DRAFT
Not for citation.
You are viewing a page on the
Syriaca.org development server:
Not for citation.

Šëkri Aqtaš: ܐܰܨ ܨܷܢܥܰܬܟܰܪ ܣܘܪܝܳܝܶܐ / Aṣ ṣëncatkar Suryoye

  TEI  

Aṣ ṣëncatkar Suryoye

ܐܰܨ ܨܷܢܥܰܬܟܰܪ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܕܟܳܥܰܝܫܝ ܒܛܘܪܥܰܒܕܝܢ܆ ܟܷܒܥܝ ܕܡܷܠܦܝ ܐܝ ܨܷܢܥܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܠܰܢ ܢܰܥܝܡܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܘܠܐ ܟܷܒܥܝ ܕܡܝܣܰܟܪܐ. ܥܰܠ ܕܗܷܢܢܷܟ ܣܬܶܐ ܝܰܠܝܦܝܠܰܗ ܡܰܒ ܒܰܒܳܢܰܬ݂ܬ݂ܶܗ. ܐܶܠܐ ܥܰܡ ܚܒܳܠ ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܘܰܐܥܠܰܝܡܶܐ ܠܐ ܟܷܒܥܝ ܕܝܘܠܦܝ ܐܰܨ ܨܷܢܥܰܬ ܥܰܬܝܩܶܐ ܘܠܐ ܟܳܪܷܚܡܝ ܕܫܘܓ݂ܠܝ ܐܰܦ݁ܦ݁ܶܗ. ܐܰܒ ܒܰܒܳܢܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܕܗܘܘܶܗ ܐܰܚ ܚܰܝܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܠܝ ܨܷܢܥܰܐ ܟܳܟܳܝܰܘܘܶܗ ܒܘ ܡܶܕܰܢܐ. ܥܰܠ ܕܟܳܚܳܙܷܢ ܢܳܫܐ ܗܰܘ ܟܳܝܳܠܰܦ ܘܡܳܠܰܦ ܐܝ ܨܷܢܥܰܐ ܕܟܷܬܝܐ ܪܚܷܡܬܐ ܥܰܠ ܠܶܒܰܝܝܶܗ. ܥܰܡ ܗܰܬ݂ܶܐ ܟܘܠܰܗ܆ ܐܰܨ ܨܷܢܥܰܬܟܰܪ ܣܳܘܶܐ܆ ܠܐ ܟܷܒܥܝ ܕܡܰܪܦܷܢ ܐܝ ܨܷܢܥܰܬ݂ܬ݂ܶܗ. ܗܘܠ ܕܟܷܬܢܶܗ ܒܰܚ ܚܰܝܶܐ ܟܳܫܘܓ݂ܠܝ. ܐܝ ܫܘܩܐ ܕܡܷܕ݂ܝܰܕ݂ ܗܘܠ ܡܶܩܷܡ ܟܡܐ ܐܷܫܢܶܐ ܡܠܝܬ݂ܐ ܨܷܢܥܰܬܟܰܪ ܘܰܐ܆ ܐܶܠܐ ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ ܟܳܚܳܙܝܢܰܐ ܕܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܢܰܩܝܨܝ. ܒܰܢ ܐܷܫܢܶܐ ܕܫܰܦܝܥܝ ܟܷܬܘܰܐ ܟܰܬ݂ܳܘܶܐ ܘܡܒܰܝܕ݂ܳܢܶܐ. ܩܰܛܳܥܶܐ ܕܰܟ ܟܶܦܶܐ. ܣܰܝܳܡܶܐ ܕܰܪ ܪܷܫܘܳܢܶܐ. ܙܰܘܳܢܶܐ ܕܰܓ ܓܰܠܕܶܐ. ܣܰܝܳܡܶܐ ܕܰܩ ܩܘܢܶܕܷܪ. ܣܰܝܳܡܶܐ ܕܰܫ ܫܰܠܦܶܐ. ܬܷܔܔܰܪ. ܣܰܝܳܡܶܐ ܕܰܣ ܣܶܦܳܩܶܐ ܘܕܰܫ ܫܰܪܒܶܐ ܘܕܰܓܕ݂ܳܢܶܐ. ܢܰܔܳܪܶܐ. ܙܝܦܟܰܪ ܕܘ ܣܶܡܳܐ ܘܕܐܘ ܕܰܗܘܐ. ܚܰܕܳܕܶܐ ܘܣܰܝܳܡܶܐ ܕܰܫ ܫܷܦܩܰܬ. ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ ܐܰܝܢܰܐ ܕܦܰܝܷܫܝ܆ ܗܰܘ ܟܳܡܩܰܦܷܢ ܫܰܓ݂ܳܠܶܐ ܩܷܡ ܐܝܕ݂ܰܝܝܶܗ ܕܷܡܥܰܘܢܷܢܢܶܗ ܘܕܝܷܠܦܝ ܨܷܢܥܰܐ. ܡܶܩܷܡ ܐܰܝ ܝܰܩܪܳܬ݂ܶܐ ܡܫܰܕܪܝ ܘܰܐ ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܩܷܡ ܐܝܕ݂ܶܗ ܕܚܰܐ ܗܳܣܬܰܐ ܕܝܘܠܦܝ ܨܷܢܥܰܐ ܘܡܩܰܝܙܢܝ ܟܰܠܰܘܰܬ ܒܝ ܨܷܢܥܰܐ ܕܝܘܠܦܝ. ܐܶܠܐ ܒܘ ܙܰܒܢܰܢܳܐ ܐܰܥܠܰܝܡܶܐ ܟܳܩܳܪܷܢ ܡܰܟܬܰܦ݁ ܘܟܳܝܘܠܦܝ ܨܷܢܥܰܬ ܚܰܬ݂ܶܐ. ܐܰܨ ܨܷܢܥܰܬܟܰܪ ܥܰܬܝܩܶܐ ܥܰܠ ܕܡܰܣܘܘܶܗ ܗܰܘ ܟܳܩܘܕܪܝ ܕܫܘܓ݂ܠܝ. ܘܥܰܠ ܕܟܳܡܝܣܳܡܝ ܐܰܫ ܫܘܓ݂ܠܳܢܶܐ ܒܰܦ ܦܰܒܪܝܩܰܬ ܘܒܰܡ ܡܰܟܝܢܰܬ܆ ܩܝܡܶܐ ܘܐܝܩܳܪܐ ܠܐ ܦܰܝܷܫ ܠܝ ܨܷܢܥܰܬ݂ܬ݂ܶܗ. ܐܰܬ ܬܘܪܝܣܬ ܕܟܳܐܬ݂ܷܢ ܠܘ ܟܪܳܟ݂ܐ ܠܡܷܕ݂ܝܰܕ݂܆ ܐܰܘ ܐܰܝܢܰܐ ܕܟܳܓܘܪܫܝ ܦܝܠܝܡܰܬ ܥܰܠ ܐܰܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ܆ ܟܐܘܙܙܷܢ ܠܰܕ ܕܘܟܰܢܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܘܟܳܡܫܰܝܠܷܢܢܶܗ ܥܰܠ ܐܝ ܨܷܢܥܰܬ݂ܬ݂ܶܗ. ܢܰܩܰܘܰܬ ܟܐܘܙܙܷܢ ܠܒܶܩܘܣܝܳܢܶܐ ܘܟܳܓܘܪܫܝ ܦܠܝܡ ܥܰܠ ܐܝ ܟܬ݂ܰܘܬܐ ܣܷܪܝܰܝܬܐ. ܥܰܠ ܕܩܰܫܐ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ ܬܰܢܢܶܐ ܦܰܝܷܫ ܟܰܬ݂ܳܘܐ ܕܟܳܟܳܬ݂ܰܘ ܦܰܢܩܝܳܬ݂ܶܐ ܒܝ ܐܝܕ݂ܐ ܘܠܐ ܒܘ ܟܳܡܦ݁ܝܘܬܶܪ. ܢܰܩܰܘܰܬ ܟܳܚܳܙܝܢܰܐ ܟܐܘܙܙܷܢ ܓܰܒ ܫܰܡܳܫܐ ܒܪܰܗܝܡ ܓܳܟܐܝܢܰܢ ܕܒܶܐ ܦܷܪܡܐ ܐܘ ܟܦܰܪܙܳܝܐ܆ ܕܟܳܣܳܝܰܡ ܒܐܝܕ݂ܶܗ ܨܳܒܰܬ ܕܰܩ ܩܰܝܣܶܐ ܘܟܳܡܙܰܒܰܢ. ܐܰܘ ܟܐܘܙܙܷܢ ܓܰܒ ܚܳܠܐ ܥܰܒܕܐܰܠܡܰܣܝܚ ܐܘ ܚܰܕܳܕܐ ܘܟܳܡܨܰܘܪܝ ܒܶܐ ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܟܳܣܳܝܰܡ ܐܰܢ ܢܰܪܓܶܐ ܕܘ ܚܦܳܪܐ ܘܰܐܡ ܡܰܓܠܶܐ ܘܰܐܡ ܡܰܓܙܘܢܶܐ ܕܘ ܚܨܳܕܐ ܘܰܐܣ ܣܶܦܳܩܶܐ ܕܘ ܕܘܳܪܐ. ܐܝ ܢܰܩܩܰܐ ܕܟܳܡܫܰܝܠܝ ܡܷܢܢܶܗ: ܡܰܣܘܟ݂ܘ ܗܰܘ ܟܳܩܘܕܪܘܬܘ ܕܫܘܓ݂ܠܘܬܘ܆ ܩܰܝ ܠܐ ܟܳܛܳܪܘܬܘ ܡܝ ܨܷܢܥܰܬܟ݂ܘ ܘܟܐܘܙܙܳܟ݂ܘ ܠܕܘܟܬ݂ܐ ܚܪܶܬܐ ܕܡܷܬ݂ܢܳܚܘܬܘ؟ ܟܷܐܡܡܝ: ܗܰܪܟܶܐ ܡܰܘܠܕ݂ܝܢܰܐ ܘܝܰܪܝܘܝܢܰܐ ܘܝܰܠܝܦܝܢܰܐ ܐܝ ܨܷܢܥܰܝܕ݂ܰܢ. ܗܰܪܟܶܐ ܫܰܦܝܥܝ ܐܰܚ ܚܰܝܰܝܕ݂ܰܢ. ܠܰܝܟܐ ܕܷܐܙܙܰܢܐ ܗܰܘܢܰܢ ܘܒܳܠܰܢ ܓܦܳܝܰܫ ܗܰܪܟܶܐ. ܘܰܠܰܘ ܐܰܨܨܷܢܥܰܬ ܟܳܡܝܣܳܡܝ ܒܰܡ ܡܰܟܝܢܰܬ ܘܒܰܦܰܒܪܝܩܰܬ. ܐܶܠܐ ܗܘܠ ܠܰܢ ܢܷܫܢܰܢܝ ܐܰܚ ܚܰܪܳܝܶܐ ܟܷܬܘܰܐ ܒܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܙܷܦܟܰܪ ܘܟܰܬ݂ܳܘܶܐ ܕܰܟ ܟܬ݂ܳܘܶܐ. ܣܰܝܳܡܶܐ ܕܰܫ ܫܷܦܩܰܬ. ܡܒܰܝܕ݂ܳܢܶܐ. ܚܰܕܳܕܶܐ. ܘܣܰܝܳܡܶܐ ܕܰܨ ܨܳܒܰܬ. ܝܰܘܣܶܦ ܬܘܪܟܶܢ ܗܘܠ ܡܶܩܷܡ ܟܡܳܐ ܐܷܫܢܶܐ ܕܷܡܚܰܣܶܐ܆ ܠܰܦ ܐܷܫܬܝ ܐܷܫܢܶܐ ܣܰܝܳܡܐ ܕܰܫ ܫܷܦܩܰܬ ܘܰܐ. ܣܳܝܰܡ ܘܰܐ ܫܷܦܩܰܬ ܘܡܙܰܒܰܢܘܰܠܠܶܗ ܒܝ ܕܘܟܰܢܰܝܕ݂ܶܗ ܒܝ ܫܘܩܐ ܕܡܷܕ݂ܝܰܕ݂. ܡܳܠܰܦܠܶܗ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܢܳܫܶܐ ܐܝ ܨܷܢܥܰܝܕ݂ܶܗ܆ ܐܶܠܐ ܚܰܐ ܡܷܢܢܶܗ ܠܐ ܡܕܰܘܰܡܠܶܗ ܘܠܐ ܦܰܝܷܫ ܒܡܷܕ݂ܝܰܕ݂. ܐܠܐ ܗܝܝܶܗ ܥܰܡ ܟܘܠ ܥܰܣܩܘܬ݂ܐ ܠܐ ܛܪܶܠܶܗ ܡܝ ܨܷܢܥܰܝܕ݂ܶܗ ܗܘܠ ܕܷܡܚܰܣܶܐ ܘܩܘܝܪ ܒܡܷܕ݂ܝܰܕ݂. ܒܘ ܙܰܒܢܐ ܕܝܰܠܷܦ ܐܝ ܨܷܢܥܰܐ ܟܷܬܘܰܐ ܔܓ݂ܘܪ ܡܝܢܶܗ ܬܪܶܐ ܚܪܶܢܶܐ ܣܰܝܳܡܶܐ ܕܰܫ ܫܷܦܩܰܬ ܒܡܷܕ݂ܝܰܕ݂. ܚܰܐ ܡܷܢܢܶܗ ܡܚܰܣܶܐ ܘܐܘ ܚܪܶܢܐ ܐܰܙܙܶܗ ܠܰܐܘܪܘܦ݁ܰܐ ܡܶܐ ܙܰܘܢܐ. ܒܰܢ ܐܷܫܢܶܐ ܕܫܰܦܝܥܝ ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ ܪܷܚܡܝ ܘܰܐ ܘܡܰܚܬܝ ܘܰܐ ܫܷܦܩܰܬ ܥܰܠ ܪܝܫܰܝܝܶܗ. ܘܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܡܷܙܘܳܢܝ ܘܰܐ. ܐܶܠܐ ܐܘܥܕܐ ܔܓ݂ܘܪ ܡܰܣ ܣܳܘܶܐ ܢܳܫܐ ܗܰܘ ܟܳܙܳܘܰܢ ܘܗܰܘ ܟܳܡܰܚܰܬ ܫܷܦܩܰܬ. ܐܰܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܘܰܐܛ ܛܰܝܶܐ ܘܰܐܫ̰ ܫ̰ܰܠܟܳܝܶܐ ܡܰܚܬܝ ܘܰܐ ܫܷܦܩܰܬ. ܗܶܫ ܐܰܫ̰ ܫ̰ܰܠܟܳܝܶܐ ܘܰܐܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܕܟܳܐܬ݂ܷܢ ܡܶܐ ܐܰܘܪܘܦ݁ܰܐ ܠܰܩ ܩܷܪܝܰܘܳܬ݂ܶܐ܆ ܟܳܙܰܘܢܝ ܥܣܰܪ ܚܰܡܫܰܥܣܰܪ ܫܷܦܩܰܬ ܘܟܳܡܷܒܠܷܢܢܶܗ ܐܰܥܡܰܝܝܶܗ ܠܰܐܘܪܘܦ݁ܰܐ ܕܳܐܒܷܢܢܶܗ ܕܳܫܢܶܐ ܠܰܢ ܢܳܫܰܬ݂ܬ݂ܶܗ. ܐܰܥܠܰܝܡܶܐ ܕܐܘ ܙܰܒܢܰܢܐ ܠܐ ܦܰܝܷܫܝ ܡܷܨܪܶܐ ܒܝ ܡܰܪܕܘܬ݂ܐ ܘܒܰܥ ܥܰܕܰܬ ܥܰܬܝܩܶܐ. ܟܳܚܰܝܪܝ ܒܰܚܰܝܶܐ ܘܒܰܥܰܕܰܬ ܕܰܢ ܢܘܟܪܳܝܶܐ ܘܟܳܠܰܘܫܝ ܟ݂ܳܬ݂ܰܝܝܶܗ. ܐܝ ܫܷܦܩܰܐ܆ ܟܳܢܷܛܪܐ ܐܘ ܪܝܫܐ ܒܘ ܩܰܝܛܐ ܡܝ ܫܷܡܫܐ ܘܒܐܘ ܣܰܬ݂ܘܐ ܡܘ ܩܘܪܐ. ܫܰܡܳܫܐ ܒܪܰܗܝܡ ܕܒܶܐ ܦܷܪܡܐ ܐܘ ܟܦܰܪܙܳܝܐ ܣܬܶܐ܆ ܗܘܠ ܡܶܩܷܡ ܬܰܪܬܶܐ ܐܷܫܢܶܐ ܣܳܝܰܡ ܘܰܐ ܨܳܒܰܬ ܕܰܩ ܩܰܝܣܶܐ. ܠܰܦ ܚܰܡܷܫ ܘܬܠܶܬ݂ܝ ܐܷܫܢܶܐ ܡܕܰܘܰܡܠܶܗ ܐܝ ܨܷܢܥܰܝܕ݂ܶܗ. ܡܳܠܰܦܠܶܗ ܥܠܰܝܡܶܐ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܩܷܡ ܐܝܕ݂ܶܗ܆ ܐܶܠܐ ܚܰܐ ܡܷܢܢܶܗ ܠܐ ܫܓ݂ܝܠܶܗ. ܥܘܡܪܶܗ ܢܰܥܝܡܐ ܥܰܡ ܐܘ ܐܰܚܘܢܰܝܕ݂ܶܗ ܟܘܪܟ݂ܝ ܘܰܐ ܒܰܩ ܩܷܪܝܰܘܳܬ݂ܶܐ ܡܥܰܕܠܝ ܘܰܐ ܐܰܨ ܨܳܒܰܬ ܚܰܪܝܘܶܐ ܕܰܢ ܢܳܫܶܐ. ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܝܰܠܷܦ ܠܘ ܣܝܳܡܐ ܕܰܨ ܨܳܒܰܬ ܕܰܩ ܩܰܝܣܶܐ. ܥܰܠ ܕܠܰܬܘܰܐ ܡܫܰܚܢܳܢܶܐ ܚܪܶܢܶܐ ܒܘ ܛܘܪܐ܆ ܐܰܨ ܨܳܒܰܬ ܟܷܬܘܰܠܠܶܗ ܩܝܡܶܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܓܰܒ ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ. ܒܰܢ ܢܷܫܢܶܐ ܕܫܰܦܝܥܝ ܟܷܬܘܰܐ ܣܰܝܳܡܶܐ ܕܰܨ ܨܳܒܰܬ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ܆ ܐܶܠܐ ܠܐ ܡܰܠܚܩܝ ܘܰܐ ܥܰܠ ܐܘ ܣܝܳܡܰܬ݂ܬ݂ܶܗ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܢܰܦܝܩܝ ܐܰܨ ܨܳܒܰܬ ܕܘ ܦܰܚܡܐ ܘܰܐܨ ܨܳܒܰܬ ܕܐܘ ܔܰܝܪܰܢ ܘܙܰܝܕܝ ܐܰܒ ܒܳܬܶܐ ܕܟܳܡܝܫܰܚܢܝ ܒܘ ܟܰܠܳܪܝܦܶܪ܆ ܢܰܩܝܨܝ ܐܰܙ ܙܰܘܳܢܶܐ ܕܰܨ ܨܳܒܰܬ. ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ ܕܟܳܥܰܝܫܝ ܒܰܡ ܡܕ݂ܝܢܳܬ݂ܶܐ ܗܰܘ ܟܳܙܰܘܢܝ ܨܳܒܰܬ. ܐܶܠܐ ܕܰܩ ܩܷܪܝܰܘܳܬ݂ܶܐ ܬܰܢܢܶܐ ܟܳܡܫܰܚܢܝ ܐܰܒ ܒܳܬܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܒܰܩ ܩܰܝܣܶܐ. ܒܰܡܟܳܢܘܳܬ݂ܶܐ ܕܰܐܕܝܰܘܡܰܐ ܐܘ ܣܝܳܡܐ ܕܝ ܨܳܒܰܐ ܥܰܣܩܐ ܘܛܝܡܐ ܝܐ. ܘܐܘ ܟܰܪ ܐܷܫܡܐ ܝܐ. ܒܰܬܠܳܬ݂ܐ ܝܰܪܚܶܐ ܕܘ ܣܰܬ݂ܘܐ ܒܰܣ ܟܳܡܝܙܰܒܢܝ ܐܰܨ ܨܳܒܰܬ. ܥܰܠ ܕܟܷܬܝܐ ܨܷܢܥܰܐ ܥܰܣܩܐ܆ ܐܰܥܠܰܝܡܶܐ ܣܬܶܐ ܠܐ ܟܳܝܘܠܦܝ ܠܰܗ. ܡܰܐ ܡܒܰܝܕ݂ܳܢܶܐ ܦܰܝܷܫ ܘܰܐ ܒܡܷܕ݂ܝܰܕ݂ ܓܰܘܪܝܝܶܐ ܕܒܶܐ ܫܰܢܢܶܗ. ܝܰܠܷܦ ܘܰܐ ܐܝ ܨܷܢܥܰܐ ܕܝ ܒܰܝܰܕ݂ܶܐ ܥܷܡܪܶܗ ܬܠܳܬ݂ܰܥܣܰܪ ܐܷܫܢܶܗ. ܘܗܘܠ ܕܷܡܚܰܣܶܐ ܒܷܬܡܳܢܝ ܐܷܫܢܶܗ܆ ܡܕܰܘܰܡܠܶܗ ܐܝ ܨܷܢܥܰܝܕ݂ܶܗ. ܒܘ ܙܰܒܢܐ ܕܟܷܬܘܰܐ ܡܷܕ݂ܝܰܕ݂ ܥܰܡܷܪܬܐ ܒܰܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ܆ ܟܷܬܘܰܐ ܡܒܰܝܕ݂ܳܢܶܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ. ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ ܡܰܡܛܷܢ ܘܰܐ ܐܰܣ ܣܶܦܳܩܶܐ ܕܘ ܡܘܟܠܐ܆ ܬܰܪܘܳܕ݂ܶܐ ܔܰܛܰܠܶܐ ܠܰܓܰܢܶܐ ܨܘܠܰܚܝܝܰܬ ܕܰܡ ܡܰܝܶܐ ܕܰܣܬܶܐ ܠܰܫܰܢ ܕܷܡܒܰܝܕܷ݂ܢ ܢܶܐ. ܐܶܠܐ ܕܦܰܝܷܫ ܒܡܷܕ݂ܝܰܕ݂ ܘܡܕܰܘܰܡܠܶܗ ܐܘ ܚܳܠܐ ܓܰܘܪܝܝܶܐ ܬܰܢܢܶܐ ܘܰܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܷܡܚܰܣܶܐ܆ ܢܳܫܐ ܠܐ ܝܰܠܷܦ ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܐܝ ܨܷܢܥܰܬ݂ܶܐ ܡܣܰܟܪܐ ܡܶܐ ܒܰܝܢ ܐܰܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ. ܐܰܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܕܡܷܕ݂ܝܰܕ݂ ܒܝ ܓܷ݂ܠܒܰܝܝܶܗ ܙܝܦܟܰܪܘܰܝܢܶܗ. ܐܝ ܨܷܢܥܰܐ ܕܘ ܣܶܡܐ ܕܟܷܡܡܝܠܰܗ ܬܶܠܟܰܪܝ ܝܰܢܝ ܫܘܓ݂ܠܐ ܕܐܘ ܬܶܠ ܪܰܦܝܥܐ܆ ܟܰܡܝܕ݂ܳܥܳܐ ܒܬܷܪܟܝܝܰܐ ܟܘܠܰܗ. ܒܘ ܕܰܗܘܐ ܣܬܶܐ ܘܒܐܘ ܣܶܡܐ ܣܬܶܐ. ܐܶܠܐ ܐܝ ܙܝܦܟܰܪܝܝܶܗ ܣܬܶܐ ܩܝܡܶܐ ܠܐ ܦܰܝܷܫܠܰܗ ܟ݂ܘܕ ܡܶܩܷܡ. ܟܝܬܐ ܥܠܰܝܡܶܐ ܕܟܳܡܙܰܒܢܝ ܣܶܡܐ ܘܕܰܗܘܐ܆ ܐܶܠܐ ܐܰܨ ܨܷܢܥܰܬܟܰܪ ܢܰܩܝܨܝ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ. ܘܢܳܫܐ ܗܰܘ ܟܳܢܳܦܰܩ ܡܳܪܐ ܠܝ ܨܰܢܥܰܬ݂ܶܐ ܕܟܷܬܘܰܐ ܐܘ ܒܰܗܪܐ ܕܐܝ ܥܰܝܢܐ ܘܐܘ ܬܰܥܒܐ ܕܐܝ ܐܝܕ݂ܐ. ܚܰܐ ܡܰܐ ܙܝܦܟܰܪ ܥܰܬܝܩܶܐ ܕܦܰܝܷܫ ܒܡܷܕ݂ܝܰܕ݂ ܚܳܠܐ ܥܝܣܰܐ ܕܒܶܐ ܫܰܢܢܶܗ ܝܐ. ܐܘ ܐܰܚܘܢܐ ܕܐܘ ܡܒܰܝܕ݂ܳܢܐ ܚܳܠܐ ܓܰܘܪܝܝܶܐ. ܒܝ ܥܠܰܝܡܘܬ݂ܰܝܕ݂ܶܗ ܝܰܠܷܦ ܐܝ ܙܝܦܟܰܪܝܝܶܗ. ܠܰܦ ܚܰܡܷܫ ܘܚܰܡܫܝ ܐܷܫܢܶܐ ܫܓ݂ܝܠܶܗ. ܒܷܬܷ݂ܪܟܶܐ ܡܳܠܰܦܠܶܗ ܐܰܢ ܐܰܪܒܥܐ ܢܰܥܝܡܰܝܕ݂ܶܗ ܐܘ ܡܶܕܶܐ ܕܳܐܕ݂ܰܥ ܘܰܐ ܥܰܠ ܐܝ ܙܝܦܟܰܪܝܝܶܗ. ܟ݂ܘܕ ܟܘܠܠܶܗ ܐܰܨ ܨܷܢܥܰܬ܆ ܐܘ ܣܶܡܐ ܕܟܳܡܝܣܰܡ ܒܰܡ ܡܰܟܝܢܰܬ ܣܬܶܐ܆ ܡܰܡܛܶܠܶܗ ܐܝ ܨܷܢܥܰܬ݂ܶܐ ܩܷܡ ܬܝܳܡܐ. ܐܶܠܐ ܠܐ ܬܰܝܺܡܐ ܘܗܘܠ ܠܰܕܝܰܘܡܰܐ ܟܝܬܐ ܟܡܐ ܥܠܰܝܡܶܐ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܕܟܳܫܘܓ݂ܠܝ ܒܘ ܣܶܡܐ. ܘܟܳܣܰܝܡܝ ܩܰܪܝܫܰܬ، ܡܰܪܛܰܒܰܢܶܐ، ܣܶܦܳܩܶܐ ܕܘ ܫܰܟܰܪ، ܕܰܩ ܩܰܢܝܶܐ، ܕܰܦ ܦܝܪܶܐ، ܫܰܝܪܶܐ ܘܡܷܙܒܰܚܰܬ ܘܡܶܕܳܢܶܐ ܚܪܶܢܶܐ ܕܟܳܡܝܬܰܗܘܷܢ ܕܳܫܢܶܐ. ܦܬܝܚܝ ܕܘܟܰܢܶܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܕܘ ܣܶܡܐ ܒܡܷܕ݂ܝܰܕ݂܆ ܘܰܐܬ ܬܘܪܝܣܬ ܕܟܳܐܬ݂ܷܢ ܠܡܷܕ݂ܝܰܕ݂܆ ܟܳܡܫܰܝܠܝ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܥܰܠ ܐܘ ܣܶܡܐ ܘܟܳܙܰܘܢܝ ܕܳܫܢܶܐ ܠܰܚ ܚܰܘܪܳܢܰܬ݂ܬ݂ܶܗ. ܐܘ ܚܰܕܳܕܐ ܚܰܪܳܝܐ ܕܦܰܝܷܫ ܒܡܷܕ݂ܝܰܕ݂ ܚܳܠܐ ܥܰܒܕܰܐܠܡܰܣܝܚ ܟܘܔܘܟܐܰܨܠܰܢ ܝܐ. ܗܝܝܶܗ ܣܬܶܐ ܥܷܡܪܶܗ ܬܪܰܥܣܰܪ ܐܷܫܢܶܐ ܝܰܠܷܦ ܐܝ ܨܷܢܥܰܬ݂ܶܗ. ܐܝ ܢܰܩܩܰܐ ܕܡܰܛܝ ܥܷܡܪܶܗ ܠܰܫ ܫܰܘܥܝ ܗܰܘ ܩܰܕܷܪ ܕܫܳܓ݂ܰܠ. ܛܪܶܠܶܗ ܡܝ ܨܷܢܥܰܝܕ݂ܶܗ ܕܠܰܦ ܐܷܫܬܝ ܐܷܫܢܶܐ ܕܠܐ ܟܠܳܝܐ ܣܝܡܳܠܶܗ. ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ ܠܐ ܦܰܝܷܫ ܢܳܫܶܐ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܕܟܷܬܢܶܐ ܚܰܕܳܕܶܐ. ܠܶܒܶܗ ܟܳܟܳܝܰܘ ܐܝ ܢܰܩܩܰܐ ܕܟܳܚܳܙܶܐ ܕܰܐܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܗܰܘ ܟܳܝܘܠܦܝ ܐܰܨ ܨܷܢܥܰܬ ܥܰܬܝܩܶܐ. ܥܰܠ ܕܟܳܡܰܪ: ܐܰܚܢܰܐ ܐܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܟܳܣܰܝܡܝܢܰܐ ܐܘ ܫܘܓ݂ܠܰܝܕ݂ܰܢ ܢܰܕܝܦܐ ܘܟܰܡܝܠܐ. ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܟܘܠ ܢܳܫܐ ܟܳܕ݂ܰܥܠܰܢ ܘܟܳܡܝܰܩܰܪܠܰܢ. ܐܰܛ ܛܰܝܶܐ ܕܟܘܕ݂ܥܝܠܝ ܩܚܝܪܝ ܐܝ ܢܰܩܩܰܐ ܕܫܰܡܝܥܝ ܕܗܰܘ ܟܝܒܝ ܕܫܳܓ݂ܰܠܢܐ. ܡܶܐ ܡܶܩܷܡ ܟܷܬܘܰܝܠܰܢ ܫܘܓ݂ܠܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ. ܡܶܐ ܨܰܦܪܰܝܬܐ ܚܶܠܳܝܐ ܗܘܠ ܥܰܨܪܝܝܶܐ ܕܠܐ ܟܠܳܝܐ ܫܘܓ݂ܠܝܘܰܝܢܰܐ. ܘܠܐ ܡܰܠܚܩܝܘܰܝܢܰܐ ܥܰܠ ܐܘ ܫܘܓ݂ܠܐ. ܡܳܠܰܦ ܠܝ ܫܰܘܥܐ ܘܰܐܪܒܥܝ ܥܠܰܝܡܶܐ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܘܛܰܝܶܐ ܘܫ̰ܰܠܟܳܝܶܐ ܩܷܡ ܐܝܕ݂ܝ. ܐܶܠܐ ܚܰܐ ܡܷܢܢܶܗ ܠܳܟܳܣܳܝܰܡ ܘܠܐ ܟܳܫܳܓ݂ܰܠ ܒܘ ܫܘܓ݂ܠܰܢܐ. ܟܳܙܰܝܥܝܢܰܐ ܕܒܷܬ݂ܷܪ ܟܡܐ ܐܷܫܢܶܐ ܐܝ ܨܷܢܥܰܬ݂ܶܐ ܓܡܝܣܰܟܪܐ ܘܠܐ ܟܦܳܝܰܫ ܚܰܕܳܕܶܐ ܒܛܘܪܥܰܒܕܝܢ. ܐܘ ܩܰܢܝܐ ܕܰܐܕܝܰܘܡܰܐ ܟܳܡܷܣܬܰܥܡܠܝܢܰܠܶܗ܆ ܥܰܡ ܐܘ ܙܰܒܢܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܡܚܰܠܰܦ. ܘܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܷܡܚܰܠܰܦ ܡܰܛܝ ܠܝ ܐܰܝܟܰܢܳܝܘܬ݂ܐ ܕܰܐܕܝܰܘܡܰܐ. ܠܓܳܪܰܢ ܕܰܟܬ݂ܳܘܶܐ܆ ܒܰܙ ܙܰܒܢܶܐ ܩܰܡܳܝܶܐ ܟܘܬ݂ܘܝ ܘܰܐ ܒܰܟ ܟܶܦܶܐ ܐܰܘ ܒܰܩ ܩܰܝܣܶܐ ܕܡܰܥܰܘܕܝܘܰܐ ܪܝܫܰܝܝܶܗ. ܥܰܠ ܕܠܰܬܘܰܐ ܦܰ݁ܠܟܰܬ܆ ܟܘܬ݂ܘܝ ܘܰܐ ܥܰܠ ܐܰ ܠܘܚܶܐ ܕܘ ܛܝܢܐ ܐܰܘ ܥܰܠ ܰܐ ܛܰܪܦܶܐ ܕܰܢ ܐܝܠܳܢܶܐ. ܒ݂ܷܬ݂ܷܪ ܒܙܰܒܢܐ ܝܰܪܝܟ݂ܐ ܟܘܬ݂ܘܝ ܘܰܐ ܒܰܐ ܦܷ݁ܪܬܟܰܬ ܕܰܝ ܝܰܘܢܶܐ ܘܕܰܣ ܣܰܦܪܘܢܶܐ. ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܒܰܐܘܪܘܦ݁ܰܐ ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ ܙܰܘܢܝ ܘܰܐ ܝܰܘܢܶܐ ܘܨܰܦܪܘܢܶܐ ܠܰܫܰܢ ܕܷܡܙܰܒܢܝ ܐܰܦ݁ ܦܷ݁ܪܬܟܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܡܷܚܠܰܦ ܐܰܩ ܩܰܢܝܶܐ. ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ ܗܘܠ ܠܘ ܕܳܪܐ ܕܰܬܫ̰ܰܥܣܰܪ ܡܷܚܠܰܦ ܐܰܩ ܩܰܢܝܶܐ܆ ܡܷܣܬܰܥܡܠܝ ܘܰܐ ܩܰܝܣܘܢܶܐ ܢܰܥܝܡܶܐ ܘܦܷ݁ܪܬܟܰܬ ܕܰܨ ܨܰܦܪܘܢܶܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܐܰܢ ܐܝܢܓܠܝܙ ܡܳܦܰܩܩܶܗ ܐܝ ܪܝܫܰܝܶܐ. ܘܣܷܡܡܶܗ ܩܰܝܣܘܢܐ ܪܰܦܝܥܐ ܠܘ ܙܒܳܛܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܟܡܐ ܐܷܫܢܶܗ܆ ܡܳܦܰܩܩܶܗ ܐܘ ܩܰܠܰܡ ܕܟܳܡܳܝܰܕ ܚܷܒܪܐ ܒܓܰܘܶܗ ܘܟܳܟܳܬ݂ܰܘ. ܒܰܢ ܐܷܫܢܰܢܝ ܐܰܚ ܚܰܪܳܝܶܐ ܕܟܷܬܢܶܗ ܐܰܢ ܢܷܫܢܶܐ ܕܘ ܬܶܟܢܳܠܳܫ̰ܝ܆ ܢܰܦܷܩ ܫܷܟܠܰܬ ܫܷܟܠܰܬ ܕܩܰܢܝܶܐ. ܘܰܐܟ ܟܰܬ݂ܳܘܶܐ ܠܳܟܰܡܝܙܰܚܡܝ ܕܷܡܩܰܦܰܢ ܩܰܢܝܐ ܒܰܐܝܢܰܐ ܓܰܘܢܐ ܕܷܐܒܥܝ. ܐܰܘ ܦ݁ܰܠܟܰܬ ܠܰܫܰܢ ܕܟܘܬ݂ܘܝ ܐܘ ܡܶܕܶܐ ܕܷܐܒܥܝ. ܘܰܠܰܘ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܨܷܢܥܰܬ ܕܰܐܢ ܐܝܕ݂ܳܬ݂ܶܐ ܟܷܬܘܰܐ ܒܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܗܶܫ ܡܰܙ ܙܰܒܢܶܐ ܩܰܡܳܝܶܐ܆ ܐܶܠܐ ܐܝ ܟܬ݂ܰܘܬܐ ܠܐ ܦܪܝܣܐ ܟ݂ܰܐܝܦܐ. ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܐܰܟ ܟܰܬ݂ܳܘܶܐ ܣܬܶܐ ܢܳܩܘܨܶܢܶܐ. ܡܶܩܷܡ ܟܷܬܘܰܐ ܟܰܬ݂ܳܘܶܐ ܕܰܦܰܢܩܝܳܬܶܐ ܘܕܰܟܬ݂ܳܘܶܐ ܕܝ ܥܝܬܐ ܒܰܩ ܩܷܪܝܰܘܳܬ݂ܶܐ ܘܒܰܕ ܕܰܝܪܶܐ ܣܬܶܐ. ܐܶܠܐ ܫܰܬܐ ܒܫܰܬܐ ܢܰܩܝܣܝ ܒܛܘܪܥܰܒܕܝܢ. ܗܷܢ ܡܷܢܢܶܗ ܒܷܬܷ݂ܪ ܡܶܐ ܕܰܐܙܙܷܢ ܠܰܐܘܪܘܦ݁ܰܐ ܬܰܡܐ ܡܕܰܘܰܡܡܶܗ ܒܐܘ ܟܬ݂ܳܘܐ ܕܐܝ ܐܝܕ݂ܐ. ܘܗܷܢ ܡܷܢܢܶܗ ܒܢܰܩܠܰܐ ܚܕ݂ܐ ܗܰܘ ܟܬ݂ܘܘܶܗ. ܐܘ ܟܰܬ݂ܳܘܐ ܚܰܪܳܝܐ ܕܦܰܝܷܫ ܒܛܘܪܥܰܒܕܝܢ܆ ܩܰܫܐ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ ܐܰܩܛܰܫ ܝܐ. ܐܘ ܟܳܗܢܐ ܕܐܝ ܥܝܬܐ ܕܡܳܪܝ ܐܶܠܝܐ ܕܒܶܩܘܣܝܳܢܶܐ. ܒܐܝ ܥܠܰܝܡܘܬ݂ܰܝܕ݂ܶܗ ܡܰܠܦܳܢܐ ܕܐܝ ܡܰܕܪܰܣܶܐ ܘܰܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܗܰܘܝ ܩܰܫܐ ܚܙܶܠܶܗ ܕܰܟܬܳܘܶܐ ܕܰܨܠܰܘܳܬ݂ܶܐ ܢܳܩܘܨܶܢܶܐ. ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܬܪܰܠܦܐ ܒܕܶܠܶܗ ܕܟܳܬ݂ܰܘ ܩܰܡܰܝܬܐ ܟܬ݂ܳܘܐ ܠܝ ܥܝܬܐ ܕܐܝ ܩܪܝܬ݂ܳܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܐܰܪ ܪܰܚܳܡܶܐ ܕܐܘ ܠܝܫܳܢܐ ܣܘܪܝܳܝܐ ܛܠܷܒܒܶܗ ܡܝܢܶܗ ܕܟܳܬ݂ܰܘ ܐܰܦ ܦܰܢܩܝܳܬ݂ܶܐ ܕܐܘ ܛܷܟܣܐ ܕܐܝ ܥܝܬܐ ܘܛܳܒܰܥܥܶܗ. ܠܰܫܰܢ ܕܟܘܠ ܢܳܫܐ ܩܳܪܶܐ ܐܰܦ݁ܦ݁ܶܗ. ܥܰܠ ܗܰܬ݂ܶܐ ܒܕܶܠܶܗ ܕܷܡܩܰܦܶܐ ܟܰܓ݂ܰܬ ܘܚܷܒܪܐ ܘܪܝܫܰܝܶܐ ܠܰܫܰܢ ܕܟܳܬ݂ܰܘ. ܒܰܐܪܒܰܥ ܐܷܫܢܶܗ ܟܬ݂ܘܠܶܗ ܐܝ ܦܰܢܩܝܬ݂ܐ ܕܩܘܕܳܫ ܥܝܬܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܐܝ ܦܰܢܩܝܬ݂ܐ ܕܐܝ ܩܝܰܡܬܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܐܝ ܦܰܢܩܝܬ݂ܐ ܕܐܘ ܨܰܘܡܐ. ܘܒܐܝ ܚܰܪܰܝܬܐ ܐܝ ܦܰܢܩܝܬ݂ܐ ܕܰܒ ܒܰܛܠܳܢܶܐ ܕܰܩ ܩܰܕܝܫܶܐ. ܟܘܠ ܚܕ݂ܐ ܡܷܢܢܶܗ ܠܰܦ ܬܡܳܢܶܡܐ ܕܰܦܶܐ ܝܐ. ܡܒܰܪܒܙܝ ܒܰܥ ܥܝܕܳܬ݂ܶܐ ܕܷܒܪܝܬ݂ܐ ܟܘܠܠܶܗ. ܗܰܡ ܒܘ ܐܰܬ݂ܪܐ ܗܰܡ ܣܬܶܐ ܒܰܐܘܪܘܦ݁ܰܐ ܐܰܫ ܫܰܡܳܫܶܐ ܟܳܡܨܰܠܷܢ ܒܰܦ ܦܰܢܩܝܳܬ݂ܰܢܝ. ܩܰܫܐ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ ܥܷܡܪܶܗ ܫܶܬ݂ ܐܷܫܢܶܗ ܐܷܙܙܶܗ ܘܰܐ ܠܝ ܡܰܕܪܰܣܶܐ ܕܐܝ ܩܪܝܬ݂ܐ. ܘܬܰܡܐ ܝܰܠܷܦ ܐܝ ܟܬ݂ܰܘܬܐ ܘܐܝ ܩܪܰܝܬܐ. ܒܐܘ ܙܰܒܢܐ ܕܟܷܬܘܰܐ ܡܷܠܦܳܢܐ ܡܫܰܘܫܰܛ ܠܶܗ ܪܘܚܶܗ ܒܐܝ ܟܬ݂ܰܘܬܐ. ܘܡܳܠܰܦܠܶܗ ܐܰܝ ܝܳܠܘܦܰܝܕ݂ܶܗ ܣܬܶܐ ܟܬ݂ܰܘܬܐ ܣܘܪܝܰܝܬܐ ܫܰܦܷܪܬܐ. ܐܶܠܐ ܚܰܐ ܡܰܝ ܝܳܠܘܦܶܐ ܠܐ ܪܚܷܡܠܶܗ ܕܟܳܬ݂ܰܘ ܟܬ݂ܳܘܶܐ ܒܐܝ ܐܝܕ݂ܐ. ܥܰܠ ܕܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܙܰܚܡܶܐ ܝܐ ܐܝ ܟܬ݂ܰܘܬܐ. ܐܘ ܐܝܢܣܰܢ ܓܡܳܝܰܬ݂܆ ܟܳܠܰܙܰܡ ܕܛܳܪܶܐ ܡܶܕܶܐ ܒܷܬ݂ܪܶܗ ܪܘܚܶܗ. ܐܳܢܐ ܣܬܶܐ ܟܳܒܰܥܢܐ ܕܛܳܪܶܐ ܢܐ ܐܷܫܡܐ ܛܳܘܐ ܒܷܬ݂ܪܝ. ܘܰܠܰܘ ܠܳܟܳܫܳܘܶܐ ܢܐ ܕܡܷܟܬ݂ܰܘ ܐܷܫܡܝ ܒܰܝܢ ܐܰܟ ܟܰܬ݂ܳܘܶܐ ܣܘܪܝܳܝܶܐ. ܟܘܠ ܕܩܳܪܶܐ ܘܙܳܡܰܪ ܒܰܦ ܦܰܢܩܝܳܬ݂ܶܐ ܕܷܟܬ݂ܝܘܝܠܝ܆ ܡܨܰܠܶܐ ܥܰܠ ܐܰܥ ܥܰܢܝܕ݂ܰܝܕ݂ܝ. ܡܰܒܛܶܠܝ ܪܘܚܝ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܘܡܣܰܝܒܰܪܠܝ ܥܰܠ ܟܘܠ ܥܰܣܩܘܬ݂ܐ ܗܘܠ ܕܷܟܬ݂ܘܠܝ ܐܰܦ ܦܰܢܩܝܳܬ݂ܶܐ. ܟܳܒܰܥܢܐ ܕܰܥܠܰܝܡܶܐ ܣܬܶܐ ܕܝܘܠܦܝ ܐܝ ܟܬ݂ܰܘܬܐ ܣܘܪܝܰܝܬܐ ܒܐܝ ܐܝܕ݂ܐ ܘܠܐ ܒܐܘ ܟܳܡܦ݁ܝܘܬܶܪ. ܘܕܢܷܦܩܝܠܰܗ ܡܳܪܐ ܕܠܐ ܡܷܛܥܳܝܐ. ܥܰܠ ܕܟܳܡܷܨܪܐ ܐܰܙ ܙܰܒܢܶܐ ܒܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ. ܗܰܟܟܰܐ ܕܛܳܥܝܢܰܠܰܗ܆ ܓܛܳܥܝܢܰܐ ܐܘ ܡܰܟܬܰܒܙܰܒܢܰܝܕ݂ܰܢ. ܘܐܝ ܡܰܪܕܘܬ݂ܰܝܕ݂ܰܢ. ܟܷܬܘܰܐ ܔܓ݂ܘܪ ܡܰܢܝ܆ ܣܰܝܳܡܶܐ ܕܰܫ ܫܰܠܦܶܐ ܒܷܡܙܝܙܰܚ. ܘܣܰܝܳܡܶܐ ܕܰܫ ܫܰܪܒܶܐ ܘܕܰܓܕ݂ܳܢܶܐ ܒܒܳܬܶܐ. ܘܗܳܣܬܰܘܝܢ ܕܰܢ ܢܝܪܶܐ ܘܕܰܣ ܣܶܦܳܩܶܐ ܚܪܶܢܶܐ ܕܘ ܕܘܳܪܐ. ܘܟܘܠ ܡܶܕܶܐ ܕܡܷܣܢܳܩܝ ܘܰܐ ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ ܒܰܩ ܩܷܪܝܰܘܳܬ݂ܶܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ. ܐܶܠܐ ܥܰܠ ܕܰܐܙܙܷܢ ܐܰܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܡܘ ܐܰܬ݂ܪܐ ܠܰܐܘܪܘܦ݁ܰܐ܆ ܐܰܨ ܨܷܢܥܰܬ ܣܬܶܐ ܐܰܘ ܡܣܰܟܪܝ ܐܰܘ ܐܰܙܙܷܢ ܐܰܥܡܰܝܝܶܗ ܠܰܐܘܪܘܦ݁ܰܐ. ܡܠܦܢܐ ܫܟܪܝ ܐܩܛܫ 1495 ܡ̈ܠܐ

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://surayt.bethmardutho.org/2513
Publication Date: July 16, 2020
Preparation of Electronic Edition:

TEI XML encoding by Anna-Simona Barbara Üzel .

Open Access and Copyright:
How to Cite this Electronic Edition
Aqtaš, Šëkri, “ܐܰܨ ܨܷܢܥܰܬܟܰܪ ܣܘܪܝܳܝܶܐ / Aṣ ṣëncatkar Suryoye”, in Shabo Talay (ed.), “Šlomo Surayt - Corpus”, last modified July 16, 2020, https://surayt.bethmardutho.org/2513.