DRAFT
Not for citation.
You are viewing a page on the
Syriaca.org development server:
Not for citation.

Šëkri Aqtaš: ܐܰܕ ܕܰܒܳܫܶܐ ܕܘ ܕܰܘܫܐ / Ad daboše du dawšo

  TEI  

Ad daboše du dawšo

ܐܰܫ ܫܘܓ݂ܠܳܢܶܐ ܕܰܐܰܠܳܗܐ ܒܥܘܔܒܐ ܢܶܐ. ܘܐܘ ܒܰܪܢܳܫܐ ܒܘ ܗܰܘܢܰܝܕ݂ܶܗ ܐܘ ܢܳܫܳܝܐ ܠܰܝܒܶܐ ܕܒܳܢܶܐ ܘܠܰܝܒܶܗ ܕܦܳܗܰܡ ܐܰܫ ܫܘܓ݂ܠܳܢܰܝܕ݂ܶܗ ܐܰܡ ܡܕܰܘܡܪܶܐ. ܟܘܠ ܒܰܪܢܳܫܐ، ܕܦܳܪܘܫܳܐܝܬ݂ ܡܷܦܬܰܟܰܪ ܐܰܦ݁ܦܶ݁ܗ ܘܩܳܕܰܪ ܦܳܗܰܡ ܐܷܫܡܐ ܡܷܢܢܶܗ، ܓܷܡܫܰܒܰܚ ܠܰܐܰܠܳܗܐ ܘܓܷܕܡܗܰܝܡܰܢ ܐܶܒܶܗ ܡܶܐ ܟܘܠܶܗ ܠܶܒܶܗ ܘܡܶܐ ܟܘܠܶܗ ܗܰܘܢܶܗ. ܐܰܠܳܗܐ ܫܘܒܚܐ ܠܷܫܡܶܗ، ܩܰܡܰܝܬܐ ܡܰܚܘܶܠܶܗ ܐܘ ܫܘܒܚܰܝܕ݂ܶܗ ܒܘ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܥܰܠ ܕܷܟ݂ܠܷܩܠܶܗ ܒܨܘܪܬܐ ܫܰܦܷܪܬܐ ܘܗܰܘܢܐ ܢܰܗܝܪܐ ܕܩܳܕܰܪ ܥܳܝܰܫ ܚܰܝܶܐ ܒܰܣܝܡܶܐ ܗܰܡ ܒܘ ܥܳܠܡܰܢܐ ܗܰܡ ܒܘ ܥܳܠܡܐ ܕܷܓܕܳܬ݂ܶܐ. ܒܷܬܷ݂ܪ ܒܰܗ ܗܰܒܳܒܶܐ ܘܒܰܘ ܘܰܪܕܶܐ ܘܒܘ ܫܘܦܪܰܬ݂ܬ݂ܶܗ. ܒܷܬܷ݂ܪܟܶܐ ܒܰܢ ܢܰܗܝܪܶܐ ܘܒܰܟ ܟܘܟܘܶܐ ܕܝ ܫܡܰܝܐ ܕܠܰܬܬܶܗ ܡܷܢܝܳܢܐ. ܟ݂ܘܕ ܡܷܪܠܶܗ ܕܰܘܝܕ ܐܘ ܢܒܺܝܐ: ܐܝ ܫܡܰܝܐ ܟܳܡܰܚܟܝܐ ܥܰܠ ܐܘ ܫܘܒܚܐ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܐܰܠܳܗܐ ܡܫܰܒܚܐ ܝܐ ܒܰܟ݂ ܟ݂ܠܝܩܰܬ ܟܘܠܠܶܗ ܕܷܟ݂ܠܷܩܠܶܗ. ܘܒܰܫ ܫܷܟܠܰܬ ܕܰܚ ܚܰܝܶܘܷܢ ܕܷܟ݂ܠܷܩܠܶܗ ܥܰܠ ܦܳܐܬ݂ܐ ܕܝ ܐܰܪܥܐ. ܘܒܰܦ ܦܳܪܚܳܬ݂ܶܐ ܘܒܘ ܪܰܚܫܐ ܕܝ ܐܰܪܥܐ. ܗܰܢܝ ܕܟܘܠ ܚܕ݂ܐ ܚܕ݂ܐ ܡܷܢܢܶܗ ܟܷܬܠܰܗ ܥܰܕܰܬ ܡܚܰܠܦܶܐ ܘܡܕܰܘܡܪܶܐ. ܐܘܥܕܐ ܓܝܘܠܦܝܢܰܐ ܥܰܠ ܐܰܥ ܥܰܕܰܬ ܕܷܚܕ݂ܐ ܡܰܚ ܚܰܝܶܘܷܢܰܢܝ ܕܟܷܬܝܐ ܐܝ ܕܰܒܰܫܬܐ ܐܰܘ ܐܝ ܕܶܒܘܪܝܬ݂ܐ. ܗܰܬ݂ܶܐ ܕܟܳܦܰܝܪܐ ܘܟܷܬܠܰܗ ܩܳܙܝܝܶܗ. ܘܰܐܪܒܰܥ ܓܶܦܶܐ. ܘܫܶܬ ܪܰܓ݂ܠܶܐ. ܘܬܰܪܬܶܐ ܥܰܝܢܶܐ ܒܓܰܒܶܗ ܕܪܝܫܰܗ ܘܬܠܰܬ݂ ܚܪܶܢܶܐ ܠܰܠܥܰܠ ܡܶܐ ܪܝܫܰܗ. ܟܳܥܰܝܫܐ ܣܬܶܐ ܗܘܠ ܫܶܬ݂ ܐܰܘ ܫܘܰܥ ܐܷܫܢܶܐ. ܒܰܢ ܐܷܫܢܰܢܝ ܟܘܠܠܶܗ ܠܐ ܟܳܟܘܠܝܐ ܡܘ ܫܘܓ݂ܠܐ. ܘܟܘܠ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܟܳܝܳܠܰܦ ܐܰܥ ܥܰܕܰܝܕ݂ܰܗ ܐܰܫ ܫܰܦܝܪܶܐ، ܟܳܡܫܰܒܰܚ ܠܐܰܠܳܗܐ ܐܘ ܟ݂ܰܠܳܩܰܝܕ݂ܰܗ. ܐܘ ܚܳܠܐ ܓܳܪܓܝܣ ܒܘ ܐܰܨܠܰܝܕ݂ܶܗ ܡܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܕܒܶܩܘܣܝܳܢܶܐ ܝܐ. ܡܶܩܷܡ ܡܶܐ ܙܰܒܢܐ ܝܰܪܝܟ݂ܐ ܐܰܒ ܒܰܒܳܢܰܝܕ݂ܶܗ ܛܪܰܠܠܶܗ ܒܶܩܘܣܝܳܢܶܐ، ܘܰܐܙܙܷܢ ܥܰܐܝܫܝ ܒܶܐܣܦܷܣ ܐܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܕܟܷܬܝܐ ܩܰܪܘܬܐ ܠܚܰܙܰܟ݂. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܕܶܐܣܦܷܣ ܟ݂ܰܠܝܐ ܡܰܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ، ܢܰܦܷܩ ܡܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܘܰܐܙܙܶܗ ܥܰܡܷܪ ܒܗܰܙܰܟ݂ ܐܝ ܡܕ݂ܝܬܐ. ܒܗܰܙܰܟ݂ ܟܷܬܘܰܝܠܶܗ ܕܰܒܳܫܶܐ ܘܗܳܘܶܘܰܠܠܶܗ ܡܳܪܐ. ܡܶܐ ܨܰܦܪܐ ܗܘܠ ܥܰܣܪܝܝܶܐ ܦܳܝܰܫܘܰܐ ܓܰܒܰܝܝܶܗ ܡܦܰܪܰܔܘܰܐ ܐܰܥܠܰܝܝܶܗ ܘܝܰܘܡܐ ܒܝܰܘܡܐ ܝܳܠܰܦܘܰܐ ܐܰܥ ܥܰܕܰܬ݂ܬ݂ܶܗ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܰܐܪܒܥܝ ܐܷܫܢܶܐ ܣܷܡܠܶܗ ܕܰܒܳܫܶܐ، ܒܚܰܐ ܡܰܝ ܝܰܘܡܶܐ ܡܰܚܟܶܠܶܐ ܐܰܥܠܰܝܝܶܗ ܘܡܷܪܠܶܗ؛ ܡܘ ܝܰܘܡܐ ܕܟܳܡܝܬܰܘܠܕ݂ܐ ܐܝ ܕܰܒܰܫܬܐ، ܟܰܫܷܪܬܐ ܝܐ. ܡܶܩܷܡ ܕܟܳܡܷܬ݂ܢܳܚܝ ܐܰܚ ܚܰܘܪܳܢܰܝܕ݂ܰܗ ܡܘ ܫܘܓ݂ܠܐ ܘܡܘ ܣܝܳܡܐ ܕܘ ܕܰܘܫܐ، ܗܝܝܰܗ ܟܳܒܷܕܝܐ ܒܝ ܢܰܕ݂ܰܦܰܐ ܕܓܰܘܰܗ ܕܝ ܟܳܪܐ. ܒܘ ܫܷܟܠܰܢܐ ܒܓܰܘܶܗ ܕܥܷܣܪܝ ܝܰܘܡܶܐ، ܐܝ ܕܰܒܰܫܬܐ ܕܡܰܘܠܕ݂ܐ ܚܰܬ݂ܐ، ܟܘܝܐ ܕܰܒܰܫܬܐ ܫܰܓ݂ܰܠܬܐ ܘܟܰܫܷܪܬܐ. ܐܝ ܕܰܒܰܫܬܐ ܠܰܫܰܢ ܐܘ ܦܘܠܚܳܢܐ ܘܠܰܫܰܢ ܐܘ ܣܝܳܡܐ ܕܘ ܕܰܘܫܐ ܟ݂ܠܝܩܐ. ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܡܘ ܝܰܘܡܐ ܕܟܳܡܝܬܰܘܠܕ݂ܐ ܗܘܠ ܕܟܳܡܰܝܬ݂ܐ ܠܐ ܟܳܟܘܠܝܐ ܡܘ ܫܘܓ݂ܠܐ. ܒܰܣ ܒܰܝ ܝܰܘܡܳܬ݂ܶܐ ܕܟܳܘܶܐ ܩܘܪܐ ܩܰܫܝܐ ܐܰܘ ܕܟܳܐܬ݂ܶܐ ܡܰܛܪܐ ܚܝܨܐ ܐܰܘ ܣܬܶܐ ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܟܳܡܷܡܠܳܝܐ ܐܝ ܟܳܪܳܐ ܕܰܘܫܐ، ܠܐ ܟܳܩܘܕܪܐ ܕܫܘܓ݂ܠܐ. ܔܓ݂ܘܪ ܡܰܝ ܝܰܘܡܳܬ݂ܰܢܝ ܠܐ ܟܳܚܳܙܰܬܠܰܗ ܟ݂ܠܝܬ݂ܐ ܘܟܠܝܬ݂ܐ ܡܘ ܫܘܓ݂ܠܐ. ܐܰܕ ܕܰܒܳܫܶܐܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܟܰܫܝܪܶܐ ܢܶܐ ܒܘ ܬܷܠܬܝܡܐ ܕܘ ܡܘܟܠܰܬ݂ܬ݂ܶܗ. ܠܰܫܰܢ ܐܘ ܬܷܠܬܝܡܐ ܕܘ ܡܘܟܠܐ ܘܕܘ ܣܝܳܡܐ ܕܘ ܕܰܘܫܐ، ܟܳܪܘܚܩܐ ܗܘܠ ܥܣܰܪ ܣܰܥܰܝܰܬ ܡܝ ܟܘܳܪܰܝܕ݂ܰܗ. ܘܕܝܣܰܐ ܟܳܕܘܥܪܐ ܠܕܘܟܬ݂ܰܗ. ܟܳܡܰܝܨܐ ܡܶܐ ܟܘܠ ܫܷܟܷܠ ܕܰܗ ܗܰܒܳܒܶܐ ܐܶܠܐ ܠܐ ܟܳܡܰܕ݂ܝܪܐ ܠܰܦ ܦܝܪܶܐ. ܐܝ ܕܰܒܰܫܬܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܟܳܡܰܢܦܥܐ ܠܰܢ ܢܳܫܶܐ ܣܬܶܐ. ܟܳܨܰܝܕܐ ܠܝ ܒܳܩܐ ܘܠܰܕ ܕܷܕܘܳܢܶܐ ܕܟܳܡܰܚܰܪܘܝ ܠܰܦ ܦܝܪܶܐ. ܟܳܣܰܝܡܐ ܫܰܢܶܐ ܘܟܳܡܰܚܬܐ ܒܓܰܘܰܗ ܕܰܘܫܐ. ܐܘ ܕܰܘܫܐ ܠܘ ܡܘܟܠܐ ܘܠܘ ܚܘܠܡܳܢܐ ܡܩܰܒܷܠ ܕܟܘܠ ܟܶܘܐ ܛܰܘܐ ܝܐ. ܘܡܝ ܫܰܢܶܐ ܣܬܶܐ ܟܳܡܝܣܰܡ ܫܰܡܥܐ ܠܝ ܣܢܝܩܘܬ݂ܐ ܕܰܒ ܒܳܬܶܐ ܘܕܰܥ ܥܝܬܳܬ݂ܶܐ. ܐܰܕ ܕܰܒܳܫܶܐ ܟܳܪܷܚܡܝ ܕܗܳܘܷܢ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܘܫܘܓ݂ܠܝ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ. ܟܳܪܘܚܡܝ ܐܘ ܛܘܟܳܣܐ ܘܐܝ ܢܰܕ݂ܰܦܰܐ. ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܟܷܬܬܶܐ ܩܳܢܘܢܶܐ ܠܰܫܰܢ ܕܷܡܟܰܡܠܝ ܐܰܫ ܫܘܓ݂ܠܳܢܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܕܠܐ ܒܘܠܒܳܠܐ ܘܩܰܠܶܐ. ܟܳܪܘܚܡܝ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܠܝ ܢܰܕ݂ܰܦܰܐ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܟܳܚܳܙܷܢ ܥܰܔܰܩ ܒܓܰܘܰܗ ܕܝ ܟܳܪܐ، ܐܰܘ ܣܬܶܐ ܕܷܚܕ݂ܐ ܡܷܢܢܶܗ ܡܰܝܬ݂ܐ، ܒܢܰܩܠܰܐ ܟܳܡܷܦܩܝ ܘܡܚܰܠܩܝܠܰܗ ܠܰܪܘܰܠ ܡܝ ܟܳܪܐ. ܠܰܫܰܢ ܕܠܐ ܡܷܥܔܰܩ ܠܰܘܓ݂ܰܠ ܕܷܬ݂ܬ݂ܶܗ. ܐܰܕ ܕܰܒܳܫܶܐ ܟܷܬܬܶܗ ܣܬܶܐ ܢܶܨܚܳܢܐ ܪܰܒܐ. ܠܐ ܟܳܡܰܩܰܒܠܝ ܕܳܐܬ݂ܷܢ ܕܶܒܘܪܶܐ ܡܶܐ ܠܰܪܘܰܠ ܘܡܝܫܰܠܛܝ ܐܰܥܠܰܝܝܶܗ. ܐܝܕ݂ܰܐ ܕܳܐܬ݂ܷܢ، ܟܘܠܠܶܗ ܟܳܠܷܬܡܝ ܘܟܳܩܰܝܡܝ ܡܩܰܒܷܠ ܕܐܬ݂ܬ݂ܶܗ. ܟܝܒܝ ܕܳܐܡܰܢܢܐ، ܟܳܡܰܩܰܒܠܝ ܡܰܘܬܐ ܐܶܠܐ ܠܐ ܟܳܡܰܩܰܒܠܝ ܪܰܒܘܬ݂ܐ ܘܫܘܠܛܳܢܐ ܕܕܶܒܘܪܐ ܢܘܟ݂ܪܳܝܐ. ܥܰܡ ܗܰܬ݂ܶܐ ܟܘܠܰܗ، ܟܳܡܝܰܩܪܝ ܠܰܡ ܡܰܠܟܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܒܐܝܩܳܪܐ ܪܰܒܐ. ܘܟܳܡܰܩܰܒܠܷܢܢܶܗ ܡܰܠܟܶܐ ܘܪܝܫܳܢܶܐ ܕܪܘܚܰـܝـܝܶܗ. ܐܘ ܡܶܕܶܐ ܕܝܰܠܷܦ ܢܐ ܡܷܢܢܶܗ، ܟܝܬܐ ܬܠܳܬ݂ܐ ܕܰܪܓ݂ܶܐ ܒܰܝܢܰܬ݂ܬ݂ܶܗ. ܐܰܡ ܡܰܠܟܶܐ ܘܰܐܚܒܰܢܳܢܶܐ. ܘܰܐܫ ܫܰܓ݂ܳܠܶܐ. ܐܰܡ ܡܰܠܟܶܐ ܐܰܪ ܪܝܫܳܢܶܐ ܕܰܦ ܦܷܥܠܶܐ ܢܶܐ. ܐܝ ܩܳܙܝܝܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܥܰܘܷܬܬܷܪ ܡܶܐ ܕܰܚܪܶܢܶܐ ܝܐ. ܐܘ ܫܘܠܛܳܢܐ ܟܘܠܶܗ ܒܐܝܕ݂ܰܝܝܶܗ ܝܐ. ܐܶܠܐ ܐܘ ܫܘܓ݂ܠܐ ܕܝ ܟܳܪܐ ܒܐܝܕ݂ܶܗ ܕܷܚܕ݂ܐ ܕܡܷܩܪܳܝܐ ܡܰܠܟܬ݂ܐ ܝܐ. ܥܰܠ ܕܗܝܝܰܗ ܟܳܡܰܚܬܐ ܐܰܒ ܒܶܥܶܐ ܟܘܠܠܶܗ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܝ ܡܰܠܟܬ݂ܐ ܟܳܢܷܦܩܐ ܡܝ ܟܳܪܐ، ܐܰܕ ܕܰܒܳܫܶܐ ܟܘܠܶܗ ܟܳܦܰܝܪܝ ܘܟܐܘܙܙܷܢ ܒܷܬ݂ܪܰܗ ܟ݂ܘܕ ܟܐܘܙܙܶܗ ܐܘ ܥܰܡܐ ܒܷܬ݂ܪܶܗ ܕܘ ܡܰܠܟܰܝܕ݂ܶܗ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܝ ܡܰܠܟܬ݂ܐ ܕܡܰܝܬ݂ܐ، ܐܘ ܫܘܓ݂ܠܐ ܕܝ ܟܳܪܐ ܟܳܟܳܠܶܗ. ܐܰܕ ܕܰܒܳܫܶܐ ܣܬܶܐ ܟܳܟܳܠܷܢ ܘܟܳܛܳܪܷܢ ܡܘ ܬܷܠܬܝܡܐ ܕܘ ܕܰܘܫܐ. ܟܳܒܳܕܷܢ ܕܐܘܟ݂ܠܝ ܡܘ ܕܰܘܫܐ ܕܟܝܬܐ ܒܰܫ ܫܰܢܰܬ. ܗܷܢ ܡܷܢܢܶܗ ܣܬܶܐ ܚܷܢܓܝ ܟܳܡܷܩܚܳܪܝ ܥܰܠ ܐܘ ܡܰܘܬܐ ܕܝ ܡܰܠܟܬ݂ܐ، ܗܰܘ ܟܘܟ݂ܠܝ ܡܘܟܠܐ ܗܘܠ ܕܡܰܝܬ݂ܝ. ܡܶܐ ܕܟܘܬ݂ܝܐ ܡܰܠܟܬ݂ܐ ܚܪܶܬܐ، ܕܝܣܰܐ ܟܳܒܳܕܷܢ ܒܘ ܫܘܓ݂ܠܐ ܘܟܳܡܕܰܘܡܝ ܡܝ ܕܘܟܬ݂ܐ ܕܦܰܐܝܫܝ. ܐܰܒ ܒܰܛܝܠܶܐ ܣܬܶܐ، ܒܝ ܩܘܡܬ݂ܐ ܟܪܶܬܷܪ ܡܝ ܡܰܠܟܬ݂ܐ ܢܶܐ. ܐܰܕ ܕܶܟܪܶܐ ܝܰܢܝ ܐܰܙܠܰܡܰܬ ܬܰܢܢܶܐ ܢܶܐ ܐܰܒ ܒܰܛܝܠܶܐ. ܚܰܐ ܟܳܡܰܟܦܶܐ ܠܝ ܟܳܪܐ. ܟܘܠ ܢܰܩܩܰܐ ܒܰܛܝܠܶܐ ܢܶܐ ܘܠܐ ܟܳܣܰܝܡܝ ܫܘܓ݂ܠܐ. ܟܘܟ݂ܠܝ ܐܘ ܡܘܟܠܐ ܕܟܳܡܰܠܬܡܝ ܐܰܫ ܫܰܓ݂ܳܠܶܐ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܰܢ ܢܶܩܒܳܬ݂ܐ ܕܟܳܚܳܙܷܢ ܐܰܒ ܒܰܛܝܠܶܐ ܕܠܰܘ ܟܳܩܘܕܪܝ ܕܣܰܝܡܝ ܒܶܥܶܐ ܐܰܘ ܕܟܳܡܰܢܩܨܝ ܐܘ ܡܘܟܠܰܬ݂ܬ݂ܶܗ، ܟܳܡܷܦܩܷܢܢܶܗ ܠܰܪܘܰܠ ܡܝ ܟܳܪܐ. ܘܟܳܝܘܬܘܝ ܩܘܡ ܐܘ ܬܰܪܥܐ ܘܗܰܘ ܟܳܛܳܪܷܢ ܕܥܷܒܪܝ ܢܰܩܠܰܐ ܚܪܶܬܐ. ܗܘܠ ܕܡܰܝܬ݂ܝ ܡܘ ܟܰܦܢܐ ܐܰܘ ܡܘ ܩܘܪܐ. ܐܰܫ ܫܰܓ݂ܳܠܶܐ ܣܬܶܐ، ܗܰܢܷܟ ܢܶܐ ܕܟܳܣܰܝܡܝ ܐܘ ܫܘܓ݂ܠܐ ܕܝ ܟܳܪܐ ܟܘܠܶܗ. ܡܘ ܡܰܘܠܳܕ݂ܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܗܘܠ ܠܘ ܡܰܘܬܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܗܷܢܢܷܟ ܟܳܡܟܰܡܠܝ ܐܘ ܫܘܓ݂ܠܐ ܟܘܠܶܗ ܔܓ݂ܘܪ ܡܘ ܡܰܘܠܳܕ݂ܐ. ܐܰܕ ܕܰܒܳܫܶܐ، ܠܓܳܪܰܢ ܕܝ ܬܷܫܡܷܫܬܐ ܕܟܷܬܬܶܗ، ܟܷܬܬܶܗ ܐܷܫܡܳܢܶܐ ܣܬܶܐ ܡܫܰܚܠܦܶܐ. ܬܰܪܬܶܐ ܡܷܢܢܶܗ ܟܳܡܝܬܰܘܡܰܪܪܶܗ ܬܰܪܳܥܳܬܳܐ ܝܰܢܝ ܢܳܛܘܪܶܐ. ܗܰܢܝ ܟܘܠ ܢܰܩܩܰܐ ܟܳܢܷܛܪܝ ܒܕܷܩܩܰܐ ܐܘ ܬܰܪܥܐ ܕܝ ܟܳܪܐ. ܠܰܫܰܢ ܕܠܐ ܥܳܒܰܪܠܰܗ ܠܐ ܕܶܒܘܪܶܐ ܐܰܘ ܫܷܫܘܳܢܶܐ ܐܰܘ ܕܷܕܘܳܢܶܐ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܷܡܩܰܕܡܝ ܠܝ ܟܳܪܐ، ܟܳܗܷܔܡܝ ܐܰܥܠܰܝܝܶܗ ܘܟܳܛܷܪܕ݂ܷܢܢܶܗ. ܗܷܢ ܡܷܢܢܶܗ ܣܬܶܐ ܟܳܡܷܩܪܷܢ ܕܰܒܳܫܶܐ، ܗܰܢܝ ܫܘܓ݂ܠܰܝܝܶܗ ܐܘ ܣܝܳܡܐ ܕܘ ܕܰܘܫܐ ܝܐ. ܐܰܚ ܚܰܝܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܟܘܠܠܶܗ ܟܳܢܷܦܩܝ ܠܘ ܣܝܳܡܐ ܕܘ ܕܰܘܫܐ. ܟܐܘܙܙܷܢ ܬܡܰܢܝܐ ܗܘܠ ܬܷܫܥܐ ܟܝܠܳܡܰܬܪܰܬ ܠܰܫܰܢ ܕܡܰܝܨܝ ܠܘ ܛܰܠܐ ܡܰܘ ܘܰܪܕܶܐ ܘܕܘܥܪܝ ܣܰܝܡܝܠܶܗ ܕܰܘܫܐ ܒܝ ܟܳܪܐ. ܟܝܬܐ ܗܷܢ ܡܷܢܢܶܗ ܕܟܳܡܷܩܪܷܢ ܡܪܰܒܝܳܢܝܳܬ݂ܶܐ، ܗܰܢܝ ܣܬܶܐ ܟܳܘܷܢ ܡܳܪܐ ܠܰܒ ܒܶܥܶܐ ܘܟܳܘܷܢ ܡܳܪܐ ܠܰܕ ܕܰܒܳܫܶܐ ܢܰܥܝܡܶܐ ܘܟܳܡܷܪܘܷܢܢܶܗ. ܟܝܬܐ ܗܷܢ ܡܷܢܢܶܗ ܡܰܢܕ݂ܦܳܢܶܐ، ܗܰܢܝ ܣܬܶܐ ܟܳܡܰܢܕ݂ܦܝ ܐܝ ܟܳܪܐ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܷܚܕ݂ܐ ܡܷܢܢܶܗ ܡܰܝܬ݂ܐ، ܕܠܐ ܟܠܳܝܐ ܟܳܡܷܦܩܝܠܰܗ ܠܰܪܘܰܠ ܘܟܳܢܷܛܪܝ ܐܝ ܟܳܪܐ ܢܰܕ݂ܷܦܬܐ. ܐܰܣ ܣܰܝܳܡܶܐ ܕܝ ܫܰܢܶܐ. ܗܰܢܝ ܣܬܶܐ ܟܳܣܰܝܡܝ ܐܝ ܫܰܢܶܐ ܒܫܷܟܷܠ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܫܰܦܝܪܐ. ܘܡܷܢܢܶܗ ܝܰܠܝܦܝ ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ ܐܘ ܡܰܬܰܡܰܬܝܟ ܘܐܘ ܓܶܐܘܳܡܰܬܪܝ ܘܐܘ ܚܫܳܘܐ. ܟܳܣܰܝܡܝ ܢܰܩܘܶܐ ܕܟܷܬܬܶܗ ܫܶܬ ܩܷܪܢܰܘܳܬ݂ܶܐ ܒܘ ܝܘܪܟ݂ܐ ܘܬܰܡܐ ܟܳܡܰܚܬܝ ܐܘ ܕܰܘܫܐ. ܒܘ ܣܰܬ݂ܘܐ ܣܬܶܐ ܘܒܰܝ ܝܰܘܡܳܬ݂ܶܐ ܕܘ ܩܘܪܐ ܩܰܫܝܐ، ܟܳܡܰܥܝܩܝ ܦܶܡܰܗ ܕܝ ܟܳܪܐ، ܠܰܫܰܢ ܕܠܐ ܥܳܒܰܪ ܩܘܪܐ ܠܝ ܟܳܪܐ ܘܕܠܐ ܡܰܝܬ݂ܝ ܡܘ ܩܘܪܐ. ܥܰܠ ܕܒܘ ܣܰܬ݂ܘܐ ܟܘܠܶܗ ܟܳܦܰܝܫܝ ܒܝ ܟܳܪܐ ܘܠܐ ܟܳܢܷܦܩܝ ܠܰܪܘܰܠ. ܒܘ ܙܰܒܢܰܢܐ ܣܬܶܐ، ܟܐܘܟ݂ܠܝ ܕܰܘܫܐ ܠܰܫܰܢ ܕܠܐ ܡܰܝܬ݂ܝ ܡܘ ܟܰܦܢܐ. ܐܘ ܚܳܠܐ ܓܳܪܓܝܣ ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܝ ܐܝܕ݂ܰܥܬ݂ܰܬ݂ܶܐ ܕܥܰܠ ܐܰܚ ܚܰܝܶܐ ܕܰܕ ܕܰܒܳܫܶܐ، ܡܰܚܟܶܠܶܗ ܥܰܠ ܐܰܗ ܗܶܪܓܶܐ ܕܟܳܠܳܙܰܡ ܐܘ ܒܰܪܢܳܫܐ ܡܳܝܰܕ ܡܝ ܦܳܪܰܚܬ݂ܰܬ݂ܶܐ ܐܝ ܢܰܥܷܡܬܐ. ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܡܕܰܘܰܡܠܶܗ؛ ܐܘ ܗܶܪܓܐ ܩܰܡܳܝܐ ܘܛܳܘܐ ܕܟܳܠܳܙܰܡ ܝܷܠܦܝܢܰܗ ܡܰܕ ܕܰܒܳܫܶܐ ܐܝ ܟܰܫܝܪܘܬ݂ܐ ܝܐ. ܥܰܠ ܕܠܐ ܟܳܣܷܠܩܐ ܐܝ ܪܰܦܝܘܬ݂ܐ ܥܰܠ ܒܳܠܰܗ ܕܝ ܕܰܒܰܫܬܐ ܘܟܘܠ ܢܰܩܩܰܐ ܟܰܫܝܪܬܐ ܘܫܰܓ݂ܰܠܬܐ ܝܐ. ܟܳܒܐ ܪܘܚܰܗ ܕܶܒܚܐ ܡܷܚܠܰܦ ܐܝ ܚܰܘܪܰܝܕ݂ܰܗ ܘܡܷܚܠܰܦ ܐܘ ܫܘܓ݂ܠܰܝܕ݂ܰܗ. ܟܳܣܰܝܡܐ ܫܘܓ݂ܠܐ ܪܰܒܬܷܪ ܡܶܐ ܪܘܚܰܗ. ܟܳܫܷܡܥܐ ܘܟܳܡܰܨܝܬ݂ܐ ܥܰܠ ܐܰܪ ܪܝܫܳܢܶܐ ܘܥܰܠ ܐܰܡ ܡܰܠܟܶܐ ܕܠܐ ܓܰܙܷܢ. ܘܟܳܡܷܠܦܐ ܠܰܢ ܕܰܐܚܢܰܐ ܣܬܶܐ ܫܷܡܥܝܢܰܐ ܘܡܰܛܝܥܝܢܰܐ ܘܡܝܰܩܪܝܢܰܐ ܠܰܢ ܐܰܒܳܗܰܝܕ݂ܰܢ ܘܠܰܪ ܪܝܫܳܢܰܝܕ݂ܰܢ ܗܰܡ ܐܰܡ ܡܕ݂ܝܢܳܝܶܐ ܘܗܰܡ ܣܬܶܐ ܠܰܪ ܪܘܚܳܢܳܝܶܐ ܘܠܐ ܩܰܝܡܝܢܰܐ ܡܩܰܒܷܠ ܕܷܐܬ݂ܬ݂ܶܗ ܒܟܘܠܠܶܗ ܐܰܚ ܚܰܝܰܝܕ݂ܰܢ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܐܘ ܡܳܪܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܟܳܡܳܝܰܕ ܐܘ ܕܰܘܫܐ ܕܣܷܡܡܶܗ ܒܝ ܫܰܬܐ ܟܘܠܰܗ، ܠܐ ܟܳܥܘܔܙܝ ܘܠܐ ܟܳܡܷܩܚܳܪܝ. ܟܳܡܕܰܘܡܝ ܐܘ ܫܘܓ݂ܠܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܘܟܳܣܰܝܡܝ ܕܝܣܰܐ ܕܰܘܫܐ. ܥܰܠ ܐܰܥ ܥܰܕܰܢܝ ܐܰܫ ܫܰܦܝܪܶܐ، ܟܳܠܳܙܰܡ ܕܡܰܝܕܝܢܰܐ ܠܰܗ ܛܘܦܣܐ ܘܡܰܠܟ݂ܝܢܰܐ ܒܷܬ݂ܪ݂ܰܗ. ܟ݂ܘܕ ܕܟܳܡܰܠܬܡܐ ܡܶܐ ܟܘܠ ܫܷܟܷܠ ܕܰܗ ܗܰܒܳܒܶܐ ܕܰܘܫܐ، ܐܰܚܢܰܐ ܣܬܶܐ ܩܳܪܝܢܰܐ ܘܝܷܠܦܝܢܰܐ ܠܐ ܡܶܐ ܚܰܐ ܟܬ݂ܳܘܐ ܬܰܢܢܶܗ، ܐܶܠܐ ܪܘܗܛܝܢܰܐ ܒܷܬ݂ܪܶܗ ܕܰܝ ܝܘܠܦܳܢܶܐ ܡܫܰܚܠܦܶܐ ܘܡܢܰܩܝܢܰܐ ܐܘ ܝܘܠܦܳܢܐ ܕܟܳܡܰܢܦܰܥ ܗܰܡ ܐܶܠܰܢ ܗܰܡ ܠܝ ܢܳܫܘܬ݂ܐ ܟܘܠܰܗ. ܐܘ ܚܳܠܐ ܓܳܪܓܝܣ، ܡܶܩܷܡ ܕܡܝܚܰܣܶܐ ܒܰܐܪܒܰܥ ܐܷܫܢܶܐ ܐܰܬ݂ܝ ܠܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܓܰܒܪܐܝܶܠ ܘܡܰܡܛܶܠܶܗ ܐܰܟ ܟܳܪܶܐ ܕܰܕ ܕܰܒܳܫܰܝܕ݂ܶܗ ܣܬܶܐ ܐܰܥܡܶܗ. ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܣܷܡܠܰܢܢܶܗ ܕܘܟܬ݂ܐ ܒܘ ܛܘܪܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ. ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܟܳܪܶܐ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܐܷܙܙܰܘܰܝܢܰܐ ܐܰܥܡܶܗ ܘܝܘܬܘܝܘܰܝܢܰܗ ܡܩܰܒܷܠ ܕܷܐܬ݂ܬ݂ܶܗ ܘܡܦܰܪܔܝܘܰܝܢܰܗ ܐܰܥܠܰܝܝܶܗ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܚܳܙܝܘܰܝܢܰܐ ܐܘ ܫܘܓ݂ܠܐ ܢܰܕ݂ܝܦܐ ܕܟܳܣܰܝܡܝ ܘܐܝ ܟܰܫܝܪܘܬ݂ܰܬ݂ܬ݂ܶܗ، ܡܫܰܒܚܝܘܰܝܢܰܐ ܠܰܐܠܳܗܐ ܘܡܗܰܝܡܢܝܘܰܝܢܰܗ ܕܟܷܬܝܐ ܫܪܳܪܐ ܟܘܠ ܡܶܕܶܐ ܕܡܰܚܟܶܠܶܠܰܢ ܐܰܥܠܰܝܝܶܗ. ܚܳܙܝܘܰܝܢܰܐ ܒܟܘܠ ܫܘܚܠܳܦܐ ܕܝ ܫܰܬܐ ܡܷܢ ܣܳܝܰܡܘܰܠܠܶܗ. ܒܘ ܪܰܒܷܥ ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܡܰܪܦܷܢܘܰܐ ܐܰܫ ܫܰܠܚܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܝܰܢܝ ܕܢܷܦܩܝܘܰܐ ܡܰܒ ܒܶܥܶܐ، ܡܳܝܰܕܘܰܐ ܘܡܰܚܰܬܘܰܠܠܶܗ ܒܟܳܪܐ ܚܰܬ݂ܬܐ. ܒܘ ܩܰܝܛܐ ܢܳܛܰܪܘܰܠܠܶܗ ܡܰܣ ܣܰܦܪܘܢܶܐ ܘܡܰܕ ܕܶܒܘܪܶܐ ܠܰܫܰܢ ܕܫܘܓ݂ܠܝ. ܒܰܬ ܬܶܫܪܳܝܳܬ݂ܶܐ ܡܳܝܰܕܘܰܐ ܐܘ ܕܰܘܫܐ. ܗܷܢ ܡܝܢܶܗ ܥܰܡ ܐܰܫ ܫܰܢܰܬ ܘܗܷܢ ܡܝܢܶܗ ܡܨܰܦܶܘܰܝܠܶܗ ܡܰܫ ܫܰܢܰܬ. ܒܘ ܣܰܬ݂ܘܐ ܣܬܶܐ، ܡܟܰܣܶܘܰܐ ܐܰܟ ܟܳܪܶܐ ܫܰܦܝܪܐ ܕܠܐ ܩܳܪܰܫܫܶܗ ܘܠܐ ܡܰܝܬ݂ܝ ܡܘ ܩܘܪܐ. ܐܳܡܰܪܘܰܝܠܰܢ ܣܬܶܐ؛ ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܟܳܕܰܘܨܝܠܝ ܟܳܢܳܝܰܚܠܝ. ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܟܰܐܝܦܐ ܟܳܙܰܝܕܝ، ܐܶܠܐ ܥܰܡ ܚܒܳܠ ܟ݂ܰܐܝܦܐ ܟܳܡܷܩܫܳܥܝ ܣܬܶܐ. ܝܰܘܡܐ ܒܝܰܘܡܐ، ܐܰܚܢܰܐ ܣܬܶܐ ܪܷܚܡܝܘܰܝܢܰܢܶܗ ܘܝܘܠܦܝܘܰܝܢܰܐ ܗܶܪܓܶܐ ܡܷܢܢܶܗ ܘܐܳܒܝܘܰܝܢܰܐ ܟܘܠܢܰܩܩܰܐ ܡܰܬ݂ܠܶܐ ܠܰܝ ܝܳܠܘܦܶܐ ܐܰܥܠܰܝܝܶܗ. ܡܶܩܷܡ ܒܬܰܪܬܶܐ ܐܷܫܢܶܐ، ܚܰܡܫܰܥܣܰܪ ܒܘ ܝܰܪܚܐ ܕܰܬܪܰܥܣܰܪ ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܬܪܰܠܦܐ ܘܫܘܘܰܥܣܰܪ، ܒܚܰܐ ܝܰܘܡܐ ܐܘ ܚܳܠܐ ܓܳܪܓܝܣ ܟܰܝܘܠܶܗ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܕܰܡܷܟ݂ ܚܰܡܫܐ ܝܰܘܡܶܐ ܒܰܒ ܒܶܝܬ݂ܟܪܝܗܶܐ ܡܚܰܣܶܐ ܘܢܩܝܠ ܡܶܐ ܒܰܝܢܳܬ݂ܰܝܢܰܐ. ܩܘܝܪ ܒܝ ܩܘܒܐ ܕܰܥ ܥܰܢܝܕ݂ܶܐ ܒܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܓܰܒܪܐܝܶܠ. ܐܰܕ ܕܰܒܳܫܰܝܕ݂ܶܗ ܦܰܐܝܫܝ ܝܰܬܘܡܶܐ ܘܕܠܐ ܡܳܪܶܐ. ܡܠܦܢܐ ܫܟܪܝ 1263 ܡ̈ܠܐ.

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://surayt.bethmardutho.org/2540
Publication Date: July 7, 2020
Preparation of Electronic Edition:

TEI XML encoding by Anna-Simona Barbara Üzel .

Open Access and Copyright:
How to Cite this Electronic Edition
Aqtaš, Šëkri, “ܐܰܕ ܕܰܒܳܫܶܐ ܕܘ ܕܰܘܫܐ / Ad daboše du dawšo”, in Shabo Talay (ed.), “Šlomo Surayt - Corpus”, last modified July 7, 2020, https://surayt.bethmardutho.org/2540.