DRAFT
Not for citation.
You are viewing a page on the
Syriaca.org development server:
Not for citation.

Šabo Alqan: ܐܰܔ ܔܷܒܰܬܰܬ ܒܛܘܪܥܰܒܕܝܢ / Aj jëvatat b Ṭurcabdin

  TEI  

Aj jëvatat b Ṭurcabdin

ܒܺܝ ܩܪܝܬܐ ܐܘ ܙܰܒܢܐ ܘܐܰܚ ܚܰܝܶܐ ܒܰܣܷܡ ܡܘ ܙܰܒܢܐ ܘܡܰܚ ܚܰܝܶܐ ܕܘ ܙܰܒܢܰܢܐ ܫܷܦܥܝ ܘܰܐ. ܬܰܠܰܦܘܢ ܐܰܘ ܬܰܠܰܒܝܙܝܘܢ ܠܰܬܘܰܐ. ܐܘ ܐܝܢܰܩܰܐ ܕܡܷܩܛܷܥܘܰܐ ܐܘ ܔܰܝܪܰܢ ܦܰܝܫܝܘܰܝܢܰܐ ܒܝ ܥܷܬܡܰܐ. ܐܘ ܐܰܚܢܰܐ ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܠܐ ܒܳܣܰܡܘܰܝܠܰܢ. ܒܰܣ ܐܰܔ ܔܷܒ̣ܰܬܰܬ ܒܰܣܷܡ ܗܳܘܷܢܘܰܐ. ܢܳܫܶܐ ܠܐ ܡܰܔܓ̣ܷܠܘܰܐ ܪܘܚܶܗ ܒܬܷܡܡܶܕܶܐ ܡܰܘܟܰܐ ܐܰܔ ܔܒ̣ܰܬܰܬ ܫܷܦܥܝܘܰܐ ܒܰܬܰܫܷܥܝܳܬܐ. ܗܰܪܟܶܐ ܣܬܶܐ ܬܰܡ ܟܳܒܰܥܢܐ ܡܰܚܟܶܢܐ ܒܚܰܐ ܠܰܠܝܐ ܡܷܢ ܕܘ ܣܰܬܘܐ ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܡܰܫܷܦܥܝܘܰܝܢܰܐ ܐܘ ܠܰܠܝܐ. ܢܰܩܩܰܘܱܬ ܡܷܐ ܕܡܷܩܛܷܥܘܰܐ ܐܘ ܔܰܝܪܰܢ ܦܰܝܫܝܘܰܝܢܰܐ ܒܰܝ ܝܰܘܡܶܐ ܘܒܰܝ ܝܰܪܚܶܐ ܒܝ ܥܷܬܡܰܐ܆ ܕܠܐ ܔܰܝܪܰܢ. ܗܷܢ ܡܰܒ ܒܳܬܶܐ ܟܷܬܘܰܠܠܶܗ ܠܰܡܦܰܬ ܕܘ ܓܰܙ ܘܗܷܢ ܟܷܬܘܰܠܠܶܗ ܫܪܳܓܶܐ ܘܗܷܢ ܣܬܶܐ ܫܰܡܥܶܐ. ܐܘ ܚܰܐ ܕܟܷܬܘܰܝܠܶܗ ܠܰܡܦܰܐ ܠܓܳܪܰܢ ܕܗܰܢܝ ܕܟܷܬܘܰܠܠܶܗ ܫܪܳܓܳܐ ܡܷܚܫܘܘܰܐ ܡܰܕܰܢܝ. ܡܶܩܷܡ ܡܷܐ ܕܥܷܬܡܳܘܰܐ ܟܘܠ ܢܳܫܳܐ ܡܰܥܠܰܦܘܰܐ ܐܘ ܣܰܘܰܠܰܝܕܶܗ. ܐܘ ܣܰܘܰܠ ܐܳܒܷܢܘܰܝܠܶܗ ܬܰܘܢܐ ܘܣܥܳܪܶܐ ܘܛܰܪܦܶܐ ܘܒܷܬܷܪ ܐܰܡ ܡܳܪܶܐ ܣܷܠܩܝܘܰܐ ܠܰܠܥܰܠ ܠܘ ܒܰܝܬܐ ܘܡܰܫܝܓܝܘܰܐ ܐܝܕܰܝܝܶܗ ܘܪܰܓܠܰܝܝܶܗ. ܘܒܷܬܷܪ ܡܰܚܷܫܡܝܘܰܐ ܡܶܩܷܡ ܡܷܐ ܕܥܳܬܰܡ ܐܘ ܠܰܠܝܐ. ܐܶܡܝ ܔܘܓܪܘܰܐ ܐܝ ܨܳܦܰܐ (ܡܫܰܚܢܰܢܝܬܐ) ܘܠܰܘܓܷܠ ܫܳܚܰܢܘܰܐ. ܘܒܷܬܷܪ ܗܶܕܝ ܗܶܕܝ ܡܰܕܷܠܩܝܘܰܐ ܐܝ ܫܪܳܓܳܐ ܐܰܘ ܐܝ ܠܰܡܦܰܐ ܘܠܷܬܡܝܘܰܝܢܰܐ ܟܘܠܰܢ ܚܶܕܷܪ ܐܝ ܡܫܰܚܢܳܢܝܬܐ ܐܰܚܢܰܐ ܡܶܩܷܡ ܡܷܐ ܕܫܘܚܢܝ ܪܰܓܠܳܬܰܝܢܰܐ ܐܶܡܝ ܡܚܰܕܪܳܘܰܐ ܐܝ ܚܫܰܡܬܐ ܘܠܷܬܡܝܘܰܝܢܰܐ ܚܶܕܷܪ ܐܘ ܡܘܟܰܠܳܐ ܘܐܘܟܠܝܘܰܝܢܰܐ. ܟܘܠ ܠܰܠܝܐ ܒܰܒܝ ܚܳܝܰܪܘܰܐ ܒܰܬ ܬܰܪܥܶܐ ܕܝ ܕܷܪܬܐ ܒܶܐ ܟܘܠܠܶܗ ܣܟܝܪܶܢܶܐ ܘܒܷܬܷܪ ܣܳܠܰܩܘܰܐ ܘܝܳܬܰܘܘܰܐ ܒܰܝܢܳܬܰܢ. ܐܘ ܛܰܥܡܳܐ ܕܘ ܠܰܠܝܳܐ ܗܶܕܝ ܒܳܣܰܡܘܰܐ. ܐܝܢܰܩܰܐ ܕܒܰܒܝ ܗܳܘܶܘܰܐ ܝܰܬܝܘܳܐ ܒܰܝܢܳܬܰܢ ܚܰܐ ܡܝܢܰܢ ܠܐ ܡܰܔܪܶܘܰܐ ܕܡܷܔܓܷܠ. ܢܰܩܐܘܰܬ ܐܳܬܶܘܰܝܠܰܢ ܕ̣ܰܝܦܶܐ ܐܷܡܡܝܘܰܐ: ܡܘܣܰܐ ܡܷܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܒܬܰܪܒܝܝܰܐ ܟܷܬܠܘܟ؟ ܥܰܠ ܐܘ ܡܘܟܰܠܳܐ ܠܐ ܟܳܡܷܔܓܳܠܝ ܘܠܐ ܟܳܒܳܕܷܢ ܡܶܩܷܡ ܡܝܢܰܢ ܒܰܣ ܐܰܕ ܕܰܝܦܶܐ ܠܷܕܥܝܘܰܐ ܕܡܝ ܙܘܥܬܐ ܠܐ ܡܷܔܓܳܠܝܘܰܝܢܰܐ. ܘܒܰܠ ܠܰܠܝܶܐ ܕܝ ܥܷܬܡܰܐ ܒܰܒܝ ܡܰܚܷܬܘܰܐ ܡܟܰܕܕܶܐ ܥܰܠ ܪܰܓܠܳܬܶܗ ܐܘ ܡܰܚܟܶܘܰܝܠܰܢ ܬܰܫܷܥܝܳܬܐ. ܓܰܠܰܒܶܐ ܡܷܦܨܳܚܝܘܰܝܢܰܐ ܘܠܷܒܥܝܘܰܝܢܰܐ ܕܝ ܬܰܫܥܝܬܐ ܬܰܝܡܳܐ. ܟܷܬܘܰܝܠܰܢ ܟܡܐ ܬܰܫܷܥܝܳܬܶܐ ܓܰܠܰܒܶܐ ܒܰܣܝܡܶܐ ܕܗܶܫ ܦܰܝܝܫܝ ܒܗܰܘܢܝ. ܐܰܬ ܬܰܫܷܥܝܳܬܶܐ ܕܘ ܣܰܦܪܘܢܐ ܘܕܩܘܙܘܢܐ ܘܕܝ ܦܺܝܪܶܐ. ܗܰܢܝ ܗܘܠ ܠܰܕܝܰܘܡܰܐ ܟܳܡܰܚܟܶܢܰܢܢܶܐ ܠܝ ܒܰܪܬܰܝܕܝ ܐܝ ܚܠܝܬܐ. ܐܝܢܰܩܰܐ ܕܒܰܒܝ ܕܠܳܐ ܗܳܘܶܘܰܝܠܶܗ ܠܶܒܐ ܕܡܰܚܟܶܐ ܬܷܫܥܝܬܐ܆ ܐܘ ܙܰܒܢܐ ܡܰܫܷܦܥܝܘܰܝܢܰܐ ܠܗ ܒܰܒ ܒܳܩܘܫܶܐ ܐܰܘ ܒܘ ܬܶܫܬܥܷܢܝܐ ܕܘ ܟܰܥܒܳܐ. ܐܘ ܟܰܥܒܳܐ ܣܬܶܐ ܐܘ ܓܰܪܡܳܐ ܕܪܰܓܠܶܗ ܕܘ ܣܰܘܰܠ ܝܳܐ. ܓܰܠܰܒܶܐ ܪܷܚܡܝܘܰܝܢܰܐ ܐܘ ܬܶܫܬܥܷܢܝܰܝܕܶܗ. ܘܐܰܪ ܪܰܒܶܐ ܣܬܶܐ ܡܷܫܬܰܥܷܢܘܰܐ ܒܘ ܣܟܰܡܒܝܠ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܚܢܰܐ ܐܝܢܰܩܰܐ ܕܡܷܫܬܰܥܝܘܰܝܢܰܐ ܡܔܰܪܒܝܘܰܝܢܰܐ ܕܠܐ ܣܰܝܡܝܢܰܐ ܩܳܠܳܐ ܕܠܐ ܥܳܔܰܙ ܒܰܒܝ. ܘܒܷܬܷܪ ܒܝ ܚܰܪܰܝܬܐ ܕܘ ܠܰܠܝܐ ܐܶܡܝ ܡܷܬܝܳܘܰܝܠܰܢ ܚܰܠܝܘܬܐ. ܐܝ ܚܰܠܝܘܬܐ ܣܬܶܐ ܒܘ ܙܳܝܘܕܐ ܚܰܠܝܠܶܐ ܘܒܰܣܬܝܩܶܐ ܘܥܳܠܝܩܶܐ ܘܢܰܒܝܫܳܬܶܐ ܘܰܐ. ܗܷܢ ܡܱܢ ܢܳܫܶܐ ܥܰܡ ܐܝ ܫ̰ܰܝܶܐ ܐܘܟܠܝܘܰܝܠܰܗ܆ ܘܗܷܢ ܣܬܶܐ ܥܰܡ ܐܰܒ ܒܰܠܘܛܶܐ. ܐܶܡܝ ܡܰܚܬܳܘܰܐ ܩܰܝܣܶܐ ܒܝ ܨܳܦܰܐ ܘܡܩܰܡܪܝܘܰܝܢܰܐ ܐܰܒ ܒܰܠܘܛܶܐ ܥܰܠ ܐܝ ܨܳܦܰܐ ܘܐܘܟܠܝܘܰܝܢܰܢܢܶܗ ܥܰܡ ܐܝ ܚܰܠܝܘܬܐ ܘܥܰܡ ܐܝ ܫ̰ܰܝܶܐ. ܘܗܘܠ ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ ܐܘ ܛܰܥܡܐ ܕܰܒ ܒܰܠܘܛܶܐ ܡܩܰܡܪܶܐ ܘܕܝ ܚܰܠܝܘܬܐ ܒܦܶܡܰܢ ܝܐ. ܘܒܝ ܚܰܪܰܝܬܐ ܕܘ ܠܰܠܝܐ ܣܬܶܐ ܕܝܣܰܐ ܒܰܒܝ ܦܰܬܰܚܘܰܐ ܐܘ ܪܰܕܝܳܐ ܘܡܰܨܷܬܘܰܐ ܐܰܛ ܛܶܒܶܐ ܘܠܰܫܰܢ ܕܠܐ ܬܰܝܡܝ ܐܰܦ ܦܝܠܰܬ ܕܘ ܪܰܕܝܐ ܣܳܟܰܪܘܰܝܠܶܗ ܒܷܬܷܪ ܡܰܛ ܛܶܒܶܐ. ܡܷܐ ܕܣܳܟܰܪܘܰܐ ܐܘ ܪܰܕܝܳܐ ܡܰܢܩܷܣܘܰܐ ܐܝ ܠܰܡܦܰܐ ܕܠܐ ܟܳܪܷܔ ܐܘ ܓܰܙܰܝܕܰܗ. ܐܶܡܝ ܣܬܶܐ ܡܷܬܝܳܘܰܐ ܟܡܳܐ ܩܰܝܣܶܐ ܘܡܰܚܬܳܘܰܐ ܒܝ ܨܳܦܰܐ. ܘܚܳܬܝ ܒܷܕܝܳܘܰܐ ܒܘ ܦܪܳܣܐ ܕܰܢ ܢܒܺܝܢܰܬ. ܘܒܷܬܷܪ ܠܰܘܓܷܠ ܫܰܚܝܢܐ ܫܰܚܝܢܐ ܡܚܰܠܩܝܘܰܝܢܰܐ ܪܘܚܰܢ ܒܰܝܢ ܐܰܢ ܢܒܝܢܰܬ ܘܡܰܨܝܬܝܘܰܝܢܰܐ ܥܰܠ ܩܳܠܰܗ ܕܝ ܨܳܦܰܐ ܘܕܷܡܟܝܘܰܝܢܰܐ ܫܰܢܬܐ ܕܟܳܬܰܗ ܠܰܬܘܰܐ. ܥܰܠ ܕܕܷܡܟܝܘܰܝܢܰܐ ܥܰܡ ܓܰܒ ܕܚܕܳܕܶܐ ܢܰܩܰܘܰܬ ܗܷܢ ܡܶܢܱܢ ܐܝܕܰܝܝܶܗ ܗܳܘܷܢܘܰܐ ܥܰܠ ܩܰܪܥܶܐ ܕܷܚܕܳܕܶܐ ܐܰܘ ܪܰܓܠܰܝܝܶܗ ܥܰܠ ܚܕܳܕܶܐ ܘܩܰܝܡܝܘܰܝܢܰܐ ܨܰܦܪܰܝܬܳܐ ܒܘ ܫܷܟܠܰܢܳܐ. ܐܰܚܢܰܐ ܗܶܫ ܠܐ ܩܰܝـܝܡܝܢܰܐ ܐܶܡܝ ܔܘܓܪܳܘܰܐ ܣܬܶܐ ܐܝ ܨܳܦܰܐ. ܘܚܳܬܝ ܡܚܰܕܪܳܘܰܐ ܐܝ ܩܪܳܬܶܢ ܘܩܡܝ ܨܳܦܰܐ ܫܰܚܷܢܬܐ ܡܰܩܷܪܛܝܘܰܝܢܰܐ ܩܪܳܛܷܢ ܦܰܩܷܪܬܐ ܐܶܠܐ ܓܰܠܰܒܶܐ ܒܰܣܷܡܬܐ. ܟܘܕ ܐܰܝ ܝܰܘܡܰܢܝ ܬܫܘܩܠܰܛܰܬ ܐܰܘ ܚܰܠܝܘܬܐ ܚܪܶܬܐ ܟܳܬܰܐ ܠܰܬܘܰܝܠܰܢ ܐܶܠܐ ܟܷܬܘܰܝܠܰܢ ܚܰܠܘܐ ܘܓܘܶܬܐ ܕܝ ܩܪܝܬܐ. ܟܘܠ ܡܶܕܶܐ ܟܝܳܢܳܝܳܐ ܘܰܐ܆ ܘܓܱܠܱܒܶܐ ܒܰܣܝܡܳܐ. ܡܷܐ ܕܡܰܩܷܪܛܝܘܰܝܢܰܐ ܣܬܶܐ ܒܰܒܝ ܐܷܙܙܶܘܰܐ ܠܘ ܫܘܓܠܐ ܘܐܰܚܢܰܐ ܣܬܶܐ ܢܷܦܩܝܘܰܝܢܰܐ ܒܰܝܢ ܐܰܫ ܫܩܘܩܳܢܶܐ ܕܝ ܩܪܝܬܐ ܥܰܡ ܐܰܚ ܚܰܘܪܳܢܶܐ ܘܡܰܫܷܦܥܝܘܰܝܢܰܐ ܐܘ ܝܰܘܡܰܝܕܰܢ ܗܰܘܟܰܐ. ܥܰܣܪܺܝܝܶܐ ܣܬܶܐ ܐܳܬܝܘܰܝܢܰܐ ܠܘ ܒܰܝܬܐ܆ ܐܶܠܐ ܡܷܢ ܡܰܬܝܳܐ! ܡܶܐ ܐܰܪܥܰܢ ܗܘܠ ܩܰܪܥܰܢ ܗܳܘܶܘܰܐ ܬܳܙ ܘܛܝܢܳܐ ܕܝ ܩܪܝܬܐ. ܒܰܣ ܗܘܠ ܠܐܰܕܝܰܘܡܰܐ ܒܰܫ ܫܰܡܥܶܐ ܟܳܟܘܪܟܺܝܢܰܐ ܥܰܠ ܝܰܘܡܶܐ ܕܷܡܓܰܡܒܠܝܘܰܝܢܰܐ ܪܘܚܱܢ ܒܘ ܥܰܦܪܐ ܘܒܘ ܛܝܢܰܘܳܐ. ܐܶܡܝ ܦܰܩܷܪܬܐ ܫܷܡܛܳܘܰܐ ܐܰܔܔܘܠܝܕܰܢ ܘܡܷܚܝܳܘܰܝܠܰܢ ܣܬܶܐ ܚܕܳܐ ܬܰܪܬܶܐ ܚܰܠܝܶܐ ܘܚܰܡܘܨܶܐ ܥܰܠ ܒܷܬܪܰܢ ܘܚܰܝܦܳܘܰܝܠܰܢ. ܐܶܡܝ ܥܘܔܙܳܘܰܐ ܥܰܠ ܕܥܘܔܩܝܘܰܝܢܰܐ ܪܘܚܢ܆ ܘܟܷܬܘܰܝܠܰܗ ܚܰܩ . ܐܘ ܬܶܫܝܓܳܐ ܕܰܔ ܔܘܠܶܐ ܣܬܶܐ ܒܰܝ ܝܰܘܡܰܢܷܟ ܠܰܬܘܰܐ ܦܫܝܛܐ ܆ ܥܰܠ ܕܠܰܬܘܰܝܠܰܢ ܡܰܟܝܢܰܐ ܕܘ ܬܶܫܝܓܳܐ ܕܰܔ ܔܘܠܶܐ ܐܝ ܦܰܩܷܪܬܐ ܕܶܐܡܝ ܡܰܫܝܓܳܘܰܠܠܶܗ ܟܘܠܠܶܗ ܒܐܝܕܳܬܰܗ ܘܬܰܥܒܳܐ ܪܰܒܐ ܘܰܐ ܐܶܠܰܗ. ܒܰܣ ܐܰܫ ܫܰܩܰܡܰܢܷܩ ܕܝܕܰܗ ܣܬܶܐ ܒܰܣܝܡܶܐ ܘܰܝܢܶܐ ܘܢܷܛܪܝܘܰܝܢܰܢܢܶܗ. ܡܰܐ ܡܷܢ ܣܰܝܡܝܢܰܐ ܐܰܚ ܚܰܝܶܐ ܒܝ ܩܪܝܬܐ ܗܰܘܟܰܘܰܝܢܶܐ. ܐܝܢܰܩܰܐ ܕܚܰܐ ܡܷܫܬܰܥܶܐ ܓܠܳܙܷܡ ܢܳܛܷܪ ܣܬܶܐ ܕܷܓܡܷܥܔܩ. ܐܘܥܕܐ ܟܳܡܷܦܬܰܟܰܢܢܐ ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܐܶܡܝ ܐܝ ܦܰܩܷܪܬܐ ܣܰܝܡܳܘܰܐ ܐܘ ܙܰܒܢܰܘܳܐ܆ ܡܷܩܩܰܐ ܬܷܥܒܳܘܰܐ ܐܰܥܡܰܢ. ܥܰܡ ܗܰܬ݂ܶܐ ܟܘܠܰܗ ܒܟܘܠ ܚܘܒܐ ܘܚܰܡܝܡܘܬܐ ܘܒܟܘܠ ܒܰܣܝܡܘܬܐ ܡܫܰܡܫܐ ܘܰܝܠܰܢ. ܘܐܰܚܢܰܐ ܡܷܩܩܰܐ ܦܨܝܚܳܝܶܐ ܘܰܝܢܰܐ ܒܘ ܙܰܒܢܰܘܐ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܳܒܶܐ ܚܰܝܠܐ ܘܚܘܠܡܳܢܳܐ ܠܝ ܐܶܡܐ ܡܒܰܪܰܟܬܰܝܳܐ ܕܝܕܝ ܕܗܰܘܝܐ ܠܝ ܗܰܩܩܰܐ ܡܳܪܳܐ. ܘܐܰܠܳܗܳܐ ܐܳܒܶܐ ܚܰܝܠܐ ܘܚܘܠܡܳܢܳܐ ܠܰܢ ܐܡܳܬܰܝܕܰܢ ܟܘܠܠܶܗ. ܒܘ ܙܰܒܢܰܘܳܐ ܡܷܩܩܰܐ ܬܷܥܒܝܘܰܐ܆ ܘܐܰܕ ܝܰܘܡܰܐ ܣܬܶܐ ܟܳܬܷܥܒܝ. ܘܝܰܘܡܳܐ ܠܐ ܡܷܪܪܶܗ ܡܰܐ ܡܷܢ ܗܰܘܝ ܗܰܘܟܰܐ. ܒܰܒܝ ܣܬܶܐ ܓܰܠܰܒܶܐ ܬܳܥܰܒܘܰܐ܆ ܐܘ ܬܰܥܒܳܐ ܕܒܰܒܝ ܣܬܶܐ ܝܰܩܘܪܐ ܘܰܐ܆ ܐܶܠܐ ܡܚܰܠܦܳܐ ܘܰܐ ܘܠܰܬܘܰܐ ܒܘ ܫܷܟܷܠ ܕܐܶܡܝ ܡܰܥܷܔܙܳܢܳܐ. ܐܘܥܕܐ ܒܪܝܬܐ ܒܰܪܝܡܐ ܬܰܪܣ܆ ܒܘ ܙܰܒܢܰܢܳܐ ܒܰܒܝ ܟܳܬܳܥܷܒ ܙܷܕ ܡܶܐܡܝ. ܒܰܣ ܐܘ ܬܰܥܒܐ ܕܟܳܬܳܥܰܒ ܒܰܒܝ ܕܝܣܰܐ ܠܰܬܝܐ ܟܕܘ ܬܰܥܒܐ ܕܬܳܥܰܒܘܰܐ ܡܶܩܷܡ. ܐܶܠܐ ܕܶܐܡܝ ܓܰܠܰܒܶܐ ܟ݂ܰܝܷܦ܆ ܬܰܘܕܝ ܠܰܐܠܳܗܐ. ܚܰܩ ܕܝܕܰܗ ܝܐ ܕܡܷܬܢܳܚܳܐ ܐܷܫܡܳܐ ܡܘ ܬܰܥܒܐ ܝܰܩܘܪܰܘܳܐ ܕܰܝـ ܝܰܘܡܳܬܰܢܷܟ.

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://surayt.bethmardutho.org/2404
Publication Date: July 8, 2020
Preparation of Electronic Edition:

TEI XML encoding by Anna-Simona Barbara Üzel .

Open Access and Copyright:
How to Cite this Electronic Edition
Alqan, Šabo, “ܐܰܔ ܔܷܒܰܬܰܬ ܒܛܘܪܥܰܒܕܝܢ / Aj jëvatat b Ṭurcabdin”, in Shabo Talay (ed.), “Šlomo Surayt - Corpus”, last modified July 8, 2020, https://surayt.bethmardutho.org/2404.