DRAFT
Not for citation.
You are viewing a page on the
Syriaca.org development server:
Not for citation.

Benjamin Toere: ܐܘ ܫܬܶܥܷܢܝܐ ܕܰܓ݂ ܓ݂ܰܪܰܬ ܒܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܕܡܝܕܷܢ / U štecënyo daġ ġarat bi qriṯo d Midën

  TEI  

Am Mëdhoye me zabno yarixo këtte cade d komëštacën bu saṯwo baġ gärat. Inaqla du qayṭo az zlamat komaltmi me bayn ak karme kefe gurovar d latne nqiwe. I dukṯo d komaltmi ak kefe d kosaymi ag ġarat mina këmmila am masilat. Hani am masilat karmo rabo ne dam Mëdhoye, me riše l riše ban alfaye sate kito. Bi qamayto i kefo kobodën d bu čakuč hedi hedi tawri baq qurnawoṯayḏa. Inaqla d komëṭyo l rabuṯo xud gawe d iḏe d ḥa zlam kobodën d bu mabrad hedi hedi d masifila. Hul d mëṭyo l rabuṯo d ġare du štecënyo. Hul d komëṭyo l harke komoyëd qariwo l šabṯo. Inaqla d ḥozën i kefo d simalle gurovar layba naqwe w ṣalḥe komaḥtila b koso malyo zayto. Koṭorën i ġaraṯṯe qariwo l yarḥo bayn u zayto. Bu šëklano i kefo hedi hedi košëtyo u zaytawo w kuyo šahik w kowe u štecënyayḏa basimo.

ܐܰܡ ܡܷܕܗܳܝܶܐ ܡܶܐ ܙܰܒܢܐ ܝܰܪܝܟ݂ܐ ܟܷܬܬܶܗ ܥܰܕܶܐ ܕܟܳܡܷܫܬܰܥܷܢ ܒܘ ܣܰܬ݂ܘܐ ܒܰܓ݂ ܓ݂ܰܪܰܬ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܐܘ ܩܰܝܛܐ ܐܰܙ ܙܠܰܡܰܬ ܟܳܡܰܠܬܡܝ ܡܶܐ ܒܰܝܢ ܐܰܟ ܟܰܪܡܶܐ ܟܶܦܶܐ ܓܘܪܳܒ݂ܰܪ ܕܠܰܬܢܶܐ ܢܩܝܘܶܐ. ܐܝ ܕܘܟܬ݂ܐ ܕܟܳܡܰܠܬܡܝ ܐܰܟ ܟܶܦܶܐ ܕܟܳܣܰܝܡܝ ܐܰܓ ܓ݂ܰܪܰܬ ܡܝܢܰܗ ܟܷܐܡܡܝܠܰܗ ܐܰܡ ܡܰܣܝܠܰܬ. ܗܰܢܝ ܐܰܡ ܡܰܣܝܠܰܬ ܟܰܪܡܐ ܪܰܒܐ ܢܶܐ ܕܰܡ ܡܷܕܗܳܝܶܐ، ܡܶܐ ܪܝܫܶܗ ܠܪܝܫܶܗ ܒܰܢ ܐܰܠܦܰܝܶܐ ܣܰܬܶܐ ܟܝܬܐ. ܒܝ ܩܰܡܰܝܬܐ ܐܝ ܟܶܦܐ ܟܳܒܳܕܷܢ ܕܒܘ ܫ̰ܰܟܘܫ̰ ܗܶܕܝ ܗܶܕܝ ܬܰܘܪܝ ܒܰܩ ܩܘܪܢܰܘܳܬ݂ܰܝܕ݂ܰܗ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܟܳܡܷܛܝܐ ܠܪܰܒܘܬ݂ܐ ܟ݂ܘܕ ܓܰܘܶܗ ܕܐܝܕ݂ܶܗ ܕܚܰܐ ܙܠܰܐܡ ܟܳܒܳܕܷܢ ܕܒܘ ܡܰܒܪܰܕ ܗܶܕܝ ܗܶܕܝ ܕܡܰܣܝܦܝܠܰܗ. ܗܘܠ ܕܡܷܛܝܐ ܠܪܰܒܘܬ݂ܐ ܕܓ݂ܰܪܶܐ ܕܘ ܫܬܶܥܷܢܝܐ. ܗܘܠ ܕܟܳܡܷܛܝܐ ܠܗܰܪܟܶܐ ܟܳܡܳܝܷܕ ܩܰܪܝܘܐ ܠܫܰܒܬ݂ܐ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܚܳܙܷܢ ܐܝ ܟܶܦܐ ܕܣܝܡܰܠܠܶܗ ܓܘܪܳܒ݂ܰܪ ܠܰܝܒܰܗ ܢܰܩܘܶܐ ܘܨܰܠܚܶܐ ܟܳܡܰܚܬܝܠܰܗ ܒܟܳܣܐ ܡܰܠܝܐ ܙܰܝܬܐ. ܟܳܛܳܪܷܢ ܐܝ ܓ݂ܰܪܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܩܰܪܝܘܐ ܠܝܰܪܚܐ ܒܰܝܢ ܐܘ ܙܰܝܬܐ. ܒܘ ܫܷܟܠܰܢܐ ܐܝ ܟܶܦܐ ܗܶܕܝ ܗܶܕܝ ܟܳܫܷܬܝܐ ܐܘ ܙܰܝܬܰܘܐ ܘܟܘܝܐ ܫܰܗܝܟ ܘܟܳܘܶܐ ܐܘ ܫܬܶܥܷܢܝܰـܝܕ݂ܰܗ ܒܰܣܝܡܐ.

Inaqla d komoṭe u zabno du payëz w du saṯwo. Cal d layt šuġlo dan arcoṯe w dak karme komëštacën u štecënyano. B ḥa may yawme d gawe di šabṯo ḥamšacsar clayme kolaymi l dërto d bayto catiqo d këtyo i arcayḏe cafro. Bi qamayto kobayzi maye cal i dukṯo d komëštacën, bëṯërke bam manduriyat kolayšila, këzzën w koṯën acla w kosaymi u medano tloṯo arbco yawme cal ḥḏoḏe. Hul d i arco zëbṭo ḥḏoḏe d howe cafro našifo w zobëṭ ḥḏoḏe. Az zlamat dam Mëdhoye bay yawme dab bëṭlone w baḥ ḥušabe kolëtmi d mëštacën u štecënyano. Komëštacën tracsar zlamat cam ḥḏoḏe w kowe mfarjone ste ġäläbe ḥeḏorayye. Bi qamayto ḥa mam mëštacyone komoyëd aġ ġarat dam mëštacyone kulle. Komḥalaqqe bi dukṯo du štecënyo. I ġare d ëzza zëd me kulle këmmila i peše, bu šëklano kul ḥa koḏëc dawre. I ḥarayto ste këmmila paši.

ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܟܳܡܳܛܶܐ ܐܘ ܙܰܒܢܐ ܕܘ ܦ݁ܰܝܷܙ ܘܕܘ ܣܰܬ݂ܘܐ. ܥܰܠ ܕܠܰܝܬ ܫܘܓ݂ܠܐ ܕܰܢ ܐܰܪܥܳܬ݂ܶܐ ܘܕܰܟ ܟܰܪܡܶܐ ܟܳܡܷܫܬܰܥܷܢ ܐܘ ܫܬܶܥܷܢܝܰܢܐ. ܒܚܰܐ ܡܰܝ ܝܰܘܡܶܐ ܕܓܰܘܶܗ ܕܝ ܫܰܒܬ݂ܐ ܚܰܡܫܰܥܣܰܪ ܥܠܰܝܡܶܐ ܟܳܠܰܝܡܝ ܠܕܷܪܬܐ ܕܒܰܝܬܐ ܥܰܬܝܩܐ ܕܟܷܬܝܐ ܐܝ ܐܰܪܥܰܝܕ݂ܶܗ ܥܰܦܪܐ. ܒܝ ܩܰܡܰܝܬܐ ܟܳܒܰܝܙܝ ܡܰܝܶܐ ܥܰܠ‌ ܐܝ ܕܘܟܬ݂ܐ ܕܟܳܡܷܫܬܰܥܷܢ، ܒܷܬ݂ܷܪܟܶܐ ܒܰܡ ܡܰܢܕܘܪܝـܝܰܬ ܟܳܠܰܝܫܝܠܰܗ، ܟܷܐܙܙܷܢ ܘܟܳܐܬ݂ܷܢ ܐܰܥܠܰܗ ܘܟܳܣܰܝܡܝ ܐܘ ܡܶܕܰܢܐ ܬܠܳܬ݂ܐ ܐܰܪܒܥܐ ܝܰܘܡܶܐ ܥܰܠ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ. ܗܘܠ ܕܝ ܐܰܪܥܐ ܙܷܒܛܐ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܕܗܳܘܶܐ ܥܰܦܪܐ ܢܰܫܝܦܐ ܘܙܳܒܷܛ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ. ܐܰܙ ܙܠܰܡܰܬ ܕܰܡ ܡܷܕܗܳܝܶܐ ܒܰܝ ܝܰܘܡܶܐ ܕܰܒ ܒܷܛܠܳܢܶܐ ܘܒܰܚ ܚܘܫܰܒܶܐ ܟܳܠܷܬܡܝ ܕܡܷܫܬܰܥܷܢ ܐܘ ܫܬܶܥܷܢܝܰܢܐ. ܟܳܡܷܫܬܰܥܷܢ ܬܪܰܥܣܰܪ ܙܠܰܡܰܬ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܘܟܳܘܶܐ ܡܦܰܪܔܳܢܶܐ ܣܬܶܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܚܶܕ݂ܳܪܰܝـܝܶܗ. ܒܝ ܩܰܡܰܝܬܐ ܚܰܐ ܡܰܡ ܡܷܫܬܰܥܝܳܢܶܐ ܟܳܡܳܝܷܕ ܐܰܓ݂ ܓ݂ܰܪܰܬ ܕܰܡ ܡܷܫܬܰܥܝܳܢܶܐ ܟܘܠܠܶܗ. ܟܳܡܚܰܠܰܩܩܶܗ ܒܝ ܕܘܟܬ݂ܐ ܕܘ ܫܬܶܥܷܢܝܐ. ܐܝ ܓ݂ܰܪܶܐ ܕܐܷܙܙܰܗ ܙܷܕ ܡܶܐ ܟܘܠܠܶܗ ܟܷܐܡܡܝܠܰܗ ܐܝ ܦ݁ܶܫܶܐ، ܒܘ ܫܷܟܠܰܢܐ ܟܘܠ ܚܰܐ ܟܳܐܕ݂ܷܥ ܕܰܘܪܶܗ. ܐܝ ܚܰܪܰܝܬܐ ܣܬܶܐ ܟܷܐܡܡܝܠܰܗ ܦ݁ܰܫܝ.

Komaḥti casro zuze (kallawat) du dammër bëṯre dë ḥḏoḏe bi arco baynaṯṯe, kowe boṣte. U peši, yani u qamoyo komoḥe i ġarayḏe w komjarëb d qodër dore az zuzanëk d këtne maḥte bi arco. Inaqla d casro komatimi u mḥoyaṯṯe, kobodën d dorën bu dawraṯṯe az zuze d fayiši qime. Me d kamili az zuze qime, komoḥën aġ ġaraṯṯe baġ ġarat daḥ ḥawronaṯṯe. U ḥa d qodër moḥe i ġarayḏe bi ġare du ḥawro komoyëd az zuze d hawo w komofaqle mu štecënyo. Komdawmi bu šëklano hul d foyëš ḥa w moyëd az zuze kulle. Naqlawat ste u štecënyano komëštacëlle baḥ ḥawrone, kul tre kowen cam ḥḏoḏe w komjarbi d mëfqi aḥ ḥrene mu štecënyo. Aġläba komëštacën cal bëskwitat w ḥalyuṯo. U ḥa dë mqayzanwa ġäläbe mobalwa qëflo malyo d bëskwitat lu bayto. I cadaṯe b Midën hani šwac tmone ëšne talyo. Noše bas komëštacën, ëlla iḏico yo adyawma b Ṭurcabdin. An arkaḥoye heš komdawmi i cadate du štecënyo. Komëtyaqanno komëṭce u štecënyano ste xud aš štecënye ḥrene dë msakri.

