DRAFT
Not for citation.
You are viewing a page on the
Syriaca.org development server:
Not for citation.

Šëkri Aqtaš: ܐ: ܐܝ ܐܶܓܰܪܬ݂ܐ ܕܷܡܫܰܕܰܪܠܶܗ ܐܰܒܓܰܪ ܐܘ ܡܰܠܟܐ، ܠܷܡܫܝܚܐ ܐܘ ܡܳܪܰܝܕ݂ܰܢ / Abgar u malko

  TEI  

Abgar u malko

ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܬ ܬܰܪܬܶܐ ܘܬܠܶܬ݂ܝ ܕܡܳܪܰܢ، ܘܒܝ ܡܰܠܟܘܬ݂ܐ ܛܝܒܶܪܝܘܳܣ ܩܶܣܰܪ ܪܘܡܳܝܐ، ܘܒܝ ܡܰܠܟܘܬ݂ܐ ܕܐܰܒܓܰܪ ܐܘ ܡܰܠܟܐ ܐܘ ܐܰܒܪܐ ܕܡܰܥܢܘ. ܬܪܰܥܣܰܪ ܒܘ ܝܰܪܚܐ ܕܬܷܫܪܝܢ ܐܘ ܩܰܡܳܝܐ. ܡܫܰܕܰܪܠܶܗ ܐܰܒܓܰܪ ܐܘ ܟܳܡܐ ܐܘ ܡܰܠܟܐ ܠܡܰܪܝܗܰܒ ܘܠܫܰܡܫܰܓܪܰܡ ܐܰܪ ܪܝܫܳܢܶܐ ܡܝܰܩܪܶܐ ܕܝ ܡܰܠܟܘܬ݂ܰܝܕ݂ܶܗ، ܘܠܚܰܢܳܢ ܐܘ ܘܰܟܝܠܰܝܕ݂ܶܗ ܐܰܥܡܰܝܝܶܗ. ܠܝ ܡܕ݂ܝܬܐ ܕܟܳܡܷܩܪܳܝܐ ܐܶܠܳܘܬܪܳܦܳܘܠܝܣ ܘܒܘ ܠܶܫܳܢܐ ܐܳܪܳܡܳܝܐ ܒܶܝܬ݂ ܓܘܒܪܝܢ. ܓܰܒ ܣܰܒܝܢܳܘܣ ܐܘ ܐܰܒܪܐ ܕܶܐܘܤܛܳܪܓܝܝܳܣ ܐܘ ܡܝܰܩܪܐ ܐܘ ܘܰܟܝܠܐ ܕܩܶܣܰܪ ܐܘ ܡܰܠܟܐ. ܗܰܘܐ ܕܟܷܬܘܰܐ ܡܫܰܠܛܐ ܥܰܠ ܣܘܪܝܝܰܐ ܘܥܰܠ ܦܘܢܝܩܝ ܘܥܰܠ ܦܶܠܶܣܛܝܢܝ ܘܥܰܠ ܐܘ ܐܰܬ݂ܪܐ ܕܒܶܝܬ݂ܢܰܗܪܝܢ ܟܘܠܶܗ. ܡܒܰܠܠܶܗ ܐܰܥܡܰܝܝܶܗ ܐܶܓܪܳܬ݂ܶܐ ܥܰܠ ܐܰܡ ܡܰܣܰܠܰܬ ܕܝ ܡܰܠܟܘܬ݂ܐ ܝܰܢܝ ܕܐܝ ܐܝܡܦܱ̇ܪܰܛܳܪܝܝܶܐ. ܐܝܢܰܩܠܰܗ ܕܡܰܛܷܢ ܓܰܒܶܗ، ܡܰܩܰܒܠܝܠܶܗ ܒܐܝܩܳܪܐ ܘܒܷܦܨܝܚܘܬ݂ܐ. ܘܦܰܐܝܫܝ ܓܰܒܶܗ ܚܰܡܫܐ ܘܥܷܣܪܝ ܝܰܘܡܶܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܷܟܬ݂ܘܠܰܠܠܶܗ ܐܰܦ ܦܘܢܳܝܶܐ ܕܰܐܢ ܐܶܓܪܳܬ݂ܶܐ، ܡܫܰܕܪܝܠܶܗ ܓܰܒ ܐܰܒܓܰܪ ܐܘ ܡܰܠܟܐ ܠܐܘܪܗܳܝ. ܒܷܬ݂ܷ ܡܶܐ ܕܢܰܦܝܩܝ ܡܶܐ ܓܰܒܶܗ܆ ܡܰܠܰܟ݂ܟ݂ܶܗ ܘܰܐܬ݂ܷܢ ܡܩܰܒܷܠ ܕܐܘܪܫܠܶܡ ܐܝ ܡܕ݂ܝܬܐ. ܚܳܙܷܢܘܰܐ ܢܳܫܶܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܒܷܠܗܝܩܘܬ݂ܐ ܟܳܐܬ݂ܷܢ ܠܐܘܪܫܠܶܡ ܕܚܳܙܷܢ ܠܷܡܫܝܚܐ. ܥܰܠ ܕܷܦܪܝܣܘܰܐ ܐܘ ܛܶܒܐ ܕܰܬ ܬܶܕ݂ܡܪܳܬ݂ܶܐ ܘܕܰܚ ܚܰܝܠܶܐ ܕܣܳܝܰܡܘܰܐ ܒܟܘܠܰܗ ܐܝ ܒܪܝܬ݂ܐ. ܐܰܝܢܰܐ ܕܫܳܡܰܥܘܰܐ ܐܳܬ݂ܶܘܰܐ ܕܡܝܒܰܪܰܟ݂ ܡܝܢܶܗ ܐܰܘ ܕܢܳܝܰܚܠܶܗ ܡܘ ܟܶܘܰܝܕ݂ܶܗ. ܐܝܢܰܩܠܰܗ ܕܡܰܪܝܗܰܒ ܘܫܰܡܫܰܓܪܰܡ ܘܚܰܢܳܢ ܐܘ ܘܰܟܝܠܐ ܕܐܰܒܓܰܪ ܐܘ ܡܰܠܟܐ، ܚܙܰܠܠܶܗ ܐܰܢ ܢܳܫܰܢܝ، ܐܰܬ݂ܷܢ ܗܷܢܢܷܟ ܣܬܶܐ ܐܰܥܡܰܝܝܶܗ ܠܐܘܪܫܠܶܡ. ܚܙܰܠܠܶܗ ܠܷܡܫܝܚܐ. ܘܦܨܝܚܝ ܗܷܢܢܷܟ ܣܬܶܐ ܟ݂ܘܕ ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ ܚܪܶܢܶܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܒܝ ܚܙܰܝܬܰܝܕ݂ܶܗ. ܚܳܙܷܢܘܰܐ ܠܰܝ ܝܘܕ݂ܳܝܶܐ ܣܬܶܐ ܩܰܝܡܝܘܰܐ ܒܰܝܢ ܕܘ ܥܰܡܐ ܘܡܷܦܬܰܟܪܝܘܰܐ ܒܶܐ ܡܷܢ ܓܷܕܣܰܝܡܝ ܐܶܒܶܗ. ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܥܳܝܰܩܘܰܠܠܶܗ ܥܰܠ ܕܚܳܙܷܢܘܰܐ ܢܳܫܶܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܡܰܘܕܷܢܘܰܐ ܘܡܗܰܝܡܢܝܘܰܐ ܐܶܒܶܗ. ܦܰܐܝܫܝ ܬܰܡܐ ܒܐܘܪܫܠܶܡ ܥܷܣܪܐ ܝܰܘܡܶܐ. ܚܰܢܳܢ ܐܘ ܘܰܟܝܠܐ ܟܳܬ݂ܰܘܘܰܗ ܟܘܠܡܶܕܶܐ ܕܣܳܝܰܡܘܰܐ ܡܫܝܚܐ. ܥܰܡ ܐܰܡ ܡܶܕܳܢܶܐ ܚܪܶܢܶܐ ܕܣܷܡܘܰܝܠܶܗ ܡܫܝܚܐ ܡܶܩܷܡ ܡܶܐ ܕܷܐܙܙܷܢ ܠܬܰܡܐ. ܒܷܬ݂ܷܪܟܐ ܢܰܦܝܩܝ ܡܶܐ ܐܘܪܝܫܠܶܡ ܘܰܐܬ݂ܷܢ ܠܐܘܪܗܳܝ. ܘܥܰܒܝܪܝܘܰܐ ܓܰܒ ܐܰܒܓܰܪ ܐܘ ܡܰܠܟܐ ܐܘ ܡܳܪܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܕܷܡܫܰܕܪܝܘܰܝܠܶܗ؛ ܗܘܘܰܠܠܶܗ ܐܘ ܦܘܢܳܝܐ ܕܰܐܢ ܐܶܓܪܳܬ݂ܶܐ ܕܡܰܘܒܰܠܠܶܗ ܐܰܥܡܰܝܝܶܗ. ܒܷܬ݂ܷ ܡܶܐ ܕܩܳܪܷܢܘܰܐ ܐܰܢ ܐܶܓܪܳܬ݂ܶܐ، ܡܫܰܪܰܠܠܶܗ ܕܡܰܚܟܰܢ ܩܷܡ ܐܘ ܡܰܠܟܐ ܟܘܠ ܡܶܕܶܐ ܕܷܚܙܰܠܠܶܗ ܘܟܘܠ ܡܶܕܶܐ ܕܣܷܡܠܶܗ ܡܫܝܚܐ ܒܐܘܪܫܠܶܡ. ܐܘ ܘܰܟܝܠܐ ܣܬܶܐ، ܩܪܶܘܰܝܠܶܗ ܟܘܠ ܡܶܕܶܐ ܕܷܟܬ݂ܘܠܶܗ ܘܕܡܰܡܛܶܠܶܗ ܥܰܡ ܪܘܚܶܗ ܩܷܡ ܐܰܒܓܰܪ ܐܘ ܡܰܠܟܐ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܫܰܡܷܥ ܐܰܒܓܰܪ ܐܘ ܡܰܠܟܐ؛ ܡܫܰܘܰܫ ܘܡܕܰܘܡܰܪܘܰܐ. ܐܰܪ ܪܰܒܳܢܶܐ ܘܐܰܘ ܘܰܙܝܪܶܐ ܕܟܷܬܘܰܝܢܶܐ ܩܝܡܶܐ ܓܰܒܶܗ ܣܬܶܐ ܡܕܰܘܡܪܝ ܥܰܠ ܐܘ ܡܶܕܶܐ ܕܫܰܡܝܥܝ. ܡܷܪܠܰܠܶܗ ܐܰܒܓܰܪ؛ ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ ܠܰܬܬܶܗ ܚܰܝܠܐ ܕܩܘܕܪܝ ܣܰܝܡܝ ܐܰܬ ܬܶܕ݂ܡܪܳܬ݂ܰܢܝ. ܔܓ݂ܘܪ ܡܶܐ ܐܰܠܳܗܐ ܢܳܫܐ ܠܰܝܒܶܗ ܕܣܳܝܰܡ ܐܰܡ ܡܶܕܳܢܰܢܝ ܘܢܳܫܶܐ ܠܰܝܬ ܕܩܳܕܰܪ ܡܰܩܷܡ ܡܝܬ݂ܶܐ ܘܦܳܬܰܚ ܥܰܝܢܶܗ ܕܰܣ ܣܰܡܝܶܐ. ܐܳܒܰܥܘܰܐ ܐܰܒܓܰܪ ܐܘ ܡܰܠܟܐ ܕܗܝܝܶܗ ܒܘ ܩܢܘܡܰܝܕ݂ܶܗ ܕܫܳܦܰܥ ܘܷܐܙܙܶܗ ܠܦܶܠܶܣܛܝܢܝ ܠܰܫܰܢ ܕܚܳܙܶܐ ܒܥܰܝܢܳܬ݂ܶܗ ܟܘܠ ܡܶܕܶܐ ܕܟܳܣܳܝܰܡ ܡܫܝܚܐ. ܐܶܠܐ ܥܰܠ ܕܠܐ ܩܳܕܰܪܘܰܐ ܕܫܳܦܰܥ ܒܘ ܐܰܬ݂ܪܐ ܕܰܪ ܪܘܡܳܝܶܐ، ܟܬ݂ܘܘܠܶܗ ܐܶܓܰܪܬ݂ܐ ܘܡܫܰܕܪܳܠܶܗ ܠܷܡܫܝܚܐ ܥܰܡ ܚܰܢܳܢ ܐܘ ܘܰܟܝܠܰܝܕ݂ܶܗ. ܚܰܢܳܢ ܣܬܶܐ ܢܰܦܷܩܘܰܐ ܡܶܐ ܐܘܪܗܳܝ ܒܰܐܪܒܰܥܣܰܪ ܒܘ ܝܰܪܚܐ ܕܳܐܕ݂ܳܪ ܘܥܰܒܷܪ ܠܐܘܪܷܫܠܶܡ ܬܪܰܥܣܰܪ ܒܘ ܝܰܪܚܐ ܕܢܝܣܳܢ ܕܰܗ ܗܰܒܳܒܶܐ ܝܰܘܡܶܗ ܕܰܐܪܒܥܐ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܡܰܛܝ ܠܐܘܪܷܫܠܶܡ، ܚܙܶܠܶܗ ܡܫܝܚܐ ܒܘ ܒܰܝܬܐ ܕܓܰܡܰܠܝܐܝܶܠ ܐܘ ܡܰܠܦܳܢܐ ܪܰܒܐ ܕܰܝ ܝܘܕ݂ܳܝܶܐ. ܩܪܶܠܶܗ ܐܝ ܐܶܓܰܪܬ݂ܐ ܕܐܰܒܓܰܪ ܐܘ ܡܰܠܟܐ ܩܷܡ ܡܫܝܚܐ ܕܟܷܬܘܰܐ ܟܬ݂ܝܘܐ ܐܶܒܰܗ ܗܰܘܟ݂ܰܐ؛ ܐܰܒܓܰܪ ܐܘ ܟܳܡܳܐ، ܠܝܶܫܘܥ ܐܳܣܝܐ ܛܳܘܐ ܕܷܚܙܶܐ ܒܘ ܐܰܬ݂ܪܐ ܕܐܘܪܫܠܶܡ، ܫܠܳܡܐ ܠܘ ܡܳܪܰܝܕ݂ܝ. ܫܰܡܷܥ ܢܐ ܐܰܥܠܳܟ ܘܥܰܠ ܐܝ ܐܳܣܝܘܬ݂ܰܝܕ݂ܘܟ݂ ܕܠܐ ܒܰܕ ܕܰܪܡܳܢܶܐ ܘܒܰܓ ܓܶܠܳܢܶܐ ܟܳܡܰܢܝܚܰܬ. ܐܶܠܐ ܒܝ ܡܶܠܬ݂ܰܝܕ݂ܳܟ ܟܳܦܷܬܚܰܬ ܥܰܝܢܶܐ ܕܰܣ ܣܰܡܝܶܐ، ܘܟܳܛܳܪܰܬ ܐܰܡ ܡܣܰܩܛܶܐ ܕܷܡܗܰܠܟ݂ܝ، ܘܟܳܡܰܢܕ݂ܦܰܬ ܐܰܓ ܓܰܪܘܳܢܶܐ، ܘܗܰܢܝ ܕܠܐ ܟܳܫܷܡܥܝ ܟܳܛܳܪܰܬ ܕܫܷܡܥܝ. ܐܰܪ ܪܘܚܶܐ ܒܝܫܶܐ ܘܰܐܕ ܕܰܝܘܳܢܶܐ ܘܰܐܟ ܟܰܐܝܘܶܐ، ܒܝ ܡܶܠܬ݂ܰܝܕ݂ܳܟ ܟܳܡܰܢܝܚܰܬ ܘܰܐܡ ܡܝܬ݂ܶܐ ܣܬܶܐ ܟܳܡܰܩܝܡܰܬ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܫܰܡܷܥ ܢܐ ܕܟܳܣܰܝܡܰܬ ܐܰܬ ܬܶܕ݂ܡܪܳܬ݂ܰܢܝ ܐܰܪ ܪܰܒܶܐ ܕܠܐ ܟܳܩܳܕܰܪ ܢܳܫܐ ܕܣܳܝܰܡܡܶܗ، ܡܷܦܬܰܟܰܪܠܝ ܕܝܰܐ ܐܰܠܳܗܐ ܗܰܬ ܕܢܰܚܝܬܰܬ ܡܝ ܫܡܰܝܐ ܘܣܷܡܠܳܟ݂ ܗܰܢܝ، ܐܰܘ ܐܘ ܐܰܒܪܐ ܕܰܐܳܠܗܐ ܗܰܬ ܕܟܳܩܘܕܪܰܬ ܣܰܝܡܰܬ ܗܰܢܝ ܟܘܠܠܶܗ. ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܟܬ݂ܘܠܝܠܳܟ݂ ܘܟܳܛܳܠܰܒ ܢܐ ܡܝܢܳܟ݂، ܕܳܐܬ݂ܰܬ ܓܰܒܝ ܠܰܫܰܢ ܕܷܡܗܰܝܡܰܢ ܢܐ ܐܶܒܳܟ. ܘܐܘ ܟܶܘܐ ܡܰܐܝܪܐ ܕܟܷܬܠܝ ܕܡܰܢܝܚܰܬܠܶܗ ܒܘ ܚܰܝܠܰܝܕ݂ܳܟ. ܥܰܠ ܕܫܰܡܷܥ ܢܐ ܗܰܬ݂ܶܐ ܣܬܶܐ ܐܰܥܠܳܟ݂، ܐܰܝ ܝܘܕ݂ܳܝܶܐ ܟܳܡܰܫܟܷܢ ܐܰܥܠܳܟ݂، ܘܟܳܪܷܕܦܝܠܳܟ݂، ܘܟܷܐܒܥܝ ܕܩܘܛܠܝܠܳܟ݂. ܬܘܟ݂ ܠܓܰܒܝ. ܟܷܬܠܝ ܚܕ݂ܐ ܡܕ݂ܝܬܐ ܢܰܥܷܡܬܐ ܘܫܰܦܷܪܬܐ ܘܟܳܡܰܟܰܦܝܐ ܠܰܬܪܰܝܢܰܐ ܕܥܰܝܫܝܢܰܐ ܐܶܒܰܗ ܒܢܝܚܘܬ݂ܐ ܘܒܰܣܝܡܘܬ݂ܐ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܡܷܕܠܶܗ ܐܝ ܐܶܓܰܪܬ݂ܐ ܒܘ ܒܰܝܬܐ ܕܓܰܡܰܠܝܐܝܶܠ ܐܘ ܪܰܒܐ ܕܰܝ ܝܘܕ݂ܳܝܶܐ ܡܷܪܠܶܗ ܠܚܰܢܳܢ ܐܘ ܘܰܟܝܠܐ ܕܐܰܒܓܰܪ ܐܘ ܡܰܠܟܐ ܙܘܟ݂ ܡܰܪܠܶܗ ܠܘ ܪܰܒܰܝܕ݂ܳܟ ܕܰܡܫܰܕܰܪܠܶܠܳܟ݂ ܓܰܒܝ، ܗܰܘܟ݂ܰܐ؛ ܛܘܒܐ ܐܶܠܳܟ݂ ܕܐܝܢܰܩܩܰܐ ܕܠܐ ܚܙܶܠܘܟ݂ܠܝ ܡܗܰܝܡܰܢܠܘܟ݂ ܐܶܒܝ. ܟܬ݂ܝܘܐ ܝܐ ܐܰܥܠܝ، ܗܰܢܝ ܕܟܳܚܳܙܷܢܠܝ ܠܐ ܟܳܡܗܰܝܡܢܝ ܐܶܒܝ. ܘܰܐܝܢܰܐ ܕܠܐ ܟܳܚܳܙܷܢܠܝ ܗܷܢܢܷܟ ܓܷܕܡܗܰܝܡܢܝ ܐܶܒܝ. ܥܰܠ ܐܘ ܡܶܕܶܐ ܕܷܟܬ݂ܘܠܘܟ݂ܠܝ ܕܳܐܬ݂ܶܐ ܢܐ ܓܰܒܳܟ݂ ܣܬܶܐ، ܟܳܠܳܙܰܡ ܕܷܡܟܰܡܰܠ ܢܐ ܐܘ ܡܶܕܶܐ ܕܠܰܫܰܢܶܗ ܡܫܰܕܰܪ ܢܐ ܠܰܪܟܶܗ. ܓܷܕܣܳܠܰܩ ܢܐ ܓܰܒ ܐܘ ܒܰܒܰܝܕ݂ܝ ܕܰܡܫܰܕܰܪܠܶܠܝ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܣܳܠܰܩ ܢܐ ܓܰܒܶܗ، ܓܷܡܫܰܕܰܪܢܳܠܳܟ݂ ܚܰܐ ܡܰܬ ܬܰܠܡܝܕ݂ܰܝܕ݂ܝ، ܠܰܫܰܢ ܕܡܰܢܷܚ ܐܘ ܟܶܘܰܝܕ݂ܘܟ݂. ܘܡܰܢ ܕܟܷܬܠܘܟ݂ ܓܰܒܘܟ݂ ܣܬܶܐ ܡܰܥܡܰܕ ܘܡܰܕܥܰܪܪܶܗ ܠܰܚ ܚܰܝܶܐ ܕܷܠܥܳܠܰܡ. ܐܝ ܡܕ݂ܝܬܰܝܕ݂ܳܟ ܗܘܝܐ ܡܒܰܪܰܟ݂ܬܐ ܘܒܥܶܠܕܒܳܒܐ ܘܢܳܫܐ ܢܘܟ݂ܪܝܐ ܠܐ ܡܝܫܰܠܰܛ ܐܰܥܠܰܗ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܫܰܡܷܥ ܘܕܷܚܙܶܠܶܗ ܚܰܢܳܢ ܐܘ ܘܰܟܝܠܐ ܕܘ ܡܰܠܟܐ ܐܘ ܡܶܕܶܐ ܕܡܷܪܠܶܗ ܡܫܝܚܐ، ܥܰܠ ܕܟܷܬܘܰܐ ܗܝܝܶܗ ܪܰܫܳܡܐ ܘܡܨܰܘܪܳܢܐ، ܡܷܕܠܶܗ ܘܪܫܷܡܠܶܗ ܐܝ ܨܷܪܬܐ ܕܝܶܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܒܓܰܘܢܶܐ ܡܢܰܩܝܶܐ ܘܫܰܦܝܪܶܐ. ܘܡܰܡܛܝܳܠܶܗ ܐܰܥܡܶܗ ܠܰܫܰܢ ܕܳܐܒܶܠܰܗ ܠܐܰܒܓܰܪ ܐܘ ܡܰܠܟܐ ܐܘ ܡܳܪܰܝܕ݂ܶܗ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܐܰܒܓܰܪ ܐܘ ܡܰܠܟܐ ܚܙܶܠܶܗ ܐܝ ܨܘܪܬܐ، ܡܰܩܰܒܠܳܠܶܗ ܒܷܦܨܝܚܘܬ݂ܐ ܪܰܒܬ݂ܐ. ܘܒܐܝܩܳܪܐ ܪܰܒܐ ܡܰܚܬܳܠܶܗ ܒܚܰܐ ܡܰܒ ܒܳܬܶܐ ܕܘ ܩܘܨܪܰܝܕ݂ܶܗ ܐܘ ܡܰܠܟܳܝܐ. ܚܰܢܳܢ ܐܘ ܘܰܟܝܠܐ ܣܬܶܐ ܡܰܚܟܶܘܰܝܠܶܗ ܠܰܐܒܓܰܪ ܐܘ ܡܰܠܟܐ ܟܘܠ ܡܶܕܶܐ ܕܷܟܬ݂ܘܠܶܗ ܘܟܘܠ ܡܶܕܶܐ ܕܷܚܙܶܠܶܗ ܘܕܫܰܡܷܥ ܡܶܐ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܒ: ܐܘ ܡܰܬ݂ܝܐ ܕܐܰܕܰܝ ܐܘ ܡܣܰܒܪܳܢܐ ܠܐܘܪܗܳܝ ܐܝ ܡܕ݂ܝܬܐ ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܣܰܠܷܩ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܠܝ ܫܡܰܝܐ܆ ܥܰܠ ܐܘ ܫܘܕܳܝܐ ܕܗܘܘܰܝܠܶܗ ܠܐܰܒܓܰܪ ܐܘ ܡܰܠܟܐ، ܬܐܘܡܰܐ ܐܘ ܫܠܝܚܐ ܡܫܰܕܰܪܠܶܗ ܠܐܰܕܰܝ ܐܘ ܐܚܘܢܰܝܕ݂ܶܗ ܕܟܷܬܘܰܐ ܚܰܐ ܡܰܐ ܬܪܶܐ ܘܫܰܘܥܝ ܡܣܰܒܪܳܢܶܐ، ܠܐܘܪܗܳܝ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܡܰܛܝ ܐܰܕܰܝ ܠܝ ܡܕ݂ܝܬܐ ܕܐܘܪܗܳܝ، ܗܰܘܝ ܕ݂ܰܝܦܐ ܒܘ ܒܰܝܬܐ ܕܛܘܒܝܝܰܐ ܐܘ ܐܰܒܪܐ ܕܛܘܒܝܝܰܐ ܐܘ ܝܘܕ݂ܳܝܐ ܗܰܘܐ ܕܟܷܬܘܰܐ ܒܘ ܫܶܪܫܰܝܕ݂ܶܗ ܡܶܐ ܦܶܠܶܣܛܝܢܝ. ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ ܕܝ ܡܕ݂ܝܬܐ ܟܘܠܠܶܗ ܫܰܡܝܥܝܘܰܐ ܥܰܠ ܐܘ ܡܰܬ݂ܝܐ ܕܐܰܕܰܝ ܐܘ ܡܣܰܒܪܳܢܐ ܠܝ ܡܕ݂ܝܬܐ. ܚܰܐ ܡܰܘ ܘܰܙܝܪܶܐ ܕܐܰܒܓܰܪ ܐܘ ܡܰܠܟܐ ܕܟܷܬܘܰܐ ܐܷܫܡܶܗ ܥܰܒܕܘ ܐܘ ܐܰܒܪܐ ܕܥܰܒܕܘ ܥܰܒܷܪ ܓܰܒ ܐܘ ܡܰܠܟܐ ܘܡܷܪܠܶܠܶܗ ܥܰܠ ܐܰܕܰܝ ܗܰܘܟ݂ܰܐ؛ ܟܰܠܶܗ ܐܰܬ݂ܝ ܐܘ ܫܠܝܚܐ ܘܐܘ ܡܫܰܕܪܐ ܕܷܡܫܝܚܐ ܘܟܰܠܶܗ ܝܰܬܝܘܐ ܗܰܪܟܶܐ. ܗܰܘܐ ܕܡܷܪܘܰܝܠܶܠܶܟ݂ ܝܶܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܓܷܡܫܰܕܰܪܢܳܠܳܟ݂ ܚܰܐ ܡܰܬ ܬܰܠܡܝܕ݂ܰܝܕ݂ܝ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܫܰܡܷܥ ܐܰܒܓܰܪ ܐܰܡ ܡܶܠܰܢܝ ܘܡܰܚܟܰܠܰܠܠܶܗ ܐܰܬ ܬܶܕ݂ܡܪܳܬ݂ܶܐ ܕܣܷܡܠܶܗ ܐܰܕܰܝ، ܡܗܰܝܡܰܢܠܶܗ ܕܫܰܪܝܪܳܐܝܬ݂ ܡܫܰܕܪܐ ܕܷܡܫܝܚܐ ܝܐ، ܗܰܘܐ ܕܡܷܪܘܰܝܠܶܠܶܗ ܓܷܡܫܰܕܰܪܢܳܠܳܟ݂ ܚܰܐ ܡܰܬ ܬܰܠܡܝܕ݂ܰܝܕ݂ܝ ܕܡܰܢܷܚ ܐܘ ܟܶܘܰܝܕ݂ܘܟ݂. ܐܰܒܓܰܪ ܐܘ ܡܰܠܟܐ ܣܬܶܐ ܕܠܐ ܟܠܳܝܐ ܡܫܰܕܰܪܠܶܗ ܛܶܒܐ ܠܛܘܒܝـܝܰܐ ܘܡܷܪܠܶܠܶܗ؛ ܫܰܡܷܥ ܢܐ ܕܰܐܬ݂ܝ ܚܰܐ ܓܰܒܪܐ ܓܰܒܳܪܐ ܘܟܳܦܳܝܰܫ ܒܘ ܒܰܝܬܰܝܕ݂ܘܟ݂. ܡܰܡܛܝܝܶܗ ܕܠܐ ܟܠܳܝܐ ܠܓܰܒܝ ܕܚܳܙܶܢܳܠܶܗ. ܠܰܫܰܢ ܕܡܳܝܰܕ ܢܐ ܚܘܠܡܳܢܐ ܟܰܡܝܠܐ ܡܝܢܶܗ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܝܰܘܡܐ ܛܘܒܝـܝܰܐ ܐܰܬ݂ܝ ܓܰܒ ܐܰܒܓܰܪ ܐܘ ܡܰܠܟܐ ܘܡܰܡܛܶܠܶܗ ܐܰܕܰܝ ܐܘ ܫܠܝܚܐ ܣܬܶܐ ܐܰܥܡܶܗ. ܐܰܕܰܝ ܣܬܶܐ ܕܠܐ ܙܘܥܬ݂ܐ ܐܰܬ݂ܝ ܐܰܥܡܶܗ، ܥܰܠ ܕܳܐܕ݂ܰܥܘܰܐ ܕܒܘ ܚܰܝܠܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܡܫܰܕܰܪ ܓܰܒ ܐܰܒܓܰܪ ܐܘ ܡܰܠܟܐ ܠܰܫܰܢ ܕܡܰܢܷܚܠܶܗ ܡܘ ܟܶܘܐ ܕܟܷܬܘܰܝܠܶܗ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܣܰܠܷܩ ܐܰܕܰܝ ܐܘ ܫܠܝܚܐ ܓܰܒ ܐܰܒܓܰܪ ܐܘ ܡܰܠܟܐ، ܚܙܶܠܶܗ ܕܟܰܢܢܶܗ ܐܰܘ ܘܰܙܝܪܰܝܕ݂ܶܗ ܠܰܬܝܡܶܐ ܚܶܕ݂ܳܪܶܗ. ܐܘ ܡܰܠܟܐ ܣܬܶܐ ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܷܚܙܶܠܶܗ ܐܰܕܰܝ ܐܘ ܫܠܝܚܐ، ܡܕܰܘܡܰܪ ܒܝ ܚܙܰܝܬܰܝܕ݂ܶܗ ܥܰܠ ܕܚܳܙܶܘܰܐ ܕܟܳܢܳܦܰܩ ܢܘܗܪܐ ܒܰܗܘܪܐ ܡܶܐ ܦܳܬ݂ܶܗ. ܒܝ ܣܰܥܰܝܰܐ ܝܐ ܢܰܦܷܠ ܩܷܡ ܪܰܓ݂ܠܳܬ݂ܶܗ ܘܣܓ݂ܷܕܠܶܠܶܗ. ܐܰܘ ܘܰܙܝܪܶܐ ܕܘ ܡܰܠܟܐ ܘܰܐܢ ܢܳܫܶܐ ܕܟܷܬܘܰܝܢܶܗ ܚܰܕ݂ܝܪܶܐ ܟܘܠܠܶܗ ܡܕܰܘܡܪܝ ܒܘ ܡܶܕܶܐ ܕܷܚܙܰܠܠܶܗ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܷܪܠܶܗ ܐܰܒܓܰܪ ܠܐܰܕܰܝ؛ ܫܪܳܪܐ ܗܰܬ ܐܘ ܬܰܠܡܝܕ݂ܐ ܕܝܶܫܘܥ ܕܟܷܬܝܐ ܓܰܒܳܪܐ ܘܐܘ ܐܰܒܪܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܗܰܬ؟ ܗܰܘܐ ܕܡܷܪܘܰܝܠܶܗ ܠܝ ܓܷܡܫܰܕܰܪܢܳܠܳܟ݂ ܚܰܐ ܡܰܬ ܬܰܠܡܝܕ݂ܰܝܕ݂ܝ ܕܡܰܢܷܚ ܐܘ ܟܶܘܰܝܕ݂ܳܟ ܘܡܰܥܒܰܪܠܳܟ݂ ܠܰܚ ܚܰܝܶܐ. ܡܰܕܥܰܪܠܶܗ ܐܰܕܰܝ ܐܰܥܠܶܗ ܘܡܷܪܠܶܠܶܗ؛ ܥܰܠ ܕܡܶܐ ܡܶܩܷܡ ܡܗܰܝܡܰܢܠܳܟ݂ ܒܝܶܫܘܥ ܕܷܡܫܰܕܰܪܠܶܠܝ ܓܰܒܳܟ݂، ܥܰܠ ܐܝ ܗܰܝܡܳܢܘܬ݂ܰܬ݂ܶܐ ܕܝܕ݂ܘܟ݂ ܐܰܬ݂ܝ ܢܐ ܓܰܒܳܟ݂. ܐܝܕ݂ܰܐ ܗܶܫ ܕܷܡܗܰܝܡܢܰܬ ܐܶܒܶܗ، ܟܘܠ ܡܶܕܶܐ ܕܷܒܥܰܬ ܓܕܳܒܶܠܘܟ݂. ܡܷܪܠܶܗ ܐܰܒܓܰܪ؛ ܡܗܰܝܡܰܢ ܠܝ ܘܟܳܡܗܰܝܡܰܢ ܢܐ ܐܶܒܶܗ. ܚܰܬܬܰܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܥܰܐܝܩ ܠܝ ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܫܰܡܷܥ ܢܐ ܕܰܝ ܝܘܕ݂ܳܝܶܐ ܟܷܐܒܥܝ ܩܘܛܠܝܠܶܗ. ܐܳܒܰܥܘܰܝ ܢܐ ܕܡܳܝܰܕ ܢܐ ܐܰܥܡܝ ܚܰܝܠܐ ܪܰܒܐ ܕܰܥ ܥܰܣܰܟܷܪ ܘܕܷܐܙܙܝ ܢܐ ܡܚܰܪܰܒ ܢܐ ܡܩܰܒܷܠ ܕܰܝ ܝܘܕ݂ܳܝܶܐ ܘܩܳܛܰܠܢܰܢܶܗ. ܐܶܠܐ ܠܐ ܟܳܒܰܥ ܢܐ ܕܚܳܪܰܘ ܐܘ ܩܝܳܡܐ ܕܘ ܫܰܝܢܐ ܕܟܷܬܠܰܢ ܥܰܡ ܐܰܪ ܪܘܡܳܝܶܐ ܕܟܳܡܕܰܘܰܡ ܥܰܡ ܐܘ ܡܰܠܟܐ ܩܶܣܰܪ ܛܝܒܶܪܝܳܘܣ ܡܘ ܙܰܒܢܐ ܕܰܢ ܐܰܒܳܗܰܝܕ݂ܰܢ ܐܰܩ ܩܰܡܳܝܶܐ. ܡܷܪܠܶܗ ܠܶܗ ܐܰܕܰܝ؛ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܐܘ ܨܶܒܝܳܢܐ ܕܘ ܒܰܒܰܝܕ݂ܶܗ ܡܟܰܡܶܠܶܗ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܷܡܟܰܡܶܠܶܗ ܐܘ ܨܶܒܝܳܢܐ ܕܘ ܒܰܒܰܝܕ݂ܶܗ ܕܒܝ ܫܡܰܝܐ، ܣܰܠܷܩ ܓܰܒܶܗ ܠܝ ܫܡܰܝܐ ܘܟܳܝܳܬܰܘ ܐܰܥܡܶܗ ܒܘ ܫܘܒܚܰܝܕ݂ܶܗ ܡܘ ܝܰܡܝܢܰܝܕ݂ܶܗ. ܡܰܕܥܰܪܠܶܗ ܐܰܒܓܰܪ ܘܡܷܪܠܶܗ؛ ܐܳܢܐ ܣܬܶܐ ܟܳܡܗܰܝܡܰܢ ܢܐ ܐܶܒܶܗ ܘܒܘ ܒܰܒܰܝܕ݂ܶܗ ܐܘ ܫܡܰܝܳܢܐ. ܟܳܐܡܰܪ ܠܶܗ ܐܰܕܰܝ؛ ܥܰܠ ܕܗܰܘܟ݂ܰܐ ܡܗܰܝܡܰܢܠܳܟ݂ ܐܶܒܶܗ، ܟܳܡܰܚܰܬ ܢܐ ܐܝܕ݂ܝ ܐܰܥܠܳܟ݂ ܒܷܐܫܡܶܗ ܕܗܰܘܐ ܕܟܳܡܗܰܝܡܢܰܬ ܐܶܒܶܗ. ܒܝ ܣܰܥܰܝܰܐ ܝܐ ܕܡܰܚܰܬܠܶܗ ܐܝܕ݂ܶܗ ܐܰܥܠܶܗ، ܢܰܐܷܚܠܶܗ ܡܘ ܟܶܘܐ ܕܘ ܓܰܪܘܐ ܕܗܰܢܝ ܡܶܐ ܙܰܒܢܐ ܝܰܪܝܟ݂ܐ ܡܝܥܰܕ݂ܰܒܘܰܐ ܡܝܢܶܗ. ܐܘ ܡܰܠܟܐ ܡܕܰܘܡܰܪ ܘܡܥܰܔܰܒ، ܥܰܠ ܕܐܘ ܡܶܕܶܐ ܕܫܳܡܰܥܘܰܐ ܥܰܠ ܡܫܝܚܐ ܒܶܐ ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܟܳܡܰܢܷܚ ܘܟܳܣܳܝܰܡ ܬܶܕ݂ܡܪܳܬ݂ܶܐ، ܒܘ ܫܷܟܠܰܢܐ ܐܰܕܰܝ ܐܘ ܫܠܝܚܐ ܣܬܶܐ ܕܠܐ ܕܰܪܡܳܢܶܐ ܘܕܠܐ ܓܶܠܳܢܶܐ ܒܷܫܡܶܗ ܕܝܶܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܟܳܡܰܢܷܚ. ܥܰܒܕܘ ܐܘ ܐܰܒܪܐ ܕܥܰܒܕܘ ܣܬܶܐ ܟܷܬܘܰܝܠܶܗ ܟܶܘܐ ܒܪܰܓ݂ܠܳܬ݂ܶܗ، ܡܩܰܕܰܡܠܶܗ ܓܰܒ ܐܰܕܰܝ ܐܘ ܫܠܝܚܐ ܘܛܠܷܒܠܶܗ ܡܝܢܶܗ ܕܡܰܢܷܚܠܶܗ. ܡܰܚܰܬܠܶܗ ܐܝܕ݂ܶܗ ܥܰܠ ܪܰܓܠܶܗ ܘܢܰܐܷܚܠܶܗ. ܒܘ ܫܷܟܠܰܢܐ ܒܝ ܡܕ݂ܝܬܐ ܟܘܠܰܗ ܡܰܢܷܚܘܰܐ ܐܰܟ ܟܶܘܶܐ ܘܣܳܝܰܡܘܰܐ ܚܰܝܠܶܐ ܪܰܒܶܐ ܒܰܝܢ ܕܰܢ ܢܳܫܶܐ. ܒܷܬ݂ܷܪܟܶܐ ܡܷܪܠܶܗ ܠܶܗ ܐܰܒܓܰܪ ܠܐܰܕܰܝ؛ ܐܘܥܕܐ ܕܟܘܠ ܢܳܫܐ ܐܰܕ݂ܷܥ ܕܒܘ ܚܰܝܠܐ ܕܝܶܫܘܥ ܟܳܣܰܝܡܰܬ ܐܰܚ ܚܰܝܠܰܢܝ ܘܰܐܬ ܬܶܕ݂ܡܪܳܬ݂ܰܢܝ، ܟܘܠ ܢܳܫܐ ܡܕܰܘܡܰܪ ܒܘ ܡܶܕܶܐ ܕܷܚܙܶܠܶܗ ܘܕܫܰܡܷܥ، ܟܳܐܒܰܥ ܢܐ ܡܝܢܳܟ݂ ܕܡܰܚܟܰܬܠܰܢ ܥܰܠ ܐܝ ܡܶܬ݂ܰܝܬܐ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܘܥܰܠ ܐܘ ܚܰܝܠܰܝܕ݂ܶܗ ܐܘ ܡܫܰܒܚܐ. ܘܥܰܠ ܐܰܬ ܬܶܕ݂ܡܪܳܬ݂ܶܐ ܕܣܷܡܠܶܗ ܘܕܟܳܘܷܢ ܒܘ ܚܰܝܠܰܝܕ݂ܶܗ. ܐܘܥܕܐ ܡܰܚܟܝܠܰܢ ܟܘܠ ܡܶܕܶܐ ܕܷܚܙܶܠܳܟ݂ ܘܕܫܰܡܝܥܰܬ ܡܰܬ ܬܰܠܡܝܕ݂ܶܐ ܐܰܚ ܚܰܘܪܳܢܰܝܕ݂ܘܟ݂. ܟܳܐܡܰܪ ܠܶܗ ܐܰܕܰܝ؛ ܐܳܢܐ ܒܟܘܠ ܕܘܟܬ݂ܐ ܟܳܡܰܚܟܶܐ ܢܐ ܘܟܳܟܳܪܰܙ ܢܐ. ܥܰܠ ܕܠܰܫܰܢ ܐܝ ܟܳܪܘܙܘܬ݂ܐ ܡܫܰܕܰܪ ܢܐ ܠܝ ܡܕ݂ܝܬܰܬ݂ܶܐ. ܕܡܰܚܟܶܐ ܢܐ ܠܰܢ ܢܳܫܶܐ ܠܰܫܰܢ ܕܫܷܡܥܝ ܘܕܷܡܗܰܝܡܢܝ ܒܡܳܪܰܢ ܝܶܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܐܘ ܡܰܟ݂ܰܠܨܳܢܐ ܕܘ ܥܳܠܡܐ. ܪܰܡܚܷܠ ܡܰܠܬܰܡܠܝ ܐܝ ܡܕ݂ܝܬܐ ܟܘܠܰܗ. ܓܡܰܚܟܶܐ ܢܐ ܘܟܳܪܰܙ ܢܐ ܥܰܠ ܡܫܝܚܐ ܘܓܙܳܪܰܥ ܢܐ ܐܝ ܡܶܠܬ݂ܐ ܕܰܚ ܚܰܝܶܐ ܒܝ ܡܕ݂ܝܬܰܬ݂ܶܐ ܕܐܘܪܗܳܝ. ܓܟܳܪܰܙ ܢܐ ܥܰܠ ܐܝ ܡܶܬ݂ܰܝܬܐ ܕܷܡܫܝܚܐ ܘܥܰܠ ܐܘ ܚܰܝܠܰܝܕ݂ܶܗ ܐܘ ܪܰܒܐ. ܘܥܰܠ ܐܘ ܒܰܒܰܝܕ݂ܶܗ ܕܷܡܫܰܕܰܪܠܶܗ ܘܥܰܠ ܟܘܠܠܶܗ ܐܰܬ ܬܶܕ݂ܡܪܳܬ݂ܶܐ ܕܣܷܡܠܶܗ ܘܥܰܠ ܟܘܠ ܡܶܕܶܐ ܕܷܔܓ݂ܝܠ ܠܰܫܰܢ ܕܡܰܕܥܰܪ ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ ܠܘ ܕܰܪܒܐ ܕܰܚ ܚܰܝܶܐ. ܥܰܠ ܐܝ ܙܩܝܦܘܬ݂ܰܝܕ݂ܶܗ ܘܥܰܠ ܐܝ ܩܘܰܪܬܰܝܕ݂ܶܗ ܘܥܰܠ ܐܝ ܩܝܰܡܬܰܝܕ݂ܶܗ ܕܒܷܬ݂ܷܪ ܬܠܳܬ݂ܐ ܝܰܘܡܶܐ ܒܫܘܒܚܐ ܪܰܒܐ. ܐܰܒܓܰܪ ܣܬܶܐ ܡܰܘܨܶܠܶܗ ܠܰܘ ܘܰܙܝܪܰܝܕ݂ܶܗ ܕܳܐܒܷܢ ܕܰܗܘܐ ܘܟܰܠܰܘܰܬ ܠܐܰܕܰܝ ܐܘ ܫܠܝܚܐ ܚܰܩ ܕܐܝ ܐܳܣܝܘܬ݂ܰܝܕ݂ܶܗ. ܟܳܐܡܰܪ ܠܶܗ ܐܰܕܰܝ؛ ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܟܝܒܰܢ ܕܡܰܝܕܝܢܰܐ ܡܶܕܶܐ ܕܠܰܬܝܐ ܕܝܕ݂ܰܢ. ܟܳܚܳܙܘܬܘ ܐܘ ܡܶܕܶܐ ܕܟܷܬܘܰܐ ܕܝܕ݂ܰܢ، ܠܰܫܰܢ ܐܷܫܡܶܗ ܕܷܡܫܝܚܐ ܛܪܶܠܰܢ ܡܝܢܶܗ ܘܡܷܕܠܰܢ ܐܘ ܨܠܝܒܰܝܕ݂ܰܢ ܘܰܐܙܙܰܢ ܒܷܬ݂ܷܪܗ ܟ݂ܘܕ ܡܰܘܨܶܠܶܗ ܠܰܢ. ܕܗܳܘܝܢܰܐ ܕܠܐ ܟܝܣܶܐ ܘܕܠܐ ܬܘܪܰܬ. ܘܒܘ ܚܰܝܠܐ ܕܝ ܪܘܚܐ ܩܰܕܝܫܐ ܕܟܘܪܙܝܢܰܐ ܐܝ ܒܷܫܪܰܝܕ݂ܶܗ ܒܟܘܠܰܗ ܒܪܝܬ݂ܐ. ܓ: ܐܝ ܟܳܪܘܙܘܬ݂ܐ ܕܐܰܕܰܝ ܐܘ ܫܠܝܚܐ ܒܐܘܪܗܳܝ ܐܰܕܰܝ ܒܕܶܠܶܗ ܕܟܳܪܰܙ ܥܰܠ ܐܰܬ ܬܶܕ݂ܡܪܳܬ݂ܶܐ ܘܰܐܚ ܚܰܝܠܶܐ ܕܣܷܡܠܶܗ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܒܐܘܪܝܫܠܶܡ، ܩܷܡ ܐܰܒܓܰܪ ܐܘ ܡܰܠܟܐ ܘܩܷܡ ܐܰܘ ܘܰܙܝܪܰܝܕ݂ܶܗ ܘܰܐܪ ܪܝܫܳܢܰܝܕ݂ܶܗ ܘܩܷܡ ܐܰܓܘܤܛܝܢ ܐܝ ܐܶܡܐ ܕܘ ܡܰܠܟܐ ܘܩܷܡ ܫܰܠܡܰܬ݂ ܐܝ ܒܰܪܬ݂ܐ ܕܡܰܗܰܪܕܰܬ ܐܝ ܐܰܬܬ݂ܰܝܕ݂ܶܗ. ܘܡܰܚܟܶܘܰܐ ܥܰܠ ܐܰܢ ܢܶܨܚܳܢܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝܶܐ ܘܥܰܠ ܐܘ ܣܠܳܩܐ ܕܷܡܫܝܚܐ ܕܠܝ ܫܡܰܝܐ ܓܰܒ ܐܘ ܒܰܒܰܝܕ݂ܶܗ. ܘܰܐܝܕܰܪܒܐ ܐܰܬ ܬܰܠܡܝܕ݂ܶܐ ܡܰܩܒܰܠܠܶܗ ܚܰܝܠܶܐ ܕܝ ܪܘܚܐ ܩܰܕܝܫܐ ܘܫܘܠܛܳܢܐ ܕܫܳܪܷܢ ܘܡܷܨܪܝ ܟܘܠ ܡܶܕܶܐ، ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܘ ܣܠܳܩܐ ܕܷܡܫܝܚܐ. ܘܳܐܡܰܪܘܰܐ؛ ܕܒܘ ܚܰܝܠܐ ܐܰܠܳܗܳܝܐ ܕܡܰܩܒܶܠܝ، ܡܰܢܷܚܠܝ ܐܰܒܓܰܪ ܐܘ ܡܰܠܟܐ ܡܘ ܟܶܘܰܝܕ݂ܶܗ ܘܠܥܰܒܕܘ ܐܘ ܐܰܒܪܐ ܕܥܰܒܕܘ ܐܘ ܘܰܙܝܪܐ ܕܘ ܡܰܠܟܐ. ܡܳܠܰܦܘܰܠܠܶܗ ܣܬܶܐ، ܥܰܠ ܐܝ ܩܝܰܡܬܐ ܘܥܰܠ ܐܝ ܚܰܪܰܝܬܐ ܕܷܒܪܝܬܐ. ܘܥܰܠ ܐܘ ܢܘܚܳܡܐ ܘܥܰܠ ܐܰܚ ܚܰܝܶܐ ܚܰܬ݂ܶܐ. ܘܥܰܠ ܐܘ ܦܘܪܫܳܢܐ ܕܷܓܬܳܘܶܐ ܒܰܝܢ ܕܰܦ ܦܰܪܶܐ ܠܰܨ ܨܰܦܘܪܶܐ. ܘܒܰܝܢ ܕܰܡܗܰܝܡܢܶܐ ܘܠܰܟ ܟܳܦܘܪܶܐ. ܟܳܪܰܙܘܰܐ ܐܰܥܠܰܝܝܶܗ ܘܳܐܡܰܪܘܰܠܠܶܗ؛ ܐܘ ܬܰܪܥܐ ܕܰܚ ܚܰܝܶܐ ܪܰܦܝܥܐ ܝܐ. ܘܐܘ ܕܰܪܒܐ ܕܟܳܡܳܒܰܠ ܠܰܚ ܚܰܝܶܐ، ܥܝܩܐ ܝܐ. ܘܥܰܠ ܗܰܬ݂ܶܐ ܢܳܩܘܨܶܐ ܢܶܐ ܐܰܡ ܡܗܰܝܡܢܶܐ ܕܟܐܘܙܙܷܢ ܐܶܒܶܗ. ܐܘ ܟܦܳܪܐ ܐܘ ܫܘܓ݂ܠܐ ܕܘ ܫܝܕ݂ܐ ܝܐ، ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܢܶܐ ܐܰܡ ܡܕܰܓܠܳܢܶܐ ܕܟܳܡܰܛܥܷܢ ܠܰܢ ܢܳܫܶܐ ܦܫܝܛܶܐ. ܘܳܐܡܰܪܘܰܠܠܶܗ ܣܬܶܐ؛ ܐܝܕ݂ܰܐ ܕܠܳܘܶܐ ܘܰܐ ܠܰܫܰܢ ܐܘ ܟ݂ܰܠܰܨ ܘܐܝ ܚܰܪܰܝܬܐ ܛܰܘܛܐ ܕܰܢ ܢܳܫܶܐ، ܡܫܝܚܐ ܠܐ ܓܢܳܚܰܬܘܰܐ ܡܝ ܫܡܰܝܐ ܕܡܰܟ݂ܠܰܨ ܐܘ ܐܰܒܪܐ ܕܘ ܢܳܫܐ. ܘܠܐ ܟܳܐܬ݂ܶܘܰܐ ܠܐ ܠܘ ܝܰܠܕܐ ܘܠܐ ܠܘ ܚܰܫܐ ܘܠܐ ܠܘ ܡܰܘܬܐ. ܘܠܐ ܟܳܡܫܰܕܰܪܘܰܐ ܐܶܠܰܢ ܣܬܶܐ ܕܗܳܘܝܢܰܠܶܗ ܫܠܝܚܶܐ ܘܟܳܪܘܙܶܐ ܒܰܝܢ ܕܘ ܥܳܠܡܐ. ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܠܰܫܰܢ ܕܠܐ ܡܷܬܠܶܐ ܘܡܝܟܰܣܶܐ ܐܘ ܫܪܳܪܐ، ܟܳܟܘܪܙܝܢܰܐ ܘܡܣܰܒܪܝܢܰܐ ܘܦܷܪܣܝܢܰܐ ܒܰܝܢ ܕܰܢ ܢܳܫܶܐ ܟܘܠ ܡܶܕܶܐ ܕܷܚܙܶܠܰܢ ܘܕܫܰܡܝܥܝܢܰܠܶܗ ܡܝܢܶܗ. ܠܐ ܗܰܢܝ ܬܰܢܢܶܗ ܟܳܟܘܪܙܝܢܰܐ، ܐܶܠܐ ܟܘܠ ܡܶܕܶܐ ܕܗܰܘܝ ܒܷܫܡܶܗ ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܘ ܣܠܳܩܰܝܕ݂ܶܗ ܕܠܝ ܫܡܰܝܐ ܣܬܶܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܝ ܟܳܪܘܙܘܬ݂ܰܬ݂ܶܗ ܕܐܰܕܰܝ ܐܘ ܫܠܝܚܐ ܐܝ ܡܕ݂ܝܬܐ ܟܘܠܰܗ ܡܰܩܒܶܠܰܗ ܐܘ ܝܘܠܦܳܢܐ ܕܷܡܫܝܚܐ ܘܗܰܘܷܢ ܡܫܝܚܳܝܶܐ. ܡܠܦܢܐ ܫܟܪܝ ܐܩܛܐܫ 1690

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://surayt.bethmardutho.org/2539
Publication Date: July 7, 2020
Preparation of Electronic Edition:

TEI XML encoding by Anna-Simona Barbara Üzel .

Open Access and Copyright:
How to Cite this Electronic Edition
Aqtaš, Šëkri, “ܐ: ܐܝ ܐܶܓܰܪܬ݂ܐ ܕܷܡܫܰܕܰܪܠܶܗ ܐܰܒܓܰܪ ܐܘ ܡܰܠܟܐ، ܠܷܡܫܝܚܐ ܐܘ ܡܳܪܰܝܕ݂ܰܢ / Abgar u malko”, in Shabo Talay (ed.), “Šlomo Surayt - Corpus”, last modified July 7, 2020, https://surayt.bethmardutho.org/2539.