠܰܦ ܐܝ ܐܶܡܐ. ܐܝܕ݂ܰܐ ܠܰܬܠܰܗ ܐܚܘܢܳܢܶܐ ܕܪܰܒ ܡܶܢܰܗ، ܗܝܝܰܐ ܒܥܘܡܪܐ ܢܰܥܝܡܐ ܟܷܐܙܙܰܗ ܥܰܡ ܐܰܨ ܨܰܦܘܪܶܐ ܘܥܰܡ ܐܰܩ ܩܰܪܩܘܪܶܐ ܐܰܘ ܥܰܡ ܐܰܢ ܐܰܪܘܳܢܶܐ ܕܘ ܒܰܝܬܐ. ܐܰܘܟܝܬ ܟܝܒܰܢ ܕܐܷܡܡܝܢܰܐ ܒܘ ܕܘܡܝܰܢܐ (ܫܷܟܷܠܰܢܐ) ܟܰܡܫܰܪܝܐ (ܓܷܡܫܰܪܝܐ) ܐܝ ܐܰܬܬ݂ܐ ܒܰܚ ܚܰܝܶܐ ܗܷܫ ܗܝܝܰܐ ܛܠܝܬ݂ܐ. ܕܝܠܳܢܳܐܝܬܼ ܐܝ ܐܰܬܬ݂ܐ ܕܟܷܬܝܐ ܐܶܡܐ، ܐܝ ܬܷܫܡܷܬܰܝܕܼܰܗ ܠܰܬܝܐ ܒܰܣ ܐܘ ܚܝܳܪܐ ܕܟܳܚܰܝܪܐ (ܕܷܓܚܰܝܪܐ) ܠܰܢ ܢܰܥܝܡܰܝܕܼܰܗ. ܐܝܕܼܰܐ ܕܐܳܒܶܢܐ ܐܶܡܝ ܟܷܕ ܛܘܦܣܐ، ܐܝܢܰܩܠܰܝܐ ܟܝܒܰܢ ܕܦܷܗܡܝܢܰܐ ܐܝ ܐܰܬܬ݂ܐ ܡܷܢ ܕܰܘܪܐ ܟܷܬܠܰܗ ܒܰܚ ܚܰܝܶܐ. ܐܶܡܝ ܟܳܩܰܝܡܐ (ܓܩܰܝܡܐ) ܡܝ ܫܰܢܬ݂ܐ ܡܶܐ ܩܶܕܷܡܬܐ، ܗܷܫ ܐܰܟ ܟܘܟܘܶܐ ܒܝ ܫܡܰܝܐ. ܐܰܘܟܝܬܼ ܡܶܩܷܡ ܡܘ ܢܦܳܩܐ ܕܝ ܫܷܡܫܐ ܒܬܰܪܬܶܐ ܫܳܥܶܐ. ܒܰܣ ܩܰܝ؟ ܟܘܠ ܫܰܓ݂ܳܠܐ (ܕܰܘܳܪܐ، ܒܰܩܳܪܐ، ܪܘܥܝܐ، ܚܰܨܳܕܐ، ܐܘ ܡܰܥܷܡܪܳܢܐ ܕܒܳܬܶܐ) ܨܰܦܪܰܝܬܐ ܒܘ ܙܰܒܢܐ ܕܟܳܢܳܦܷܩ (ܕܷܓܢܳܦܷܩ) ܡܘ ܒܰܝܬܐ ܘܕܟܳܘܶܐ ܐܰܙܳܠܐ ܠܘ ܫܘܓܼܠܰܝܕ݂ܶܗ ܟܳܘܶܠܶܗ ܩܘܪܥܐ ܒܟܰܬ݂ܦ݁ܶܗ. ܐܘ ܩܘܪܥܰܢܐ ܟܳܘܶܐ ܐܶܒܶܗ ܒܘ ܙܳܝܘܕܐ ܐܘ ܡܘܟܠܐ ܕܦܰܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܐ. ܡܰܬܼܠܐ: ܟܳܘܶܐ ܐܶܒܶܗ ܐܰܦܿܫܳܬ݂ܶܐ، ܕܶܒܷܣ، ܢܰܩܠܰܘܰܬ ܚܰܠܝܠܶܐ (ܚܰܪܝܪܶܐ)، ܠܰܚܡܐ ܕܘ ܬܰܢܘܪܐ، ܩܰܛܝܪܐ، ܒܶܥܶܐ ܫܠܝܩܶܐ، ܘܡܰܝܶܐ. ܘܠܘ ܓܳܪܰܢ ܕܰܝ ܝܰܘܡܶܐ ܕܘ ܨܰܘܡܐ ܟܳܘܶܐ ܒܘ ܩܘܪܥܰܢܐ ܡܰܔܢܘܢܶܐ (ܦܠܶܦܠܶܐ) ܘܦܿܰܛܰܛܰܐ ܡܩܰܠܰܝܬܐ ܣܬܶܐ. ܠܰܠܥܷܠ ܡܷܪܠܝ ܕܝ ܐܰܬܬ݂ܐ ܟܳܡܰܚܝܣܐ (ܓܡܰܚܝܣܐ) ܡܶܩܷܡ ܡܶܐ ܢܗܳܪܳܬ݂ܶܐ ܕܘ ܝܰܘܡܐ. ܐܶܠܐ ܩܰܝ ܟܳܡܷܔܒܳܪܐ (ܓܡܷܔܒܳܪܐ) ܕܩܰܝܡܐ ܟ݂ܰܝܺܝܼܦܐ ܡܝ ܫܰܢܬ݂ܐ؟ ܐܰܫ ܫܰܓ݂ܳܠܶܐ ܒܘ ܙܰܒܢܐ ܕܟܷܐܙܙܷܢ ܠܘ ܫܘܓ݂ܠܐ، ܠܳܐ ܗܷܢܢܷܟ ܟܳܡܚܰܕܼܪܝ (ܓܷܡܚܰܕ݂ܪܝ) ܐܘ ܩܘܪܥܐ ܕܘ ܡܘܟܠܰܬ݂ܬ݂ܶܗ. ܐܝ ܐܶܡܐ ܝܐ ܕܟܳܩܰܝܡܐ (ܕܷܓܩܰܝܡܐ) ܟ݂ܰܝܺܝܦܐ ܠܰܔܰܢ ܐܘ ܚܶܕ݂ܳܪܐ ܕܝ ܩܪܳܛܷܢ ܘܕܘ ܩܘܪܥܐ ܕܰܢ ܐܰܒܢܰܝܕ݂ܰܗ. ܡܰܬ݂ܠܐ ܢܰܩܠܰܘܰܬ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܷܕ ܕܩܰܝܷܡܢܐ ܡܝ ܫܰܢܬ݂ܐ (ܠܰܦܝ ܫܳܥܬܐ ܫܶܬܼ) ܚܙܶܠܝ ܕܐܶܡܝ ܕܡܰܡܛܶܠܰܗ (ܕܷܡܛܶܠܰܗ ܐܰܘ ܕܡܰܡܬܶܠܰܗ) ܣܬܶܐ ܐܘ ܠܰܚܡܐ ܡܘ ܬܰܢܘܪܐ. ܗܰܪܟܶܐ ܚܰܐ ܟܝܒܶܗ ܕܷܡܫܰܝܷܠ: ܡܰܐ ܐܶܡܰܐ ܩܰܝܝܡܐ ܡܝ ܫܰܢܬܼܐ، ܐܶܡܰܐ ܠܷܫܠܰܗ ܐܘ ܠܰܝܫܐ، ܘܐܘ ܠܰܝܫܐ ܐܶܡܐ ܚܰܡܷܥ ܘܐܶܡܰܐ ܡܒܰܨܰܛܠܰܗ ܘܐܶܡܰܐ ܡܒܶܠܰܗ ܠܘ ܬܰܢܘܪܐ ܘܐܶܡܰܐ ܕܘܷܩܠܰܗ؟ ܗܰܢܝ ܟܘܠܠܶܗ ܡܶܩܷܡ ܡܘ ܢܦܳܩܐ ܕܝ ܫܷܡܫܐ ܟܳܣܰܝܡܰܠܠܶܗ (ܓܣܰܝܡܘܠܠܶܗ). ܗܰܪܟܶܐ ܟܝܒܰܢ ܕܐܷܡܡܝܢܰܐ ܐܘ ܝܰܘܡܰܝܕ݂ܰܗ ܟܘܠܶܗ ܒܘ ܫܷܟܷܠܰܢܐ ܟܳܫܳܦܷܿܥ (ܓܫܳܦܷ݁ܥ). ܐܰܘܟܝܬ ܗܰܪܟܶܐ ܟܳܒܰܥܢܐ ܕܳܐܡܰܪܢܐ ܐܝ ܐܬܬ݂ܐ ܛܘܪܥܰܒܕܝܢܰܝܬܐ، ܥܘܡܪܰܗ ܟܘܠܶܗ ܬܰܥܷܒܬܐ ܝܐ ܘܠܰܬܠܰܗ ܙܰܒܢܐ ܕܚܰܝܟܐ ܪܝܫܰܗ (ܩܰܪܥܰܗ). ܘܕܝܣ ܗܝܝܰܐ ܝܐ ܐܝ ܡܰܥܝܫܳܢܝܬ݂ܐ ܕܝ ܡܰܪܕܘܬ݂ܐ ܘܕܘ ܠܝܫܳܢܐ ܐܶܡܳܝܐ. ܡܰܘܟܼܐ ܟܳܠܳܙܷܡ (ܓܠܳܙܷܡ) ܕܐܷܕ݂ܥܝܢܰܐ ܐܘ ܐܝܩܳܪܐ ܕܟܘܠ ܐܶܡܐ ܐܰܘ ܕܟܘܠ ܐܰܬܬ݂ܐ ܕܟܳܥܰܝܫܐ (ܕܷܓܥܰܝܫܐ) ܒܘ ܕܘܡܝܰܢܐ ܚܰܝܶܐ ܥܰܣܩܶܐ. ܩܰܘܡܶܐ (ܨܰܐܡܝ) ܕܝܟ ܐܰܪܟܰܚܳܝܐ 31.05.2017ܛܘܪܥܒܕܝܢ-

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://surayt.bethmardutho.org/2310
Publication Date: July 8, 2020
Preparation of Electronic Edition:

TEI XML encoding by Anna-Simona Barbara Üzel .

Open Access and Copyright:
How to Cite this Electronic Edition
Dik, Sami, “ܐܰܚ ܚܰܝܶܐ ܝܰܘܡܳܝܶܐ ܕܝ ܐܰܬܬ݂ܐ ܛܘܪܥܰܒܕܝܢܰܝܬܐ / Aḥ ḥaye yawmoye di aṯto Ṭurcabdinayto”, in Shabo Talay (ed.), “Šlomo Surayt - Corpus”, last modified July 8, 2020, https://surayt.bethmardutho.org/2310.