DRAFT
Not for citation.
You are viewing a page on the
Syriaca.org development server:
Not for citation.

Šëkri Aqtaš: ܐܝ ܬܰܚܪܰܙܬܐ ܕܘ ܝܘܠܦܳܢܐ ܕܰܝ ܝܳܠܘܦܶܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ / U duxrono d Mor Gabriel Šahro

  TEI  

U duxrono d Mor Gabriel Šahro

ܐܘ ܩܰܕܝܫܐ ܡܳܪܝ̱ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܒܷܬܠܳܬ̥ܐ ܘܥܷܣܪܝ ܕܟܳܢܘܢ ܐܘ ܩܰܡܳܝܐ ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܫܶܬ݂ܡܐ ܘܬܡܳܢܶܐ ܘܐܷܫܬܝ ܡܫܰܢܶܠܶܗ. ܐܘ ܩܰܘܪܰܝܕ݂ܶܗ ܟܰܠܶܗ ܒܝ ܕܰܝܪܐ ܕܟܷܬܝܐ ܥܰܠ ܐܷܫܡܶܗ ܥܰܡܷܪܬܐ ܐܰܘܟܝܬ݂ ܒܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ. ܒܘ ܙܰܒܢܐ ܕܫܰܦܷܥ܆ ܡܝܣܰܡܘܰܐ ܐܘ ܕܘܟܪܳܢܰܝܕ݂ܶܗ ܒܘ ܝܰܘܡܐ ܕܘ ܫܘܢܳܝܰܝܕ݂ܶܗ. ܐܶܠܐ ܥܰܠ ܕܟܷܬܘܰܐ ܣܰܬ݂ܘܳܐ ܘܐܘ ܡܰܙܠܐ ܘܐܘ ܡܰܬ݂ܝܐ ܥܰܣܩܐ ܘܰܐ܆ ܒܕܰܠܠܶܗ ܕܣܰܝܡܝ ܐܘ ܕܘܟ݂ܪܳܢܰܝܕ݂ܶܗ ܐܷܫܬܐ ܒܘ ܝܰܪܚܐ ܕܐܳܒ ܕܟܷܬܝܐ ܐܘ ܥܶܕ݂ܳܐ ܕܰܡܛܰܠܶܐ. ܒܷܬܷ݂ܪ ܡܶܐ ܙܰܒܢܐ ܕܣܝܡ ܒܘ ܝܰܘܡܰܢܐ܆ ܒܷܬܷ݂ܪܟܶܐ ܡܰܚܰܬܬܶܗ ܚܰܐ ܘܬܠܶܬ̥ܝ ܒܘ ܝܰܪܚܐ ܕܛܷܒܒܰܟ݂ ܕܟܷܬܝܐ ܐܘ ܕܘܟ݂ܪܳܢܐ ܕܘ ܩܛܳܥܐ ܕܝ ܝܰܡܝܢܰܝܕ݂ܶܗ. ܘܗܘܠ ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ ܟܳܣܰܝܡܝ ܐܘ ܫܰܗܪܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܓܰܒܪܝܝܶܠ ܒܘ ܝܰܘܡܰܢܐ. ܒܘ ܠܰܠܝܐ ܕܘ ܫܰܗܪܐ ܟܳܠܳܬܰܡ ܥܰܡܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܡܰܩ ܩܷܪܝܰܘܳܬ݂ܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ. ܘܥܰܠ ܕܟܷܬܝܐ ܒܘ ܩܰܝܛܐ ܒܘ ܙܰܒܢܰܘܳܐ ܟܳܘܶܐ ܢܳܫܶܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܡܶܐ ܐܰܘܪܘܦ݁ܰܐ ܣܬܶܐ ܒܘ ܛܘܪܐ. ܘܟܘܠ ܢܳܫܐ ܕܟܳܩܳܕܰܪ ܟܳܐܬ݂ܶܐ ܠܝ ܕܰܝܪܐ ܠܰܫܰܢ ܕܡܝܒܰܪܰܟ݂ ܡܝ ܝܰܡܝܢܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܐܘ ܩܰܕܝܫܐ. ܒܪܰܡܫܐ ܟܳܡܝܨܰܠܝܐ ܐܝ ܨܠܘܬ݂ܐ. ܘܒܗܷܢ ܡܰܫ ܫܰܗܪܶܐ ܐܘ ܩܶܪܳܘܐ ܣܬܶܐ ܒܪܰܡܫܐ ܡܝܣܰܡܘܰܐ. ܘܒܷܬܷ݂ܪ ܐܘ ܥܰܡܐ ܟܳܡܝܒܰܪܰܟ݂ ܡܰܝ ܝܰܡܝܢܶܐ . ܘܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܚܳܕ݂ܰܪ ܐܘ ܡܘܟܠܐ ܐܝ ܚܫܰܡܬܐ ܟܘܠ ܢܳܫܶܐ ܟܳܐܟ݂ܰܠ. ܘܒܷܬܷ݂ܪ ܡܶܩܷܡ ܡܘ ܕܡܳܟ݂ܐ ܚܰܐ ܡܰܟ ܟܘܗܢܶܐ ܟܳܩܳܪܶܐ ܐܝ ܬܰܫܥܝܬܐ ܕܘ ܛܘܒܳܢܐ ܡܳܪܝ̱ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܘܟܘܠ ܢܳܫܐ ܒܷܙܗܝܪܘܬ݂ܐ ܟܳܫܳܡܰܥ ܐܝ ܬܰܫܥܝܬ݂ܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܘܰܐܬ ܬܶܕ݂ܷܡܪܳܬ݂ܐ ܕܣܷܡܠܶܗ ܒܘ ܚܰܝܠܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܐ. ܢܰܩܩܰܘܳܬ݂ܐ ܣܬܶܐ ܐܰܝ ܝܳܠܘܦܶܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ ܟܳܙܷܡܪܝ ܙܡܝܪܳܬ݂ܐ ܘܩܳܠܶܐ ܕܝ ܥܝܬܐ. ܘܒܗܷܢ ܡܰܝ ܝܰܘܡܳܬ݂ܐ ܣܬܶܐ ܟܳܦܷܪܣܝ ܡܰܣܕܪܐ ܥܰܠ ܐܘ ܙܰܒܢܐ ܕܫܰܦܷܥ ܘܕܐܘܥܕܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ. ܕܟܳܡܰܚܘܶܐ ܡܐܰܝܢܰܐ ܐܰܝܟܰܢܳܝܘܬܐ ܠܐܰܝܢܰܐ ܐܰܝܟܰܢܳܝܘܬ݂ܐ ܡܰܛܝܐ ܐܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ. ܘܠܰܦ ܦܰܠܓܶܗ ܕܠܰܠܝܐ܆ ܗܷܢ ܡܰܢ ܢܳܫܶܐ ܟܳܕܷܡܟ݂ܝ ܒܝ ܕܰܝܪܐ ܥܰܠ ܐܰܓ ܓܳܪܳܢܶܐ ܘܒܝ ܥܺܝܬܐ ܘܒܰܒ ܒܶܝܬ݂ ܩܰܕܝܫܶܐ. ܘܐܰܝܢܰܐ ܕܟܳܐܒܰܥ ܣܬܶܐ ܟܳܕܳܥܰܪ ܠܘ ܒܰܝܬܐ. ܘܨܰܦܪܰܝܬܐ ܣܬܶܐ ܟܳܡܺܝܣܰܡ ܩܶܪܳܘܳܐ܆ ܘܡܰܢ ܕܟܳܐܒܰܥ ܟܳܡܳܝܰܕ ܦܰܓ݂ܪܐ. ܘܗܰܘܟ݂ܰܐ ܒܟܘܠ ܫܰܬܐ ܬܳܝܰܡܘܰܐ ܐܘ ܫܰܗܪܐ ܒܷܦܨܝܚܘܬ݂ܐ. ܘܟܘܠ ܢܳܫܳܐ ܐܷܙܙܶܘܰܐ ܠܘ ܒܰܝܬܰܝܕ݂ܶܗ. ܒܰܢ ܐܷܫܢܶܐ ܚܰܪܳܝܰܢܝ ܐܳܬ݂ܶܘܰܐ ܢܳܫܶܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܠܘ ܫܰܗܪܐ܆ ܘܕܝܠܳܢܳܐܺܝܬ ܡܶܐ ܣܘܪܺܝܰܐ. ܐܶܠܳܐ ܥܰܡ ܚܒܳܠ ܗܰܢܝ ܟܡܐ ܐܷܫܢܶܐ܆ ܡܝ ܙܘܥܬ݂ܐ ܕܟܝܬܐ ܒܘ ܐܰܬ݂ܪܐ، ܐܘ ܫܰܗܪܐ ܠܐ ܟܳܡܝܣܰܡ. ܐܘ ܥܰܡܐ ܣܘܪܝܳܝܐ ܡܝ ܙܘܥܬܐ ܠܐ ܟܳܡܰܔܪܶܐ ܕܐܳܬ݂ܶܐ ܠܘ ܐܰܬ݂ܪܐ ܕܰܢ ܐܰܒܳܗܳܬ݂ܐ. ܘܰܐܝ ܝܰܘܡܳܬܐ ܘܰܐܢ ܐܷܫܢܶܐ ܕܫܰܦܝܥܝ ܒܝ ܒܰܣܝܡܘܬ݂ܐ ܘܒܘ ܫܰܝܢܐ܆ ܐܘܥܕܳܐ ܠܐ ܦܰܝܺܝܫܝ. ܘܟܽܘܠ ܢܳܫܐ ܟܳܡܨܰܠܶܐ ܘܟܳܛܳܠܰܒ ܡܰܐܠܳܗܳܐ ܘܡܰܩ ܩܰܕܝܫܶܐ ܕܕܝܣܰܐ ܕܘܥܪܝ ܐܰܝ ܝܰܘܡܳܬ݂ܰܢܷܟ ܐܰܒ ܒܰܣܝܡܶܐ. ܘܟܘܽܠ ܢܳܫܐ ܟ݂ܘܕ ܡܶܩܷܡ ܩܳܕܰܪ ܐܳܬ݂ܶܐ ܠܝ ܙܝܰܪܰܐ ܕܝ ܩܪܝܬܰܝܕܷ݂ܶܗ ܘܕܘ ܐܰܬ݂ܪܰܝܕ݂ܶܗ ܕܠܐ ܙܘܥܬ݂ܐ. ܘܕܝܣܰܐ ܡܝܣܳܡܝ ܐܰܫ ܫܰܗܪܶܐ ܒܷܦܨܝܚܘܬ݂ܐ ܘܕܠܐ ܙܘܥܬ݂ܐ.

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://surayt.bethmardutho.org/2503
Publication Date: July 15, 2020
Preparation of Electronic Edition:

TEI XML encoding by Anna-Simona Barbara Üzel .

Open Access and Copyright:
How to Cite this Electronic Edition
Aqtaš, Šëkri, “ܐܝ ܬܰܚܪܰܙܬܐ ܕܘ ܝܘܠܦܳܢܐ ܕܰܝ ܝܳܠܘܦܶܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ / U duxrono d Mor Gabriel Šahro”, in Shabo Talay (ed.), “Šlomo Surayt - Corpus”, last modified July 15, 2020, https://surayt.bethmardutho.org/2503.