ܟܳܡܰܚܬܝ ܥܰܣܪܐ ܙܘܙܶܐ (ܟܰܠܠܰܘܰܬ) ܕܘ ܕܰܡܡܷܪ ܒܷܬ݂ܪܶܗ ܕܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܒܝ ܐܰܪܥܐ ܒܰܝܢܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܟܳܘܶܐ ܒܳܨܬܶܐ. ܐܘ ܦ݁ܶܫܝ، ܝܰܢܝ ܐܘ ܩܰܡܳܝܐ ܟܳܡܳܚܶܐ ܐܝ ܓ݂ܰܪܰܝܕ݂ܶܗ ܘܟܳܡܔܰܪܷܒ ܕܩܳܕܷܪ ܕܳܪܶܐ ܐܰܙ ܙܘܙܰܢܷܟ ܕܟܷܬܢܶܐ ܡܰܚܬܶܐ ܒܝ ܐܰܪܥܐ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܥܰܣܪܐ ܟܳܡܰܬܝܡܝ ܐܘ ܡܚܳܝܰܬ݂ܬ݂ܶܗ، ܟܳܒܳܕܷܢ ܕܕܳܪܷܢ ܒܘ ܕܰܘܪܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܐܰܙ ܙܘܙܶܐ ܕܦܰܝـܝܫܝ ܩܝܡܶܐ. ܡܶܐ ܕܟܰܡܝܠܝ ܐܰܙ ܙܘܙܶܐ ܩܝܡܶܐ، ܟܳܡܳܚܷܢ ܐܰܓ݂ ܓ݂ܰܪܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܒܰܓ݂ ܓ݂ܰܪܰܬ ܕܰܚ ܚܰܘܪܳܢܰܬ݂ܬ݂ܶܗ. ܐܘ ܚܰܐ ܕܩܳܕܷܪ ܡܳܚܶܐ ܐܝ ܓ݂ܰܪܰܝܕ݂ܶܗ ܒܝ ܓ݂ܰܪܶܐ ܕܘ ܚܰܘܪܐ ܟܳܡܳܝܷܕ ܐܰܙ ܙܘܙܶܐ ܕܗܰܘܐ ܘܟܳܡܳܦܰܩܠܶܗ ܡܘ ܫܬܶܥܷܢܝܐ. ܟܳܡܕܰܘܡܝ ܒܘ ܫܷܟܠܰܢܐ ܗܘܠ ܕܦܳܝܷܫ ܚܰܐ ܘܡܳܝܷܕ ܐܰܙ ܙܘܙܶܐ ܟܘܠܠܶܗ. ܢܰܩܠܰܘܰܬ ܣܬܶܐ ܐܘ ܫܬܶܥܷܢܝܰܢܐ ܟܳܡܷܫܬܰܥܷܠܠܶܗ ܒܰܚ ܚܰܘܪܳܢܶܐ، ܟܘܠ ܬܪܶܐ ܟܳܘܶܢ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܘܟܳܡܔܰܪܒܝ ܕܡܷܦܩܝ ܐܰܚ ܚܪܶܢܶܐ ܡܘ ܫܬܶܥܷܢܝܐ. ܐܰܓ݂ܠܱܒܰܐ ܟܳܡܷܫܬܰܥܷܢ ܥܰܠ ܒܷܣܟܘܝܬܰܬ ܘܚܰܠܝܘܬ݂ܐ. ܐܘ ܚܰܐ ܕܷܡܩܰܝܙܰܢܘܰܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܡܳܒܰܠܘܰܐ ܩܷܦܠܐ ܡܰܠܝܐ ܕܒܷܣܟܘܝܬܰܬ ܠܘ ܒܰܝܬܐ. ܐܝ ܥܰܕܰܬ݂ܶܐ ܒܡܝܕܷܢ ܗܰܢܝ ܫܘܰܥ ܬܡܳܢܶܐ ܐܷܫܢܶܐ ܬܰܠܝܐ. ܢܳܫܶܐ ܒܰܣ ܟܳܡܷܫܬܰܥܷܢ، ܐܷܠܠܰܐ ܐܝܕ݂ܝܥܐ ܝܐ ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ ܒܛܘܪܥܰܒܕܝܢ. ܐܰܢ ܐܰܪܟܰܚܳـܝܶܐ ܗܶܫ ܟܳܡܕܰܘܡܝ ܐܝ ܥܰܕܰܬܶܐ ܕܘ ܫܬܶܥܷܢܝܐ. ܟܳܡܷܬܝܰܩܰܢܢܐ ܟܳܡܷܛܥܶܐ ܐܘ ܫܬܶܥܷܢܝܰܢܐ ܣܬܶܐ ܟ݂ܘܕ ܐܰܫ ܫܬܶܥܷܢܝܶܐ ܚܪܶܢܶܐ ܕܷܡܣܰܟܪܝ.

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://surayt.bethmardutho.org/1606
Publication Date: July 14, 2020
Preparation of Electronic Edition:

TEI XML encoding by Anna-Simona Barbara Üzel .

Open Access and Copyright:
How to Cite this Electronic Edition
Toere, Benjamin, “ܐܘ ܫܬܶܥܷܢܝܐ ܕܰܓ݂ ܓ݂ܰܪܰܬ ܒܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܕܡܝܕܷܢ / U štecënyo daġ ġarat bi qriṯo d Midën”, in Shabo Talay (ed.), “Šlomo Surayt - Corpus”, last modified July 14, 2020, https://surayt.bethmardutho.org/1606.