DRAFT
Not for citation.
You are viewing a page on the
Syriaca.org development server:
Not for citation.

Šëkri Aqtaš: ܐܰܓ ܓܘܒܳܝܶܐ ܕܝ ܡܘܟ݂ܬܰܪܝܝܶܗ ܒܒܶܩܘܣܝܳܢܶܐ / Ag guboye di muxtariye b Bequsyone

  TEI  

Ag guboye di muxtariye b Bequsyone

ܒܪܰܗܝܡ ܐܰܩܛܰܫ ܐܘ ܐܰܒܪܐ ܕܘ ܡܚܰܣܝܐ ܕܫܰܒܐ ܐܰܩܛܰܫ، ܟܳܡܰܚܟܶܐ ܥܰܠ ܐܰܓ ܓܘܒܳܝܶܐ ܕܝ ܡܘܟ݂ܬܰܪܝܝܶܐ ܕܗܰܘܷܢ ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܐܢ ܐܰܠܦܐ ܫ̰ܰܥܡܐ ܘܫܘܰܥ ܫܰܘܥܝ ܘܟܳܐܡܰܪ؛ ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܐܢ ܐܰܠܦܐ ܫ̰ܰܥܡܐ ܘܰܐܪܒܰܥ ܚܰܡܫܝ، ܗܰܘܷܢ ܓܘܒܳܝܶܐ ܕܝ ܡܘܟ݂ܬܰܪܝܝܶܐ ܒܰܝܢ ܠܘ ܡܚܰܣܝܐ ܕܒܰܒܝ ܘܠܒܶܐ ܝܰـܚܩܐ. ܒܰܒܝ ܡܩܰܝܙܢܳܠܶܗ ܘܗܰܘܝ ܡܘܟ݂ܬܰܪ ܕܒܶܩܘܣܝܳܢܶܐ. ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܐܢ ܐܷܫܬܝ ܗܰܘܝ ܐܝܢܟܝܠܰܦ݁ ܒܬܘܪܟܺܝܰܐ ܘܐܝ ܥܰܣܟܰܪܝܝܶܐ ܡܰܚܰܬܠܰܗ ܐܝܕ݂ܐ ܥܰܠ ܐܝ ܡܕܰܒܪܳܢܘܬ݂ܐ. ܔܰܡܰܠ ܓܘܪܣܶܠ ܐܘ ܪܝܫܐ ܕܝ ܥܰܣܟܰܪܝܝܶܐ ܘܰܐ. ܘܔܶܠܰܠ ܒܰܐܝܰܪ ܐܘ ܪܝܫ ܩܘܛܢܐ ܕܬܘܪܟܺܝܰܐ ܘܰܐ. ܟܷܬܘܰܐ ܬܪܶܐ ܓܰܒܶܐ ܦ݁ܘܠܝܛܝܩܳܝܶܐ ܒܬܘܪܟܺܝܰܐ. ܐܘ ܓܰܒܐ ܕܘ ܥܰܡܐ ܐܷܡܡܝܘܰܝܠܶܗ ܟ݂ܰܠܩ ܘܐܘ ܓܰܒܐ ܕܰܐ ܕܶܡܘܩܪܰܛܳܝܶܐ ܐܷܡܡܝܘܰܝܠܶܗ ܕܶܡܳܩܪܰܬ. ܡܝܕ݂ܳܥܝܘܰܐ ܐܰܓ ܓܰܒܰܢܝ ܕܰܓܫܘܪܝـܝܶܐ ܘܗܰܦܰܪܟܝـܝܶܐ. ܐܰܚܢܰܐ ܒܘ ܓܰܒܐ ܕܰܐ ܕܶܡܘܩܪܰܛܳܝܶܘܰܝܢܰܐ ܝܰܢܝ ܕܰܐ ܕܰܓܫܘܪܝـܝܶܐ. ܘܐܘ ܓܰܒܐ ܚܪܶܢܐ ܕܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܕܒܶܐ ܝܰܚܩܐ، ܥܰܡ ܐܘ ܓܰܒܐ ܕܘ ܥܰܡܳܘܰܝܢܶܐ. ܒܷܬܷ݂ܪ ܡܘ ܐܝܢܟܝܠܰܦ݁، ܔܰܡܰܠ ܓܘܪܣܶܠ ܠܐ ܛܪܶܠܶܗ ܢܳܫܐ ܡܰܣ ܣܰܩܘܒܠܳܝܶܐ ܒܝ ܬܷܫܡܷܫܬܐ. ܗܘܠ ܠܰܡ ܡܘܟ݂ܬܰܪܶܐ ܣܬܶܐ ܡܝܕܝܠܶܗ ܡܝ ܬܷܫܡܷܫܬܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܘܡܰܚܰܬܠܶܗ ܐܰܢ ܢܳܫܰܝܕ݂ܶܗ ܒܕܘܟܬ݂ܰܝـܝܶܗ. ܒܶܐ ܝܰܚܩܐ ܣܬܶܐ ܥܰܠ ܕܟܷܬܘܰܝܢܶܗ ܒܘ ܓܰܒܰܝܕ݂ܶܗ، ܐܰܙܙܷܢ ܘܰܐܬ݂ܷܢ ܠܡܷܕ݂ܝܰܕ݂ ܘܠܟܰܪܒܳܘܪܰܢ ܘܡܷܕܕܶܗ ܐܘ ܩܰܪܰܪ ܘܰܐܬ݂ܷܢ ܠܝ ܩܪܝܬ݂ܐ. ܒܚܰܐ ܡܰܝ ܝܰܘܡܶܐ ܡܰܪܥܶܘܰܝܢܐ ܐܰܥ ܥܶܙܶܐ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܰܐܬ݂ܝܢܐ ܠܘ ܒܰܝܬܐ ܚܙܶܠܝ ܕܰܐܬ݂ܝ ܝܰܚܩܐ ܠܝ ܕܷܪܬܐ ܘܟܷܬܘܰܐ ܐܰܥܡܶܗ ܐܘ ܡܰܥܡܘܪ ܕܝ ܕܰܘܠܰܐ ܘܡܷܕܠܶܗ ܐܘ ܡܘܗܘܪ ܕܝ ܡܘܟ݂ܬܰܪܝـܝܶܐ ܡܶܐ ܒܰܒܝ. ܠܐ ܒܰܓ ܓܘܒܳܝܶܐ ܐܶܠܐ ܒܘ ܐܝܢܟܝܠܰܦ݁ ܕܗܰܘܝ. ܒܘ ܫܷܟܠܰܢܐ ܝܰܚܩܐ ܗܰܘܝ ܡܘܟ݂ܬܰܪ ܠܝ ܩܪܝܬ݂ܐ. ܗܘܠ ܠܝ ܫܰܬܐ ܕܰܫܘܰܥ ܘܫܰܘܥܝ ܡܘܟ݂ܬܰܪܘܰܐ. ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܫܘܰܥ ܘܫܰܘܥܝ ܟܷܬܘܰܐ ܓܘܒܳܝܶܐ، ܐܰܢ ܢܳܫܰܝܕ݂ܰܢ ܔܓ݂ܝܠܝ ܥܰܡ ܐܰܚ ܚܰܘܪܳܢܰܝܕ݂ܰܢ ܐܰܢ ܐܳܕܷܡܟܝـܝܶܐ ܥܰܠ ܐܝ ܡܘܟ݂ܬܰܪܝـܝܶܐ ܘܡܫܰܘܰܪܪܶܗ ܒܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܕܡܰܢ ܣܰܝܡܝ ܡܘܟ݂ܬܰܪ. ܒܚܰܐ ܡܰܝ ܝܰܘܡܶܐ، ܡܘܪܰܕ ܕܒܶܐ ܒܪܰܗܷܡ ܘܥܰܦܕܐ ܕܒܶܐ ܚܰܢܘܫ ܘܠܰܚܕܐ ܘܐܘܣܐ ܕܒܶܐ ܓ݂ܙܰܠܐ ܣܬܶܐ ܐܰܬ݂ܝ ܡܶܐ ܕܶܪܩܘܒܶܐ ܘܔܓ݂ܝܠܝ ܗܰܪܟܶܐ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ. ܐܰܚ ܚܰܘܪܳܢܰܝܕ݂ܰܢ ܡܷܪܪܶܗ؛ ܠܰܢ ܐܳܕܷܡܟܝـܝܶܐ ܗܰܘܟ݂ܰܐ؛ ܐܘ ܒܰܒܐ ܕܰܢ ܢܳܫܰܢܝ ܕܟܷܬܝܐ ܫܰܒܐ ܕܒܶܐ ܓ݂ܙܰܠܐ ܩܛܝܠ ܒܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܕܠܐ ܣܘܔ. ܘܐܝ ܡܘܟ݂ܬܰܪܝـܝܶܐ ܡܝܕܐ ܡܷܢܢܶܗ ܒܝ ܙܳܪܝـܝܶܐ ܘܠܐ ܒܰܓ ܓܘܒܳܝܶܐ. ܕܣܰܝܡܘܬܘ ܒܕܝܕ݂ܰܢ ܗܰܘܘ ܐܝ ܡܘܟ݂ܬܰܪܝـܝܶܐ ܐܰܠܠܶܗ ܠܘ ܒܰܝܬܐ ܕܒܶܐ ܓ݂ܙܰܠܐ، ܘܗܰܘܟ݂ܰܐ ܐܰܚܢܰܐ ܘܗܰܬܘ ܟܬܳܘܝܢܰܐ ܚܰܘܪܳܢܶܐ ܘܓܦܰܝܫܝܢܰܐ ܒܚܰܐ ܓܰܒܐ. ܗܷܢܢܷܟ ܣܬܶܐ ܡܰܩܒܰܠܠܶܗ ܘܡܷܐܪܪܶܗ؛ ܛܪܳܘܶܐ ܐܘ ܡܶܕܶܐ ܕܟܷܡܡܘܬܘ. ܒܶܐ ܝܰܚܩܐ ܫܰܡܝܥܝ ܐܘ ܡܶܕܰܢܐ ܘܠܐ ܒܰܣܷܡܡܶܐ. ܒܚܰܐ ܡܰܝ ܝܰܘܡܶܐ، ܢܰܦܷܩܢܐ ܡܘ ܒܰܝܬܐ ܠܝ ܐܰܕܪܐ. ܥܰܠ ܕܟܷܬܘܰܝܢܰܐ ܐܰܚܢܰܐ ܘܗܷܢܢܷܟ ܔܝܪܰܢܶܐ، ܫܰܡܷܥܢܐ ܩܳܠܰܝܝܶܗ ܕܟܷܐܡܡܝ ܠܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ؛ ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܒܶܐ ܓ݂ܙܰܠܐ ܩܰܝܡܝ ܡܩܰܒܷܠ ܕܝܕ݂ܰܢ ܘܣܰܝܡܝ ܐܘ ܡܶܕܰܢܐ. ܠܐ ܟܳܡܰܩܰܒܠܝܢܰܐ ܘܠܐ ܟܳܒܝܢܰܢܶܗ ܐܝ ܡܘܟ݂ܬܰܪܝـܝܶܐ. ܒܚܰܐ ܡܰܝ ܝܰܘܡܶܐ ܐܰܚܘܢܝ ܓܰܒܪܐܝܶܠ (ܟ݂ܘܪܝ ܓܰܒܪܐܝܶܠ ܐܰܩܛܰܫ) ܡܷܐܪܠܶܠܝ؛ ܙܘܟ݂ ܗܰܬ ܠܘ ܚܨܳܕܐ ܠܰܡ ܡܝܕܰܬ، ܐܳܢܐ ܣܬܶܐ ܟܰܙܙܝܢܐ ܠܝ ܥܝܬܐ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܢܳܦܰܩܢܐ ܡܝ ܥܝܬܐ ܓܕܳܐܬ݂ܶܐ ܢܐ ܠܰܦ ܐܶܠܘܟ݂ ܘܓܷܡܥܰܘܰܢܢܘܟ݂. ܐܳܢܐ ܣܬܶܐ ܐܰܙܙܝܢܐ ܠܘ ܚܨܳܕܐ ܠܝ ܕܘܟܬ݂ܐ ܕܡܷܪܠܶܗ. ܥܰܠ ܕܟܷܬܘܰܐ ܐܘ ܕܰܪܒܐ ܥܝܩܐ، ܐܷܙܙܰܢ ܘܳܐܬ݂ܝܘܰܝܢܰܐ ܒܝ ܐܰܪܥܐ ܕܝ ܥܝܬܐ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܰܐܬ݂ܝ ܐܰܚܘܢܝ ܓܰܒܪܐܝܶܠ ܓܰܒܝ ܕܷܡܥܰܘܰܢܠܝ ܡܷܐܪܠܶܗ؛ ܐܰܫܷܪ ܐܰܒܷܥܢܐ ܕܦܳܬܰܚܢܐ ܕܰܦܰܪܶܐ ܒܝ ܐܰܪܥܐ ܕܝ ܥܝܬܐ ܠܰܫܰܢ ܕܢܘܩܠܝܢܰܐ ܐܘ ܙܰܕ ܐܶܒܰܗ، ܐܶܠܐ ܣܟܰܢܕܰܪ ܕܒܶܐ ܝܰܚܩܐ ܠܐ ܡܰܩܒܶܠܶܗ ܘܠܐ ܛܪܶܠܶܗ. ܡܷܪܠܝ ܓ݂ܰܡܐ ܠܰܝܬ. ܡܠܶܠܰܢ ܐܘ ܫܰܠܐ ܘܰܐܬ݂ܝܢܰܐ ܡܛܶܠܝ ܒܘ ܕܰܪܒܐ ܥܝܩܐ ܘܠܰܙܙܝܢܐ ܒܝ ܐܰܪܥܐ ܕܝ ܥܝܬܐ ܠܰܫܰܢ ܕܠܐ ܢܳܦܰܩ ܩܳܠܐ ܘܡܩܰܬܠܝܢܰܐ. ܡܰܛܝܢܐ ܠܝ ܐܰܕܪܐ ܚܙܶܠܝ ܕܷܣܟܰܢܕܰܪ ܕܒܶܐ ܝܰܚܩܐ ܐܘ ܐܰܒܪܐ ܕܡܘܣܰܐ، ܟܳܡܰܟܪܰܟ݂. ܡܰܩܠܰܒܠܝ ܐܘ ܫܰܠܐ ܡܶܐ ܥܰܠ ܚܰܨܰܐ ܕܝ ܚܡܰܪܬܐ ܘܰܐܙܙܝ ܓܰܒܶܗ ܘܡܷܐܪܠܝܠܶܗ؛ ܗܰܬ ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܟܳܡܚܰܡܰܬ ܐܝ ܐܰܪܥܐ ܕܝ ܥܝܬܐ ܩܘܡܰܝܢܰܐ؟ ܡܰܕܥܰܪܠܶܗ ܐܰܥܠܝ ܘܡܷܪܠܶܗ؛ ܐܰܠܐ ܟܳܡܚܰܡܶܢܐ ܘܠܐ ܓܛܳܪܶܢܐ ܕܷܐܙܙܳܟ݂ܘ ܘܳܐܬ݂ܘܬܘ ܐܶܒܰܗ. ܡܷܪܠܝܠܶܗ؛ ܓ݂ܰܡܐ ܠܰܝܬܐ. ܐܶܠܐ ܠܐ ܛܳܥܰܬ ܟܝܬܐ ܬܠܳܬ݂ܐ ܕܰܪܒܳܢܶܐ ܒܰܐ ܒܶܩܘܙܶܐ ܕܟܘܙܙܘܟ݂ ܘܳܐܬ݂ܰܬ ܐܰܦ݁ܦܶ݁ܗ. ܕܷܡܚܰܝܨܰܠܢܘܟ݂ ܒܕܰܪܒܐ ܚܪܶܢܐ ܒܰܐ ܒܶܩܘܙܶܐ، ܓܡܰܡܛܶܢܐ ܐܘ ܝܰܘܡܰܢܐ ܘܐܝ ܫܬܰܓ݂ܰܠܝܝܰܬ݂ܶܗ ܠܒܳܠܘܟ݂. ܗܝـܝܶܐ ܣܬܶܐ ܡܰܕܥܰܪܠܶܗ ܐܰܥܠܝ. ܘܒܷܬܷ݂ܪ ܐܰܒܝܥܝܢܰܐ ܕܷܡܩܰܬܠܝܢܰܐ، ܐܶܠܐ ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ ܕܡܰܟܰܪܟ݂ܝܘܰܐ ܒܰܢ ܐܰܕܪܳܬ݂ܶܐ ܐܰܬ݂ܷܢ ܘܫ̰ܝܟܝ ܒܰܝܢܳܬ݂ܰܝܢܰܐ ܘܠܐ ܛܪܰܠܠܶܗ ܕܷܡܩܰܬܠܝܢܰܐ. ܒܰܬ ܬܷܫܪܳܝܳܬ݂ܳܐ ܒܘ ܙܰܒܢܐ ܕܘ ܕܘܳܪܐ، ܐܳܢܐ ܘܓܰܒܪܐܝܶܠ ܐܰܚܘܢܝ ܕܰܘܪܝܘܰܝܢܰܐ ܒܰܒ ܒܶܩܘܙܶܐ. ܡܷܪܠܝ ܠܰܐܚܘܢܝ، ܟܰܐܙܙܝ ܐܳܢܐ ܡܥܰܕܰܠܢܐ ܐܝ ܔܘܘܶܗ ܕܘ ܓܘܒܐ ܫ̰ܰܟܼ ܕܘ ܡܰܛܪܐ ܝܐ. ܠܰܫܰܢ ܕܳܐܬ݂ܶܐ ܡܰܛܪܐ، ܕܷܐܙܙܷܢ ܐܰܡ ܡܰܝܶܐ ܠܘ ܓܘܒܐ. ܐܝܢܰܩܩܰܐ ܕܰܐܙܙܝܢܐ، ܚܙܶܠܝ ܕܷܐܣܟܰܢܕܰܪ ܕܒܶܐ ܝܰܚܩܐ ܟܳܐܬ݂ܶܐ ܕܷܐܙܙܶܗ ܠܝ ܐܰܪܥܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܕܫܳܓ݂ܰܠ. ܟܷܬܘܰܠܠܶܗ ܐܰܪܥܐ ܠܰܠܥܰܠ ܡܶܐ ܕܝܕ݂ܰܢ. ܡܩܰܕܰܡܠܶܗ ܘܡܷܪܠܶܗ؛ ܚܰܝܠܶܟ݂ܘܢ ܐܰܠܐ. ܐܳܢܐ ܒܠܶܒܝ ܐܳܡܰܢܢܐ ܐܰܠܐ ܟܰܐܬ݂ܝ ܒܘ ܕܰܪܒܐ ܕܡܷܪܘܰܝܠܝܠܶܗ ܠܐ ܟܳܘܶܐ ܕܳܐܬ݂ܰܬ ܐܶܒܶܗ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܡܰܛܝ ܠܰܠܥܰܠ ܡܝܢܝ، ܢܰܦܷܩܢܐ ܠܩܰܡܘܬ݂ܶܗ ܘܡܷܪܠܝܠܶܗ؛ ܩܰܝ ܠܐ ܟܳܐܬ݂ܶܐ ܠܒܳܠܘܟ݂ ܒܘ ܝܰܘܡܐ ܡܷܪܠܝܠܳܟ݂ ܠܐ ܟܳܘܶܐ ܕܡܰܠܟ݂ܰܬ ܒܘ ܕܰܪܒܰܢܐ؟ ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܡܰܕܥܰܪܠܶܗ ܐܰܥܠܝ، ܡܚܶܠܝܠܶܗ ܕܶܟܘܡܐ ܥܰܠ ܦܶܡܶܗ ܘܡܩܰܬܶܠܰܢ. ܐܝ ܐܰܠܶܗ ܕܘ ܕܘܳܪܐ ܥܰܠ ܚܰܨܶܘܰܐ. ܢܰܦܝܠܐ ܡܶܐ ܚܰܨܶܗ. ܘܢܩܝܪܝܢܰܐ ܒܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܘܡܩܰܬܶܠܰܢ. ܐܰܚܘܢܝ ܣܬܶܐ ܥܰܘܷܠ ܕܷܚܙܶܠܶܗ ܕܷܡܩܰܬܶܠܰܢ، ܪܰܗܷܛ ܕܦܳܪܰܫܠܰܢ ܡܶܐ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ. ܦܪܷܫܠܶܠܰܢ ܡܶܐ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܘܡܷܪܠܶܠܝ؛ ܗܰܬ ܟܠܰܝ ܘܠܐ ܡܩܰܬܠܰܬ. ܘܳܐܢܐ ܣܬܶܐ ܟܰܠܝ ܢܐ. ܐܶܠܐ ܣܟܰܢܕܰܪ ܠܐ ܟܰܠܝ ܘܡܨܰܥܰܪܠܶܗ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܷܡܨܰܥܰܪܠܶܗ، ܐܰܚܘܢܝ ܓܰܒܪܐܝܶܠ ܥܰܔܷܙ ܘܡܚܶܠܶܠܶܗ. ܒܷܬܷ݂ܪ ܣܟܰܢܕܰܪ ܟܰܠܝ ܘܒܕܶܠܶܗ ܕܒܳܟ݂ܶܐ. ܒܷܬܷ݂ܪ ܩܰܝܷܡ ܘܕܰܥܷܪ ܠܘ ܒܰܝܬܐ. ܐܰܚܢܰܐ ܣܬܶܐ ܡܕܰܘܰܡܠܰܢ ܒܘ ܕܘܳܪܐ ܘܠܰܬܠܰܢ ܟ݂ܰܒܪܐ ܡܶܐ ܡܶܕܶܐ. ܒܷܬܷ݂ܪ ܫܰܡܝܥܝܢܰܐ ܕܰܐܙܙܷܢ ܠܝ ܣܰܪܕܶܦܶܐ ܠܘ ܩܰܪܰܩܳܠ ܕܡܰܫܟܷܢ ܐܰܥܠܰܝܢܰܐ. ܐܰܚܢܰܐ ܣܬܶܐ ܐܰܙܙܰܢܐ ܠܘ ܩܰܪܰܩܳܠ. ܡܶܩܷܡ ܕܡܳܛܝܢܰܐ ܠܝ ܣܰܪܕܶܦܶܐ، ܠܰܩܝܢܰܐ ܠܝܰܚܩܐ ܘܠܘ ܒܪܰܙܝـܝܰـܝܕ݂ܶܗ ܣܟܰܢܕܰܪ، ܟܰܠܟܳܕܘܥܪܝ ܡܘ ܩܰܪܰܩܳܠ. ܐܳܢܐ ܠܐ ܔܓ݂ܝܠ ܢܐ ܐܰܥܡܰܝܝܶܐ. ܐܶܠܐ ܐܘ ܚܰܘܪܰܝܕ݂ܝ ܥܝܣܰܐ ܕܒܶܐ ܟܰܬܬܶܐ ܕܪܶܠܶܗ ܫܠܳܡܐ ܐܰܥܠܰܝܝܶܐ ܘܡܷܪܠܶܗ؛ ܫܠܳܡܐ ܐܰܥܠܰܝܟ݂ܘ. ܡܰܕܥܰܪܪܶܗ ܐܰܥܠܶܗ ܘܡܷܪܪܶܗ؛ ܐܰܗܠܰܐ ܘܣܰܗܠܰܐ. ܒܷܬܷ݂ܪ ܥܝܣܰܐ ܡܷܪܠܶܗ ܠܝܰܚܩܐ؛ ܥܰܡܷܪ ܒܰܝܬܐ ܗܰܡܰܐ ܬܪܶܐ ܙܠܰܡܰܬ ܡܩܰܬܰܠܠܶܗ ܡܰܐ ܡܷܢ ܗܰܘܝ. ܫܰܢ ܡܷܢ ܟܘܙܙܘܟ݂ ܠܘ ܩܰܪܰܩܳܠ ܕܡܰܫܟܰܬ؟ ܐܳܢܐ ܚܙܶܠܝ ܕܝܰܚܩܐ ܡܷܪܠܶܗ؛ ܥܝܣܰܐ، ܐܰܚܢܰܐ ܘܒܶܐ ܓ݂ܙܰܠܐ ܐܰܫ̰ ܫ̰ܰܬܐ ܠܐ ܟܳܛܳܪܝܢܰܐ ܡܶܐ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܫܰܡܷܥܢܐ ܐܘ ܟ݂ܰܒܪܰܝܕ݂ܶܗ ܕܰܥܷܪܢܐ ܐܰܥܠܶܗ ܘܡܷܪܠܝ؛ ܡܰܐ ܒܶܐ ܓ݂ܙܰܠܐ ܡܝ ܙܘܥܬ݂ܰܝܕ݂ܘܟ݂ ܫ̰ܝܟܝ ܒܰܟ ܟܳܪܶܐ؟ ܗܝܝܶܐ ܣܬܶܐ ܩܚܝܪ ܘܡܷܪܠܶܠܝ؛ ܗܰܟܟܰܐ ܕܨܰܦܪܐ ܠܷܙܙܝܢܐ ܒܘ ܕܰܪܒܰܘܐ ܒܝ ܬܦܷܢܓܶܐ ܕܷܐܕ݂ܥܰܬ. ܐܳܢܐ ܣܬܶܐ ܡܷܪܠܝܠܶܗ؛ ܡܰܐ ܗܰܬ ܟܷܬܠܘܟ݂ ܬܦܷܢܓܶܐ، ܐܳܢܐ ܠܰܬܠܝ. ܓܬܳܘܶܢܐ ܒܝ ܩܰܡܰܝܬܰܝܕ݂ܘܟ݂؟ ܒܷܬܷ݂ܪ ܥܝܣܰܐ ܦܪܷܫܠܶܠܰܢ ܘܕܰܥܝܪܝܢܰܐ ܠܘ ܒܰܝܬܐ ܥܰܠ ܕܐܘ ܩܳܡܘܬܰܢ ܠܰܬܘܰܐ ܒܘ ܩܰܪܰܩܳܠ. ܒܷܬܷ݂ܪ ܝܰܘܡܐ، ܕܝܣܰܐ ܐܰܬ݂ܝ ܣܟܰܢܕܰܪ ܒܘ ܕܰܪܒܐ، ܠܰܫܰܢ ܕܢܳܦܰܩ ܩܰܠܶܗ ܘܡܳܚܝܢܰܐ ܠܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ. ܥܰܠ ܕܰܐܬ݂ܝ ܒܘ ܕܰܪܒܐ، ܢܰܦܷܩ ܩܰܠܶܗ ܒܰܝܢ ܕܰܢ ܢܳܫܶܐ ܕܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܟܘܠܠܶܗ. ܘܗܰܘܝܐ ܩܰܠܶܗ ܪܰܒܬ݂ܐ. ܠܐ ܒܰܝܢ ܕܷܬܪܶܐ ܙܠܰܡܰܬ، ܐܶܠܐ ܒܰܝܢ ܕܰܬܪܶܐ ܓܰܒܶܐ ܕܝ ܩܪܝܬ݂ܐ. ܥܰܠ ܕܟܷܬܘܰܐ ܬܪܶܐ ܓܰܒܶܐ ܦ݁ܘܠܝܛܝܩܳܝܶܐ ܪܰܒܶܐ ܐܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܟܘܠܰܗ ܟ݂ܠܝܛܐ ܒܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ. ܒܷܬܷ݂ܪ ܕܡܰܟܘܠܰܢ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ، ܦܪܝܫܝܢܰܐ ܘܕܰܥܝܪܝܢܰܐ ܟܘܠ ܚܰܐ ܠܘ ܒܰܝܬܰܝܕ݂ܶܗ. ܐܶܠܐ ܐܝ ܒܰܪܒܰܪܝـܝܶܐ ܕܰܓ ܓܘܒܳܝܶܐ ܠܐ ܬܰܝܡܐ ܘܟܳܡܕܰܘܡܰܐ ܒܝ ܩܪܝܬ݂ܐ. ܐܰܚ ܚܰܘܪܳܢܰܝܕ݂ܰܢ ܟ݂ܘܕ ܡܶܩܷܡ ܡܷܪܘܰܠܠܶܗ ܕܝܣܰܐ ܐܷܡܡܝ؛ ܐܘ ܡܘܗܘܪ ܕܝ ܡܘܟ݂ܬܰܪܝـܝܶܐ ܫܩܝܠ ܡܶܐ ܫܰܒܐ ܕܒܶܐ ܓ݂ܙܰܠܐ ܘܒܷܬܷ݂ܪ ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܚ ܚܰܡܫ ܘܷܐܫܬܝ ܩܛܝܠ ܒܝ ܩܪܝܬ݂ܐ. ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܟܷܐܒܥܝܢܰܐ ܕܳܐܒܝܢܰܐ ܐܝ ܡܘܟ݂ܬܰܪܝـܝܶܐ ܠܘ ܒܰܝܬܐ ܕܒܶܐ ܓ݂ܙܰܠܐ. ܒܘ ܫܷܟܠܰܢܐ ܛܰܘܛܷܪ ܓܷܡܚܰܝܨܠܝܢܰܐ ܣܬܶܐ. ܐܰܙܙܷܢ ܕܠܐ ܟܠܳܝܐ ܡܫܰܘܰܪܪܶܗ ܒܘ ܐܰܒܪܐ ܕܡܰܪܰܘܓܶܐ ܕܟܷܬܘܰܐ ܐܘ ܪܝܫܐ ܕܘ ܓܰܒܐ. ܗܝܝܶܐ ܣܬܶܐ ܡܰܩܒܶܠܶܗ ܕܡܝܬܰܗܘܶܐ ܠܒܶܐ ܓ݂ܙܰܠܐ. ܒܷܬܷ݂ܪ ܐܰܪ ܪܝܫܳܢܶܐ ܕܰܚ ܚܰܘܪܳܢܰܝܕ݂ܰܢ ܘܕܘ ܓܰܒܰܝܕ݂ܰܢ ܐܰܬ݂ܷܢ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܠܓܰܒܰܢ ܠܘ ܒܰܝܬܐ ܘܡܷܪܪܶܗ ܒܪܰܗܝܡ ܛܪܳܘܶܐ ܐܰܕܰܝ ܕܝ ܡܘܟ݂ܬܰܪܝـܝܶܐ. ܡܷܪܪܶܗ ܐܝ ܡܘܟ݂ܬܰܪܝـܝܶܐ ܓܕܳܒܝܢܰܠܰܗ ܠܒܶܐ ܓ݂ܙܰܠܐ ܘܓܷܕܣܰܝܡܝܢܰܐ ܐܘ ܐܰܙܰܐ ܩܰܡܳܝܐ ܚܰܐ ܡܶܐ ܒܶܐ ܡܰܪܰܘܓܶܐ. ܐܶܠܐ ܥܝܣܰܐ ܕܒܶܐ ܟܰܬܬܶܐ ܕܟܷܬܘܰܐ ܡܘ ܓܰܒܰܝܕ݂ܰܢ، ܠܐ ܡܰܩܒܶܠܶܗ ܘܡܷܪܠܶܗ؛ ܐܳܢܐ ܓܬܳܘܶܐ ܢܐ ܐܘ ܐܰܙܰܐ ܩܰܡܳܝܐ. ܠܶܒܶܗ ܕܰܢ ܢܳܫܰܝܕ݂ܰܢ ܦܰܐܝܷܫ ܡܶܐ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ، ܐܶܠܐ ܡܕܰܘܰܡܠܰܢ ܕܷܡܚܰܕܪܝܢܰܐ ܪܘܚܰܢ ܠܰܓ ܓܘܒܳܝܶܐ. ܟܳܒܳܢܝܢܰܐ ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ ܕܟܷܬܬܶܗ ܩܳܠܶܐ ܒܰܬܪܶܗ ܓܰܒܶܐ، ܟܳܢܷܦܩܝ ܟ݂ܘܕ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ. ܚܰܐ ܠܐ ܟܳܡܰܙܷܕ ܥܰܠ ܐܘ ܚܪܶܢܐ. ܘܟܳܡܔܰܪܒܝܢܰܐ ܕܡܰܩܰܢܥܝܢܰܐ ܗܷܢ ܡܰܓ ܓܰܒܶܐ ܕܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ. ܢܳܫܐ ܠܐ ܣܳܝܰܡܘܰܐ ܫܘܓ݂ܠܐ. ܟܘܠ ܢܳܫܐ ܠܒܝܟܳܝܳܘܰܐ ܒܰܓ ܓܘܒܳܝܶܐ. ܒܝ ܫܰܒܬ݂ܐ ܚܰܪܰܝܬܐ، ܝܰܚܩܐ ܥܰܠ ܕܟܷܬܘܰܐ ܡܘܟ݂ܬܰܪ، ܐܰܙܙܶܗ ܡܩܰܝܰܕܠܶܗ ܥܷܣܪܝ ܩܳܠܶܐ ܡܰܩ ܩܘܣܢܳܝܶܐ ܕܟܳܥܰܝܫܝ ܒܷܐܤܛܰܢܒܷܠ ܥܰܠ ܐܘ ܓܰܒܰܬ݂ܬ݂ܶܗ. ܒܘ ܙܰܒܢܰܘܐ ܐܘ ܥܰܡܐ ܒܷܐܤܛܰܢܒܷܠܘܰܐ ܗܶܫ ܢܳܫܶܐ ܠܰܐܘܪܘܦ݁ܰܐ ܠܰܙܙܶܘܰܐ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܫܰܡܝܥܝ ܐܰܢ ܢܳܫܰܝܕ݂ܰܢ، ܕܠܐ ܟܠܳܝܐ ܐܰܙܙܷܢ ܓܰܒܶܗ ܘܡܷܪܰܠܠܶܗ؛ ܟܷܐܒܥܝܢܰܐ ܕܷܡܩܰܝܕܰܬ ܥܷܣܪܝ ܩܳܠܶܐ ܡܰܢ ܢܳܫܰܝܕ݂ܰܢ ܣܬܶܐ. ܐܳܡܰܪ؛ ܐܰܠܐ ܠܐ ܟܳܡܩܰܝܰܕܢܐ. ܣܷܡܡܶܗ ܘܠܐ ܣܷܡܡܶܗ ܠܐ ܡܩܰܝܰܕܠܶܗ. ܒܘ ܫܷܟܠܰܢܐ ܒܠܶܒܐ ܬܘܝܪܐ ܕܰܥܝܪܝ ܘܡܷܪܰܠܠܰܢ؛ ܐܰܠܐ ܠܐ ܟܳܡܩܰܝܰܕ ܕܦܰܝܫܝܢܰܐ ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܟܳܟ݂ܘܣܪܝܢܰܐ ܐܰܓ ܓܘܒܳܝܶܐ. ܐܰܚܢܰܐ ܣܬܶܐ ܠܐ ܟܰܠܝܢܰܐ ܘܟܳܟܘܪܟ݂ܝܢܰܐ ܘܟܳܡܫܰܝܠܝܢܰܐ ܥܰܠ ܕܰܪܒܳܢܶܐ ܕܘ ܩܶܝܳܕܐ ܕܰܩ ܩܳܠܶܐ. ܒܚܰܐ ܠܰܠܝܐ ܝܰܬܝܘܝܢܰܐ ܓܰܒܶܐ ܡܰܪܰܘܓܶܐ ܠܰܫܰܢ ܕܕܷܪܫܝܢܰܐ ܥܰܠ ܐܘ ܩܶܝܳܕܐ ܕܰܩ ܩܳܠܶܐ. ܗܷܢ ܡܰܢ ܢܳܫܰܝܕ݂ܰܢ ܡܷܪܪܶܗ؛ ܪܰܡܚܷܠ ܠܐ ܟܘܙܙܰܢ ܠܘ ܫܘܓ݂ܠܐ ܘܓܷܡܩܰܬܠܝܢܰܐ ܥܰܡ ܐܘ ܓܰܒܐ ܚܪܶܢܐ. ܡܷܢ ܕܟܳܘܶܐ ܛܪܳܘܶܐ ܠܐ ܟܳܡܰܩܰܒܠܝܢܰܐ ܐܘ ܡܶܕܰܢܐ. ܐܰܚܢܰܐ ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܒܩܰܚܷܪ ܟܳܕܷܪܫܝܢܰܐ، ܫܰܡܳܫܐ ܓܰܒܪܐܝܶܠ ܐܰܩܛܰܫ ܐܳܡܰܪ؛ ܟܝܬܐ ܬܪܶܐ ܡܘܟ݂ܬܰܪܶܐ ܕܰܕ ܕܰܓܫܘܪܝـܝܶܐ ܝܰܢܝ ܕܘ ܓܰܒܰܝܕ݂ܰܢ. ܚܰܐ ܒܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܕܪܳܒ݂ܰܪܶܐ ܘܚܰܐ ܒܷܐܫܬܪܰܟܐ. ܒܘ ܙܰܒܢܰܘܐ ܫܶܟ݂ܡܘܣܶܐ ܣܰܐܕܷܩܘܰܐ ܐܘ ܡܘܟ݂ܬܰܪ ܕܷܐܫܬܪܰܟܐ. ܐܳܡܰܪ؛ ܙܳܟ݂ܘ ܓܰܒܶܗ ܕܗܳܘܶܐ ܫ̰ܰܪܰܐ ܒܘ ܟܰܠܠܰܐ ܛܰܘܬܷܪ ܡܝ ܩܰܠܶܐ ܝܐ ܓܷܡܥܰܘܢܝܢܰܐ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ. ܗܰܘܝܐ ܐܝ ܣܰܥܰܝܶܐ ܚܕ݂ܰܥܣܰܪ ܕܘ ܠܰܠܝܐ، ܐܳܢܐ ܘܠܰܚܕܐ ܕܒܶܐ ܡܷܪܔܐ ܘܚܰܢܢܐ ܕܒܶܐ ܝܘܚܶܐ، ܩܰܐܝܡܝܢܰܐ ܡܘ ܩܘܨܪܐ ܕܒܶܐ ܡܰܪܰܘܓܶܐ ܘܡܚܶܠܰܢ ܥܰܠ ܐܘ ܕܰܪܒܐ ܕܷܐܙܙܰܢܐ ܠܷܐܫܬܪܰܟܐ ܓܰܒ ܫܶܟ݂ܡܘܣܶܐ ܣܰܐܕܷܩ ܕܷܡܥܰܘܰܢܠܰܢ ܒܘ ܩܶܝܳܕܐ ܕܰܩ ܩܳܠܶܐ. ܠܰܦ ܐܝ ܣܰܥܰܝܶܐ ܚܕ݂ܐ ܕܘ ܠܠܰܝܐ ܡܰܛܝܢܰܐ ܠܷܐܫܬܪܰܟܐ. ܒܘ ܙܰܒܢܰܘܐ ܔܰܝܪܰܢ ܣܬܶܐ ܠܰܬܘܰܐ ܒܰܩ ܩܷܪܝܰܘܳܬ݂ܶܐ. ܐܰܙܙܰܢܐ ܡܣܰܘܝܐ ܠܘ ܒܰܝܬܐ ܕܫܶܟ݂ܡܘܣܶܐ ܣܰܐܕܷܩ. ܥܷܬܡܰܐ ܘܠܰܠܝܐ ܝܐ. ܟܘܠ ܢܳܫܐ ܕܰܡܝܟ݂ܳܘܰܐ. ܡܚܶܠܰܢ ܥܰܠ ܐܘ ܬܰܪܥܐ، ܐܝ ܐܰܬܬ݂ܰܝܕ݂ܶܗ ܒܘ ܟܘܪܕܳܝܐ ܐܷܡܡܐ؛ ܐܰܘ ܟܝܝܰܐ ܝܰܢܝ ܡܰܢܝܐ ܗܰܘܐ؟ ܚܰܢܢܐ ܕܒܶܐ ܝܘܚܶܐ ܐܳܡܰܪ؛ ܐܰܙܙܷܡ ܐܰܙ ܚܰܢܢܐ ܝܘܚܶܐ ܕܶܪܝ ܙ̰ܡܰܪܰܐ ܒ݂ܰܟܰܐ ܝܰܢܝ ܐܳܢܐ ܢܐ ܚܰܢܢܐ ܕܒܶܐ ܝܘܚܶܐ ܦܬܰܚܠܰܢ ܐܘ ܬܰܪܥܐ. ܩܰܐܝܡܐ ܡܰܩܷܬ݂ܠܰܗ ܐܝ ܠܰܡܦ݁ܰܐ ܘܦܬܷܚܠܰܗ ܐܘ ܬܰܪܥܐ. ܥܰܘܷܠ ܕܥܰܒܝܪܝܢܰܐ ܫܶܟ݂ܡܘܣܶܐ ܣܰܐܕܷܩ ܒܙܘܥܬ݂ܐ ܐܳܡܰܪ؛ ܗܰܡܐ ܐܘ ܡܰܬ݂ܝܰܬ݂ܟ݂ܘ ܕܗܳܘܶܐ ܟ݂ܶܪ ܒܘ ܠܰܠܝܰܢܐ. ܚܰܢܢܐ ܡܰܕܥܰܪܠܶܗ ܐܰܥܠܶܗ ܘܡܷܪܠܶܗ؛ ܐܝ ܡܰܣܰܠܰܝܕ݂ܰܢ ܗܰܬ݂ܶܐ ܝܐ. ܝܰܚܩܐ ܡܩܰܝܰܕܠܶܗ ܥܷܣܪܝ ܩܳܠܶܐ ܠܪܘܚܶܗ. ܕܠܐ ܡܥܰܘܢܰܬܠܰܢ ܓܫܘܩܠܝ ܐܝ ܡܘܟ݂ܬܰܪܝـܝܶܐ ܕܝܣܰܐ ܡܝܢܰܝܢܰܐ. ܕܗܳܘܶܐ ܫ̰ܰܪܰܐ ܒܘ ܟܰܠܠܰܐ ܐܰܘ ܒܘ ܟ݂ܰܬܷܪ ܟܷܒܥܝܢܰܐ ܕܷܡܩܰܝܕܰܬܠܰܢ ܩܳܠܶܐ. ܡܰܕܥܰܪܠܶܗ ܐܰܥܠܶܗ ܘܡܷܪܠܶܗ؛ ܗܰܬ ܦܷܫ ܐܰܕܠܰܠܝܐ ܗܰܪܟܶܐ ܘܛܪܐ ܒܪܰܗܝܡ ܘܠܰܚܕܐ ܕܘܥܪܝ ܠܘ ܒܰܝܬܐ. ܪܰܡܚܷܠ ܡܰܡܛܶܘܘ ܣܟܰܢܕܰܪ ܕܒܶܐ ܡܰܪܰܘܓܶܐ ܣܬܶܐ ܐܰܥܡܰܝܟ݂ܘ ܘܓܷܙܙܰܢܐ ܠܡܷܕ݂ܝܰܕ݂ ܕܷܡܨܰܦܝܢܰܐ ܐܝ ܡܰܣܰܠܰܬ݂ܟ݂ܘ. ܨܰܦܪܰܝܬܐ ܡܶܐ ܚܶܠܳܝܐ، ܐܳܢܐ ܘܣܟܰܢܕܰܪ ܐܰܙܙܰܢܐ ܠܡܷܕ݂ܝܰܕ݂. ܚܙܶܠܰܢ ܫܶܟ݂ܡܘܣܶܐ ܣܰܐܕܷܩ ܘܚܰܢܢܐ ܕܒܶܐ ܝܘܚܶܐ ܣܬܶܐ ܐܰܬ݂ܷܢ. ܘܒܘ ܟ݂ܰܬܷܪ ܡܩܰܝܰܕܠܰܢ ܐܰܚܢܰܐ ܣܬܶܐ ܥܷܣܪܝ ܩܳܠܶܐ ܕܰܩ ܩܘܣܢܳܝܶܐ ܕܟܷܬܢܶܐ ܒܷܐܤܛܰܢܒܷܠ ܕܟܘܕ݂ܥܝܢܰܐ ܕܟܷܬܢܶܐ ܚܰܘܪܰܝܢܰܐ. ܒܷܬܷ݂ܪ ܡܶܐ ܕܷܡܟܰܡܶܠܰܢ ܫܘܓ݂ܠܰܢ ܦܨܝـܚـܝܢܰܐ. ܐܶܠܐ ܫܶܟ݂ܡܘܣܶܐ ܣܰܐܕܷܩ ܡܰܘܨܶܠܶܠܰܢ ܘܡܷܪܠܶܠܰܢ ܛܪܐ ܢܳܫܐ ܠܐ ܫܳܡܰܥ ܐܘ ܡܶܕܰܢܐ ܕܣܷܡܠܰܢ. ܕܰܥܝܪܝܢܰܐ ܒܷܦܨܝܚܘܬ݂ܐ ܡܶܐ ܡܷܕ݂ܝܰܕ݂ ܠܝ ܩܪܝܬ݂ܐ. ܐܶܠܐ ܥܰܠ ܕܟܷܬܢܰܐ ܡܰܘܨܝܶܐ ܠܐ ܡܷܪܠܰܢ ܠܢܳܫܐ ܕܷܡܩܰܝܰܕܠܰܢ ܩܳܠܶܐ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܡܰܛܝܢܰܐ ܠܝ ܩܪܝܬ݂ܐ، ܐܰܚ ܚܰܘܪܳܢܰܝܕ݂ܰܢ ܠܰܬܝܡܝ ܐܰܥܠܰܝܢܰܐ ܘܟܳܡܫܰܝܠܝ ܒܶܐ ܡܷܢ ܣܷܡܠܰܢ. ܩܰܕܝܪܝܢܰܐ ܕܷܡܩܰܝܕܝܢܰܐ ܩܳܠܶܐ ܐܰܘ ܠܐ. ܐܰܚܢܰܐ ܣܬܶܐ ܡܷܪܠܰܢܢܶܗ؛ ܡܰܐ ܡܷܢ ܓܣܰܝܡܝܢܰܐ ܟ݂ܰܠܷܨ ܐܘ ܙܰܒܢܐ ܕܘ ܩܶܝܳܕܐ ܕܰܩ ܩܳܠܶܐ ܘܠܐ ܩܰܕܝܪܝܢܰܐ ܕܣܰܝܡܝܢܰܐ ܡܶܕܶܐ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܡܷܪܠܰܢ ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܩܚܝܪܝ ܘܡܰܥܠܰܠܶܗ ܩܳܠܰܝܝܶܗ ܘܡܷܪܪܶܗ؛ ܐܰܠܐ ܡܰܕܠܰܩܟ݂ܘ ܒܰܒܰܝܢܰܐ ܕܝܣܰܐ ܗܘܟܷ݂ܢܢܶܗ ܐܝ ܡܘܟ݂ܬܰܪܝـܝܶܐ. ܒܷܬܷ݂ܪ ܡܶܐ ܕܠܐ ܟܰܠܷܢ، ܡܷܪܠܰܢܢܶܗ؛ ܚܰܝܪܰܐ ܟܠܰܘܘ ܡܩܰܝܰܕܠܰܢ ܐܰܚܢܰܐ ܣܬܶܐ ܥܷܣܪܝ ܩܳܠܶܐ. ܐܶܠܐ ܟܷܐܒܥܝܢܰܐ ܕܢܳܫܐ ܠܐ ܫܳܡܰܥ. ܝܰܚܩܐ ܫܰܡܷܥ، ܐܶܠܐ ܠܐ ܡܷܬܝܰܩܰܢܠܶܗ ܕܩܘܕܪܝܢܰܐ ܡܩܰܝܕܝܢܰܐ ܩܳܠܶܐ. ܒܷܬܷ݂ܪ ܦܪܝܣ ܘܫܡܝܥ ܐܘ ܟ݂ܰܒܪܐ ܒܷܐܤܛܰܢܒܷܠ ܣܬܶܐ. ܐܰܩ ܩܘܣܢܳܝܶܐ ܕܟܷܬܘܰܝܢܶܐ ܫܰܓ݂ܳܠܶܐ ܒܷܐܤܛܰܢܒܷܠ ܕܰܬܪܶܐ ܓܰܒܶܐ، ܠܰܬܝܡܝ ܓܰܒ ܠܰܚܕܐ ܐܰܩܛܰܫ. ܘܡܷܪܪܶܗ ܠܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ؛ ܚܰܝܪܰܐ ܡܰܐ ܬܪܶܐ ܓܰܒܶܐ ܡܩܰܝܰܕ ܥܷܣܪܝ ܩܳܠܶܐ. ܠܰܝܬܐ ܣܢܝܩܘܬ݂ܐ ܕܷܐܙܙܰܢܐ ܠܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܠܰܓ ܓܘܒܳܝܶܐ. ܟܷܐܒܥܝܢܰܐ ܕܢܳܫܐ ܡܶܐ ܤܛܰܢܒܷܠ ܕܠܷܙܙܶܗ ܠܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܠܰܓ ܓܘܒܳܝܶܐ. ܘܒܘ ܫܷܟܠܰܢܐ ܡܘܰܦܩܝ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ. ܘܡܷܪܪܶܗ ܠܐ ܟܳܠܳܙܰܡ ܕܷܐܙܙܰܢܐ ܘܣܰܝܡܝܢܰܐ ܡܰܨܪܰܦ ܒܰܠܰܫ. ܙܰܛܰܢ ܡܶܐ ܟܘܠ ܓܰܒܐ ܡܩܰܝܰܕ ܥܷܣܪܝ ܩܳܠܶܐ. ܐܘ ܡܚܰܣܝܐ ܕܚܰܢܢܐ ܕܒܶܐ ܒܰܫܫܐ، ܠܰܬܘܰܐ ܐܷܫܡܶܗ ܟܬ݂ܝܘܐ ܒܰܝܢ ܕܰܩ ܩܳܠܶܐ ܕܷܡܩܰܝܰܕܠܰܢ. ܡܷܪܠܶܗ ܠܰܩ ܩܘܣܢܳܝܶܐ ܒܷܐܤܛܰܢܒܷܠ ܐܳܢܐ ܙܰܛܰܢ ܠܰܬܢܐ ܡܩܰܝܕܐ. ܟܳܐܒܰܥܢܐ ܕܷܐܙܙܝܢܐ ܠܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܓܰܒ ܐܰܢ ܢܳܫܰܝܕ݂ܝ. ܕܘ ܓܰܒܐ ܚܪܶܢܐ ܠܐ ܡܰܩܒܰܠܠܶܗ ܘܡܷܪܪܶܗ؛ ܠܐ ܟܳܘܶܐ ܕܗܰܬ ܣܬܶܐ ܕܷܐܙܙܘܟ݂. ܥܰܠ ܕܡܷܦܬܰܟܰܪܪܶܗ ܕܳܐܬ݂ܶܐ ܠܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܓܷܕܡܰܩܢܰܥ ܢܳܫܶܐ ܠܰܫܰܢ ܕܳܐܒܷܢ ܐܶܠܰܢ ܩܳܠܶܐ. ܒܷܬܷ݂ܪ ܓܰܘܪܐ ܕܒܶܐ ܐܰܕܕܶܗ ܕܟܳܡܝܕ݂ܰܥ ܗܰܦܝܪܐ، ܡܚܶܠܶܠܶܗ ܫܰܩܰܡܶܐ ܥܰܠ ܦܳܐܬ݂ܶܗ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܐܰܬ݂ܝ ܠܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܘܡܷܪܠܶܗ ܠܘ ܒܰܒܐ؛ ܐܰܠܐ ܓܰܘܪܐ ܕܒܶܐ ܐܰܕܕܶܗ ܡܚܶܠܶܠܝ. ܐܘ ܒܰܒܐ ܣܬܶܐ ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܫܰܡܷܥ ܩܚܝܪ. ܐܰܓ ܓܘܒܳܝܶܐ ܒܘ ܝܰܪܚܐ ܕܰܬܪܰܥܣܰܪ ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܐܢ ܐܰܠܦܐ ܫ̰ܰܥܡܐ ܘܫܘܰܥ ܫܰܘܥܝܘܰܝܢܶܐ. ܨܰܦܪܰܝܬܐ ܟܷܬܘܰܐ ܬܰܠܓܐ ܥܰܠ ܐܝ ܐܰܪܥܐ. ܚܙܶܠܰܢ ܐܘ ܡܚܰܣܝܐ ܕܚܰܢܢܐ ܕܒܶܐ ܒܰܫܫܐ ܐܰܬ݂ܝ ܡܶܐ ܤܛܰܢܒܷܠ ܠܝ ܩܪܝܬ݂ܐ. ܢܳܫܐ ܚܪܶܢܐ ܡܶܐ ܤܛܰܢܒܷܠ ܠܰܐܬ݂ܝ ܠܝ ܩܪܝܬ݂ܐ. ܫܡܘܢܝ ܐܝ ܚܳܬ݂ܐ ܕܚܰܢܢܐ ܘܰܐ ܐܝ ܐܰܬܬ݂ܐ ܕܥܝܣܰܐ ܕܒܶܐ ܩܘܬܬܶܐ ܘܰܐ. ܡܘܩܣܝ ܥܰܢܬܰܪ ܘܚܰܢܢܐ ܐܰܙܙܷܢ ܘܡܷܪܰܠܠܰܗ؛ ܗܰܬ ܠܐ ܟܳܘܶܐ ܕܳܐܒܰܬ ܩܳܠܐ. ܟ݂ܘܕ ܡܶܐ ܡܶܩܷܡ ܡܷܐܪܠܝ، ܐܰܩ ܩܳܠܰܝܕ݂ܰܢ ܟ݂ܘܕ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܘܰܝܢܶܐ. ܡܰܢ ܕܡܰܩܢܰܥ ܚܰܐ ܡܘ ܓܰܒܐ ܚܪܶܢܐ، ܓܷܡܩܰܝܙܰܢ ܐܘ ܓܘܒܳܝܐ. ܒܘ ܫܷܟܠܰܢܐ ܒܩܰܠܰܬ ܘܒܰܪܒܰܪܝܝܰܬ ܘܥܰܟܣܝܝܰܬ، ܡܰܛܝܢܰܐ ܠܘ ܝܰܘܡܐ ܕܰܓ ܓܘܒܳܝܶܐ. ܒܘ ܝܰܘܡܐ ܕܘ ܓܘܒܳܝܐ، ܟܰܠܰܢ ܒܝ ܥܝܬܐ ܓܰܒ ܐܘ ܣܰܢܕܘܩܐ ܕܰܩ ܩܳܠܶܐ، ܚܙܶܠܝ ܕܚܰܢܢܐ ܕܒܶܐ ܒܰܫܫܐ ܡܰܡܛܶܠܶܗ ܕܰܕܝ ܒܰܣܟܶܐ ܕܳܐܒܐ ܐܘ ܩܳܠܰܝܕ݂ܰܗ. ܐܰܬ݂ܝ ܓܰܒ ܐܘ ܣܰܢܕܘܩܐ ܘܡܷܪܠܶܗ؛ ܡܰܚܘܶܘܘ ܐܷܫܡܰܐ ܕܶܐܡܝ ܕܳܐܒܐ ܐܘ ܩܳܠܰܝܕ݂ܰܗ. ܡܷܕܠܰܗ ܐܘ ܩܳܠܰܝܕ݂ܰܗ ܘܗܘܠܰܗ ܐܶܠܰܢ. ܒܷܬܷ݂ܪ ܐܰܬ݂ܝܐ ܐܝ ܡܚܰܣܰܝܬܐ ܕܩܘܕܣܐ ܣܬܶܐ ܘܗܘܠܰܠܰܢ ܐܘ ܩܳܠܰܝܕ݂ܰܗ. ܚܙܶܠܝ ܕܝܰܚܩܐ ܦܰܗܷܡ ܕܟ݂ܰܣܷܪ ܐܰܓ ܓܘܒܳܝܶܐ ܘܥܰܔܷܙ ܘܡܷܪܠܶܠܝ؛ ܐܰܠܐ ܕܒܶܐ ܒܰܫܫܐ ܗܘܘܰܢܟ݂ܘ ܐܝ ܡܘܟ݂ܬܰܪܝـܝܶܐ. ܐܳܢܐ ܣܬܶܐ ܡܰܕܥܰܪܠܝ ܐܰܥܠܶܗ ܘܡܷܪܠܝ؛ ܡܰܐ ܒܶܐ ܒܰܫܫܐ ܡܰܝܟܳܢܶܐ؟ ܡܰܐ ܠܰܬܢܶܗ ܕܝܕ݂ܰܢ؟ ܐܰܕ݂ܝܥܝ ܕܟ݂ܰܣܝܪܝ ܐܝ ܡܘܟ݂ܬܰܪܝـܝܶܐ، ܘܰܐܢ ܢܳܫܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܐܰܚ ܚܪܶܢܶܐ ܠܐ ܦܰܐܝܷܫ ܣܢܝܩܘܬ݂ܐ ܕܳܐܬ݂ܷܢ ܐܳܒܷܢ ܩܳܠܶܐ. ܝܰܚܩܐ ܣܬܶܐ ܕܰܥܷܪ ܐܰܥܠܝ ܘܡܷܪܠܶܠܝ؛ ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܡܷܕܠܝ ܐܝ ܡܘܟ݂ܬܰܪܝـܝܶܐ ܡܘ ܡܚܰܣܝܐ ܕܒܰܒܘܟ݂، ܡܷܪܠܶܠܝ؛ ܗܘܝܐ ܒܪܷܟ݂ܬܐ. ܐܳܢܐ ܣܬܶܐ ܐܘܥܕܐ ܟܳܡܰܢܢܐ ܐܶܠܘܟ݂؛ ܗܘܝܐ ܒܪܷܟ݂ܬܐ ܐܝ ܡܘܟ݂ܬܰܪܝـܝܰـܝܕ݂ܘܟ݂. ܒܘ ܫܷܟܠܰܢܐ ܡܩܰܝܙܰܢܠܝ ܐܝ ܡܘܟ݂ܬܰܪܝـܝܶܐ ܚܕ݂ܰܥܣܰܪ ܒܘ ܝܰܪܚܐ ܕܰܬܪܰܥܣܰܪ ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܐܢ ܐܰܠܦܐ ܫ̰ܰܥܡܐ ܘܫܘܰܥ ܫܰܘܥܝ ܗܘܠ ܚܰܐ ܘܬܠܶܬ݂ܝ ܒܳܐܕ݂ܳܪ ܕܝ ܫܰܬܐ ܕܰܬܪܰܠܦܐ ܘܰܐܪܒܰܥܣܰܪ. ܥܰܠ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܫܘܰܥ ܘܬܠܶܬ݂ܝ ܐܷܫܢܶܐ ܦܰܐܝܷܫܢܐ ܡܘܟ݂ܬܰܪ. ܒܘ ܙܰܒܢܐ ܕܝ ܡܘܟ݂ܬܰܪܝܝܰܝܕ݂ܝ ܐܰܟ݂ܝܠܝ ܡܪܳܪܶܐ ܘܡܰܚܘܳܬ݂ܶܐ ܘܓܪܷܫܠܝ ܥܰܣܩܳܬ݂ܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܥܰܠ ܦܳܐܬ݂ܰܐ ܕܝ ܩܪܝܬ݂ܐ، ܐܶܠܐ ܟܳܡܰܘܕܶܢܐ ܠܰܐܠܳܗܐ ܕܡܰܩܘܶܠܶܠܝ ܕܟ݂ܳܕܰܡܢܐ ܐܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܒܝ ܡܚܝܠܘܬ݂ܰܝܕ݂ܝ ܘܒܝ ܦܫܝܛܘܬ݂ܰܝܕ݂ܝ. ܘܐܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܟ݂ܘܕ ܐܰܩ ܩܷܪܝܰܘܳܬ݂ܶܐ ܚܪܶܢܶܐ ܕܟ݂ܰܠܷܢ، ܠܐ ܟܰܠܝܐ ܘܦܰܐܝܫܐ ܥܰܡܷܪܬܐ ܗܘܠ ܠܰܕܝܰܘܡܰܐ. ܡܠܦܢܐ ܫܟܪܝ ܐܩܛܫ 1890ܡ̈ܠܐ.

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://surayt.bethmardutho.org/2548
Publication Date: July 7, 2020
Preparation of Electronic Edition:

TEI XML encoding by Anna-Simona Barbara Üzel .

Open Access and Copyright:
How to Cite this Electronic Edition
Aqtaš, Šëkri, “ܐܰܓ ܓܘܒܳܝܶܐ ܕܝ ܡܘܟ݂ܬܰܪܝܝܶܗ ܒܒܶܩܘܣܝܳܢܶܐ / Ag guboye di muxtariye b Bequsyone”, in Shabo Talay (ed.), “Šlomo Surayt - Corpus”, last modified July 7, 2020, https://surayt.bethmardutho.org/2548.