DRAFT
Not for citation.
You are viewing a page on the
Syriaca.org development server:
Not for citation.

Šëkri Aqtaš: ܐܘ ܨܰܘܡܐ ܘܐܝ ܫܒܬ݂ܐ ܕܘ ܚܰܫܐ ܘܐܘ ܥܶܕ݂ܐ ܪܰܒܐ / U Ṣawmo w i Šabṯo du Ḥašo w u Ceḏo Rabo

  TEI  

U Ṣawmo w i Šabṯo du Ḥašo w u Ceḏo Rabo

ܐܘ ܨܰܘܡܐ܆ ܩܛܳܥܐ ܕܡܘ ܡܘܟܠܐ ܘܡܘ ܫܬܳܝܐ ܝܐ. ܟܳܠܳܙܰܡ ܕܰܡܗܰܝܡܢܶܐ ܨܰܝܡܝܠܶܗ ܡܶܐ ܠܶܒܰܝܝܶܗ. ܒܝ ܥܝܬܐ ܣܘܪܝܳܝܬܐ ܒܓܰܘܶܗ ܕܝ ܫܰܬܐ܆ ܟܝܬܐ ܐܷܫܬܐ ܨܰܘܡܶܐ܆ ܕܟܳܠܳܙܰܡ ܟܘܠ ܣܘܪܝܳܝܐ ܕܨܳܝܰܡܡܶܗ ܘܗܰܢܝܢܶܗ؛ ܐܘ ܨܰܘܡܐ ܕܢܝܢܘܶܐ ܬܠܳܬ݂ܐ ܝܰܘܡܶܐ. ܐܘ ܨܰܘܡܐ ܪܰܒܐ ܚܰܡܫܝ ܝܰܘܡܶܐ. ܐܘ ܨܰܘܡܐ ܕܰܫܠܝܚܶܐ ܬܠܳܬ݂ܐ ܝܰܘܡܶܐ. ܐܘ ܨܰܘܡܐ ܕܝ ܝܳܠܕܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܐ ܚܰܡܫܐ ܝܰܘܡܶܐ. ܐܘ ܨܰܘܡܐ ܕܘ ܥܶܕ݂ܐ ܢܰܥܝܡܐ ܥܷܣܪܐ ܝܰܘܡܶܐ. ܘܐܘ ܨܰܘܡܐ ܕܝܰܘܡܶܗ ܕܰܐܪܒܥܐ ܘܕܝܰܘܡܶܗ ܕܷܥܪܷܦܬܐ ܐܝ ܫܰܬܐ ܟܘܠܰܗ، ܔܓ݂ܘܪ ܡܰܚ ܚܰܡܫܝ ܝܰܘܡܶܐ ܕܒܷܬ݂ܷܪ ܡܘ ܥܶܕ݂ܐ ܪܰܒܐ ܗܘܠ ܠܦܰܢܛܝܩܘܤܛܝ. ܒܘ ܨܰܘܡܐ ܕܢܝܢܘܶܐ܆ ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ ܠܐ ܟܐܘܟ݂ܠܝ ܘܠܐ ܟܳܫܳܬܷܢ ܡܶܕܶܐ ܗܘܠ ܠܦܰܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܐ. ܗܷܢ ܡܷܢܢܶܗ ܟܳܨܰܝܡܝ ܗܘܠ ܥܰܨܪܝܝܶܐ. ܘܗܷܢ ܟܳܛܳܘܷܢ ܐܝ ܨܰܝܡܷܢܬܐ. ܝܰܢܝ ܐܰܬܠܳܬ݂ܐ ܝܰܘܡܶܐ ܠܐ ܟܐܘܟ݂ܠܝ ܘܠܐ ܟܳܫܳܬܷܢ ܡܶܕܶܐ. ܐܘ ܨܰܘܡܐ ܟܳܒܳܕܶܐ ܝܰܘܡܶܗ ܕܷܬܪܶܐ܆ ܝܰܘܡܶܗ ܕܰܐܪܒܥܐ ܦܰܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܐ ܟܳܘܶܐ ܩܶܪܳܘܐ ܘܰܐܨ ܨܰܝܳܡܶܐ ܟܳܡܰܝܕܝ ܦܰܓ݂ܪܐ ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܘ ܩܶܪܳܘܐ ܘܟܳܫܳܪܷܢ ܐܘ ܨܰܘܡܰܬ݂ܬ݂ܶܗ. ܐܘ ܨܰܘܡܐ ܕܰܫܠܝܚܶܐ܆ ܬܠܳܬ݂ܐ ܝܰܘܡܶܐ ܝܐ. ܟܘܠ ܢܳܫܐ ܟܳܨܳܝܰܡܠܶܗ. ܨܰܦܪܰܝܬܐ ܩܪܳܛܷܢ ܟܝܬܐ. ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ ܟܐܘܟ݂ܠܝ ܒܝ ܩܪܳܛܷܢ ܙܰܝܬܘܢܶܐ ܘܒܰܔܰܢܰܬ ܘܦܰܪܚܶܐ. ܐܶܠܐ ܬܠܳܬ݂ܐ ܝܰܘܡܶܐ ܠܳܟܳܡܰܫܰܠܡܝ. ܟܳܒܳܕܶܐ ܒܷܫܬܐ ܘܥܷܣܪܝ ܕܘ ܝܰܪܚܐ ܕܷܚܙܝܪܷܢ ܘܟܳܬܳܝܰܡ ܒܬܷܫܥܐ ܘܥܷܣܪܝ܆ ܕܟܷܬܝܐ ܐܘ ܥܶܕ݂ܐ ܕܡܳܪܝ ܦܷܛܪܘܣ ܘܡܳܪܝ ܦܰܘܠܘܣ ܐܰܪ ܪܝܫܶܐ ܕܰܫܠܝܚܶܐ. ܐܘ ܨܰܘܡܐ ܕܝ ܝܳܠܕܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܐ܆ ܒܘ ܨܰܘܡܐ ܕܝ ܝܳܠܕܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܐ ܣܬܶܐ܆ ܨܰܦܪܰܝܬܐ ܟܝܬܐ ܩܪܳܛܷܢ. ܐܶܠܐ ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ ܚܰܡܫܐ ܝܰܘܡܶܐ ܐܰܡ ܡܘܟܠܳܢܶܐ ܕܘ ܨܰܘܡܐ ܟܐܘܟ݂ܠܝ. ܘܠܐ ܟܳܡܳܫܰܠܡܝ. ܟܳܒܳܕܶܐ ܥܷܣܪܐ ܒܘ ܝܰܪܚܐ ܕܛܷܒܒܰܟ݂܆ ܘܟܳܬܳܝܰܡ ܚܰܡܫܰܥܣܰܪ ܒܘ ܝܰܪܚܐ ܕܟܷܬܝܐ ܐܘ ܫܘܢܳܝܐ ܕܝ ܝܳܠܕܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܐ ܘܐܘ ܫܰܗܪܰܝܕ݂ܰܗ. ܐܘ ܨܰܘܡܐ ܕܘ ܥܶܕ݂ܐ ܢܰܥܝܡܐ ܐܰܘ ܕܘ ܝܰܠܕܐ. ܟܳܒܳܕܶܐ ܚܰܡܫܰܥܣܰܪ ܒܘ ܝܰܪܚܐ ܕܰܬܪܰܥܣܰܪ ܘܟܳܬܳܝܰܡ ܒܚܰܡܫܐ ܘܥܷܣܪܝ. ܕܟܷܬܝܐ ܐܘ ܥܶܕ݂ܐ ܕܘ ܡܰܘܠܳܕ݂ܐ ܕܷܡܫܝܚܐ. ܐܰܡܗܰܝܡܢܶܐ ܟܳܨܰܝܡܝ ܐܘ ܨܰܘܡܰܢܐ ܣܬܶܐ. ܨܰܦܷܪܝܰܘܳܬ݂ܶܐ ܟܝܬܐ ܩܪܳܛܷܢ. ܐܶܠܐ ܒܝ ܩܪܳܛܷܢ ܠܐ ܟܐܘܟ݂ܠܝ ܓܘܶܬܐ ܘܨܰܠܰܡ ܘܙܷܒܕܐ. ܒܝ ܚܰܪܰܝܬܐ ܕܘ ܨܰܘܡܰܢܐ܆ ܐܰܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܣܬܶܐ ܒܚܘܒܐ ܘܒܷܦܨܝܚܘܬ݂ܐ ܪܰܒܬ݂ܐ ܟܳܡܥܰܝܕ݂ܝ ܐܘ ܥܶܕ݂ܐ ܢܰܥܝܡܐ ܕܘ ܡܰܘܠܳܕ݂ܐ ܕܷܡܫܝܚܐ. ܐܘ ܨܰܘܡܐ ܕܝܰܘܡܶܗ ܕܰܐܪܒܥܐ ܘܕܝܰܘܡܶܗ ܕܷܥܪܷܦܬܐ. ܥܰܠ ܕܰܝ ܝܘܕ݂ܳܝܶܐ ܚܟܷܡܡܶܗ ܡܫܝܚܐ ܝܰܘܡܶܗ ܕܰܐܪܒܥܐ. ܘܨܠܘܘܶܗ ܝܰܘܡܶܗ ܕܷܥܪܷܦܬܐ܆ ܐܰܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܟܳܨܰܝܡܝ ܐܝ ܫܰܬܐ ܟܘܠܰܗ ܝܰܘܡܶܗ ܕܰܐܪܒܥܐ ܘܝܰܘܡܶܗ ܕܷܥܪܷܦܬܐ. ܔܓ݂ܘܪ ܡܰܚ ܚܰܡܫܝ ܝܰܘܡܶܐ ܕܒܷܬ݂ܷܪ ܡܘ ܥܶܕ݂ܐ ܪܰܒܐ ܗܘܠ ܠܦܰܢܛܝܩܘܤܛܝ. ܨܰܦܷܪܝܰܘܳܬ݂ܶܐ ܟܝܬܐ ܩܪܳܛܷܢ ܕܘ ܨܰܘܡܐ. ܦܰܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܐ ܣܬܶܐ܆ ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ ܟܐܘܟ݂ܠܝ ܛܠܰܘܚܶܐ ܘܕܷܒܷܣ ܘܛܘܪܫܝ ܘܡܘܟܠܳܢܶܐ ܚܪܶܢܶܐ ܟ݂ܰܝܷܦܶܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܝ ܨܠܘܬ݂ܐ ܕܥܰܨܪܝܝܶܐ܆ ܟܳܡܷܫܪܶܐ ܐܘ ܨܰܘܡܐ. ܐܘ ܨܰܘܡܐ ܪܰܒܐ܆ ܟܳܢܳܦܰܠ ܒܘ ܪܰܒܷܥ. ܘܚܰܡܫܝ ܝܰܘܡܶܐ ܒܷܬܪܶܗ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܨܰܘܡܐ ܝܐ. ܟܝܬܐ ܥܰܕܶܐ ܒܰܝܢ ܐܘ ܥܰܡܐ܆ ܕܥܰܠ ܐܝ ܒܷܚܬܐ ܣܘܟ݂ܪܝ܆ ܘܥܰܠ ܐܝ ܒܷܚܬܐ ܦܷܬܚܝ ܐܘ ܨܰܘܡܐ ܪܒܐ. ܝܰܢܝ܆ ܒܝ ܥܰܨܪܝܝܶܐ ܕܡܶܩܷܡ ܕܒܳܕܶܐ ܐܘ ܨܰܘܡܐ ܪܰܒܐ ܟܐܘܟ݂ܠܝ ܒܷܚܬܐ. ܘܐܘ ܨܰܦܪܶܗ ܕܘ ܥܶܕ݂ܐ ܪܰܒܐ ܣܬܶܐ ܡܶܩܷܡ ܡܶܐ ܟܘܠ ܡܶܕܶܐ ܟܳܦܷܬܬܚܝ ܐܘ ܨܰܘܡܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܒܝ ܒܷܚܬܐ. ܨܰܦܷܪܝܰܘܳܬ݂ܶܐ ܩܪܳܛܷܢ ܠܰܝܬܐ. ܘܚܰܡܫܝ ܝܰܘܡܶܐ ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ܆ ܒܰܨܪܳܐ ܘܙܷܒܕܐ ܘܓܘܶܬܐ ܘܩܰܛܝܪܐ ܘܚܰܠܘܐ܆ ܘܡܘܟܠܳܢܶܐ ܚܪܶܢܶܐ ܕܟܷܬܢܶܐ ܨܰܘܡܐ ܠܐ ܟܐܘܟ݂ܠܝ. ܒܰܚ ܚܰܡܫܝ ܝܰܘܡܶܐ ܕܘ ܨܰܘܡܐ ܪܰܒܐ܆ ܠܐ ܟܳܘܶܐ ܡܷܫܬܰܘܳܬ݂ܶܐ ܘܒܶܪܳܟ݂ܶܐ ܘܥܡܳܕ݂ܶܐ. ܐܝ ܨܠܘܬ݂ܐ ܕܘ ܨܰܘܡܐ ܦܪܷܫܬܐ ܝܐ. ܒܰܝ ܝܰܘܡܳܬ݂ܶܐ ܫܰܪܝܶܐ܆ ܨܰܦܪܰܝܬܐ ܘܦܰܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܐ ܝܰܪܷܟ݂ܬܐ ܝܐ. ܟܳܡܝܨܰܠܶܐ ܒܝ ܦܰܢܩܝܬ݂ܐ ܕܘ ܨܰܘܡܐ. ܨܰܦܪܰܝܬܐ ܟܝܬܐ ܚܘܣܳܝܶܐ ܘܡܓܰܠܝܘܢ. ܘܦܰܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܐ ܣܬܶܐ ܟܝܬܐ ܚܰܐ ܚܘܣܳܝܐ ܘܡܓܰܠܝܘܢ ܘܰܐܪܒܥܝ ܒܘܪܟܶܐ. ܥܰܨܪܝܝܶܐ ܟܪܝܬ݂ܐ ܝܐ܆ ܟܷܡܡܝܢܰܐ ܐܝ ܡܳܪܰܢ ܐܶܬ݂ܪܰܚܰܡܷܥܠܰܝܢ ܘܰܐܣ ܣܶܬܳܪܶܐ ܘܐܝ ܐܰܒܐ ܐܰܚܝܕ݂ ܟܘܠ. ܒܘ ܨܰܘܡܐ܆ ܒܦܰܠܓܶܗ ܕܝ ܫܰܒܬ݂ܐ ܩܶܪܳܘܐ ܠܐ ܟܳܘܶܐ ܔܓ݂ܘܪ ܡܶܐ ܦܰܠܓܶܗ ܕܘ ܨܰܘܡܐ ܐܘ ܗܰܟܟܰܐ ܕܢܳܦܰܠ ܚܰܐ ܥܶܕ݂ܐ ܡܳܪܳܢܳܝܐ ܟ݂ܘܕ ܐܘ ܣܝܒܳܪܐ. ܝܰܘܡܶܗ ܕܫܰܒܬ݂ܐ ܘܝܰܘܡܶܗ ܕܚܘܫܰܒܐ ܟܝܬܐ ܩܶܪܳܘܐ. ܒܝ ܫܰܒܬ݂ܐ ܩܰܡܰܝܬܐ ܕܘ ܨܰܘܡܐ܆ ܝܰܘܡܶܗ ܕܫܰܒܬ݂ܐ ܐܘ ܒܰܛܠܳܢܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܘܡܳܪܝ ܬܶܐܘܳܕܳܘܪܳܘܣ ܝܐ. ܐܘ ܚܘܫܰܒܐ ܩܰܡܳܝܐ ܕܘ ܨܰܘܡܐ ܐܘ ܚܘܫܰܒܐ ܕܩܳܛܢܶܐ ܝܐ. ܕܷܡܫܰܚܠܰܦܠܶܗ ܡܫܝܚܐ ܐܰܡ ܡܰܝܶܐ ܠܘ ܚܰܡܪܐ ܒܝ ܡܷܫܬܘܬ݂ܐ. ܐܘ ܚܘܫܰܒܐ ܕܰܬܪܶܐ܆ ܥܰܠ ܐܘ ܓܰܒܪܐ ܓܰܪܘܳܢܐ ܝܐ. ܕܰܬܠܳܬ݂ܐ܆ ܥܰܠ ܐܘ ܡܫܰܪܝܐ ܝܰܢܝ ܐܘ ܫܰܚܬ ܝܐ. ܕܰܐܢ ܐܰܪܒܥܐ܆ ܥܰܠ ܐܝ ܐܰܬܬ݂ܐ ܟܰܢܥܢܳܝܬܐ ܝܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܝܰܘܡܶܗ ܕܰܐܪܒܥܐ ܦܰܠܓܶܗ ܕܘ ܨܰܘܡܐ ܘܥܰܠ ܐܰܒܓܰܪ ܐܘ ܡܰܠܟܐ ܕܐܘܪܦܰܐ ܝܐ. ܚܰܡܫܐ ܘܥܷܣܪܝ ܒܘ ܝܰܪܚܐ ܕܳܐܕ݂ܳܪ ܐܘ ܥܶܕ݂ܐ ܕܘ ܣܝܒܳܪܐ ܝܐ. ܒܰܝܢܰܐ ܝܰܘܡܐ ܕܢܳܦܰܠ ܟܳܘܶܐ ܩܶܪܳܘܐ ܘܨܰܦܪܰܝܬܐ ܟܝܬܐ ܩܪܳܛܷܢ. ܐܘ ܚܘܫܰܒܐ ܕܰܚ ܚܰܡܫܐ܆ ܥܰܠ ܐܘ ܫܳܡܪܳܝܐ ܛܳܘܐ ܝܐ. ܕܰܢ ܐܷܫܬܐ ܥܰܠ ܐܘ ܣܰܡܝܐ ܝܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܝܰܘܡܶܗ ܕܷܥܪܷܦܬܐ ܟܷܡܡܝܢܰܠܰܗ ܐܝ ܥܪܷܦܬܐ ܕܰܢ ܐܰܪܒܥܝ. ܥܰܠ ܕܟܳܬܰܝܡܝ ܐܰܢ ܐܰܪܒܥܝ ܝܰܘܡܶܐ ܕܘ ܨܰܘܡܐ. ܝܰܘܡܶܗ ܕܫܰܒܬ݂ܐ ܐܝ ܫܰܒܬ݂ܐ ܕܘ ܢܘܚܳܡܐ ܕܠܳܥܳܙܳܪ ܝܐ. ܐܘ ܚܘܫܰܒܐ ܕܡܶܩܷܡ ܡܘ ܚܰܫܐ܆ ܐܘ ܐܘܫܰܥܢܐ ܕܰܙ ܙܰܝܬܘܢܶܐ ܝܐ. ܒܝ ܥܝܬܐ܆ ܗܰܡ ܒܠܰܠܝܶܗ ܕܚܘܫܰܒܐ ܗܰܡ ܣܬܶܐ ܒܨܰܦܪܰܝܬܐ܆ ܟܳܡܦܰܠܓ݂ܝ ܣܰܘܟܶܐ ܕܰܙ ܙܰܝܬܘܢܶܐ ܥܰܠ ܰܐܢ ܢܳܫܶܐ. ܐܝ ܢܰܩܩܰܐ ܕܐܘ ܟܳܗܢܐ ܟܳܩܳܪܐ ܐܘ ܡܓܰܠܝܘܢ، ܟܳܡܚܰܠܩܷܢܢܶܗ ܩܡܘ ܡܓܰܠܝܘܢ. ܒܘ ܫܷܟܷܠ ܕܷܡܚܰܠܩܝ ܘܰܐ ܘܦܷܪܣܝ ܘܰܐ ܐܰܔ ܔܘܠܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܩܰܡܘܬ݂ܶܗ ܕܷܡܫܝܚܐ ܐܝ ܢܰܩܩܰܐ ܕܥܳܒܰܪ ܘܰܐ ܠܐܘܪܝܫܠܶܡ. ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܐܰܢ ܐܰܒܳܗܳܬ݂ܐ ܕܝ ܥܝܬܐ ܡܛܰܟܰܣܣܶܗ ܐܘ ܛܷܟܣܐ ܕܘ ܨܰܘܡܐ܆ ܕܟܘܠ ܚܘܫܰܒܐ ܡܝܨܰܠܶܐ ܥܰܠ ܬܶܕ݂ܡܘܪܬܐ ܚܕ݂ܐ ܕܣܷܡܠܶܗ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܘ ܚܘܫܰܒܐ ܕܘ ܐܘܫܰܥܢܐ܆ ܟܳܒܷܕܝܐ ܐܝ ܫܰܒܬ݂ܐ ܕܘ ܚܰܫܐ. ܐܝ ܨܠܘܬ݂ܐ ܕܝ ܫܰܒܬ݂ܐ ܕܘ ܚܰܫܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܝܰܪܷܟ݂ܬܐ ܝܐ. ܨܰܦܷܪܝܰܘܳܬ݂ܶܐ ܐܰܩ ܩܰܘܡܶܐ ܝܰܪܝܟ݂ܶܐ ܢܶܐ. ܟܝܬܐ ܐܷܫܬܐ ܚܘܣܳܝܶܐ ܘܐܷܫܬܐ ܡܓܰܠܝܘܢܶܐ. ܦܰܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܐ ܬܠܳܬ݂ܐ ܚܘܣܳܝܶܐ ܘܬܠܳܬ݂ܐ ܡܓܰܠܝܘܢܶܐ. ܐܝ ܫܰܒܬ݂ܐ ܕܘ ܚܰܫܐ ܟܷܬܠܰܗ ܩܝܢܬܐ ܟ݂ܨܘܨܝ ܘܦܪܷܫܬܷܪ ܡܰܩ ܩܝܢܳܬ݂ܶܐ ܚܪܶܢܶܐ ܝܐ. ܝܰܘܡܶܗ ܕܷܥܪܷܦܬܐ܆ ܒܟܘܠܠܶܗ ܐܰܥ ܥܝܬܳܬ݂ܶܐ ܕܟܝܬܐ ܟܳܗܢܶܐ܆ ܟܳܡܝܣܳܡܐ ܐܝ ܙܩܝܦܘܬ݂ܐ ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܦܰܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܐ ܒܝ ܣܰܥܥܰܐ ܬܠܰܬ݂. ܐܝ ܫܰܒܬ݂ܐ ܚܰܪܰܝܬܐ ܕܘ ܨܰܘܡܐ ܪܰܒܐ܆ ܐܝ ܫܰܒܬ݂ܐ ܕܘ ܚܰܫܐ ܝܐ. ܡܰܘܟ̣ܰܐ ܒܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܟܽܠܰܗ܆ ܟܳܡܝܨܰܠܷܢ ܨܠܰܘܳܬ݂ܶܐ ܝܰܪܝܟ݂ܶܐ، ܕܝܠܳܢܳܐܝܬ݂ ܨܰܦܷܪܝܰܘܳܬ݂ܶܐ ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ ܚܶܠܳܝܐ ܟܳܩܰܝܡܝ ܠܝ ܨܠܘܬ݂ܐ. ܝܰܘܡܶܗ ܕܷܥܪܷܦܬܐ ܕܝ ܫܰܒܬ݂ܐ ܕܘ ܚܰܫܐ܆ ܟܡܝܬܰܘܡܰܪܠܰܗ ܥܪܷܦܬܐ ܕܝ ܙܩܝܦܘܬܐ܆ ܝܰܢܝ ܐܘ ܝܰܘܡܐ ܕܷܨܠܝܘ ܐܘ ܡܳܪܰܝܕ݂ܰܢ ܝܶܫܘܥ ܡܫܝܚܳܐ ܥܰܠ ܐܘ ܨܠܝܒܐ. ܠܘ ܕܘܟ݂ܪܳܢܐ ܕܘ ܝܰܘܡܰܢܐ܆ ܒܝ ܥܺܝܬܐ ܕܝ ܡܳܪܬܝ ܫܡܘܢܝ ܒܡܷܕ݂ܝܰܕ݂ ܟܳܡܝܣܳܡܐ ܐܝ ܙܩܝܦܘܬ݂ܐ ܐܰܘ ܐܝ ܨܰܠܰܒܶܗ ܕܷܡܫܝܚܐ. ܒܷܬܷ݂ܪ ܡܶܐ ܦܰܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܐ ܐܘ ܥܰܡܐ ܕܝ ܡܕ݂ܝܬܐ ܟܳܠܳܬܰܡ ܒܝ ܥܺܝܬܐ. ܘܠܰܦ ܐܝ ܣܰܥܰܝܶܐ ܬܰܪܬܶܐ ܘܦܰܠܓܶܗ܆ ܟܳܐܬܶܐ ܐܘ ܚܰܣܝܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܘܪܝܫܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ ܡܥܰܠܝܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝ ܛܝܡܳܬܶܐܘܳܣ ܫܡܘܐܝܠ ܐܰܩܛܰܫ، ܠܰܫܰܢ ܕܷܡܨܰܠܶܐ ܥܰܡ ܐܘ ܥܰܡܐ ܐܝ ܨܠܘܬ݂ܐ ܕܝ ܙܩܝܦܘܬ݂ܐ. ܒܷܬܷ݂ܪ ܡܶܐ ܕܟܽܘܠ ܢܳܫܐ ܟܳܚܳܕ݂ܰܪ܆ ܐܰܫ ܫܰܡܳܫܶܐ ܟܳܠܰܘܫܝ ܐܰܩ ܩܶܡܷܣܝܳܬ݂ܰܬܬ݂ܶܗ ܘܐܰܗܳܪܘܪܶܐ. ܘܐܘ ܚܰܣܝܐ ܘܐܘ ܩܰܫܐ ܣܬܶܐ ܟܳܠܰܘܫܝ ܐܰܒ ܒܰܕܠܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܕܘ ܩܶܪܳܘܐ. ܥܰܠ ܕܟܷܬܝܐ ܚܰܫܐ ܟܳܠܰܘܫܷܢܢܶܗ ܡܰܩܰܠܒܶܐ. ܒܘ ܙܳܝܘܕܐ ܒܘ ܓܰܘܢܐ ܟܳܡܐ ܟܳܘܷܢ ܐܰܗ ܗܳܪܘܪܶܐ. ܟܳܡܨܰܠܶܝܢ ܨܠܘܬ݂ܐ ܟܪܝܬ݂ܐ ܘܒܷܬܷ݂ܪ ܟܳܒܳܕܷܢ ܒܝ ܕܰܘܪܰܐ. ܟܳܙܷܡܪܝ ܐܰܩ ܩܳܠܶܐ ܕܝ ܙܩܝܦܘܬ݂ܐ ܘܟܳܟܘܪܟ݂ܝ ܒܝ ܥܺܝܬܐ ܘܒܰܝܢ ܐܘ ܥܰܡܐ. ܐܰܫ ܫܰܡܳܫܶܐ ܘܐܘ ܚܰܣܝܐ ܘܰܐܟ ܟܳܗܢܶܐ. ܘܰܐܪܒܥܐ ܥܠܰܝܡܶܐ ܟܳܛܘܥܢܝ ܐܘ ܢܰܚܫܐ ܕܟܝܬܐ ܐܶܒܶܗ ܨܠܝܒܐ ܕܟܳܡܰܕܷܠ ܥܰܠ ܐܽܘ ܦܰܓ݂ܪܐ ܕܷܡܫܝܚܐ. ܐܝܢܰܩܩܰܐ ܕܟܳܬܰܝܡܐ ܐܝ ܕܰܘܪܰܐ܆ ܐܘ ܚܰܣܝܐ ܟܳܡܳܫܰܚ ܐܘ ܨܠܝܒܳܐ ܒܰܐ ܒܶܣܡܶܐ ܘܗܶܪܘܡܶܐ ܘܟܳܚܳܝܰܨܠܶܗ ܒܰܐ ܦܰܣܶܐ ܘܟܳܡܰܚܰܬܠܶܗ ܒܘ ܩܰܘܪܐ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܟܳܡܝܬܰܚܰܬ ܐܘ ܦܰܓ݂ܪܐ ܕܷܡܫܝܚܳܐ ܒܘ ܩܰܘܪܐ܆ ܐܰܫ ܫܰܡܳܫܶܐ ܟܳܩܳܪܷܢ ܚܘܣܳܝܐ ܘܟܳܡܨܰܠܷܢ ܘܟܷܡܡܝ ܩܳܠܶܐ ܕܘ ܝܰܘܡܐ ܕܝ ܙܩܝܦܘܬ݂ܐ. ܡܶܐ ܕܟܳܟܳܡܰܠ ܟܘܠܡܶܕܶܐ ܟܳܢܷܦܩܝ ܡܝ ܥܺܝܬܐ܆ ܘܐܘ ܥܰܡܐ܆ ܢܰܥܝܡܶܐ ܘܪܰܒܶܐ. ܥܠܰܝܡܶܐ ܘܥܠܰܝܡܳܬ݂ܶܐ. ܓܰܘܪܶܐ ܘܢܝܫܶܐ܆ ܟܳܫܳܬܷܢ ܡܰܐ ܡܰܝܶܐ ܡܰܐܝܺܪܶܐ ܕܟܳܡܰܕܝܠܝ ܥܰܠ ܐܘ ܚܰܡܪܐ ܘܓ݂ܪܬܷܟܶܐ ܕܡܰܫܬܰܠܠܶܗ ܐܰܝ ܝܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܠܷܡܫܝܚܳܐ. ܘܟܳܡܷܒܠܝ ܠܰܒܒܳܬܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܣܬܶܐ ܡܰܐ ܡܰܝܰܢܝ. ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܟܳܬܰܝܡܐ ܐܝ ܙܩܝܦܘܬ݂ܐ ܕܷܡܫܝܚܳܐ. ܦܰܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܐ ܟܳܘܶܐ ܩܶܪܳܘܐ. ܝܰܘܡܶܗ ܕܚܘܫܰܒܳܐ ܨܰܦܪܰܝܬܐ ܚܶܠܳܝܐ܆ ܐܘ ܩܰܫܐ ܕܡܷܕ݂ܝܰܕ݂ ܟܳܡܳܚܶܐ ܥܰܠ ܐܘ ܢܳܩܘܫܐ. ܘܟܳܡܫܰܪܶܐ ܒܝ ܨܠܘܬ݂ܐ܆ ܒܘ ܩܰܘܡܐ ܕܰܬܪܶܐ܆ ܟܳܡܳܝܰܕ ܐܘ ܨܠܝܒܳܐ ܡܘ ܩܰܘܪܐ. ܟܳܫܳܪܶܐ ܐܰܦ ܦܰܣܶܐ ܕܰܐܥܠܶܗ ܘܟܳܢܳܫܰܩܠܶܗ. ܘܡܘ ܬܰܪܥܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܘ ܡܰܕ݂ܒܚܳܐ ܟܳܡܒܰܫܰܪ ܐܘ ܥܰܡܐ ܬܠܰܬ ܟܳܪܶܐ ܘܟܳܐܡܰܪ: ܟܳܡܒܰܫܰܪܢܰܢܟ݂ܘ ܕܰܐܕܝܰܘܡܰܐ ܩܰܝܷܡ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܡܘ ܩܰܘܪܐ. ܐܘ ܥܰܡܐ ܣܬܶܐ ܟܳܡܰܕܥܰܪ ܘܟܳܐܡܰܪ: ܟܳܡܗܰܝܡܢܝܢܰܐ ܘܟܳܡܰܘܕܝܢܰܐ. ܘܒܷܬܷ݂ܪ ܟܳܡܕܰܘܡܝ ܒܝ ܨܠܘܬ݂ܐ. ܐܘ ܚܰܣܝܐ ܣܬܶܐ ܟ݂ܘܕ ܟܘܠ ܥܶܕܷ݂ܐ܆ ܟܳܢܳܦܰܩ ܡܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ ܘܟܳܒܶܐ ܦܳܬ݂ܶܗ ܠܝ ܥܺܝܬܐ ܕܡܳܪܬܝ ܫܡܘܢܝ ܕܡܷܕ݂ܝܰܕ݂. ܘܡܶܩܷܡ ܡܝ ܬܶܫܒܘܚܬܐ ܟܳܡܳܛܶܐ ܠܝ ܥܺܝܬܐ. ܐܘ ܥܰܡܐ ܕܡܷܕ݂ܝܰܕ݂ ܣܬܶܐ ܪܰܒܶܐ ܘܢܰܥܝܡܶܐ ܓܰܘܪܶܐ ܘܢܝܫܶܐ ܟܳܐܬܷ݂ܢ ܠܝ ܥܺܝܬܐ ܕܚܘܕ݂ܪܝ ܒܝ ܨܠܘܬ݂ܐ ܘܒܘ ܩܶܪܳܘܐ ܕܘ ܥܶܕ݂ܐ ܕܝ ܩܝܰܡܬܐ ܕܟܷܡܡܝ ܠܶܗ ܐܘ ܥܶܕ݂ܐ ܪܰܒܳܐ. ܟܳܡܷܡܠܳܝܐ ܐܝ ܥܺܝܬܐ ܒܘ ܥܰܡܐ. ܒܗܷܢ ܡܰܐ ܥܶܕ݂ܶܐ ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ ܠܳܟܳܥܳܪܷܢ ܒܝ ܥܺܝܬܐ ܘܟܳܦܰܝܫܝ ܠܰܪܘܰܠ ܒܝ ܕܷܪܬܐ. ܒܟܘܠ ܥܶܕ݂ܐ ܐܘ ܚܰܣܝܐ ܟܳܡܩܰܪܰܘ ܘܟܳܟܳܪܰܙ ܥܰܠ ܐܘ ܥܰܡܐ. ܒܝ ܚܰܪܰܝܬܐ ܕܘ ܩܶܪܳܘܐ ܣܬܶܐ ܟܝܬܐ ܕܰܘܪܰܐ. ܐܰܫ ܫܰܡܳܫܶܐ ܐܘ ܟܗܢܐ ܘܐܘ ܚܰܣܝܐ ܟܳܟܘܪܟ݂ܝ ܒܰܝܢ ܕܘ ܥܰܡܐ. ܘܰܡܗܰܝܡܢܶܐ ܟܳܢܷܫܩܝ ܐܘ ܨܠܝܒܳܐ ܘܟܳܡܝܒܰܪܟ݂ܝ ܡܝܢܶܗ. ܐܝܢܰܩܩܰܐ ܕܟܳܬܰܝܡܐ ܐܝ ܨܠܘܬ݂ܐ܆ ܐܘ ܥܰܡܐ ܟܳܡܥܰܝܰܕ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܒܝ ܕܷܪܬܐ ܕܝ ܥܺܝܬܐ. ܐܰܓ ܓܰܘܪܶܐ ܟܳܣܷܠܩܝ ܠܘ ܨܰܠܳܢ ܘܟܳܢܷܛܪܝ ܠܘ ܚܰܣܝܐ ܕܳܐܬ݂ܶܐ ܡܝ ܥܝܬܐ . ܘܬܰܡܐ ܟܳܡܥܰܝܕ݂ܝ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ. ܩܰܡܰܝܬܐ ܟܳܡܷܫܬܰܥܷܢ ܒܰܐ ܒܶܥܶܐ ܘܟܳܡܳܚܷܢܢܶܗ ܒܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ. ܡܰܢ ܕܐܝ ܒܷܚܬܰܝܕ݂ܶܗ ܕܬܰܘܪܐ܆ ܟܳܩܳܡܰܪ. ܒܷܬܷ݂ܪ ܟܳܫܳܬܷܢ ܩܰܚܘܰܐ܆ ܘܟܘܠ ܚܰܐ ܟܘܙܙܶܗ ܠܘ ܒܰܝܬܰܝܕ݂ܶܗ. ܐܶܠܳܐ ܐܘ ܚܰܣܝܐ܆ ܥܰܡܰܐ ܡܰܠܦܳܢܶܐ ܘܥܰܡܰܐ ܗܰܕܳܡܶܐ ܕܘ ܡܰܘܬܒܳܐ ܕܰܥ ܥܺܝܬܳܬ݂ܶܐ ܕܡܷܕ݂ܝܰܕ݂ ܟܳܦܰܝܫܝ ܐܰܬܠܳܬ݂ܐ ܝܰܘܡܶܐ ܕܘ ܥܶܕ݂ܐ ܒܘ ܨܰܠܳܢ ܕܝ ܥܺܝܬܐ ܕܡܳܪܬܝ ܫܡܘܢܝ. ܥܰܠ ܕܟܳܐܬ݂ܷܢ ܒܘ ܝܰܘܡܐ ܩܰܡܳܝܐ ܐܰܪ ܪܝܫܳܢܶܐ ܕܝ ܡܕ݂ܝܬܐ. ܟ݂ܘܕ ܐܘ ܩܰܝܡܰܩܰܡ. ܐܘ ܪܝܫܐ ܕܝ ܡܫܰܝܢܘܬ݂ܐ ܝܰܢܝ ܕܝ ܐܰܡܢܝܝܶܗ. ܘܐܰܡܕܰܒܪܳܢܶܐ ܚܪܶܢܶܐ ܕܝ ܡܕ݂ܝܬܐ. ܥܰܡ ܐܰܪ ܪܝܫܳܢܶܐ ܕܘ ܥܰܡܐ ܟܘܪܕܳܝܐ ܘܡܚܰܠܡܳܝܐ. ܒܘ ܝܰܘܡܐ ܕܰܬܪܶܐ ܕܟܷܬܝܐ ܐܝ ܬ݂ܢܰܚܬܐ܆ ܐܘ ܚܰܣܝܐ ܨܰܦܪܰܝܬܐ ܟܳܡܩܰܪܰܘ ܒܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܗܳܒܶܝܠ ܘܡܳܪܝ ܐܰܒܪܳܗܳܡ. ܟܳܡܚܰܣܶܐ ܐܰܥ ܥܰܢܝܕ݂ܶܐ ܟܘܠܠܶܗ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܘ ܩܶܪܳܘܐ ܟܳܢܳܦܰܩ ܠܝ ܡܷܩܒܰܪܰܐ ܘܟܳܟܳܪܰܟ݂ ܥܰܠ ܰܐܩ ܩܰܘܪܶܐ. ܟܳܡܰܩܷܡ ܬܶܫܡܫܳܬ݂ܶܐ ܕܰܥ ܥܰܢܝܕ݂ܶܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܷܡܟܰܡܶܠܶܗ ܟܳܐܬ݂ܷܗ ܠܘ ܨܰܠܳܢ ܕܝ ܥܝܬܐ ܕܝ ܡܰܪ ܫܡܘܢܝ. ܒܘ ܝܰܘܡܐ ܕܰܬܠܳܬ݂ܐ ܣܬܶܐ ܟܳܐܬ݂ܷܢ ܗܷܢ ܟܘܪܕܳܝܶܐ ܘܬܷܪܟܳܝܶܐ ܘܡܚܰܠܡܳܝܶܐ. ܘܟܳܡܥܰܝܕ݂ܝ ܐܘ ܚܰܣܝܐ ܘܟܳܡܩܰܕܡܝ ܠܶܗ ܐܰܬ ܬܰܗܢܝܳܬ݂ܶܐ ܕܘ ܥܶܕ݂ܐ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܟܳܐܬ݂ܷܢ ܟܳܝܽܘܬܘܝ ܘܟܳܡܝܩܰܕܰܡܡܶܐ ܪܶܚܳܐ ܘܫܰܟܰܪ ܘܒܶܥܶܐ ܘܫ̰ܰܝܶܐ ܘܩܰܚܘܰܐ. ܐܰܥ ܥܳܡܘܪܶܐ ܕܰܩ ܩܶܪܝܰܘܳܬ݂ܶܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܣܬܶܐ ܟܘܽܠ ܚܰܐ ܡܝ ܩܪܝܬ݂ܰܝܕ݂ܶܗ ܟܳܐܬ݂ܷܢ ܠܘ ܥܶܕ݂ܐ ܕܘ ܚܰܣܝܰܬ݂ܬ݂ܗ. ܗܷܢ ܡܷܢܢܶܗ ܒܘ ܝܰܘܡܐ ܕܰܬܪܶܐ ܘܗܷܢ ܒܘ ܝܰܘܡܐ ܕܰܬܠܳܬ݂ܐ. ܐܰܩ ܩܷܪܝܰܘܳܬ݂ܶܐ ܕܟܺܝܬ ܐܰܦ݁ܦ݁ܶܗ ܟܳܗܢܶܐ܆ ܟܳܐܬܷ݂ܢ ܥܰܡ ܐܘ ܟܳܗܢܰܬ݂ܬ݂ܶܗ. ܘܰܐܝܢܰܐ ܕܠܰܝܬ ܟܳܐܬ݂ܷܢ ܠܪܘܚܰܝܝܶܗ ܕܷܡܥܰܝܕ݂ܝ ܐܘ ܚܰܣܝܐ. ܐܘ ܚܰܣܝܐ ܣܬܶܐ ܟܳܡܥܰܝܰܕ݂ ܐܘ ܥܶܕ݂ܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܘܟܳܡܒܰܪܰܟ݂ ܐܰܥܠܰܝܝܶܗ ܘܥܰܠ ܐܰܝ ܝܰܩܪܳܬ݂ܰܬ݂ܶܗ. ܘܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܷܫܬܰܠܠܶܗ ܫ̰ܰܝܶܐ ܘܩܰܚܘܰܐ ܘܡܷܕܕܶܐ ܫܰܟܰܪ ܘܒܶܥܶܐ܆ ܟܰܡܨܰܘܪܝ ܨܷܪܬܳܬ݂ܶܐ ܥܰܡ ܐܘ ܚܰܣܝܐ ܘܟܳܛܷܠܒܝ ܟ݂ܰܬܷܪ ܘܟܳܕܘܥܪܝ ܠܰܒ ܒܳܬܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܒܫܰܝܢܐ ܘܒܷܦܨܝܚܘܬ݂ܐ. ܗܰܢܝ ܡܶܐ ܐܷܫܢܶܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܟܳܡܕܰܘܡܝ ܐܰܥ ܥܰܕܰܢܝ ܒܡܷܕ݂ܝܰܕ݂ ܘܒܝ ܡܰܪܥܝܬ݂ܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ. ܒܘ ܙܰܒܢܐ ܕܰܥ ܥܶܕܶܐ ܕܰܛ ܛܰܝܶܐ ܣܬܶܐ܆ ܐܘ ܚܰܣܝܐ ܥܰܡܰܐ ܡܷܠܦܳܢܶܐ ܘܗܷܢ ܡܰܐ ܗܰܕܳܡܶܐ ܕܘ ܡܰܘܬܒܐ ܕܡܷܕܷܝܰܕܷ ܟܘܙܙܷܢ ܕܷܡܥܰܝܕ݂ܝ ܐܘ ܥܶܕ݂ܰܬ݂ܬ݂ܶܗ. ܘܗܰܘܟ݂ܰܐ ܡܷܕ݂ܝܰܕ݂ ܟܳܓܘܪܫܐ ܕܷܩܩܰܐ ܒܰܥ ܥܰܕܰܢܝ ܕܟܳܡܕܰܘܡܝ ܒܰܝܢ ܐܰܣ ܣܷܪܝܳܝܶܐ ܘܠܰܛ ܛܰܝܶܐ ܗܘܠ ܠܰܕܝܰܘܡܰܐ. ܒܰܥ ܥܶܕ݂ܶܐ ܘܒܰܥ ܥܘܦܳܝܶܐ ܕܰܡ ܡܝܬܶܐ. ܘܢܰܩܩܰܘܰܬ ܒܰܐ ܙܝܰܪܰܬ ܕܠܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ. ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܟܳܐܬ݂ܷܢ ܐܰܣ ܣܦܰܪܝܰܘܡܳܝܶܐ ܠܝ ܥܺܝܬܐ ܘܟܳܡܨܰܘܪܝ ܐܘ ܩܶܪܳܘܐ. ܘܟܳܡܰܚܘܷܢ ܒܶܐ ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܟܳܡܥܰܝܕܝ ܐܰܣ ܣܷܪܝܳܝܶܐ ܐܰܥ ܥܶܕ݂ܶܐ. ܘܟܳܡܨܰܘܪܝ ܣܬܶܐ ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܟܳܐܬ݂ܷܢ ܐܰܛ ܛܰܝܶܐ ܕܷܡܥܰܝܕ݂ܝ ܐܘ ܥܶܕ݂ܐ ܕܰܣ ܣܷܪܝܳܝܶܐ. ܘܟܳܦܷܪܣܝ ܠܶܗ ܒܰܐ ܬܶܠܰܦܙܝܳܢܶܐ. ܥܰܠ ܕܠܰܝܬܐ ܒܷܡܕܝܢܳܬ݂ܶܐ ܚܪܶܢܶܐ ܕܬܷܪܟܺܝܰܐ ܐܰܥ ܥܰܕܰܢܝ. ܡܶܐ ܕܟܳܬܳܝܰܡ ܐܘ ܥܶܕ݂ܐ܆ ܒܘ ܝܰܘܡܐ ܕܰܬܠܳܬ݂ܐ ܐܘ ܚܰܣܝܐ ܟܳܕܳܥܰܪ ܕܝܣܰܐ ܠܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ. ܡܠܦܢܐ ܫܟܪܝ ܐܩܛܫ 1505 ܡ̈ܠܐ

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://surayt.bethmardutho.org/2515
Publication Date: July 16, 2020
Preparation of Electronic Edition:

TEI XML encoding by Anna-Simona Barbara Üzel .

Open Access and Copyright:
How to Cite this Electronic Edition
Aqtaš, Šëkri, “ܐܘ ܨܰܘܡܐ ܘܐܝ ܫܒܬ݂ܐ ܕܘ ܚܰܫܐ ܘܐܘ ܥܶܕ݂ܐ ܪܰܒܐ / U Ṣawmo w i Šabṯo du Ḥašo w u Ceḏo Rabo”, in Shabo Talay (ed.), “Šlomo Surayt - Corpus”, last modified July 16, 2020, https://surayt.bethmardutho.org/2515.