DRAFT
Not for citation.
You are viewing a page on the
Syriaca.org development server:
Not for citation.

Šëkri Aqtaš: ܡܷܠܦܳܢܐ ܫܷܟܪܝ ܐܰܩܛܰܫ ܡܰܢ ܝܐ؟ / Mëlfono Šëkri man yo?

  TEI  

Mëlfono Šëkri man yo?

ܡܷܠܦܳܢܐ ܫܷܟܪܝ ܐܰܩܛܰܫ܆ ܡܰܘܠܰܕ ܒܝ ܩܪܝܬܐ ܕܒܶܩܘܣܝܳܢܶܐ. ܚܰܐ ܒܘ ܝܰܪܚܐ ܕܳܐܕܷ݂ܪ ܒܝ ܫܰܬܐ ܐܰܠܦܳܐ ܘܬܫܰܥܡܐ ܘܬܡܳܢܝ. ܡܶܐ ܐܰܒܳܗܶܐ ܡܗܰܝܡܢܶܐ ܒܪܰܗܝܡ ܘܡܰܔܝܕܰܐ. ܟܷܬܠܶܗ ܬܰܪܬܶܐ ܐܰܚܘܳܬ݂ܐ ܘܐܷܫܬܐ ܐܰܚܘܢܳܢܶܐ. ܬܠܳܬ݂ܐ ܪܰܒܬܷܪ ܡܝܢܶܗ ܘܚܰܡܫܐ ܢܰܥܷܡܬܷܪ ܡܝܢܶܗ. ܐܝܢܰܩܩܰܐ ܕܷܣܟ݂ܝܪ ܐܘ ܡܰܟܬܰܒ ܬܷܪܟܳܝܐ ܒܝ ܩܪܝܬ݂ܐ܆ ܒܝ ܫܰܬܐ ܐܰܠܦܐ ܘܬܫܰܥܡܐ ܘܬܫܰܥ ܘܬܡܳܢܝ܆ ܥܘܡܪܶܗ ܬܫܰܥ ܐܷܫܢܶܐ ܐܰܙܙܶܗ ܠܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ. ܠܰܫܰܢ ܕܷܡܟܰܡܰܠ ܐܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܬܷܪܟܰܝܬܐ ܘܝܳܠܰܦ ܠܝܫܳܢܐ ܣܘܪܝܳܝܐ. ܒܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܡܟܰܡܶܠܶܗ ܐܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܫܰܪܘܰܝܬܐ ܕܟܳܡܝܕ݂ܳܥܐ ܐܝܠܟ ܐܳܟܘܠ. ܘܒܷܬܷ݂ܪܟܶܐ ܐܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܡܷܨܥܳܝܬܐ ܐܳܘܪܬܰܐ ܐܳܟܘܠ. ܘܒܝ ܫܰܬܐ ܐܰܠܦܐ ܘܬܫܰܥܡܐ ܘܬܡܳܢܶܐ ܘܬܷܫܥܝ ܣܬܶܐ ܡܟܰܡܶܠܶܗ ܐܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܥܶܠܰܝܬܐ ܠܝܣܶܐ. ܥܰܡ ܐܘ ܩܪܳܝܐ ܕܘ ܝܘܠܦܳܢܐ ܬܷܪܟܳܝܐ܆ ܒܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܟܳܗܢܳܝܬܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܝܰܠܷܦ ܐܘ ܠܶܫܳܢܐ ܣܘܪܝܳܝܐ܆ ܓ݂ܪܰܡܰܛܝܩܝ ܕܘ ܠܶܫܳܢܐ܆ ܡܘܣܝܩܝ ܕܝ ܥܺܕܬܐ ܆ ܛܶܟܣܳܝܳܬ݂ܐ ܕܝ ܥܝܬܐ ܆ ܩܝܢܳܬ݂ܐ ܕܘ ܩܶܪܳܘܳܐ. ܒܷܬܷ݂ܪ ܡܶܐ ܕܷܡܟܰܡܶܠܶܗ ܐܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܣܘܪܝܰܝܬܐ ܘܬܷܪܟܰܝܬܐ ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܐܠܦܐ ܘܬܫܰܥܡܐ ܘܬܡܳܢܶܐ ܘܬܷܫܥܝ܆ ܗܰܘܝ ܚܰܙܳܝܐ ܥܰܠ ܪܝܫܶܗ ܕܰܝ ܝܳܠܘܦܶܐ ܕܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ. ܘܷܡܕܰܘܰܡܠܶܗ ܬܰܪܬܶܐ ܐܷܫܢܶܐ ܐܝ ܬܷܫܡܷܫܬܰܝܕ݂ܶܗ. ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܬܪܶܐ ܐܰܠܦܐ ܣܬܶܐ ܠܰܫܰܢ ܕܷܡܟܰܡܰܠ ܐܝ ܥܰܣܟܰܪܝܝܰܝܕ݂ܶܗ ܝܰܢܝ ܐܝ ܦܳܠܚܘܬ݂ܰܝܕ݂ܶܗ ܕܘ ܐܰܬܪܐ ܕܬܷܪܟܺܝܰܐ ܐܰܙܙܶܗ ܠܝ ܦܳܠܚܘܬ݂ܐ ܠܥܰܢܩܰܪܰܐ. ܦܰܝܷܫ ܒܥܰܢܩܰܪܰܐ ܬܠܳܬ݂ܐ ܝܰܪܚܶܐ. ܒܷܬܷ݂ܪ ܡܶܐ ܬܰܡܐ ܐܰܙܙܶܗ ܝܐ ܠܝ ܡܕ݂ܝܬܐ ܕܟܳܘܔܰܐܶܠܝ ܕܟܳܡܝܕ݂ܳܥܳܐ ܐܝܙܡܝܬ ܕܟܶܬܝܐ ܩܰܪܘܬܐ ܠܷܐܤܛܰܢܒܷܠ ܐܰܟ݂ ܐܷܫܬܝ ܟܝܠܳܡܰܬܪܰܬ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܷܡܟܰܡܶܠܶܗ ܬܡܳܢܰܥܣܰܪ ܝܰܪܚܶܐ ܒܝ ܥܰܣܟܰܪܝܝܰܝܕ݂ܶܗ ܕܰܥܷܪ ܠܝ ܕܰܝܪܐ ܘܗܰܘܝ ܡܷܠܦܳܢܐ ܒܝ ܩܠܝܪܝܩܳܝܬܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܗܘܠ ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ. ܐܘܥܕܳܐ ܗܶܫ ܟܰܠܶܗ ܡܷܠܦܳܢܐ ܒܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܘܟܳܡܳܠܰܦ ܠܶܫܳܢܐ ܣܷܘܪܝܝܐ، ܒܶܝܬ݂ܓܰܙܐ ܕܝ ܥܝܬܐ، ܓ݂ܪܰܡܰܛܝܩܝ، ܛܶܟܣܳܝܳܬ݂ܐ ܕܝ ܥܝܬܐ ܠܷܬܠܶܬ݂ܝ ܝܳܠܘܦܶܐ ܩܠܝܪܝܩܳܝܶܐ. ܐܰܝ ܝܳܠܘܦܶܐ ܒܓܰܘܶܗ ܕܝ ܫܰܒܬ݂ܐ ܟܐܷܙܙܷܢ ܠܡܷܕ݂ܝܰܕ݂ ܠܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܬܷܪܟܰܝܬܐ. ܘܝܰܘܡܶܗ ܕܫܰܒܬ݂ܐ ܟܳܝܷܠܦܝ ܣܘܪܝܳܝܐ. ܡܷܠܦܳܢܐ ܫܷܟܪܝ ܗܰܕܳܡܐ ܒܘ ܓܘܫܡܐ ܡܰܠܦܳܢܳܝܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ ܝܐ ܣܬܶܐ. ܡܷܠܦܳܢܐ ܫܷܟܪܝ܆ ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܬܪܶܐ ܐܰܠܦܳܐ ܘܬܠܰܬ ܡܙܰܘܰܓ݂ ܥܰܡ ܘܰܪܕܶܐ ܕܰܓ݂ ܚܰܚܰܝܬܐ. ܘܰܐܳܠܗܐ ܗܘܠܰܠܠܶܗ ܐܰܪܒܥܳܐ ܢܰܥܝܡܶܐ. ܬܪܶܐ ܐܰܒܢܶܐ ܘܬܰܪܬܶܐ ܒܢܳܬ݂ܐ. ܕܟܷܬܢܶܐ ܐܶܫܡܳܢܰܝܝܶܗ܆ ܝܘܢܳܬ݂ܳܢ، ܐܝܠܰܪܝܰܐ، ܫܡܘܐܶܝܠ ܘܝܰܠܕܰܐ. ܡܷܠܦܳܢܐ ܫܷܟܪܝ ܐܰܩܛܰܫ܆ ܟܳܐܕܰܥ ܠܝܫܳܢܐ ܣܘܪܝܳܝܐ، ܬܷܪܟܳܝܐ ܘܟܘܪܕܳܝܐ. ܐܷܫܡܐ ܥܰܪܰܒܝ ܘܐܷܫܡܐ ܐܝܢܓܠܝܫܳܝܐ.

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://surayt.bethmardutho.org/2501
Publication Date: July 15, 2020
Preparation of Electronic Edition:

TEI XML encoding by Anna-Simona Barbara Üzel .

Open Access and Copyright:
How to Cite this Electronic Edition
Aqtaš, Šëkri, “ܡܷܠܦܳܢܐ ܫܷܟܪܝ ܐܰܩܛܰܫ ܡܰܢ ܝܐ؟ / Mëlfono Šëkri man yo?”, in Shabo Talay (ed.), “Šlomo Surayt - Corpus”, last modified July 15, 2020, https://surayt.bethmardutho.org/2501.