DRAFT
Not for citation.
You are viewing a page on the
Syriaca.org development server:
Not for citation.

Šëkri Aqtaš: ܐܰܚ ܚܰܬ݂ܳܬ݂ܐ ܕܡܰܥܒܰܪܠܶܗ ܐܘ ܬܶܟܢܳܠܳܘܙ̰ܝ ܠܰܚ ܚܰـܝܰـܝـܕ݂ܰܢ / Aḥ ḥaṯoṯo d macbarle u tëknoloži laḥ ḥayayḏan

  TEI  

Aḥ ḥaṯoṯo d macbarle u tëknoloži laḥ ḥayayḏan

ܐܘ ܬܶܟܢܳܠܳܘܙ̰ܝ ܕܝܠܳܢܳܐܝܬ݂ ܒܘ ܕܳܪܐ ܕܰܚ ܚܰܐ ܘܥܷܣܪܝ ܡܫܰܘܫܰܛ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܘܡܚܰܠܰܦܠܶܗ ܐܰܚ ܚܰܝܶܐ ܕܰܢ ܢܳܫܶܐ. ܟܳܚܳܙܝܢܰܐ ܕܗܰܘܝ ܦܰܠܩܐ ܪܰܒܐ ܕܰܚ ܚܰܝܶܐ ܝܰܘܡܳܝܶܐ ܕܘ ܐܝܢܣܰܢ. ܥܰܒܷܪ ܠܘ ܡܘܬܦܰܩ ܘܠܘ ܨܰܠܳܘܢ ܘܠܝ ܫܘܩܐ ܘܠܘ ܫܘܓ݂ܠܐ. ܘܥܰܒܷܪ ܠܟܘܠ ܣܰܥܰܝܶܐ ܡܶܐ ܕܰܚ ܚܰܝܶܐ ܕܘ ܐܝܢܣܰܢ. ܥܰܡ ܕܡܰܥܒܰܪܠܶܗ ܡܶܕܳܢܶܐ ܚܰܬ݂ܶܐ ܘܛܳܘܶܐ ܐܘ ܬܶܟܢܳܠܳܘܙ̰ܝ ܠܰܚ ܚܰܝܰܝܕ݂ܰܢ، ܡܰܥܒܰܪܠܶܗ ܣܬܶܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܟ݂ܣܰܪܰܬ ܘܡܳܒܶܠܶܗ ܡܝܢܰܝܢܰܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܡܶܕܳܢܶܐ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܚܰܝܪܝܢܰܐ ܒܝ ܦܰܝܕܰܐ ܕܗܘܠܶܠܰܢ ܟܳܚܳܙܝܢܰܐ ܕܰܐܢ ܢܳܫܶܐ ܡܶܐ ܟܘܠ ܕܘܟܬ݂ܐ ܟܳܡܷܡܨܳܪܝ ܒܘ ܐܝܢܬܶܪܢܶܬ ܒܝ ܣܰܝܶܐ ܕܘ ܬܶܟܢܳܠܳܘܙ̰ܝ. ܒܙܰܒܢܐ ܟܰܪܝܐ ܟܳܝܘܠܦܝ ܘܟܳܫܷܡܥܝ ܐܰܛ ܛܶܒܶܐ ܕܟܳܘܷܢ ܒܷܒܪܝܬ݂ܐ ܟܘܠܰܗ ܘܟܳܡܦܰܪܔܝ ܐܰܥܠܰܝܝܶܗ ܒܘ ܒ݂ܝܕܝܐ. ܡܶܩܷܡ ܠܰܫܰܢ ܕܚܰܐ ܣܳܝܰܡܘܰܐ ܒܘܚܳܢܐ ܥܰܠ ܡܶܕܶܐ، ܠܳܙܰܡܘܰܝܠܶܗ ܙܰܒܢܐ ܝܰܪܝܟ݂ܐ ܘܒܶܝܬ݂ ܐܰܪܟܶܐ ܡܠܝܬ݂ܐ ܟܬ݂ܳܘܶܐ. ܐܶܠܐ ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ ܒܙܰܒܢܐ ܟܰܪܝܐ ܘܕܠܐ ܡܰܨܪܰܦ ܘܕܠܐ ܬܰܥܒܐ، ܟܳܩܳܪܷܢ ܘܟܳܝܘܠܦܝ ܥܰܠ ܟܘܠ ܡܶܕܶܐ ܕܟܷܒܥܝ ܕܝܷܠܦܝ ܘܩܳܪܷܢ. ܟ݂ܘܕ ܡܷܪܠܰܢ، ܡܩܰܒܷܠ ܕܟܘܠ ܦܰܝܕܰܐ، ܟܷܬܠܶܗ ܟ݂ܣܰܪܰܐ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܟܳܐܬ݂ܶܐ ܟܘܠ ܡܶܕܶܐ ܚܰܕ݂ܝܪܐ ܩܘܡܰܝܢܰܐ، ܠܐ ܟܳܡܰܬܰܥܒܝܢܰܐ ܪܘܚܰܝܢܰܐ ܘܟܳܝܘܠܦܝܢܰܐ ܠܝ ܪܰܚܰܬܝܝܶܐ. ܐܘ ܟܬ݂ܳܘܐ ܟܳܐܡܰܪ؛ ܐܝ ܣܢܝܩܘܬ݂ܐ، ܐܝ ܐܶܡܐ ܕܝ ܟܰܫܝܪܘܬ݂ܳܝܐ. ܐܘ ܒܰܪܢܳܫܐ ܡܶܐ ܕܗܰܘܝ ܣܢܝܩܳܝܐ، ܟܳܡܔܰܪܰܒ ܕܫܳܓ݂ܰܠ ܘܡܰܬܥܰܒ ܪܘܚܶܗ ܠܰܫܰܢ ܕܷܡܩܰܝܙܰܢ ܐܘ ܡܶܕܶܐ ܕܟܳܠܳܙܰܡܠܶܗ. ܒܝ ܘܰܣܝܛܰܐ ܕܘ ܬܶܟܢܳܠܳܘܙ̰ܝ، ܐܰܢ ܐܶܣܳܪܶܐ ܕܒܰܝܢ ܕܰܢ ܢܳܫܶܐ، ܟܳܩܳܘܷܢ. ܐܘ ܡܶܕܶܐ ܕܟܳܘܶܐ ܗܰܟܟܰܐ ܡܷܫܬܘܬ݂ܐ ܗܰܟܟܰܐ ܥܶܕ݂ܐ ܗܰܟܟܰܐ ܡܰܥܙܝܝܶܐ، ܒܝ ܕܰܩܰܝܰܝܕ݂ܰܐ ܟܳܫܳܡܰܥ. ܘܟܘܙܙܶܗ ܕܚܳܕ݂ܰܪ ܐܰܘ ܣܬܶܐ ܟܳܡܬܰܠܦܰܢ ܘܟܳܡܷܔܓ݂ܰܠ ܥܰܡ ܐܰܢ ܢܳܫܰܝܕ݂ܶܗ ܘܥܰܡ ܐܘ ܐܰܗܠܰܝܕ݂ܶܗ ܒܝ ܣܰܝܶܐ ܕܘ ܐܝܢܬܶܪܢܶܬ. ܒܟܘܠ ܒܰܝܬܐ ܟܝܬܐ ܬܶܠܶܦܷܙܝܳܘܢ ܘܐܝܢܬܶܪܢܶܬ ܘܒܟܘܠ ܟܝܣܐ ܟܝܬܐ ܬܶܠܶܦܘܢ. ܟܘܠ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܡܷܣܬܰܥܡܰܠܠܶܗ، ܠܐ ܟܳܦܳܝܰܫ ܪܰܚܘܩܐ ܡܰܛ ܛܶܒܶܐ ܘܡܰܫ ܫܘܫܳܛܶܐ ܕܘ ܥܳܠܡܐ. ܢܳܩܘܨܶܐ ܢܶܐ ܐܰܕ ܕܘܟܟܳܬ݂ܶܐ ܕܠܰܝܬܐ ܐܰܦ݁ܦ݁ܶܗ ܐܝܢܬܶܪܢܶܬ. ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܡܰܣ ܣܶܦܳܩܶܐ ܘܰܐܡ ܡܰܟܝܢܰܬ ܕܘ ܡܘܬܦܰܩ، ܐܘ ܬܶܠܶܦܷܙܝܳܘܢ ܕܟܝܬܐ ܒܘ ܨܰܠܳܘܢ ܕܘ ܒܰܝܬܐ، ܐܰܡ ܡܰܟܝܢܰܬ ܕܰܫ ܫܘܓ݂ܠܳܢܶܐ ܘܡܰܟܝܢܰܬ ܚܪܶܢܶܐ ܕܠܐ ܟܳܐܬ݂ܷܢ ܠܘ ܒܳܠܐ، ܣܶܦܳܩܶܐ ܕܘ ܬܶܟܢܳܠܳܘܙ̰ܝ ܢܶܐ ܘܒܘ ܐܝܢܬܶܪܢܶܬ ܟܳܫܘܓ݂ܠܝ ܘܟܳܡܒܰܣܡܝ ܘܟܳܡܰܟ݂ܝܦܝ ܐܘ ܫܘܓ݂ܠܐ ܕܰܚ ܚܰܝܶܐ ܕܘ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܥܰܡ ܕܟܳܡܒܰܣܡܝ ܐܰܚ ܚܰܝܶܐ، ܟܳܡܰܟܪܷܢ ܐܘ ܙܰܒܢܐ ܣܬܶܐ. ܐܶܠܐ ܟܳܡܷܠܦܝ ܐܘ ܐܝܢܣܰܢ ܠܝ ܪܰܚܰܐ ܣܬܶܐ. ܐܘ ܬܶܟܢܳܠܳܘܙ̰ܝ ܟ݂ܘܕ ܟܳܡܰܙܷܕ ܐܰܢ ܐܶܣܳܪܶܐ ܕܒܰܝܢ ܕܰܢ ܢܳܫܶܐ، ܒܥܰܝܢܝ ܙܰܒܢܐ ܟܳܡܰܪܚܰܩܩܶܗ ܣܬܶܐ ܡܶܐ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ. ܡܶܩܷܡ ܠܰܫܰܢ ܕܚܳܙܷܢ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܘܕܷܪܫܝ ܥܰܠ ܩܶܛܪܐ ܓܰܘܳܢܳܝܐ ܕܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܐܰܘ ܕܝ ܡܕ݂ܝܬܐ، ܠܷܬܡܝܘܰܐ ܠܷܚܕ݂ܐ ܕܘܟܬ݂ܐ. ܝܷܬܘܝܘܰܐ ܡܩܰܒܷܠ ܕܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܘܡܷܔܓ݂ܳܠܝܘܰܐ. ܐܶܠܐ ܐܘܥܕܐ، ܒܝ ܘܰܣܝܛܰܐ ܕܘ ܬܶܟܢܳܠܳܘܙ̰ܝ ܘܕܘ ܐܝܢܬܶܪܢܶܬ، ܟܳܥܷܒܪܝ ܠܘ ܦܰܝܣܒܘܟ ܘܠܘ ܬܘܝܬܬܷܪ ܘܠܘ ܐܝܢܣܬܰܓܪܰܡ ܘܟܳܦܷܬܚܝ ܐܝ ܟܰܡܶܪܰܐ ܘܟܳܡܷܔܓ݂ܳܠܝ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܟܳܚܳܙܷܢ ܣܬܶܐ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ. ܘܚܰܬܬܰܐ ܟܳܦܷܪܣܝ ܚܰܝܐ ܐܘ ܡܶܕܶܐ ܕܟܷܒܥܝ. ܘܗܰܘܟ݂ܰܐ ܟܳܩܘܕܪܝ ܐܶܡܰܐ ܕܷܐܒܥܝ ܡܷܔܓ݂ܳܠܝ ܘܟܘܬ݂ܘܝ ܠܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ. ܡܝܕ݂ܶܐ ܕܟܳܩܘܕܪܝ ܡܟܰܡܠܝ ܟܘܠ ܣܢܝܩܘܬ݂ܐ ܕܟܷܬܬܶܗ ܒܘ ܐܝܢܬܶܪܢܶܬ، ܟܳܘܷܢ ܚܒܰܢܳܢܶܐ ܘܠܐ ܟܳܡܔܰܗܕܝ ܕܡܰܬܰܥܒܝ ܪܘܚܰܝܝܶܗ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܒܝ ܦܳܐܬ݂ܐ ܠܐ ܚܳܙܷܢ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ، ܐܝ ܚܘܒܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܥܰܡ ܐܘ ܙܰܒܢܐ ܟܳܩܰܝܪܐ ܡܩܰܒܷܠ ܕܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ. ܘܰܐܢ ܐܶܣܳܪܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܣܬܶܐ ܟܳܔܷܡܕܝ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ. ܚܕ݂ܳܐ ܡܰܐ ܟ݂ܣܰܪܰܬ ܕܘ ܬܶܟܢܳܠܳܘܙ̰ܝ، ܐܘ ܪܰܕܝܰܣܝܳܢ ܝܐ. ܬܰܗܠܘܟܰܐ ܪܰܒܬ݂ܐ ܝܐ ܠܘ ܚܘܠܡܳܢܐ ܕܘ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܐܰܡ ܡܰܟܝܢܰܬ ܘܐܘ ܓܰܙ ܕܟܳܢܳܦܰܩ ܡܷܢܢܶܗ، ܟܳܥܘܔܩܝ ܐܘ ܟܝܳܢܐ ܘܐܝ ܗܰܘܰܐ. ܘܟܳܟ݂ܘܠܩܝ ܟܶܘܶܐ ܩܰܫܝܶܐ ܒܘ ܓܘܫܡܐ ܕܰܢ ܢܳܫܶܐ. ܚܰܬܬܰܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܡܘ ܣܝܠܰܚ ܕܟܳܡܷܣܬܰܥܡܠܝ ܐܰܕ ܕܰܘܠܰܬ ܒܰܚ ܚܰܪܒܰܬ، ܕܘ ܬܶܟܢܳܠܳܘܙ̰ܝ ܢܶܐ. ܐܝ ܕܘܟܬ݂ܐ ܕܟܳܡܝܦܰܪܩܥܝ، ܒܷܚܕ݂ܐ ܕ݂ܰܪܒܐ ܟܳܩܘܛܠܝ ܢܳܫܶܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܘܐܷܫܢܶܐ ܝܰܪܝܟ݂ܶܐ ܠܐ ܟܳܝܳܥܶܐ ܠܐ ܓܶܠܐ ܘܠܐ ܐܝܠܳܢܶܐ. ܒܝ ܚܰܪܰܝܬܐ ܣܬܶܐ ܟܝܒܰܢ ܕܷܡܡܝܢܰܐ؛ ܐܘ ܬܶܟܢܳܠܳܘܙ̰ܝ، ܕܝܠܳܢܳܐܝܬ݂ ܒܘ ܕܳܪܰܢܐ ܐܘ ܚܰܪܳܝܐ ܡܫܰܘܫܰܛ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܘܥܰܒܷܪ ܠܰܚ ܚܰܝܰܝܕ݂ܰܢ. ܗܰܘܝܠܶܗ ܗܰܡ ܦܰܝܕܰܬ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܟ݂ܘܕ ܡܷܪܠܰܢ ܡܶܐ ܠܰܠܥܰܠ. ܘܗܰܡ ܟ݂ܣܰܪܰܬ ܕܠܷܓܡܷܒܢܷܢ. ܟܳܠܳܙܰܡ ܕܟܘܠ ܒܰܪܢܳܫܐ ܘܕܝܠܳܢܳܐܝܬ݂ ܐܰܥ ܥܠܰܝܡܶܐ، ܒܚܰܟܝܡܘܬ݂ܐ ܡܷܣܬܰܥܡܠܝܠܶܗ ܘܢܷܛܪܝ ܪܘܚܰܝܝܶܗ ܡܝܢܶܗ. ܠܳܘܷܢܠܶܗ ܓܪܶܥܶܐ ܘܠܳܒܷܢܠܶܗ ܦܷܪܣܰܐ ܕܷܡܣܰܡܰܡ ܐܝ ܥܠܰܝܡܘܬ݂ܰܬ݂ܶܗ ܕܟܷܬܝܐ ܐܘ ܬܳܓܳܐ ܕܰܚ ܚܰܝܶܐ ܕܘ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܐܶܠܐ ܕܡܷܣܬܰܥܡܠܝܠܶܗ ܠܟܘܠ ܡܶܕܶܐ ܕܟܳܡܰܢܦܰܥ ܗܰܡ ܠܪܘܚܰܝܝܶܗ ܗܰܡ ܠܰܢ ܢܳܫܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܗܰܡ ܣܬܶܐ ܠܟܘܠܰܗ ܐܝ ܢܳܫܘܬ݂ܐ. ܡܠܦܢܐ ܫܟܪܝ ܐܩܛܫ 529 ܡ̈ܠܐ.

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://surayt.bethmardutho.org/2546
Publication Date: July 7, 2020
Preparation of Electronic Edition:

TEI XML encoding by Anna-Simona Barbara Üzel .

Open Access and Copyright:
How to Cite this Electronic Edition
Aqtaš, Šëkri, “ܐܰܚ ܚܰܬ݂ܳܬ݂ܐ ܕܡܰܥܒܰܪܠܶܗ ܐܘ ܬܶܟܢܳܠܳܘܙ̰ܝ ܠܰܚ ܚܰـܝܰـܝـܕ݂ܰܢ / Aḥ ḥaṯoṯo d macbarle u tëknoloži laḥ ḥayayḏan”, in Shabo Talay (ed.), “Šlomo Surayt - Corpus”, last modified July 7, 2020, https://surayt.bethmardutho.org/2546.