DRAFT
Not for citation.
You are viewing a page on the
Syriaca.org development server:
Not for citation.

Šëkri Aqtaš: ܥܰܠ ܐܘ ܥܘܦܳܝܐ ܕܰܥ ܥܰܢܝܕ݂ܶܐ ܒܘ ܐܰܬ݂ܪܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ / Cal u cufoyo dac caniḏe bu aṯro d Ṭurcabdin

  TEI  

Cal u cufoyo dac caniḏe bu aṯro d Ṭurcabdin

ܠܓܳܪܰܢ ܕܝ ܥܰܕܶܐ ܕܟܳܡܰܠܟ݂ܐ ܡܰܙ ܙܰܒܢܶܐ ܩܰܡܳܝܶܐ ܒܰܩ ܩܷܪܝܰܘܳܬ݂ܶܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܘܐܘ ܒܡܷܕ݂ܝܰܕ݂܆ ܐܝ ܢܰܩܩܰܐ ܕܡܝܚܰܣܶܐ ܚܰܐ ܐܰܘ ܚܕ݂ܐ ܐܰܡ ܡܳܪܰܝܕ݂ܶܗ ܟܳܡܰܣܚܷܢ ܐܘ ܥܰܢܝܕ݂ܐ ܩܰܡܰܝܬܐ ܘܐܘ ܟܳܡܰܠܰܘܫܝ ܠܶܗ ܔܘܠܶܐ ܢܰܕ݂ܝܦܶܐ܆ ܘܰܐܥܠܰܝܝܶܗ ܣܬܶܐ ܩܷܡܰܫ ܚܶܘܳܪܳܐ ܝܰܢܝ ܟܱܦܰܢ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܟܳܒܷܢ ܟ̣ܰܒܪܳܐ ܠܘ ܟܳܗܢܐ ܕܝ ܩܪܝܬ݂ܐ. ܘܒܷܬ݂ܷܪ ܐܘ ܟܳܗܢܐ ܟܐܘܙܙܶܗ ܠܝ ܥܺܝܬܐ ܘܟܳܕܳܝܰܩ ܐܘ ܢܳܩܘܫܐ ܕܰܡ ܡܝܬ݂ܶܐ. ܐܘ ܥܰܡܐ ܕܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܣܬܶܐ ܐܝ ܢܰܩܩܰܐ ܕܫܷܡܥܝ ܩܳܠܶܗ ܕܘ ܢܳܩܘܫܐ ܕܰܡ ܡܝܬ݂ܶܐ܆ ܟܘܕ݂ܥܝ ܕܷܡܚܰܣܶܐ ܚܰܐ ܐܘ ܚܕ݂ܐ ܒܝ ܩܪܝܬ݂ܐ. ܟܳܛܳܪܷܢ ܟܘܠ ܫܘܓ݂ܠܐ ܕܟܷܬܬܶܗ ܒܰܝܢ ܐܝܕ݂ܳܬ݂ܰܝܝܶܗ܆ ܟܳܠܰܘܫܝ ܔܘܠܶܐ ܟܳܡܶܐ ܕܟܳܡܰܕܝܠܝ ܥܰܠ ܐܘ ܚܰܫܐ. ܘܟܳܠܷܬܡܝ ܠܝ ܥܺܝܬܐ ܕܠܐ ܟܠܳܝܐ. ܠܰܫܰܢ ܕܚܘܕ݂ܪܝ ܒܘ ܠܶܘܳܝܐ ܕܘ ܥܰܢܝܕ݂ܐ. ܐܝ ܢܰܩܩܰܐ ܕܚܘܕ݂ܪܝ ܐܰܫ ܫܰܡܳܫܶܐ ܣܬܶܐ܆ ܟܳܡܰܚܬܝ ܐܘ ܥܰܢܝܕ݂ܐ ܒܘ ܢܰܚܫܳܐ ܘܟܳܡܰܡܛܷܠܠܶܗ ܠܝ ܥܺܝܬܳܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܟܳܒܳܕܷܢ ܒܘ ܛܷܟܣܐ ܕܘ ܥܘܦܳܝܐ. ܩܰܡܰܝܬܐ ܥܰܠ ܐܝ ܓܘܕܐ ܟܷܡܡܝ ܐܰܩ ܩܳܠܶܐ ܘܒܷܬܷ݂ܪ ܐܰܫ ܫܰܡܳܫܶܐ ܟܳܩܳܪܷܢ ܩܷܪܝܳܢܶܐ. ܘܒܷܬ݂ܷܪ ܡܷܢܢܶܗ ܐܘ ܟܳܗܢܐ ܟܳܩܳܪܶܐ ܐܘ ܡܓܰܠܝܘܢ. ܒܝ ܚܰܪܰܝܬܐ ܣܬܶܐ ܟܳܟܳܪܰܙ ܥܰܠ ܐܘ ܥܰܡܐ ܟܳܪܘܙܘܬ݂ܐ ܪܘܚܳܢܳܝܬܐ. ܐܝ ܢܰܩܩܰܐ ܕܟܳܬܳܝܰܡ ܐܘ ܛܷܟܣܐ ܕܘ ܥܘܦܳܝܐ ܟܳܛܘܥܢܝ ܐܘ ܢܰܚܫܐ ܕܘ ܥܰܢܝܕ݂ܐ܆ ܘܐܘ ܡܫܰܡܠܝܳܢܐ ܟܳܣܳܝܰܡ ܒܷܣܡܶܐ ܘܟܳܡܫܰܡܰܠ ܐܘ ܟܳܡܰܠܰܟ̣ ܒܝ ܩܰܡܰܝܬܐ. ܒܷܬܷ݂ܪ ܡܝܢܶܗ ܟܳܡܰܠܟ̣ ܐܘ ܟܳܗܢܐ. ܘܐܰܫ ܫܰܡܳܫܶܐ ܣܬܶܐ ܘܐܘ ܥܰܡܳܐ ܒܷܬ݂ܪܶܗ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܟܐܘܙܙܷܢ ܠܝ ܡܷܩܒܰܪܰܐ ܘܬܰܡܐ ܟܳܩܰܘܪܝ ܐܘ ܡܝܬ݂ܐ. ܘܒܘ ܡܰܙܠܐ ܕܠܝ ܡܷܩܒܰܪܰܐ ܣܬܶܐ ܟܷܡܡܝ ܩܳܠܶܐ ܘܙܡܝܪܳܬܶܐ. ܡܶܩܷܡ ܕܩܰܘܪܝ ܐܘ ܥܰܢܝܕ݂ܐ܆ ܓܰܒ ܐܘ ܩܰܘܪܐ ܕܝܣܰܐ ܐܘ ܟܳܗܢܐ ܘܰܐܫ ܫܰܡܳܫܶܐ ܟܷܡܡܝ ܬܷܫܡܷܫܬܐ ܕܰܥ ܥܰܢܝܕ݂ܶܐ ܘܐܝ ܩܰܕܝܫܰܬ ܐܰܠܳܗܐ ܘܐܝ ܬܷܫܒܘܚܬܐ ܘܐܝ ܐܰܒܐ ܐܰܚܝܕ݂ ܟܘܠ. ܘܒܷܬܷܪ ܟܳܩܰܘܪܝ ܐܘ ܡܝܬ݂ܐ ܘܟܳܛܷܡܪܝ ܠܶܗ ܒܰܟ ܟܶܦܶܐ ܦܰܬ݂ܝܶܐ ܘܒܘ ܥܰܦܪܐ. ܐܝ ܢܰܩܩܰܐ ܕܟܳܟܳܡܰܠ ܐܘ ܩܘܳܪܐ܆ ܐܘ ܟܳܗܢܐ ܘܰܐܡ ܡܳܪܶܐ ܕܘ ܥܰܢܝܕ݂ܐ ܟܳܟܳܠܷܢ ܒܘ ܬܰܪܥܳܐ ܕܝ ܡܷܩܒܰܪܰܐ ܘܰܐܝܢܰܐ ܕܟܳܢܳܦܰܩ ܟܳܡܰܪܪܶܗ ܪܝܫܐ ܒܰܣܝܡܐ ܘܰܐܠܳܗܐ ܡܚܰܣܶܠܶܗ. ܘܟܳܡܦܰܠܓ݂ܝ ܩܰܛܥܐ ܕܚܰܠܝܘܬ݂ܐ ܘܡܰܝܶܐ ܕܰܦ ܦܝܪܶܐ ܘܫ̰ܰܝܶܐ ܘܩܰܚܘܰܐ ܕܟܳܡܝܬܰܘܡܰܪܠܰܗ ܬܷܫܡܷܫܬܐ܆ ܥܰܠ ܐܝ ܪܘܚܐ ܕܘ ܥܰܢܝܕ݂ܐ ܕܟܽܘܠ ܕܳܐܟ݂ܰܠ ܕܳܐܡܰܪ ܐܰܠܳܗܐ ܡܚܰܣܶܐ ܠܶܗ ܘܕܘܟܬ݂ܶܗ ܗܘܝܐ ܐܝ ܡܰܠܟܘܬ݂ܐ ܕܝ ܫܡܰܝܐ. ܒܷܬܷ݂ܪ ܗܷܢ ܡܰܢ ܢܳܫܶܐ ܟܳܡܝܒܰܪܒܙܝ ܘܗܷܢ ܡܷܢܢܶܗ ܟܳܝܽܘܬܘܝ ܒܘ ܨܰܠܳܢ ܕܝ ܥܰܙܙܰܐ. ܐܰܡ ܡܳܪܶܐ ܕܘ ܥܰܢܝܕ݂ܐ ܣܬܶܐ ܟܡܳܐ ܝܰܘܡܶܐ ܟܳܝܽܘܬܘܝ ܒܘ ܨܰܠܳܢ ܕܝ ܥܰܙܙܰܐ ܘܟܳܡܰܩܰܒܠܝ ܐܰܥ ܥܰܙܰܬ ܕܰܐܝܢܰܐ ܕܟܳܐܬ݂ܷܢ ܡܱܩ ܩܷܪܝܰܘܳܬ݂ܶܐ ܚܪܶܢܶܐ ܐܰܘ ܐܰܛ ܛܰܝܶܐ ܕܟܳܐܬ݂ܷܢ ܠܝ ܥܰܙܙܰܐ ܡܰܩ ܩܷܪܝܰܘܳܬ݂ܰܬ݂ܬ݂ܶܗ. ܐܝ ܢܰܩܠܰܐ ܕܗܰܘ ܟܳܐܬ݂ܶܐ ܢܳܫܶܐ܆ ܟܳܬܰܝܡܐ ܐܝ ܥܰܙܙܰܐ. ܐܰܡ ܡܳܪܶܐ ܕܘ ܥܰܢܝܕ݂ܐ ܒܷܬܷܪ ܬܠܳܬ݂ܐ ܝܰܘܡܶܐ ܘܬܶܫܥܐ ܝܰܘܡܶܐ ܘܰܐܪܒܥܝ ܝܰܘܡܶܐ ܘܒܝ ܫܰܬܳܐ܆ ܟܳܣܰܝܡܝ ܡܘܟܠܐ ܥܰܠ ܐܝ ܪܘܚܐ ܕܘ ܥܰܢܝܕ݂ܐ ܒܝ ܥܺܝܬܐ. ܐܘ ܡܘܟܠܐ ܣܬܶܐ ܟܳܘܶܐ ܫܷܪܒܰܐ ܝܰܢܝ ܕܰܫܷܫܬܐ ܕܘ ܚܰܠܘܳܐ ܘܠܐ ܡܘܟܠܳܢܶܐ ܝܰܩܘܪܶܐ ܕܘ ܒܰܣܪܐ. ܗܰܟܟܰܐ ܨܰܘܡܐ ܝܐ ܟܳܣܰܝܡܝ ܛܠܰܘܚܶܐ. ܟܳܠܷܬܡܝ ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ ܕܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܟܘܠܠܶܗ ܪܰܒܶܐ ܘܢܰܥܝܡܶܐ ܘܟܐܘܟ݂ܠܝ. ܐܘ ܟܳܗܢܐ ܟܳܡܨܰܠܶܐ ܥܰܠ ܐܘ ܡܘܟܠܳܐ ܘܟܳܐܡܰܪ: ܡܗܰܝܡܢܶܐ ܐܰܟܘܠܘ ܘܡܚܰܣܶܘܘ ܥܰܠ ܐܝ ܪܘܚܐ ܕܷܦܠܰܢ. ܘܟܳܡܚܰܣܷܢ ܒܝ ܪܘܚܐ ܕܘ ܥܰܢܝܕ݂ܐ ܘܟܷܡܡܝ ܠܰܡ ܡܳܪܰܝܕ݂ܶܗ ܐܰܠܳܗܐ ܡܚܰܣܶܠܶܗ ܘܪܝܫܳܐ ܒܰܣܝܡܐ. ܒܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܠܘ ܐܝܩܳܪܐ ܕܘ ܡܝܬ݂ܐ܆ ܗܘܠ ܫܰܒܬ݂ܐ ܠܐ ܚܰܝܦܝ ܘܰܐ ܘܠܐ ܚܘܠܩܝ ܘܰܐ ܕܰܩܢܰܝܝܶܗ. ܘܗܘܠ ܐܰܪܒܥܝ ܝܰܘܡܶܐ ܠܐ ܡܦܰܪܔܝ ܘܰܐ ܥܰܠ ܬܶܠܰܦܙܝܳܢ ܘܠܐ ܡܰܨܝܬ݂ܝ ܘܰܐ ܥܰܠ ܡܘܙܝܟ. ܒܰܙ ܙܰܒܢܶܐ ܚܰܪܳܝܶܐ ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܷܐ ܕܐܰܙܙܷܢ ܐܰܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܠܰܐܘܪܘܦܰ݀ܐ܆ ܓ̣ܰܠܰܒܶܐ ܢܳܫܶܐ ܟܳܡܰܡܛܷܢ ܐܰܡ ܡܝܬ݂ܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܠܘ ܐܰܬ݂ܪܐ ܘܟܳܩܰܘܪܷܢܢܶܗ ܒܝ ܩܪܝܬ݂ܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܕܡܰܘܠܕ݂ܝ ܘܥܰܡܝܕ݂ܝ ܘܝܰܪܝܘܝ ܐܶܒܰܗ. ܡܶܩܷܡ ܕܡܰܡܛܷܢ ܐܘ ܥܰܢܝܕ݂ܐ ܕܩܰܘܪܝܠܶܗ ܒܘ ܐܰܬ݂ܪܐ܆ ܟܳܡܠܰܘܷܠܠܶܗ ܬܰܡܐ ܒܝ ܥܝܬܐ. ܟܳܒܷܢ ܟ݂ܰܒܪܐ ܠܘ ܚܰܣܝܐ ܕܝ ܡܰܪܥܝܬ݂ܐ ܘܠܘ ܩܰܫܐ ܕܝ ܩܪܝܬ݂ܰܬ݂ܬ݂ܶܗ. ܘܟܳܡܰܘܕܥܷܢܢܶܗ ܥܰܠ ܐܘ ܙܰܒܢܐ ܕܘ ܡܰܬ݂ܝܰܬ݂ܬ݂ܶܗ. ܘܕܷܡܡܷܢܢܶܗ ܣܬܶܐ ܗܰܟܟܰܐ ܐܘ ܥܰܢܝܕ݂ܐ ܡܠܰܘܝܐ ܝܐ ܐܰܘ ܠܐ. ܘܐܘ ܩܰܫܐ ܕܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܣܬܶܐ ܒܷܬ݂ܷܪ ܕܟܳܡܥܰܝܰܢ ܐܘ ܝܰܘܡܐ ܘܐܝ ܣܰܥܰܝܶܐ ܕܘ ܥܘܦܳܝܐ ܥܰܡ ܐܘ ܐܰܗܷܠ ܕܘ ܥܰܢܝܕ݂ܐ ܘܥܰܡ ܐܝ ܚܰܣܝܘܬ݂ܐ܆ ܟܳܒܶܐ ܟ݂ܰܒܪܳܐ ܠܰܟ ܟܳܗܢܶܐ ܕܰܩ ܩܷܪܝܰܘܳܬ݂ܶܐ ܚܪܶܢܶܐ ܘܠܡܷܕ݂ܝܰܕ݂ ܠܰܫܰܢ ܕܚܘܕ݂ܪܝ ܒܘ ܥܘܦܳܝܐ. ܡܷܐ ܕܟܳܚܘܕ݂ܪܝ ܟܽܘܠܠܶܗ܆ ܟܳܒܳܕܷܢ ܒܘ ܠܶܘܳܝܐ ܟ݂ܕܝ ܥܰܕܶܐ ܕܟܳܡܰܠܟ݂ܐ ܡܰܙ ܙܰܒܢܶܐ ܩܰܡܳܝܶܐ ܒܘ ܐܰܬ݂ܪܐ. ܐܘ ܚܰܣܝܐ ܕܝ ܡܰܪܥܝܬ݂ܐ ܣܬܶܐ ܡܷܩܷܡ ܐܷܙܙܶܗ ܘܰܐ ܠܟܘܠܠܶܗ ܐܰܥ ܥܘܦܳܝܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܰܢ ܢܷܫܢܶܐ ܚܰܪܳܝܶܐ ܥܰܠ ܕܟܝܬܐ ܙܘܥܬ݂ܐ ܒܝ ܦܢܝܬ݂ܐ ܗܰܘ ܟܐܘܙܙܶܗ. ܐܶܠܐ ܟܳܡܫܰܕܰܪ ܡܷܚܠܳܦܶܗ ܕܰܝܪܳܝܐ ܘܡܷܠܦܳܢܐ ܡܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ ܕܷܐܙܙܷܢ ܘܚܘܕ݂ܪܝ ܒܘ ܥܘܦܳܝܐ ܘܕܷܡܩܰܕܡܝ ܒܷܫܡܶܗ ܒܰܣܝܡܘܬ݂ܐ ܕܪܝܫܐ ܠܰܡܡܳܪܶܗ ܕܘ ܡܚܰܣܝܐ. ܒܰܢ ܢܷܫܢܶܐ ܕܫܰܦܝܥܝ ܒܘ ܝܰܘܡܐ ܕܘ ܠܶܘܳܝܐ ܣܬܶܐ ܐܰܡܡܳܪܶܗ ܕܘ ܥܰܢܝܕ݂ܐ ܣܰܝܡܝ ܘܰܐ ܡܘܟܠܐ ܠܰܢ ܢܳܫܶܐ ܘܗܳܘܶܐ ܘܰܐ ܝܘܩܪܐ ܪܰܒܐ ܐܰܥܠܰܝܝܶܗ. ܠܰܫܰܢ ܕܒܷܛܠܐ ܐܝ ܥܰܕܰܬ݂ܶܐ܆ ܐܘ ܚܰܣܝܐ ܕܝ ܡܰܪܥܝܬ݂ܐ ܒܷܬܷ݂ܪ ܡܶܐ ܕܷܝܰܬܘ ܔܓ̣ܝܠ ܥܰܡ ܐܰܟ ܟܳܗܢܶܐ ܘܐܘ ܡܫܰܘܰܪܠܶܗ ܐܰܦ݁ܦ݁ܶܗ܆ ܟܬ݂ܘܠܶܗ ܠܰܥ ܥܝܬܳܬ݂ܶܐ ܘܡܒܰܛܶܠܶܗ ܐܘ ܣܝܳܡܐ ܕܘ ܡܘܟܠܐ ܒܘ ܝܰܘܡܐ ܕܘ ܠܶܘܳܝܐ. ܥܰܠ ܕܟܘܠ ܢܳܫܐ ܒܱܪ ܪܰܕ݂ܳܝܳܬ݂ܶܐ ܟܳܐܬ݂ܶܐ ܠܘ ܠܶܘܳܝܐ ܘܠܐ ܒܱܪ ܪܰܓ̣ܠܶܐ ܟ݂ܘܕ ܡܶܩܷܡ. ܘܰܐܢ ܐܰܬ̣ܳܝܶܐ ܒܷܬܷ݂ܪ ܡܝ ܔܰܢܰܙܰܐ ܒܙܰܒܢܐ ܟܰܪܝܐ ܟܳܕܘܥܪܝ ܠܰܒ ܒܳܬܰܬ݂ܬ݂ܶܗ. ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܐܘ ܚܰܣܝܐ ܘܰܐܟ ܟܳܗܢܶܐ ܘܰܐܡ ܡܰܘܬܒܶܐ ܡܷܕܕܶܗ ܦܷܣܩܳܢܐ ܕܷܡܒܰܛܠܝ ܐܘ ܡܘܟܠܳܐ. ܐܶܠܐ ܕܡܝܬܰܗܘܶܐ ܬܷܫܡܷܫܬܐ ܡܷܚܠܰܦ ܐܘ ܡܘܟܠܐ. ܘܗܰܘܟ݂ܰܐ ܡܰܟ݂ܷܦܦܶܗ ܐܘ ܛܰܥܢܐ ܕܰܥܠ ܐܰܡ ܡܗܰܝܡܢܶܐ. ܕܠܐ ܣܰܝܡܝ ܡܘܟܠܐ ܐܝ ܢܰܩܩܰܐ ܕܟܷܬܬܶܗ ܔܰܢܰܙܰܐ. ܐܘ ܥܰܡܐ ܕܘ ܛܘܪܐ ܣܬܶܐ ܦܨܝܚ ܒܘ ܡܶܕܰܢܐ. ܡܠܦܢܐ ܫܟܪܝ ܐܩܛܫ 708 ܡ̈ܠܐ

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://surayt.bethmardutho.org/2509
Publication Date: July 15, 2020
Preparation of Electronic Edition:

TEI XML encoding by Anna-Simona Barbara Üzel .

Open Access and Copyright:
How to Cite this Electronic Edition
Aqtaš, Šëkri, “ܥܰܠ ܐܘ ܥܘܦܳܝܐ ܕܰܥ ܥܰܢܝܕ݂ܶܐ ܒܘ ܐܰܬ݂ܪܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ / Cal u cufoyo dac caniḏe bu aṯro d Ṭurcabdin”, in Shabo Talay (ed.), “Šlomo Surayt - Corpus”, last modified July 15, 2020, https://surayt.bethmardutho.org/2509.