DRAFT
Not for citation.
You are viewing a page on the
Syriaca.org development server:
Not for citation.

Šëkri Aqtaš: ܐܘ ܒܷܛܠܳܢܐ ܩܰܝܛܳܝܐ ܒܝ ܩܪܝܬܐ / U bëṭlono qayṭoyo bi qriṯo

  TEI  

U bëṭlono qayṭoyo bi qriṯo

ܝܘܢܳܬ݂ܳܢ ܝܳܠܘܦܐ ܟܰܫܝܪܐ ܘܚܦܝܛܐ ܝܐ ܒܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܩܠܝܪܝܩܰܝܬܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ. ܟܳܦܳܝܰܫ ܒܝ ܕܰܝܪܐ ܡܘ ܝܰܪܚܐ ܕܰܐܝܠܘܠ ܗܘܠ ܠܘ ܝܰܪܚܐ ܕܷܚܙܝܪܷܢ ܕܐܶܒܶܗ ܟܳܡܷܣܟ݂ܳܪܝ ܐܰܡ ܡܰܕܷܪܫܳܬ݂ܐ. ܒܘ ܙܰܒܢܰܢܐ ܟܘܠܶܗ܆ ܟܘܠ ܝܰܘܡܐ ܥܰܡ ܐܰܚ ܚܰܘܪܳܢܰܝܕ݂ܶܗ ܟܐܷܙܙܶܗ ܨܰܦܪܰܝܬܐ ܚܶܠܳܝܐ ܡܝ ܕܰܝܪܐ ܠܡܷܕ݂ܝܰܕ݂. ܠܰܫܰܢ ܕܩܳܪܶܐ ܘܝܳܠܰܦ ܒܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܬܷܪܟܰܝܬܐ. ܘܥܰܨܪܺܝܝܶܐ ܒܘ ܒܰܨܐ ܟܳܕܳܥܰܪ ܠܝ ܕܰܝܪܐ. ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܟܳܫܷܦܥܝ ܐܰܬ ܬܶܫܪܳܝܳܬ݂ܐ ܘܐܘ ܣܰܬ݂ܘܐ ܘܐܘ ܪܰܒܷܥ ܒܘ ܝܘܠܦܳܢܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܘ ܩܰܝܛܐ ܟܳܡܷܣܟ݂ܳܪܝ ܐܰܡ ܡܰܕܷܪܫܳܬ݂ܐ ܕܘ ܐܰܬ݂ܪܐ. ܘܐܰܝ ܝܳܠܘܦܶܐ ܟܳܣܰܝܡܝ ܬܠܳܬ݂ܐ ܝܰܪܚܶܐ ܒܷܛܠܳܢܐ. ܐܰܝ ܝܳܠܘܦܶܐ ܩܠܝܪܝܩܳܝܶܐ ܣܬܶܐ ܟܳܡܷܦܠܳܓ݂ܝ ܠܬܰܪܬܐ ܓܘܕܶܐ. ܘܟܘܠ ܝܳܠܘܦܐ ܟܐܷܙܙܶܗ ܓܰܒ ܐܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܰܝܕ݂ܶܗ ܠܝ ܩܪܝܬ݂ܐ܆ ܘܟܳܣܰܝܰܡ ܒܷܛܠܳܢܐ ܝܰܪܚܐ ܘܦܰܠܓܶܗ. ܝܘܢܳܬ݂ܳܢ ܣܬܶܐ ܒܘ ܩܰܝܛܐ ܐܰܙܙܶܗ ܠܝ ܩܪܝܬܐ ܕܒܶܩܘܣܝܳܢܶܐ ܕܟܳܥܷܡܪܝ ܐܶܒܰܗ ܐܰܣ ܣܳܒܰܝܕ݂ܶܗ. ܘܡܰܫܦܰܥܠܶܗ ܐܘ ܩܰܝܛܐ ܓܰܒܰܝܝܶܗ܆ ܒܘ ܫܘܓ݂ܠܐ ܘܒܘ ܡܰܙܠܐ ܕܒܰܝܢ ܐܰܟ ܟܰܪܡܶܐ ܘܒܝ ܪܳܥܝܘܬܐ ܕܰܨ ܨܰܦܘܪܶܐ ܘܒܘ ܡܰܙܠܐ ܕܠܝ ܥܝܬܐ ܘܒܝ ܬ݂ܢܰܚܬܐ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܟܰܡܷܠ ܐܘ ܙܰܒܢܰܝܕ݂ܶܗ ܛܠܷܒܠܶܗ ܟ݂ܰܬܷܪ ܘܢܫܷܩܠܶܗ ܐܝܕ݂ܶܗ ܕܘ ܩܰܫܫܰܝܕ݂ܶܗ ܘܕܝ ܩܰܫܬܰܝܕ̥ܶܗ ܘܕܰܥܷܪ ܡܘ ܒܷܛܠܳܢܐ ܩܰܝܛܳܝܐ ܠܝ ܕܰܝܪܐ ܕܩܳܪܶܐ ܘܝܳܠܰܦ ܐܰܗ ܗܶܪܓܰܝܕ̥ܶܗ ܐܰܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܕܰܥܝܪܝ ܐܰܚ ܚܰܘܪܳܢܰܝܕ݂ܶܗ ܣܬܶܐ ܡܫܰܪܰܠܠܶܗ ܒܰܗ ܗܷܪܓܶܐ. ܒܚܰܐ ܡܰܝ ܝܰܘܡܳܬ݂ܐ ܡܫܰܝܶܠܶܗ ܐܘ ܡܷܠܦܳܢܐ ܠܰܝ ܝܳܠܘܦܶܐ ܘܡܷܪܠܶܗ: ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܡܰܫܦܰܥܟ݂ܘ ܐܘ ܒܷܛܠܳܢܐ ܩܰܝܛܳܝܐ ܒܝ ܩܪܝܬ̥ܐ؟ ܝܘܢܳܬ݂ܳܢ ܡܰܥܠܶܠܶܗ ܨܰܘܥܶܗ ܘܰܐܒܷܥ ܕܡܰܚܟܶܐ ܥܰܠ ܐܘ ܒܷܛܠܳܢܰܝܕ݂ܶܗ ܕܘ ܩܰܝܛܐ. ܐܘ ܡܰܠܦܳܢܐ ܡܷܪܠܶܗ: ܩܷܡ ܡܰܚܟܝ ܚܳܙܝܢܰܐ. ܝܘܢܳܬ݂ܳܢ ܩܰܝܷܡ ܘܒܕܶܠܶܗ ܕܐܳܡܰܪ: ܐܳܢܐ ܒܘ ܩܰܝܛܐ ܐܰܙܙܝܢܳܐ ܠܝ ܩܪܝܬ̥ܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܩܘܤܛܰܢ. ܘܡܥܰܘܰܢܠܝ ܐܰܣ ܣܳܒܰܝܕ݂ܝ ܒܘ ܫܘܓ݂ܠܐ. ܒܟܘܠ ܨܰܦܪܐ ܚܶܠܳܝܐ ܡܶܩܷܡ ܡܶܐ ܕܗܳܘܐ ܚܶܡܐ܆ ܐܰܢܐ ܘܐܘ ܣܳܒܰܝܕ݂ܝ ܡܰܚܬܝܘܰܝܢܰܐ ܐܪ ܪܷܫܘܳܢܐ ܘܐܰܥ ܥܳܩܘܠܝܳܬ݂ܶܐ ܘܐܚ ܚܰܘܠܐ ܥܰܠ ܐܝ ܚܡܰܪܬܐ ܘܷܐܙܙܰܘܰܝܢܰܐ ܠܘ ܛܘܪܐ. ܩܘܛܥܝܘܰܝܢܰܐ ܛܰܪܦܶܐ ܠܰܨ ܨܰܦܘܪܶܐ ܘܠܰܥ ܥܶܙܶܐ. ܡܰܛܰܥܢܝܘܰܝܢܰܐ ܐܝ ܚܡܰܪܬܐ ܘܚܰܝܨܝܘܰܝܢܰܐ ܐܘ ܛܰܥܢܐ ܒܘ ܚܰܘܠܐ ܘܳܐܬ݂ܝܘܰܝܢܰܐ ܠܘ ܒܰܝܬܐ. ܒܷܬܷ݂ܪ ܡܶܐ ܙܰܒܢܐ ܟܰܪܝܐ ܕܡܷܬ݂ܢܳܚܝܘܰܝܢܰܐ܆ ܚܰܝܨܝܘܰܝܢܰܐ ܚܰܨܰܢ ܘܡܰܝܕܝܘܰܝܢܰܐ ܐܰܥܡܰܝܢܰܐ ܡܰܝܶܐ ܔܰܡܘܕܶܐ ܘܐܘ ܡܰܓܙܘܢܐ ܕܚܘܨܕܝܢܰܐ ܐܶܒܶܗ ܐܰܚ ܚܶܛܶܐ ܘܦܺܝܪܶܐ ܠܘ ܡܘܟܠܐ. ܐܷܙܙܰܘܰܝܢܰܐ ܠܘ ܚܨܳܕܳܐ ܕܰܚ ܚܶܛܶܐ ܘܕܰܣ ܣܥܳܪܶܐ ܘܕܰܛ ܛܠܰܘܚܶܐ ܘܕܰܚ ܚܷܡܨܶܐ. ܐܘ ܣܳܒܰܝܕ݂ܝ ܘܥܰܡܡܳܢܝ ܚܘܨܕܝܘܰܐ܆ ܘܳܐܢܐ ܡܰܠܬܰܡܘܰܝܢܳܐ ܐܰܣ ܣܶܡܳܠܶܐ ܘܣܳܝܰܡܘܰܝܢܰܢܢܶܗ ܓܕ݂ܝܫܶܐ. ܡܶܐ ܕܗܳܘܶܘܰܐ ܥܰܨܪܺܝܝܶܐ ܕܘܥܪܝܘܰܝܢܰܐ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܠܘ ܒܰܝܬܐ. ܡܷܦܨܰܚܘܰܝܢܳܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܐܝܢܰܩܩܰܐ ܕܷܡܥܰܘܰܢܘܰܝܢܐ ܐܰܣ ܣܳܒܰܝܕ݂ܝ ܒܘ ܫܘܓ݂ܠܐ. ܐܝܕ݂ܰܐ ܕܗܳܘܶܐ ܙܰܒܢܐ ܐܷܙܙܝܘܰܝܢܐ ܥܰܡ ܐܰܚ ܚܰܘܪܳܢܶܐ ܘܡܷܫܬܰܥܝܘܰܝܢܰܐ ܒܝ ܓܘܝܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܐܳܬ݂ܶܘܰܝܢܐ ܠܘ ܒܰܝܬܳܐ ܘܚܳܝܰܦܘܰܝܢܐ ܘܡܰܚܫܰܡܘܰܝܢܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܝ ܚܫܰܡܬܳܐ ܙܰܒܢܐ ܟܰܪܝܐ ܡܦܰܪܰܔܘܰܝܢܐ ܥܰܠ ܐܘ ܬܶܠܶܦܷܙܝܳܢ. ܐܝܢܰܩܩܰܐ ܕܳܐܬ݂ܶܘܰܝܠܝ ܫܰܡܬ݂ܐ ܣܳܠܰܩܘܰܝܢܐ ܥܰܠ ܐܝ ܓܳܪܐ ܘܕܳܡܰܟ݂ܘܰܝܢܐ ܥܰܠ ܐܘ ܬܰܟ݂ܬ. ܒܷܬܷ݂ܪ ܡܶܐ ܕܚܳܝܰܪܘܰܝܢܐ ܒܰܟ ܟܘܟܘܶܐ ܥܰܝܢܝ ܡܝܛܳܡܝܘܰܐ ܘܕܳܡܰܟ݂ܘܰܝܢܐ. ܐܝܢܰܩܩܰܐ ܕܡܰܬܷܡܠܰܢ ܐܘ ܚܨܳܕܐ ܢܩܝܠܰܢ ܐܘ ܙܰܐܕ ܠܝ ܐܰܕܪܐ. ܗܷܢ ܡܝܢܶܗ ܥܰܠ ܐܝ ܚܡܰܪܬܐ. ܘܗܷܢ ܒܘ ܬܪܰܟܬܳܪ. ܛܚܷܢܠܰܢ ܒܘ ܦ݁ܰܛܳܙ ܘܦܪܷܫܠܰܢ ܐܘ ܙܰܐܕ ܡܘ ܬܰܘܢܐ. ܡܰܚܰܬܠܰܢ ܐܘ ܙܰܐܕ ܒܰܟ ܟܳܪܶܐ ܘܐܘ ܬܰܘܢܐ ܒܘ ܤܛܰܥܒܷܠ ܠܰܫܰܢ ܕܒܘ ܣܰܬ݂ܘܐ ܘܒܰܝ ܝܰܘܡܳܬ݂ܐ ܕܘ ܬܰܠܓܐ ܡܰܥܰܠܦܝܢܰܐ ܐܰܚ ܚܰܝܶܘܷܢ. ܐܶܠܐ ܒܗܷܢ ܡܰܝ ܝܰܘܡܶܐ ܐܷܙܙܰܘܰܝܢܰܐ ܠܘ ܟܰܪܡܐ ܘܩܘܛܦܝܘܰܝܢܰܐ ܥܷܢܘܶܐ ܡܰܣ ܣܰܬܶܐ. ܐܳܢܐ ܙܳܒܰܛܘܰܝܢܐ ܐܘ ܣܰܠܐ ܘܐܘ ܣܳܒܰܝܕ̥ܝ ܩܳܛܰܦܘܰܐ ܘܡܳܠܶܘܰܐ ܐܘ ܣܰܠܐ ܘܕܘܥܪܝܘܰܝܢܰܐ ܠܘ ܒܰܝܬܐ. ܗܷܢ ܡܰܝ ܝܰܘܡܶܐ ܐܷܙܙܰܘܰܝܢܰܐ ܠܘ ܘܰܪܙܐ܆ ܕܡܰܡܛܝܢܰܐ ܦܘܔܶܐ ܘܙ̰ܱܒܰܫܰܬ . ܥܰܠ ܕܟܷܬܢܶܐ ܝܰܩܘܪܶܐ܆ ܡܰܘܒܠܝܘܰܝܢܰܐ ܐܝ ܚܡܰܪܬܐ ܐܰܥܡܰܝܢܰܐ ܘܡܰܛܰܥܢܝܘܰܝܢܰܐ ܠܰܗ. ܒܗܷܢ ܡܰܝ ܝܰܘܡܶܐ ܣܬܶܐ ܪܳܚܰܡܘܰܝܢܳܐ ܕܐܷܙܙܝܢܳܐ ܩܷܡ ܕܰܨ ܨܰܦܘܪܶܐ ܘܡܰܪܥܶܢܰܢܢܶܗ ܒܘ ܛܘܪܐ. ܡܶܐ ܨܰܦܪܐ ܩܳܠܰܥܘܰܝܢܰܢܢܶܗ ܠܝ ܡܰܪܥܰܐ. ܘܦܰܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܳܐ ܡܰܕܥܰܪܘܰܝܢܰܢܢܶܗ ܠܘ ܒܰܝܬܐ. ܝܰܘܡܶܗ ܕܰܚ ܚܘܫܰܒܶܐ ܐܷܙܙܝܘܰܝܢܐ ܠܝ ܥܺܝܬܐ. ܘܣܳܠܰܩܘܰܝܢܐ ܠܘ ܡܰܕ݂ܷܒܚܐ. ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܒܰܣܡܳܘܰܝܠܝ ܐܝ ܨܠܘܬ݂ܐ ܒܝ ܥܝܬܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܐܶܠܺܝܐ. ܒܘ ܩܰܝܛܐ ܟܳܘܶܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܚܶܡܐ ܒܝ ܩܪܝܬ݂ܐ. ܘܐܘ ܕܰܪܓ݂ܐ ܕܝ ܫܚܰܢܬ݂ܐ ܟܳܣܳܠܰܩ ܗܘܠ ܚܰܡܡܷܫ ܘܰܐܪܒܥܝ. ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܟܳܠܳܙܰܡ ܕܗܳܘܝܢܰܐ ܡܳܪܳܐ ܠܪܘܚܰܝܢܰܐ ܕܠܐ ܟܳܝܰܘ ܠܰܢ ܡܝ ܫܷܡܫܐ ܥܰܘܷܕܬܐ. ܐܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܒܰܣܷܡܬܐ ܝܐ. ܡܰܫܦܰܥܠܝ ܒܷܛܠܳܢܐ ܒܰܣܝܡܐ ܥܰܡ ܐܰܣ ܣܳܒܰܝܕ݂ܝ ܘܰܐܚ ܚܰܘܪܳܢܰܝܕ݂ܝ. ܐܶܢ ܡܳܪܝܐ ܕܨܳܒܶܐ ܫܰܬܐ ܚܪܶܬܐ ܕܝܣܰܐ ܒܘ ܩܰܝܛܐ ܟܳܒܰܥܢܐ ܕܷܐܙܙܝܢܳܐ ܠܝ ܩܪܝܬ݂ܐ.

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://surayt.bethmardutho.org/2508
Publication Date: July 15, 2020
Preparation of Electronic Edition:

TEI XML encoding by Anna-Simona Barbara Üzel .

Open Access and Copyright:
How to Cite this Electronic Edition
Aqtaš, Šëkri, “ܐܘ ܒܷܛܠܳܢܐ ܩܰܝܛܳܝܐ ܒܝ ܩܪܝܬܐ / U bëṭlono qayṭoyo bi qriṯo”, in Shabo Talay (ed.), “Šlomo Surayt - Corpus”, last modified July 15, 2020, https://surayt.bethmardutho.org/2508.